Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Statsbudgeten 2018

01. Miljöförvaltningens omkostnaderPDF-versio

Förklaring:Miljöförvaltningen arbetar för en hållbar livsmiljö och stöder grön tillväxt och rena energilösningar. Målet är en bättre miljö för kommande generationer. Man tar fram information om miljön, hur miljöns tillstånd utvecklas och vilka faktorer som påverkar miljöns tillstånd, bedömer alternativa utvecklingstrender och utvecklar lösningar som främjar en hållbar utveckling och medborgarnas välbefinnande.

Verksamheten och resurserna riktas i enlighet med de strategiska riktlinjerna. Bedömningen av konsekvenserna av författningar och åtgärder utvecklas, och tillstånds- och myndighetsförfarandena görs smidigare.

Personalresurserna inom miljöförvaltningen styrs och de anställdas kunnande utvecklas på ett systematiskt sätt i syfte att bevara miljöförvaltningens serviceförmåga och trygga de anställdas motivation.

Miljöministeriet deltar i den strategiska styrningen av statens regionförvaltning i samarbete med övriga styrande ministerier, samt ansvarar för den funktionella styrningen av ämbetsverkens miljöuppgifter.

Resultatmålen och omkostnaderna för miljötillståndsuppgifterna vid regionförvaltningsverken har budgeterats under moment 28.40.01 under finansministeriets huvudtitel.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader har budgeterats under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel. För att stödja de effektmål för ansvarsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln ställer miljöministeriet upp följande preliminära resultatmål för närings-, trafik- och miljöcentralerna:

Ett koldioxidsnålt och energieffektivt Finland
 • — Närings-, trafik- och miljöcentralerna deltar i genomförandet av energi- och klimatstrategin och planen enligt klimatlagen
 • — Utbyggnaden av vindkraft styrs till platser som är optimala med tanke på miljö, medborgare och ekonomin som helhet.
Ett hållbart nyttjande av naturresurserna och en fungerande marknad för återvinning
 • — Åtgärderna för att verkställa lagstiftningen om avfallsbranschen och förverkliga dess målsättningar effektiviseras
 • — Den cirkulära ekonomin och hållbar offentlig upphandling främjas
 • — Ekologiskt hållbart nyttjande av naturresurserna främjas.
En god miljöstatus
 • — Närings-, trafik- och miljöcentralerna sörjer för verkställigheten av miljöskyddslagen, bl.a. med hjälp av elektroniska tillstånds- och övervakningssystem, och effektiviserar tillsynen över och rapporteringen om verkställigheten av vattenlagen, avfallslagen, kemikalielagen och nitratförordningen. Centralerna stöder regionförvaltningsverken i behandlingen av tillståndsärenden och deltar i beredningen av de förelägganden om bästa tillgängliga teknik som utgör grund för miljötillståndsbestämmelserna. Centralerna ser till att de övervakningsplaner och program som utarbetats utifrån en riskbedömning genomförs
 • — Närings-, trafik- och miljöcentralerna främjar genomförandet av det riksomfattande forsknings- och saneringsprogrammet för förorenade markområden
 • — Närings-, trafik- och miljöcentralerna genomför de vattenförvaltningsplaner och den havsförvaltningsplan samt de åtgärdsprogram för vattenvård som sträcker sig till 2021 och främjar med hjälp av statsunderstöd projekt som förbättrar vattenstatusen samt återvinning av näringsämnen. Man deltar i uppdateringen av den första delen av havsförvaltningsplanen och inleder justeringen av de förvaltningsplaner för vattenvården som sträcker sig till 2027
 • — Kunskaperna om riskerna för grundvattnet utvidgas och grundvattenområdena bestäms och klassificeras
 • — Utarbetandet av sådana general- och detaljplaner för stadsregionerna som har betydande konsekvenser stöds i syfte att förtäta samhällsstrukturen, minska trafikbehovet och utveckla servicestrukturen. Förutsättningarna att planera stadsregionhelheter förbättras och rutinerna för landsbygdsutvecklingen utvecklas i samarbete med kommunerna på ett sätt som beaktar regionala särdrag
 • — I främjandet av områdesanvändningen och byggandet beaktas att livsmiljön ska vara sund, trygg och trivsam samt kulturmiljöns värden och den gröna infrastrukturen
 • — Närings-, trafik- och miljöcentralerna genomför miljöförvaltningens handlingsprogram för anpassning till klimatförändringen
 • — Kulturmiljöstrategin genomförs och god vård av kulturmiljön främjas.
Biologisk mångfald och fungerande ekosystemtjänster
 • — Närings-, trafik- och miljöcentralerna agerar för att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden genom ett mångsidigt urval av metoder för att skydda främst naturtyper och hotade arter samt genom att främja handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och myrskyddet
 • — Rutinerna för att genomföra skyddet inom nätverket Natura 2000, bedöma Naturaområdenas tillstånd och förebygga åtgärder som försvagar områdena görs enhetligare och effektivare.

