Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              70. Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2018

10. Miljö- och naturvårdPDF-versio

Förklaring:Under kapitlet har budgeterats de anslag som huvudsakligen ska användas för sådan verksamhet som främjar miljö- och naturvård inom förvaltningsområdet och vid de ämbetsverk inom regionförvaltningen som sköter miljöuppgifter.

Ett koldioxidsnålt och energieffektivt Finland

Dämpandet av klimatförändringen och anpassning till förändringen för att uppnå EU:s klimat- och energimål som sträcker sig fram till 2020—2050 kräver effektiva åtgärder. Man påverkar aktivt beredningen av genomförandet av Parisavtalet och det övriga klimatsamarbetet. Man deltar i och påverkar verkställandet av EU:s klimat- och energipaket, som sträcker sig fram till 2030. Ambitionen är också att nå Finlands klimatmål för 2020 i god tid.

Man ökar långsiktigheten och planmässigheten i klimatpolitiken och kostnadseffektiviteten hos de klimatpolitiska åtgärderna genom att vidta de åtgärder som ingår i den klimatpolitiska plan på medellång sikt som sträcker sig till 2030 och genom att rapportera om dem till riksdagen i enlighet med klimatlagen.

För att klimatåtgärderna ska vara effektiva och Finland ha inflytande i EU och i internationella forum krävs vetenskapligt underbyggd information. Planeringen och beslutsfattandet i anslutning till klimatpolitiken stöds med hjälp av en nationell klimatpanel.

I samarbete med andra aktörer utvecklar man sätt att främja koldioxidsnåla och energieffektiva lösningar samt innovationer inom den offentliga sektorn, inklusive kommunerna och regionerna, och i konsumenternas val.

Ett hållbart nyttjande av naturresurserna och en fungerande cirkulär ekonomi

Målet är att naturresurserna ska utnyttjas material- och energieffektivt med sikte på ett slutet kretslopp för materialåtervinning som minskar växthusgasutsläppen och avfallet och inte äventyrar naturens ekosystemtjänster.

Genom styrmedel och försök främjas en grön cirkulär ekonomi och bioekonomi, och i anknytning till detta ett hållbart nyttjande av naturresurserna bl.a. genom styrning av lokaliseringen av verksamheten. Med hjälp av innovativ och hållbar offentlig upphandling förbättras miljön och resurseffektiviteten inom den offentliga sektorn samt utvecklas den finländska näringsverksamheten inom cleantech-branschen. Man utvecklar sätt att minska uppkomsten av avfall under hela produktions- och konsumtionskedjan. Den riksomfattande avfallsplanen ses över. Man påverkar och deltar aktivt i behandlingen av EU:s paket för cirkulär ekonomi och i beredningen av de initiativ som uppstår.

Återvinningen av näringsämnen främjas i syfte att bevara fosfortillgångarna och främja en god status i vattendragen och i Östersjön. Genom regeringens spetsprojekt effektiviseras tillvaratagandet och återvinningen av näringsämnen i biomassa och avloppsvatten. Matsvinn och stora mängder matavfall förebyggs.

En god miljöstatus

Syftet är att förbättra i synnerhet Östersjöns, insjöarnas och grundvattnets tillstånd, minska belastningen på vattendragen från näringsämnen och skadliga ämnen och minska de miljörisker som uppstår till följd av förorenad mark samt att förebygga miljöskador till följd av olje- och kemikalieolyckor.

Skyddet av Östersjön och vattendragen styrs av vatten- och havsförvaltningsplanerna och av internationella åtaganden. Genom regeringens spetsprojekt utvecklas nya, effektiva sätt att främja en god status i hav och vattendrag, och genom inventeringar av mångfalden i den marina undervattensmiljön stöds skyddsåtgärderna i Östersjön och ett hållbart utnyttjande av dess naturresurser. Man fortsätter samarbetet för verkställande av det åtgärdsprogram som utarbetats av kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) och EU:s strategi för Östersjöområdet.

Olje- och kemikalieolyckor förebyggs och begränsas genom tillräcklig bekämpningsberedskap. Genom oljeavfallsavgifterna stöds upprätthållandet av ett nationellt heltäckande system för oljeavfallshantering samt sanering av oljeförorenade områden.

