Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
              74. Husbyggen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2018

01. UtrikesförvaltningenPDF-versio

Förklaring:Utrikesförvaltningen betjänar hela statsförvaltningen, privatpersoner, forskningsinstitut, företag, organisationer, medierna och andra samarbetspartner. Ett omfattande representationsnätverk är viktigt för Finland. En omvärld i snabb förändring kräver att utrikesförvaltningen har effektiv framsyn, följer upp, analyserar, delar information och använder resurserna smidigt. Mångsidig kompetens gör det möjligt att främja Finlands mål, att bättre hantera riskerna och att stärka krisberedskapen som en del av den övergripande säkerheten i förhållanden som kan ändras mycket snabbt. Utöver de strategiska prioriteringarna styrs verksamhet även av utrikesförvaltningens värden: samarbete, kreativitet och resultatrik verksamhet.

Produktion och kvalitetsledning
 • — Ett centralt verktyg för påverkan inom utrikesförvaltningen är en effektiv bilateral och multilateral diplomati på olika nivåer som bygger på stark kompetens och täta nätverk. En omvärld i snabb förändring kräver att utrikesförvaltningen har effektiv framsyn, följer upp, analyserar, delar information och använder resurserna smidigt
 • — Utrikesförvaltningen fäster allt större vikt vid att utnyttja digitaliseringen, däribland sociala medier som verksamhetsfält. Utrikesförvaltningens resurser riktas huvudsakligen till de länder vars politiska och ekonomiska betydelse för Finland växer. Strukturerna och tillvägagångssätten i Finlands utrikesrepresentation utvecklas också med beaktande av samarbetsmöjligheterna med de nordiska länderna, de baltiska länderna och med EU:s utrikestjänst samt verksamhetsmodellen Team Finland
 • — Team Finland-strukturerna operationaliseras. Representationernas roll vid exportfrämjandet stärks i nära samarbete med den framtida Business Finland-organisationen. Den praktiska exportfrämjande kompetensen i utrikesförvaltningen utvecklas
 • — De tjänster för allmänheten som utrikesförvaltningen erbjuder utvecklas med beaktande av ändringarna i lagen om konsulära tjänster och regeringens asylpolitiska åtgärdsprogram samtidigt som man säkerställer att de tjänster som hör till utrikesförvaltningens uppgifter är en positiv faktor när man konkurrerar om internationella talanger som överväger att flytta till Finland. Kriskommunikationen utvecklas för att ge en allt mer realistisk bild av utrikesförvaltningens tjänster och ansvar i olika krissituationer
 • — De finländska intressena främjas med effektiv kommunikation och arbete med Finlandsbilden. Utrikesförvaltningens kommunikationsberedskap förbättras och deltagandet i den utrikes- och säkerhetspolitiska diskussionen utökas. De externa ekonomiska relationerna främjas genom att finländskt kunnande och styrkorna i det finländska samhället lyfts fram
 • — Finland är ordförande i Arktiska rådet 2017—2019 och i Europarådet 2018—2019. Under 2018 förbereder sig Finland också för EU-ordförandeskapet 2019, och utrikesförvaltningens 100-årsjubileum firas 2018.
Funktionell effektivitet
 • — Förvaltningsområdets interna processer centraliseras och minskas både i Finland och utomlands. Särskild vikt läggs vid hanteringen av utrikesförvaltningens egna säkerhetsrisker
 • — Som en del av ministeriets planeringssystem fortsätter man att utveckla mätningen av verksamhetens resultat och produktivitet, inkl. aktivitetsbaserad kalkylering och resultatrapportering inom utvecklingssamarbetet
 • — Särskilda fokusområden inom utrikesförvaltningens informationsförvaltning 2018 är utveckling av visumhanteringen, framför allt det nya nationella informationssystemet för viseringar och tjänsterna för allmänheten, fortsatt utveckling av en säker informationsförmedling och av hanteringen av säkerhetsklassificerad information, ärendehantering både inom förvaltningsområdet och på statsrådsnivå samt samarbete med statsrådets förvaltningsenhet i frågor som gäller teknik, system och informationsarkitektur
 • — Utvecklingen av inresetjänster fortsätter bland annat med hjälp av digitalisering. Syftet är fortsatt att särskilt utveckla verksamheten och fördelningen av resurser vid servicecentret för inresetillstånd i Kouvola med beaktande av variationer i efterfrågan på visum. Under året fortsätter också pilotprojektet för behandling av visumansökningar från Kina oberoende av ort vid servicecentret för inresetillstånd i Kouvola; i denna budget har för ändamålet föreslagits ett tillägg på sex årsverken för förvaltningsområdet
 • — Förvaltningsområdets fastighetsstrategi revideras framför allt i syfte att utveckla ägarstyrningen inom förvaltningsområdet. Genomförandet av utrikesförvaltningens upphandlingsstrategi, miljöstrategi och miljöprogram fortsätter.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
 • — Man fortsätter att genomföra utrikesförvaltningens personalstrategi för 2015—2020. På ett mera flexibelt sätt än tidigare styrs de minskande resurserna genom prioritering, nedprioritering och uteslutning till de strategiska prioriteringarna inom förvaltningsområdet. I kompetensutvecklingen följs de strategiska prioriteringarna
 • — Man strävar efter att inom ramen för systemet med tjänstekollektivavtal utveckla lönesystemet så att det bättre motsvarar de krav som arbetsrotationen ställer, med fokus på en förnyad resultatbedömning
 • — I ledningspolitiken fästs särskild vikt vid att de principer för god ledarskapsförmåga som ministeriet har fastställt ska genomföras bättre och mer jämnt fördelat än tidigare inom hela organisationen, bl.a. genom att utnyttja resultaten från 360-graders bedömningar
 • — Sambandet mellan välbefinnande i arbete och personalutveckling stärks, med fokus särskilt på beskickningar inom krisområden. Syftet är att bevara de anställdas välbefinnande på samma höga nivå som för närvarande.