Nyckeltal

Indikator 2015
utfall
2016
utfall
2017
mål
2018
mål
         
Skydd av METSO-områdena, ha 5 953 5 305 3 400 4 500
Miljöskyddsinspektioner, st. 1 587 2 024 2 100 2 200
Iståndsättning av förorenade områden som genomförts som statligt avfallshanteringsarbete, st. 10 11 14 10
Tätortsstruktur i stadsregionerna som stöder tillhandahållande av tjänster och kollektivtrafik (andel av befolkningen som bor på områden med minst 20 inv./ha av befolkningen i hela stadsregionen), % 64 63,91) 63,9 63,9

1) Prognos

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 456 000 euro.

Anslaget får användas även för ersättningar som betalas ut till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) för följande marknadskontrolluppgifter som grundar sig på EU-förordningar och EU-direktiv:

1) för att begränsa användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, förpackningar, batterier och ackumulatorer samt för att kontrollera förpackningarnas grundkrav, tungmetallhalter och märkningar

2) för konstaterande, registrering och kontroll av behörigheten hos personer som utför underhåll på anläggningar, vilket förutsätts enligt Europeiska unionens förordningar om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om fluorerade växthusgaser

3) byggprodukter

4) ekologisk planering och energimärkning av byggprodukter.

Dessutom får anslaget användas till ersättningar till Motiva Services Oy för skötseln av uppgifter enligt Europeiska unionens program för tilldelning av miljömärke, till ersättningar till Tukes för marknadskontrollen av ej CE-märkta produkter samt till betalning av statsunderstöd för forskningsverksamhet till universitet, högskolor och andra motsvarande sammanslutningar som bedriver forskningsverksamhet.

Förklaring:De viktigaste målen för miljöministeriet 2018:

Ett koldioxidsnålt och energieffektivt Finland
 • — Man påverkar beredningen av genomförandet av Parisavtalet och det övriga klimatsamarbetet. Man agerar för att genomföra det utsläppsminskningsmål på minst 40 % som EU ställt för 2030. Man genomför åtgärder enligt den klimatpolitiska planen på medellång sikt och energi- och klimatstrategin för att minska utsläppen av växthusgaser
 • — Energiprestandan hos nybyggen och existerande byggnadsbestånd förbättras på ett sätt som säkerställer kvaliteten i byggandet, fuktsäkerheten i byggnaderna och ett sunt inomhusklimat
 • — Utnyttjandet av förnybar energi samt koldioxidsnålhet och energieffektivitet i den byggda miljön främjas i överenstämmelse med den nya energi- och klimatstrategin.
Ett hållbart nyttjande av naturresurserna och en fungerande marknad för återvinning
 • — Förvaltningsområdet genomför initiativ och deltar i initiativ som främjar grön ekonomi
 • — Man påverkar EU:s initiativ som gäller den cirkulära ekonomin och beredningen av förslag till avfallslagstiftning
 • — Kontroll av skadliga ämnen och kemikalier främjas för att säkra en hållbar återvinningsekonomi
 • — Reglering och lösningar som främjar återvinning bereds
 • — Nya metoder för återvinning av näringsämnen främjas i syfte att uppnå en god vattenstatus och öka Finlands självförsörjning när det gäller näringsämnen
 • — Man agerar för att miljöaspekter ska beaktas i jordbruks-, skogs- och energisektorn och i den övriga bioekonomin
 • — Frågor som gäller den arktiska miljön synliggörs i högre grad och skyddsåtgärdernas genomslag främjas.
En god miljöstatus
 • — Förvaltningsområdet styr verkställigheten av miljöskyddslagen. Utifrån de utredningar som gjorts bereds nya förslag om hur miljötillståndsförfarandet kan göras smidigare
 • — Tillståndsförfarandet inom miljövården görs smidigare genom elektroniska tjänster
 • — Man genomför och främjar den nationella strategin för riskhantering i anslutning till förorenade markområden och det riksomfattande forsknings- och saneringsprogram för förorenade markområden som ingår i strategin. Dessutom genomförs ett försöksprojekt för sanering av förorenade markområden
 • — Ett nationellt oljebekämpningsprogram bereds
 • — Ett nationellt luftvårdsprogram bereds
 • — Genomförandet av det nationella programmet om farliga kemikalier fortsätter
 • — Tillsynen över skadliga och farliga ämnen effektiviseras till följd av ökade krav
 • — Förvaltningsområdet styr och främjar genomförandet av de vattenförvaltningsplaner och den havsförvaltningsplan som gäller till 2021, uppdaterar den första delen av havsförvaltningsplanen och styr justeringen av de förvaltningsplaner för vattenvården som sträcker sig till 2027 samt fortsätter det internationella samarbete som syftar till att uppnå en god miljöstatus i Östersjön och i vattendragen
 • — Det faktaunderlag som behövs för totalreformen av markanvändnings- och bygglagstiftningen stärks och riktlinjer för en översyn av planeringssystemet dras upp. Totalreformen av markanvändnings- och bygglagstiftningen bereds
 • — Statsrådets beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen verkställs
 • — Förvaltningsområdet deltar i beredningen av landskapsreformen och främjar ordnandet av de miljöuppgifter som överförs till landskapen så att de kan skötas på ett högklassigt sätt
 • — Utarbetandet av havsplaner stöds
 • — Metoderna för att genomföra kulturmiljöstrategins mål på bred bas i hela samhället effektiviseras
 • — Utvecklingen av styrningen av byggandet fortsätter genom en revidering av anvisningarna om byggande
 • — Lösandet av problemen med EU:s byggproduktförordning påverkas, så att den inre marknaden för byggprodukter fungerar bättre. De nationella förordningar som gäller godkännande av byggprodukter ses över så att de motsvarar de omarbetade väsentliga tekniska kraven på byggande
 • — De miljörelaterade tillstånds- och bedömningsförfarandena görs effektivare och smidigare
 • — Rekommendationerna om god praxis för den arktiska miljökonsekvensbedömningen bereds
 • — Digitalisering främjas inom hela miljöförvaltningens verksamhetsområde.
Biologisk mångfald och fungerande ekosystemtjänster
 • — Förvaltningsområdet ansvarar för den nationella verkställigheten av biodiversitetskonventionen och EU:s biodiversitetsstrategi genom att genomföra den nationella strategin med tillhörande handlingsprogram
 • — Författningar som gäller inrättande av naturskyddsområden bereds planenligt
 • — Bedömningen av hotade naturtyper färdigställs, bedömningen av hotade arter fortsätter och rapporteringen enligt habitat- och fågeldirektiven inleds. Nivån på skyddet för arter och naturtyper förbättras genom aktuell information och prioriterade skyddsåtgärder
 • — Man främjar frivilligt naturskydd och ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänsterna, särskilt genom att utveckla nyttjandet av naturen för rekreation, naturturismen och landskapsvården.
Boendeförhållanden som stöder välfärden och konkurrenskraften
 • — Genom planeringssamarbete och genomförande av de åtgärder som ingår i MBT-avtalen för de stora stadsregionerna utökas bostads- och tomtutbudet och bostadsbyggandet. Funktionsdugligheten och resurshushållningen i stadsregionernas samhällsstruktur förbättras, behovet av trafik minskas och förutsättningarna för gång, cykling och kollektivtrafik stöds. Samtidigt förbättrar man livsmiljöns kvalitet
 • — Åtgärderna för att öka och stödja bostadsutbudet knyts allt tätare till åtgärderna för att förbättra sysselsättningen och konkurrenskraften, medan åtgärderna för att förbättra boendeförhållandena knyts allt tätare till de effekter på välbefinnandet som en god närmiljö ger
 • — I planeringen av områdesanvändningen och i utvecklandet av byggandet ägnar man särskild uppmärksamhet åt områdenas livskraft, regionala särdrag, olika boendemiljöers starka sidor och landsbygdens behov
 • — De stödåtgärder som riktas till bostäder fördelas så att de så effektivt som möjligt främjar möjligheterna för äldre och för personer med funktionsnedsättning att bo hemma
 • — För att stödja integrationen främjas boendet för dem som har beviljats asyl.
Forskning, framsyn, utvärdering och utredning (F&U/TEAS)