Forskning om och sanering av riskobjekt inom förorenade markområden främjas i enlighet med det riksomfattande forsknings- och saneringsprogrammet. Brådskande herrelösa objekt saneras inom ramen för statens avfallshanteringssystem, som just nu håller på att ses över, och genom oljeskyddsfondens JASKA-projekt. Med hjälp av det försöksprojekt för sanering av förorenade markområden som hör till åtgärderna i regeringens spetsprojekt påskyndas kompetensutvecklingen inom saneringstekniken och exporten av saneringsteknik.

Utvecklandet av subsidiära miljöansvarssystem när det gäller företagsverksamhet som orsakar betydande miljörisker och kemikaliesäkerhetsrisker fortsätter.

De olägenheter för människors hälsa och miljön som luftföroreningar ger upphov till minskas. Beredningen av ett nationellt luftvårdsprogram fortsätter, och EU:s utsläppstakdirektiv och de åtaganden om utsläppsminskningar som direktivet fastställer för Finlands del genomförs. Författningar som krävs för verkställandet av de direktiv som gäller små och medelstora förbränningsanläggningar bereds.

Man effektiviserar förfarandena för miljötillstånd och miljökonsekvensbedömning som helhet. Målet är att de miljörelaterade tillstånds- och bedömningsförfarandena i samband med investeringsprojekt ska löpa smidigt.

Biologisk mångfald och fungerande ekosystemtjänster

Genomförandet av handlingsprogrammet i anknytning till Finlands strategi för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden fortsätter. Nätverket av naturskyddsområden kompletteras genom att man fortsätter förvärvandet av områden i privat ägo som är reserverade för naturskydd och ersättningsförfarandena i samband med detta. Inom myrskyddet går man vidare på frivillig basis. Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) genomförs i samarbete med skogsmyndigheterna och övriga samarbetspartner.

I naturskyddsområden återställs skogar och myrar, iståndsätts och sköts vårdbiotoper, lundar och fågelvatten och görs kartläggningar av växt- och djurarter. Hur väl nätverket av skyddsområden fungerar och hur representativt det är bedöms särskilt i förhållande till effekterna av klimatförändringen. Bedömningen av hotade naturtyper färdigställs, bedömningen av hotade arter fortsätter och rapporteringen enligt habitat- och fågeldirektiven inleds i syfte att uppdatera hoten mot Finlands natur och dess skyddsbehov. Beredningen av i naturvårdslagen avsedda landskapsvårdsområden och utvecklandet av ett nätverk av stadsparker fortsätter.

Handlingsprogrammet för skydd av hotade arter genomförs bl.a. genom att förekomsterna av arter som kräver skyndsamt skydd tryggas och organismarbetsgruppernas arbete riktas om.

Verksamhetsmålen i fråga om Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter har uppställts i motiveringen under moment 35.10.52.

20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av ordnande av bekämpning av oljeskador och andra miljöskador, upprätthållande av bekämpningsberedskapen på fartyg, anskaffning av bekämpningsmateriel, inklusive utgifter som föranleds av anskaffning av oljebekämpningsutrustning som fungerar i isförhållanden och annan utrustning för oljebekämpning till havs, samt vidtagande av bekämpningsåtgärder och utredningar som direkt anknyter till bekämpningen av miljöskador

2) till utgifter som föranleds av internationellt samarbete vid bekämpning av miljöskador, utbildnings- och utvecklingsverksamhet och rättegångar, hyror för oljebekämpningsförråd och arvoden till förrådsförvaltare med uppgiften som bisyssla och till dem som deltar i bekämpningsarbeten

3) till utgifter som föranleds den behöriga myndigheten på grund av att olagliga internationella avfallstransporter sänds tillbaka eller hanteras på korrekt sätt och alla kostnader inte alltid genast kan återkrävas hos den som fört ut avfallet.

Utgifterna för anskaffning av bekämpningsmateriel budgeteras på basis av förbindelser.

Förklaring:Det bedöms att man ur oljeskyddsfonden som ersättningar för utgifterna för anskaffning av oljebekämpningsutrustning med kapacitet för isförhållanden och kompletterande bekämpningsmateriel för högsjöförhållanden samt för utgifter som föranleds av anskaffning av annan materiel för bekämpning av oljeskador och upprätthållandet av oljebekämpningsberedskapen får 1 500 000 euro. Ersättningarna ur oljeskyddsfonden och från dem som orsakat skadorna intäktsförs under moment 12.35.10.