Nyckeltal som beskriver de mål som uppställts för utrikesförvaltningen

  2016
utfall
2017
prognos
2018
mål
       
Tjänster för allmänheten      
Understöd till nödställda Behandling av ärendet inledd inom 24 h från mottagande av underrättelse Behandling av ärendet inledd inom 24 h från mottagande av underrättelse Behandling av ärendet inledd inom 24 h från mottagande av underrättelse
Krisjour/intensifierad lägesbevakning Inledd inom 1 h från mottagande av underrättelse Inledd inom 1 h från mottagande av underrättelse Inledd inom 1 h från mottagande av underrättelse
Startberedskap för/mottagande av snabbinsatsgrupper Inom högst 6 h från beslut om utsändande Inom högst 6 h från beslut om utsändande Inom högst 6 h från beslut om utsändande
       
Hantering och utveckling av mänskliga resurser    
Årsverken 2 373 2 332 2 338
— Utrikesministeriet 870 849 856
— Utrikesrepresentationen 542 546 545
— Lokalt anställda 961 937 937
Kvinnor, % 67 65 65
Kvinnor, % av ledningen 47 47 48
Kvinnor, % av sakkunniguppdrag 67 67 67
Index för utbildningsnivån 6,1 6,1 6,1
Arbetstillfredsställelseindex 3,7 3,7 3,7
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 5,0 5,2 5,0

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 218 638 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för honorära konsuler

2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av forskning och utvecklingsarbete och som betalas till statliga ämbetsverk

3) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde

4) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök

5) till betalning av utgifter som föranleds av att nätverket Team Finland stärks med handelsekonomiskt sakkunniga för viss tid

6) till betalning av kostnader som orsakas utrikesförvaltningen på grund av rådets direktiv (EU) 2015/637 om samordnings- och samarbetsåtgärder för underlättande av konsulärt skydd till icke-företrädda unionsmedborgare i tredjeländer och om upphävande av beslut 95/553/EG.

Förklaring:

Utrikesförvaltningens omkostnader år 2018 (euro)

   
Ministerium, 856 årsverken 69 530 000
Omkostnader 14 480 000
Personalkostnader 55 050 000
   
Beskickningarna, 89 verksamhetsställen, 545 årsverken1) 134 468 000
Omkostnader 68 209 000
Personalkostnader 66 259 000
   
Verksamhetsområdesspecifika utgifter inom förvaltningsområdet 14 640 000
Informationsförvaltning 12 000 000
Fastighetsförvaltning 840 000
Säkerhet 1 800 000
Sammanlagt 218 638 000

1) Antal verksamhetsställen enligt region Europa 30, Öst 7, Asien och Amerika 27, Afrika och Mellanöstern 20 samt ständiga representationer och särskilda representationer 5 verksamhetsställen.

I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning för barn, begravningsresor, semesterresor hem och besöksresor, ersättningar för hälso- och sjukvård för den utstationerade personalen, utrustningsersättning, dagvårdsersättning samt flyttningsersättning. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.

Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för nämnda ansvarsområden såväl i ministeriet som vid beskickningarna.

Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de inkomster för pass och uppehållstillstånd som erhålls från beskickningarna och de anges som en del av beskickningarnas omkostnader.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 228 992 231 276 232 055
Bruttoinkomster 11 673 10 792 13 471
Nettoutgifter 217 319 220 484 218 638
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 22 692    
— överförts till följande år 30 303    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 6 568 6 687 7 656
— intäkter av försäljningen av prestationer mom. 12.24.99 (avgifter för handläggning av visum) 19 489 16 000 26 500
Intäkter sammanlagt 26 057 22 687 34 156
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 11 951 9 682 10 055
— andel av samkostnaderna 14 431 11 594 11 982
Kostnader sammanlagt 26 382 21 276 22 037
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -325 1 411 12 119
Kostnadsmotsvarighet, % 99 107 155

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton. Från och med 2015 har avgifterna för handläggning av visum bruttobudgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Brexit-specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation inom EU 209
Exportfrämjande 1 500
IMO-specialsakkunnig vid Finlands ambassad i London (överföring från moment 31.20.01) -83
Informationsverksamhet i samband med invandring -250
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -20
Kostnader till följd av ett ökat antal asylsökande (särskilt familjeåterföringar) -533
Omorganisering av statsrådets telefonväxelverksamhet (1 årsv.) (överföring från moment 23.01.01) 45
Pilotprojektet för platsoberoende behandling av visumansökningar från Kina 210
Slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar (överföring till moment 23.01.01) -26
Specialsakkunnig, migrationsärenden vid Finlands ständiga representation inom EU (överföring från moment 26.01.01) 17
Sysselsättning och konkurrenskraft: Nätverket Team Finland stärks med handelsekonomiskt sakkunniga för viss tid -6
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 170
Överföring till moment 24.01.74 -500
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -47
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -98
Löneglidningsbesparing -183
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -730
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -1 190
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -158
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -5
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -50
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -118
Sammanlagt -1 846

2018 budget 218 638 000
2017 I tilläggsb. 19 000
2017 budget 220 484 000
2016 bokslut 224 930 000

20. Utgifter från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 982 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter för underhåll av kultur- och vetenskapsinstitut utomlands

2) till utgifter för bygg- och reparationsprojekt vid kultur- och vetenskapsinstitut utomlands.

Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring:Av staten ägda kultur- och vetenskapsinstitutsfastigheter utomlands är Villa Lante och bostaden i Rom, Finlands institut i Frankrike, den nordiska paviljongen (en tredjedel) och Finlands Aaltopaviljong på Biennalområdet i Venedig samt Finlands Ateninstitut och dess gästhus. Fastigheterna har hyrts ut till finländska kultur- och vetenskapsinstitut för deras verksamhet utomlands.

Hyresinkomsterna från institutfastigheterna har budgeterats under moment 12.24.20.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Grundlig reparation av Finlands institut i Frankrike i Paris -1 300
Sammanlagt -1 300

2018 budget 982 000
2017 budget 2 282 000

21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 155 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför.


2018 budget 1 155 000
2017 budget 1 155 000
2016 bokslut 1 155 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 16 059 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och som använts för utvecklingssamarbete.

Förklaring:Enligt mervärdesskattelagen är de tjänster i anslutning till utvecklingssamarbete som ministerierna köper i Finland mervärdesskattepliktiga. För att Finlands utvecklingssamarbete inte ska belastas med mervärdesskatt budgeteras mervärdesskatteutgifterna separat.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring från moment 28.01.29) 188
Nivåförändring -188
Sammanlagt 0

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 16 059 000
2017 budget 16 059 000
2016 bokslut 13 412 057

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 550 000 euro.

Anslaget får användas till byggnads- och reparationsprojekt som gäller utrikesförvaltningens lokaler.

Anslaget får även användas till betalning av reparations- och ändringsarbeten av ombyggnadsnatur i lokaler som hyrts ut till staten.

Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring:Finlands ambassadfastighet i New Delhi repareras åren 2015—2018. Totalkostnadskalkylen för projektet är 14,2 miljoner euro, varav andelen för 2018 är 100 000 euro. Dessutom byts kanslifastigheterna för Finlands ständiga representation vid FN och generalkonsulatet i New York ut 2018.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Byggnadsprojektet i New Delhi -3 700
Nivåförändring (Flyttning av kanslierna för generalkonsulatet i New York) 1 500
Överföring från moment 24.01.01 500
Överföring från moment 24.90.66 500
Sammanlagt -1 200

2018 budget 6 550 000
2017 budget 7 750 000
2016 bokslut 9 900 000