Förvaltningsområdet tar för förvaltningens behov fram information som betjänar prognostiseringen av verksamheten, beredningen, utvecklandet och verkställandet av miljöpolitiken och miljölagstiftningen, det internationella samarbetet samt beslutsfattandet och bedömningen av konsekvenserna av besluten.

Objekt år 2018 är verkställigheten av den reviderade miljöskyddslagen, en kostnadseffektiv och hållbar klimatpolitik, den cirkulära ekonomin, främjande av hållbart nyttjande av naturresurser och materialeffektivitet, verkställighet av vatten- och havsförvaltningsplanerna, handlingsprogrammet för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden och METSO-handlingsplanen, det faktaunderlag som totalreformen av markanvändnings- och bygglagen kräver, den byggda miljöns kvalitet och hållbarhet (bl.a. utnyttjande av resultaten av programmet för att förbättra äldres boende, byggnaders energiprestanda samt åtgärder som främjar byggandet av flervåningshus i trä), samhälls- och servicestrukturen i stadsregioner, samordningen av markanvändningen, boendet och trafiken i stadsregionerna inkl. metropolpolitiken, bostadspolitiken, kulturmiljön, systematisk fastighetsförvaltning samt skapande av förutsättningar för digitalisering i processer.

Marknadskontrolluppgifter

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utför, på uppdrag av miljöministeriet, marknadskontroll enligt lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013) och statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (520/2014) samt tillsyn i enlighet med statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall (518/2014) över sådana produktkrav som gäller grundläggande krav på förpackningar, tungmetallhalter och märkningar.

Tukes utför även verifieringen av de certifikat som krävs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser, registrerar dem och utövar tillsyn över dem i enlighet med statsrådets förordning (766/2016). Intäkterna av hanteringen av certifikaten intäktsförs under moment 12.35.99.

Tukes utför med stöd av 181 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) den marknadskontroll av byggprodukter som grundar sig på EU:s byggproduktförordning (EU) nr 305/2011. Bestämmelser om de skyldigheter som gäller marknadskontrollen av CE-märkta byggprodukter finns i byggproduktsförordningen. Med stöd av 181 § i markanvändnings- och bygglagen utövar Tukes också marknadstillsyn enligt lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (954/2012). Marknadskontrollen för att säkerställa en behörig tillämpning av verkställighetsförfattningarna för energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) och ekodesigndirektivet (2009/125/EG) baserar sig på lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008), i enlighet med vilken Tukes ansvarar för marknadskontrollen.