De utgifter som föranleds den behöriga myndigheten på grund av att olagliga internationella avfallstransporter sänds tillbaka återkrävs av den som fört ut avfallet och intäktsförs under moment 12.35.99. Ersättningarna beräknas uppgå till 150 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anskaffning av oljebekämpningsutrustning och utrustning för oljebekämpning till havs (överföring från moment 35.10.70) 1 000
Sammanlagt 1 000

Anslaget under momentet har ombildats till ett treårigt reservationsanslag.


2018 budget 6 900 000
2017 I tilläggsb. 5 000 000
2017 budget 5 900 000
2016 bokslut 6 420 000

21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 440 000 euro.

Anslaget får användas

1) för inventering, märkning och skötsel av privata naturskyddsområden och andra områden som är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden och av landskapsområden

2) för åtgärder som stöder handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och som särskilt gäller kommunikation, inventeringar, samarbete, riktande och uppföljning

3) för uppföljning, skydd och vård av hotade arter, och för därmed relaterade arbetsgruppers verksamhet, för förebyggande av skador orsakade av fredade arter och för ordnande av vård för skadade vilda djur i naturtillstånd och den vård av djur som EU:s CITES-förordning förutsätter

4) för naturskyddsplanering och tillämpning av marktäktslagen samt för planering och iståndsättning som gäller skydd av grundvatten

5) till avlöning av personal motsvarande högst 20 årsverken i uppgifter för viss tid enligt motiveringen ovan

6) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får i punkterna 1—3 även användas till betalning av understöd.

Förklaring:Med anslaget inventeras och sköts privata naturskyddsområden särskilt till den del skötseln inte hör till handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Inventeringen av naturtyper enligt naturvårdslagen fortsätter. Det görs bedömningar av Naturaområdenas tillstånd och görs upp planer för områdena. Skyddsprogram för hotade arter som anges i naturvårdslagen bereds och genomförs, platser där utrotningshotade arter förekommer vårdas och förändringar i graden av utrotningshot följs. Vårdplaner och vårdåtgärder som främjar den biologiska mångfalden genomförs i fråga om värdefulla vårdbiotoper. Den nationella inventeringen av vårdbiotoper fortsätter för att stödja riktandet av dessa planer och åtgärder. Beredningen av landskapsvårdsområden enligt naturvårdslagen främjas. Projekt som anknyter till hållbar användning av marksubstanser och till skyddet av grundvatten fortsätter. Marktäktsområden som kommit till innan marktäktslagen trädde i kraft återställs i den mån det är möjligt.


2018 budget 2 440 000
2017 budget 2 440 000
2016 bokslut 2 440 000

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 16 025 000 euro.

Anslaget får användas

1) för att främja de vatten- och havsförvaltningsplaner som styr skyddet av Östersjön och vattendragen och verkställandet av dem samt för att utveckla bedömningen och effekterna av miljöns tillstånd

2) för att skydda mångfalden i den marina undervattensmiljön och främja ett hållbart nyttjande av den marina undervattensmiljön

3) för att främja återvinningen av näringsämnen i syfte att minska eutrofieringen av vattendragen

4) för att utveckla forskningen, riskbedömningen och riskhanteringen i samband med markskydd och miljösanering samt för uppföljning

5) för att upphandla provtagning, laboratorietjänster, informationshantering och andra köptjänster som gäller miljöuppgifter

6) för gemensamma utvecklingsprojekt och ordnande av utbildning som gäller miljöuppgifter

7) för utredningar i anslutning till utsläppsminskningsmålen och internationella klimatförhandlingar samt för åtgärder för att utveckla och verkställa klimatpolitiken

8) för utvecklings- och försöksprojekt som främjar bioekonomin och den cirkulära ekonomin

9) för avlönande av personal motsvarande högst 88 årsverken, varav visstidsanställd personal motsvarande högst 22 årsverken för uppgifter som anges i punkt 6 och visstidsanställd personal motsvarande högst 28 årsverken och personal motsvarande 38 årsverken för uppgifter som anges i de övriga punkterna

