Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

02. Republikens presidents kansliPDF-versio

Förklaring:Enligt lagen om republikens presidents kansli (100/2012) ska kansliet bistå republikens president vid skötseln av presidentens uppgifter, ordna den service som republikens president och presidentens familj behöver samt svara för republikens presidents säkerhet och säkerheten i de utrymmen som står till presidentens förfogande. Dessutom ordnar republikens presidents kansli de administrativa tjänster som behövs.

Kansliet svarar för att pensionerade presidenter får sådana tjänster som avses i lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994).

Republikens kansli är en statlig fastighetsinnehavarmyndighet som sköter och ansvarar för underhållet och behövliga och nödvändiga årliga och grundläggande reparationer och ombyggnader av fastigheterna i Presidentens slott, tjänstebostaden Talludden och sommarresidenset Gullranda.

01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 055 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till underhåll av statens antik- och konstföremål som innehas av republikens presidents kansli och till betalning av behövliga och nödvändiga utgifter för trädgårds- och odlingsverksamheten vid sommarresidenset Gullranda

2) till betalning av utgifter för årliga statliga representationstillställningar

3) till utgifter som föranleds kansliet av den verksamhet som bedrivs av delägarlaget för Gullrandas gemensamma vattenområde.

Under momentet nettobudgeteras den avkastning som delägarlaget delar ut till delägarna samt inkomster av virkesförsäljning i samband med skogsvårdsåtgärder i park- och skogsområdena på Gullranda och Talludden.

Förklaring:Under momentet inflyter inkomster i huvudsak av uthyrning av bostäder samt virkesförsäljning i samband med odlingsverksamhet och skogsvård på Gullranda.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 7 129 7 804 7 997
Bruttoinkomster 82 50 70
Nettoutgifter 7 047 7 754 7 927
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 768    
— överförts till följande år 2 202    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -6
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -41
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -7
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -3
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
Nivåförändring 361
Sammanlagt 301

2018 budget 8 055 000
2017 budget 7 754 000
2016 bokslut 7 481 000

02. Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 600 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifterna för den service som ställts till de pensionerade presidenternas förfogande i enlighet med 1 § 2 mom. i lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994).


2018 budget 600 000
2017 budget 600 000
2016 bokslut 600 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 500 000 euro.

Förklaring:Av anslaget under momentet betalas samtliga mervärdesskatteutgifter under huvudtiteln.

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 2 500 000
2017 budget 2 500 000
2016 bokslut 870 982

75. Ombyggnad (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till nödvändiga grundläggande reparationer och ombyggnader i Presidentens slott, i tjänstebostaden Talludden och på sommarresidenset Gullranda

2) till grundläggande reparationer och ombyggnader av parken på sommarresidenset Gullranda

3) till sådana tilläggsutgifter för förberedelse, planering och genomförande av dessa projekt som påverkar kansliets egentliga verksamhet.

Förklaring:Planeringen av iståndsättningen av parken på Gullranda och områdets infrastruktur inleddes år 2016. Kostnadsberäkningen för parken preciseras under 2017. Till iståndsättningen av parken på Gullranda reserveras 2 miljoner euro för 2018. Arkitektplaneringen av de grundläggande reparationerna av byggnaderna på Gullranda inleds år 2017. Kostnadsberäkningarna för de enskilda byggnaderna färdigställs i takt med att konditionsundersökningarna och planeringen framskrider. Till nödvändiga grundläggande reparationer av byggnaderna på Gullranda reserveras 2,7 miljoner euro för 2018.

Till nödvändiga grundläggande reparationer i tjänstebostaden Talludden reserveras 0,3 miljoner euro för 2018.


2018 budget 5 000 000