Vid genomförandet av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke har man i lagen om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke (86/2011) till nationellt behörigt organ utsett Motiva Services Oy, som får ersättning för de utgifter som föranleds av uppgifterna i anknytning till miljömärket.

Arbetstidens fördelning på uppgiftsområdena (årsv.)

Uppgiftsområde 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Miljövård 51 54 53
Naturmiljö 51 52 49
Byggd miljö 74 74 71
Informationsförmedling och kommunikation 12 13 13
Förvaltning och internationella ärenden 50 49 48
Kanslichefen och underställda 5 5 5
Sammanlagt 243 247 239

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 27 480 28 285 27 256
Bruttoinkomster 1 144 800 800
Nettoutgifter 26 336 27 485 26 456
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 11 941    
— överförts till följande år 14 002    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -3
Samordning av programmet för att förbättra äldres boende (överföring till moment 35.20.55) -500
Slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar (överföring till moment 23.01.01) -13
Tukes marknadskontrolltest 60
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 27
Överföring till moment 35.10.66 -80
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -7
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -16
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -144
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -164
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -28
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 2
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -8
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -17
Nivåförändring -138
Sammanlagt -1 029

2018 budget 26 456 000
2017 I tilläggsb. -13 000
2017 budget 27 485 000
2016 bokslut 28 397 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 637 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring:Finlands miljöcentral (SYKE) utvecklar lösningar som främjar en hållbar utveckling främst för att användas av statsrådet, den övriga offentliga förvaltningen och näringslivet. Som underlag för lösningarna tar miljöcentralen fram information om miljön, om hur miljöns tillstånd utvecklas och om de faktorer som påverkar miljöns tillstånd, samt bedömer alternativa utvecklingstrender. Miljöcentralen sköter också flera av de rapporteringar som EU-lagstiftningen och internationella överenskommelser kräver samt vissa myndighetsuppgifter inom miljöövervakningen och andra myndighetsuppgifter.

Därtill sköter miljöcentralen de uppgifter i anslutning till nyttjandet och vården av vattentillgångar som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. Från miljöcentralens omkostnadsmoment anvisas för dessa uppgifter ca 1 500 000 euro. I fråga om dessa uppgifter bedöms kostnaderna för ca 20 årsverken täckas med miljöcentralens omkostnadsanslag medan kostnaderna för ca 16 årsverken täcks med särskild finansiering. Ändringarna preciseras genom gemensam planering.

Samhälleliga effekter

Med sin verksamhet bidrar Finlands miljöcentral till en hållbar utveckling i samhället genom att ta fram och förmedla ny information och nya lösningsmodeller. De viktigaste användarna av informationen är statsrådet, regionförvaltningen, kommunerna, landskapsförbunden, affärslivet, massmedierna, frivilligorganisationerna och enskilda medborgare.

Effektmålen är följande:

 • — Tillväxten inom bioekonomin och den cirkulära ekonomin och de nya lösningarna är hållbara med avseende på dämpandet av klimatförändringen, användningen av vattentillgångar och andra naturresurser, belastningen på vattendragen och Östersjön och tryggandet av ekosystemen
 • — Livsmiljöerna uppvisar stor mångfald, är sunda och främjar välbefinnandet, och man är medveten om deras betydelse för hälsan
 • — Information om miljön produceras, distribueras och används effektivt; i och med digitaliseringen förbättras medborgarnas förutsättningar att delta i beslutsfattandet om den egna livsmiljön och det uppstår ny företagsverksamhet kring produktion, bearbetning och distribution av miljöinformation
 • — Problemområdena inom miljöregleringen har identifierats, och man har löst dem genom att prova nya verksamhetsmodeller och genom att utnyttja engagerande utveckling av regleringen och konsekvent utvärdera regleringen och försöken
 • — Försök som baserar sig på samarbete mellan olika aktörer skapar innovationer och lösningsmodeller med hjälp av vilka man stärker det finländska samhällets ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhet och som även kan användas internationellt.
Verksamhetens resultat
Produktion och kvalitetsledning