10) till understöd för utvecklings- och försöksprojekt som främjar de ovannämnda användningsändamålen

11) till betalning av utgifter som föranleds av beredning av lagstiftning och lösningar som främjar återvinning, effektivisering av återvinningen av näringsämnen samt skyddet av Östersjön och vattendragen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Främjande av skyddet av Östersjön och vattendragen 6 990 000
Upphandling av tjänster som gäller miljöuppgifter 4 225 000
Utveckling av miljösaneringen och markskyddet 1 350 000
Styrning och utveckling av miljöuppgifter 2 000 000
Klimatpanel och klimatprojekt 1 460 000
Sammanlagt 16 025 000

Av anslaget används 6 990 000 euro för främjande av skyddet av vattendragen och Östersjön, för kartläggning av områden som är viktiga med tanke på mångfalden och ekosystemtjänsterna i den marina undervattensmiljön (VELMU-programmet), för främjande av skydd av småvatten, för avgränsning och klassificering av grundvattenområden och för utveckling av bedömningen och effekterna av miljöns tillstånd. Anslaget används även för sådana åtgärder i regeringens spetsprojekt som effektiviserar återvinningen av näringsämnen och skyddet av Östersjön och vattendragen.

Av anslaget används 4 225 000 euro för att upphandla laboratorietjänster och andra tjänster som gäller miljöuppgifter för närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Av anslaget används 1 350 000 euro för att utveckla forsknings- och saneringsverksamheten och uppföljningen i samband med markskyddet och förorenade områden.

Därtill används anslaget för de utredningar som krävs med tanke på de internationella klimatförhandlingarna och utsläppsminskningarna och för att utveckla klimatpolitiken, för att verkställa den klimatpolitiska planen på medellång sikt samt för klimatpanelens verksamhet. Avsikten är att anslaget även ska användas för att stärka styrningen och skötseln av miljöuppgifter och för miljöförvaltningens gemensamma utvecklingsprojekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bioekonomi och ren energi: Lagstiftning och lösningar som främjar återvinning -200
Bioekonomi och ren energi: Återvinning av näringsämnen samt skyddet av Östersjön och vattendragen 500
Verkställande av den klimatpolitiska planen på medellång sikt (Kaisu) 1 000
Sammanlagt 1 300

2018 budget 16 025 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 14 725 000
2016 bokslut 15 825 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 30 906 000 euro.

Anslaget får användas för de offentliga förvaltningsuppgifter som Forststyrelsen utför under ledning av miljöministeriet enligt följande:

1) till utgifter för användning och skötsel av och guidning i nationalparker, övriga naturskyddsområden och naturskyddsobjekt, ödemarksområden och värdefulla kulturobjekt vars förvaltning hör till de offentliga förvaltningsuppgifterna och som Forststyrelsen besitter samt till utgifter för skötsel av privata skyddsområden

2) för sådant byggande inom naturskyddsområden och naturskyddsobjekt som tjänar skyddsändamålet och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som är belägna inom naturskyddsområden eller som är nödvändiga för dem

3) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger tre år.

Dessutom får Forststyrelsen för dessa offentliga förvaltningsuppgifter använda sådana inkomster från offentliga förvaltningsuppgifter som inflyter till Forststyrelsen och som hör till miljöministeriets ansvarsområde.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får även användas till att genomföra de åtgärder i projektet Turism 4.0 som främjar naturturism.

Verksamhetens effektmål inom miljöministeriets ansvarsområde är följande:

 • — Skyddsnivån för arter och naturtyper förbättras med hjälp av åtgärder som prioriteras utifrån aktuell information
 • — Tillståndet för nätverket Natura 2000 och nätverket av naturskyddsområden förbättras genom kostnadseffektiva åtgärder
 • — Den kulturhistoriska fastighetsförmögenhetens värde bibehålls
 • — Rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information.