Miljöministeriet uppställer följande mål för resultatet av verksamheten vid Finlands miljöcentral:

 • — Miljöcentralen fortsätter att öka antalet yrkespublikationer och vetenskapliga publikationer i förhållande till arbetsinsatsen
 • — Miljöcentralen ökar användningen av digitala kanaler för informationsförmedling i den kommunikation som gäller miljön
 • — Miljöcentralen sörjer för kostnadstäckningen hos såväl sin offentligrättsliga som sin företagsekonomiska verksamhet
 • — Miljöcentralen sörjer för att den har serviceförmåga i synnerhet ur de resultatstyrande ministeriernas samt regionförvaltningens perspektiv
 • — Miljöcentralen sörjer för att dess kommunikation är högkvalitativ sett ur ett medieperspektiv.

I sin verksamhet fokuserar Finlands miljöcentral på

 • — att dämpa klimatförändringen och anpassa till den, med fokus på de styrningssystem och styrmedel som särskilt hänför sig till detta, samt på att följa och utvärdera effekterna av åtgärderna
 • — att främja den cirkulära ekonomin och bioekonomin och öka effektiviteten i material- och energianvändningen
 • — att främja skyddet, vården och ett hållbart nyttjande av vattendragen, grundvattnen och Östersjön samt på effekterna av belastningen på vattendragen och Östersjön och övervakningen av vattenstatusen samt att bekämpa oljeskador och förebygga kemikalieolyckor
 • — att främja hållbart nyttjande av naturresurser och konsekvensbedömningar i samband med detta samt på att identifiera nya typer av risker och finna lösningar på dem
 • — att övervaka och trygga statusen för naturens mångfald, främja hållbart nyttjande av naturen och upprätthållandet av tjänster som baserar sig på ekosystemens funktion och ta fram lösningar i samband med detta samt på att främja affärsverksamhet som baserar sig på naturresursfunktionerna
 • — att ta fram och sprida information om urbaniseringen, markanvändningen, den byggda miljön och trafiksystemen samt på att utveckla styrmedel för att stödja samordningen av olika användarbehov.

I sin forsknings- och utvecklingsverksamhet beaktar miljöcentralen också sådana miljöfrågor som börjar få ökad betydelse, såsom exempelvis

 • — de allt större återverkningarna av globala miljöförändringar på Finland
 • — förändringar i förvaltningen av miljön
 • — effekterna av befolkningens stigande medelålder och förändringarna i befolkningsstrukturen på servicestrukturerna, boendet och mobiliteten.
Resurshushållning

Av den verksamhet som enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är avgiftsbelagd beräknas det inflyta 4,9 miljoner euro, varav exportverksamheten uppskattas stå för nästan hälften. Från den övriga statsförvaltningen beräknas inflyta finansiering till ett belopp av 15,2 miljoner euro, varav 11,5 miljoner euro utgör samfinansiering. Den del som finansieras utanför budgeten beräknas uppgå till 7,4 miljoner euro, varav EU:s andel är ca 4 miljoner euro. En allt starkare internationell nätbildning stärker miljöcentralens konkurrensförmåga på den internationella marknaden.

Produktivitet

Finlands miljöcentral koncentrerar sin verksamhet i huvudstadsregionen till Vik 2017—2019. Flytten sker stegvis och föranleder engångskostnader på sammanlagt 2,0—2,5 miljoner euro. År 2018 uppgår dessa engångskostnader till ca 1,5 miljoner euro. Denna lösning på fastighetsfrågan leder från och med 2020 till besparingar på 1,5 miljoner euro per år jämfört med 2015 års nivå.