Förklaring:Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för resultaten av verksamheten vid Forststyrelsen:

Kvantitativa mål

  2015
utfall
2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
         
Täckningsgrad för bedömningar av Naturaområdenas tillstånd (% av de områden som Forststyrelsen har ansvaret för) 18 39 73 91
Återställande och vård (ha) 5 670 5 738 5 530 5 560
Inventering av artförekomst (st.) 2 755 8 536 3 450 9 500
Antal besök: nationalparker, statens strövområden, naturum, historiska objekt 5 297 000 5 746 600 5 300 000 5 890 000
Kundtillfredsställelse när det gäller naturum, service i naturen och tillståndskunder (bedömningsskala 1—5) 4,09 4,10 4,04 4,10
Forststyrelsen
 • — förbättrar skyddsnivån för hotade och i habitatdirektivet nämnda arter och naturtyper och för arter som förtecknas i fågeldirektivet genom att komplettera kunskapsunderlaget om dem och utifrån det rikta skyddsåtgärderna så effektivt som möjligt
 • — genomför i Natura 2000-områden och andra skyddsområden vård- och restaureringsåtgärder i syfte att förbättra områdenas tillstånd och sammanlänkning samt ekosystemtjänsternas funktion; Forststyrelsen följer effekterna av vidtagna åtgärder och svarar för uppföljningen av hela skyddsområdesnätverkets tillstånd och svarar för utvecklingen och den tekniska driften av datasystem som gäller naturskyddsområden
 • — upprätthåller och sköter kulturhistorisk fastighetsförmögenhet i enlighet med principerna i statens fastighetsstrategi
 • — skapar förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation genom att serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de naturskyddsområden som är viktiga med tanke på användningen förbättras samt följer områdenas ekonomiska betydelse och andra fördelar
 • — informerar om skyddet av och möjligheterna att nyttja den biologiska mångfalden och främjar således de positiva effekter rekreation i naturen medför
 • — deltar i planeringen och genomförandet av havsvården och utvecklar skyddet av den biologiska mångfalden i insjöarna
 • — fortsätter fastighetsbildningen med avseende på naturskyddsområden och det treåriga projektet för planeringen av skötseln och nyttjandet av naturskyddsområden.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till miljöministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 5 400 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, av vilket ca 300 000 euro är intäkter av försäljning av obehövliga fastigheter.

Övriga nyckeltal

  2015
utfall
2016
utfall
2017
uppskattning
2018
budgetprop.
         
Skötsel av nationalparker (st.) 39 39 40 40
Skötsel av andra naturskyddsområden (st.) 662 674 744 1 220
Skötsel av nationalparker (ha) 989 000 990 000 1 000 000 1 000 000
Skötsel av andra naturskyddsområden (ha) 763 000 764 000 997 000 1 155 000
Skötsel av andra naturskyddsobjekt (ha) 1 016 000 1 045 000 820 000 665 000
Skötsel av ödemarksområden (12 st., ha) 1 489 000 1 489 000 1 489 000 1 489 000
Skydd av platser med arter som kräver särskilt skydd (st.) 4 797 5 216 5 400 5 600
Skydd av platser med andra hotade arter och arter som avses i habitatdirektivet (st.) 21 253 20 882 21 500 22 500
Fornminnen (st., Museiverkets register) 2 178 2 267 2 269 2 269
Skyddade byggnader (st.) 343 356 357 357
Naturum och andra kundtjänstställen (st.) 28 27 26 26

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bioekonomi och ren energi: Inrättande av en nationalpark -500
Förbättring av serviceutrustningen i nationalparker och på vissa rekreationsområden 650
Projektet Turism 4.0 (överföring från moment 32.50.41) 1 700
Nivåförändring -600
Sammanlagt 1 250

2018 budget 30 906 000
2017 budget 29 656 000
2016 bokslut 39 616 000

60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får med stöd av 7 § i lagen om oljeavfallsavgift (894/1986) användas till betalning av en överföring till oljeskyddsfonden.

Förklaring:En del av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter kan i statsbudgeten överföras till oljeskyddsfonden för ersättande av kostnader för sanering av oljeförorenade markområden. Närmare bestämmelser om grunderna för ersättningen finns i 15 § i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004).

Anslaget motsvarar tillsammans med anslaget under moment 35.10.65 de oljeavfallsavgifter som inflyter under moment 11.19.08.


2018 budget 3 000 000
2017 budget 3 000 000
2016 bokslut 3 000 000

61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 592 000 euro.

Anslaget får användas

1) med stöd av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004), för understöd för genomförandet av åtgärder som ingår i vatten- och havsförvaltningsplanerna

2) för avloppsvattenrådgivning för glesbygden i områden utanför avloppsnätet, i syfte att verkställa statsrådets förordning (209/2011)

3) till betalning av utgifter som föranleds av samordningen av de statliga avfallshanteringsarbeten som avses i 35 § i avfallslagen (1072/1993) och i 4 kap. i avfallsförordningen (1390/1993) och av beredningen, genomförandet och uppföljningen av projekt för sanering av förorenade markområden samt av beviljandet av saneringsbidrag för förorenade markområden

4) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 5 årsverken och av andra konsumtionsutgifter som föranleds av projekten

5) för åtgärder som är nödvändiga för att förhindra miljöskador

6) till betalning av utgifter som föranleds av försöksprogrammet för iståndsättning av förorenade markområden och återvinning av marksubstanser

7) till betalning av utgifter som främjar åtgärden ”Utbudet av trä utökas och trä används på ett mångsidigare sätt”, som ingår i spetsprojektet ”Fram för trä och nya skogsprodukter”

8) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Avtal får ingås om att ett arbete som finansierats med anslag under momentet och som inletts och slutförts som statens arbete överlåts till kommunen eller en annan samarbetspartner. Samtidigt ska man avtala om de villkor som den som tar emot arbetet ska följa efter överlåtelsen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

För att genomföra projektet för sanering av Laajalahti i Lievestuoreenjärvi får man 2018 ingå avtal och avge förbindelser som åren efter 2018 föranleder kostnader på sammanlagt högst 1 000 000 euro.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Genomförande av vatten- och havsförvaltningsplanerna samt avloppsvattenrådgivning i glesbygden 4 371 000
Sanering av förorenade områden 2 021 000
Programmet för träbyggande 2 200 000
Sammanlagt 8 592 000

Av anslaget används 2 371 000 euro för praktiska vattenvårds- och havsvårdsåtgärder, för åtgärder för att förbättra grundvattnets tillstånd och för avloppsvattenrådgivning i glesbygden i syfte att trygga en god vattenstatus, och 1 500 000 euro för vattenvårds- och havsvårdsprojekt som hör till åtgärderna i regeringens spetsprojekt. I synnerhet förbättras de försämrade kustvattnens och åarnas tillstånd. Samarbetet, nätverken och partnerskapen mellan den offentliga och den privata sektorn och organisationsfältet stärks. Samtidigt främjas affärsverksamheten, konkurrenskraften och exportmöjligheterna inom den finländska vattensektorn genom stöd till införandet av ny teknik och delandet av god praxis. Av anslaget används dessutom 500 000 euro till projektet för sanering av Laajalahti i Lievestuoreenjärvi.

Av anslaget används 1 521 000 euro för utgifter som föranleds av samordningen av statliga avfallshanteringsarbeten och av att man som statligt avfallshanteringsarbete i närings-, trafik- och miljöcentralens i Birkaland regi låter genomföra eller understöder forsknings- och saneringsprojekt som avser förorenade markområden vid objekt som utgör betydande miljö- och hälsorisker och som NTM-centralerna har prioriterat. Anslaget kan också användas för att finansiera sådana åtgärder som är nödvändiga för att förebygga miljöskador i situationer där staten på grund av verksamhetsutövarens insolvens eller av någon annan motsvarande orsak är tvungen att i andra hand delta i exempelvis avlägsnandet av farligt avfall eller farliga kemikalier från en fastighet.

Av anslaget används 500 000 euro för att genomföra det nationella försöksprogram som avser sanering av förorenade marksubstanser och återvinning av marksubstans som genomförs som en åtgärd i regeringens spetsprojekt för att undersöka de mest kritiska riskområdena, skydda de grundvattenområden som är viktigast med tanke på vattentäkt, öka återvinningen av marksubstans och försnabba utvecklingen av inhemsk ren teknik (hållbara saneringsmetoder).

Med anslaget främjas träbyggande som ett led i regeringens spetsprojekt ”Fram för trä och nya skogsprodukter”. Anslaget används till att genomföra programmet för industriellt träbyggande. Av anslaget grundar sig 200 000 euro på spetsprojektfinansiering och 2 000 000 euro på genomförandet av energi- och klimatstrategin. Den betydande anslagsökningen gör det möjligt att utvidga programmet och förlänga det till 2021. År 2018 genomförs planenligt bl.a. utveckling i anslutning till specialfrågor som är förknippade med användningen av trä vid byggande i städer som förtätas, främjande av lösningar för sunt och säkert offentligt byggande, stödjande av skapandet av regionala kompetenskluster samt kommunikations- och utbildningsarbete när det gäller förändrade byggbestämmelser.

Projekt som främjas med anslaget finansieras i någon mån också med anslag under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel, närmast som löneutgifter och andra konsumtionsutgifter för arbetsledningen på arbetsplatserna.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2018 2019 Sammanlagt fr.o.m. 2018
       
Förbindelser 2018 500 500 1 000
Sammanlagt 500 500 1 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bioekonomi och ren energi: Försöksprogrammet för förorenade marksubstanser -300
Bioekonomi och ren energi: Återvinning av näringsämnen samt skyddet av Östersjön och vattendragen -500
Programmet för träbyggande 2 000
Projektet för sanering av Laajalahti i Lievestuore 500
Projekt för restaurering av vattendrag 850
Sammanlagt 2 550

2018 budget 8 592 000
2017 budget 6 042 000
2016 bokslut 11 072 000

63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 26 630 000 euro.

Anslaget får användas

1) till köp och inlösen av jord- och vattenområden och byggnader för naturskyddsändamål och köp av områden som ska införlivas med ödemarksområden

2) till betalning av ersättningar till markägare eller innehavare av särskilda rättigheter för ekonomiska förluster på grund av beslut eller avtal enligt 24, 25, 29 och 47 § i naturvårdslagen

3) till ersättningar för de kostnader som staten med stöd av 53 § i naturvårdslagen, 197 § i markanvändnings- och bygglagen samt 7 a § i lagen om enskilda vägar påförs på grund av genomförandet av nätverket Natura 2000

4) till ersättningar som föranleds av skydd enligt 8 och 26 § i marktäktslagen

5) till ersättningar för olägenheter enligt 55 § 2 mom. i naturvårdslagen

6) till utgifter som föranleds av bedömning av, lantmäteriförrättningar på och förvärvsuppgifter för områden som förvärvas till staten för naturskyddsändamål eller som inrättas som privata skyddsområden samt till utgifter som föranleds av märkning av privata skyddsområden och dessutom till utgifter för fastighetsskötsel på områden som är i miljöministeriets besittning och till eventuella kostnader för ersättningsförrättningar

7) till ett belopp av högst 100 000 euro till arvoden som betalas utifrån separat ingångna samarbetsavtal och genom vilka man främjar behandlingen av anbud som markägarna lämnat in i enlighet med handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO)

8) till betalning av ränta för periodiserade betalningsposter av köpesumman och ersättningarna då räntan motsvarar den ränta som fastställs i 95 § 1 mom. i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

9) till ersättningar som närings-, trafik- och miljöcentralerna betalar ut för skador orsakade av fridlysta sällsynta djur

10) till kommunerna och till samfund som kommunerna bildat för förvärv av rekreationsområden för stödjande av förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden med stöd av statsunderstödslagen; förvärven ska främja skyddet av den biologiska mångfalden

11) till betalning enligt lagen om bekämpning av skogsskador av de utgifter som föranleds av ersättningar för de skogsskador som spritts från naturskyddsområden eller från områden i statens ägo som förvärvats för naturskyddsändamål och av bedömning av skadorna.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

För fullföljandet av de naturskyddsprogram som statsrådet har fastställt, nätverket Natura 2000 och handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) får det 2018 ingås avtal och avges förbindelser som åren efter 2018 föranleder kostnader på sammanlagt högst 10 000 000 euro.

Förklaring:Genom förvärv till staten av mark för naturskyddsändamål och genom ett ersättningsförfarande genomförs i huvudsak de naturskyddsprogram som fastställts av statsrådet, nätverket Natura 2000, skyddet av arter som kräver särskilt skydd och reserveringar av skyddsområden enligt planerna. Dessutom genomförs handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Vid sidan av närings-, trafik- och miljöcentralerna fortsätter Forststyrelsen att förvärva skyddsområden. Åren 1971—2016 har det till statens ägo förvärvats områden för naturskyddsändamål omfattande totalt ca 411 000 hektar och inrättats privata skyddsområden mot ersättning omfattande totalt 187 000 hektar.

För förvärv av och ersättningar för skogsområden som överensstämmer med METSO-handlingsplanen reserveras preliminärt 16 000 000 euro. För stödjande av förvärv av rekreationsområden reserveras 100 000 euro. Vid behov kan 1 000 000 euro av anslaget anvisas för Forststyrelsens bruk.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 2021 Sammanlagt
fr.o.m.
2018
         
Förbindelser 2018 5 000 3 000 2 000 10 000
Utgifter sammanlagt 5 000 3 000 2 000 10 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av METSO-handlingsplanen 1 000
METSO-programmet (överföring från moment 35.20.55) 5 000
Sammanlagt 6 000

2018 budget 26 630 000
2017 budget 20 630 000
2016 bokslut 18 474 172

(64.) EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

I syfte att förenkla behandlingen av EU:s LIFE-projekt i bokföringen ändras budgeteringen av moment 12.35.99 och 35.10.64 så att medfinansiering till LIFE-projekt eller utgifter för genomförande av projekten i fortsättningen inte tas upp under momenten i fråga. Den medfinansiering till LIFE-projekten som kommissionen betalar och de utgifter som hänför sig till projekten tas i fortsättningen upp endast under omkostnadsmomentet för den som genomför eller samordnar projekten.


2017 budget 4 500 000
2016 bokslut 4 500 000

65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får med stöd av 7 § i lagen om oljeavfallsavgift användas till betalning av ersättningar för oljeavfall samt insamling, transport, lagring och behandling av oljeavfall enligt de grunder som närmare föreskrivs i statsrådets beslut om användningen av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter till oljeavfallshantering (1191/1997).

Förklaring:Anslaget motsvarar tillsammans med anslaget under moment 35.10.60 de oljeavfallsavgifter som inflyter under moment 11.19.08.


2018 budget 1 000 000
2017 budget 1 000 000
2016 bokslut 1 000 000

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 812 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer och överenskommelser i anslutning till miljöministeriets ansvarsområde samt till andra betalningar till utlandet som föranleds av internationella förbindelser.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Klimat och atmosfär 385 000
Ekosystemtjänsterna och den biologiska mångfalden 460 000
Östersjön, vattendrag och vattenresurser 707 000
Materialeffektivitet och kemikalier 175 000
Boende och byggd miljö 2 000
Andra betalningar till utlandet 83 000
Sammanlagt 1 812 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring från moment 35.01.01 80
Sammanlagt 80

2018 budget 1 812 000
2017 budget 1 732 000
2016 bokslut 1 440 000

70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda och för utgifter för hyra av ett ersättningsfartyg.

Fullmakt

Om en del av den för 2015 beviljade fullmakt att ingå avtal och avge förbindelser som gäller den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda inte har använts, får beslut om den oanvända delen fattas år 2018.

Förklaring:Den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda planerades 2015—2016 och renoveringen genomförs 2017—2018. Totalkostnadsförslaget för den grundläggande renoveringen är 11 600 000 euro, en summa som har preciserats sedan anbuden lämnades in. I reparations- och ändringsarbetena strävar man efter att minska driftskostnaderna. I den grundläggande renoveringen beaktas även säkerställandet av de ombord arbetande forskarnas arbetarskydd och av själva forskningsarbetets kvalitet. Anslaget kan också användas för att hyra ett ersättningsfartyg, om detta gör det möjligt att genomföra den grundläggande renoveringen så att totalkostnaderna blir mindre.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2018 Sammanlagt fr.o.m. 2018
     
Förbindelser 2018 3 000 3 000
Sammanlagt 3 000 3 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anskaffning av oljebekämpningsutrustning och utrustning för oljebekämpning till havs (överföring till moment 35.10.20) -1 000
Nivåförändring -1 000
Sammanlagt -2 000

2018 budget 3 000 000
2017 budget 5 000 000
2016 bokslut 7 500 000