Produktiviteten förbättras genom att man utvecklar samarbetet i nätverk, verksamhetsprocesserna och informationssystemen och genom att man utvidgar de elektroniska webbtjänsterna nationellt och internationellt. Produktiviteten förbättras även inom stödfunktionerna. Dessutom främjas den nationella samordningen av havsforskningen och forskningsinfrastrukturen i enlighet med de nationella riktlinjerna för forskningsinfrastrukturen.

Inom hela miljöförvaltningen förbättras produktiviteten bl.a. genom att man utvecklar miljöövervakningen och datasystemen samt ökar automatiseringen av den rapportering som baserar sig på uppföljning och utökar samarbetet i anslutning till datalager.

Produktiviteten förbättras även genom att verksamhetsmodellerna för forskningssamarbetet mellan statens forskningsinstitut, universiteten och företagen görs mer mångsidiga, genom att man tillsammans utvecklar uppföljningsmetoder och i uppföljningen nyttiggör nya samarbetsmodeller samt genom att man ytterligare ökar samarbetet kring lokaler, laboratorier och forskningsinfrastrukturer.

År 2018 beräknas det totala antalet årsverken vid Finlands miljöcentral vara ca 505. Behovet av att minska antalet årsverken ökar ytterligare av den åtstramning som följer av engångskostnaderna för flytten till Vik. Antalet anställda som anställts med direkt budgetfinansiering under omkostnadsmomentet motsvarar 232 årsverken. Mängden övrig personal beror främst på hur den externa finansieringen utvecklas. Personalresurserna fördelas enligt de strategiska mål och mängden finansiering som finns till förfogande.

Finlands miljöcentrals årsverken 2016—2018

Uppgiftsområde 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Antal årsverken 556 530 505

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 54 587 52 878 50 137
Bruttoinkomster 26 064 27 000 27 500
Nettoutgifter 28 523 25 878 22 637
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 867    
— överförts till följande år 7 159    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 11 344 11 700 11 500
— finansiering från EU 3 254 3 700 4 000
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 2 553 2 600 3 000
Intäkter sammanlagt 17 151 18 000 18 500
       
Totala kostnader för projekten 26 626 27 692 29 839
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -9 475 -9 692 -11 339
Självfinansieringsandel, % 36 35 38

Kostnadsmotsvarigheten för samfinansierade projekt varierar enligt projekttyp och fastställs enligt de olika finansiärernas finansieringsvillkor.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing genom produktivitetsprojekt (Envibase) -500
Projektet Envibase för utvecklande av anskaffning, lagring och distribution av miljöinformation (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.70.20) -1 640
Strukturella ändringar (regeringsprogr. 2015) -600
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -8
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -12
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -21
Indexhöjning av hyror 6
Löneglidningsbesparing -38
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -151
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -132
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -33
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -3
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -11
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -29
Nivåförändring -69
Sammanlagt -3 241

2018 budget 22 637 000
2017 budget 25 878 000
2016 bokslut 29 815 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 435 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring från moment 28.01.29) 30
Sammanlagt 30

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 6 435 000
2017 budget 6 405 000
2016 bokslut 5 844 392

65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 730 000 euro.

Anslaget får användas

1) till understöd till nationella naturskydds- och miljöorganisationer

2) till understöd till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen för stödjande av informations- och upplysningsverksamhet

3) till bidrag enligt 12 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) för projekt som främjar miljövården i skärgården

4) för stödjande av verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområden

5) för stödjande av sådan nationellt och regionalt betydande verksamhet av projektnatur som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning.

Förklaring:Anslaget utgör delvis finansiering av regionutvecklingen enligt lagen om utveckling av regionerna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Understöd för anskaffning av ett fartyg för Pidä Saaristo Siistinä - Håll Skärgården Ren rf -500
Understöd till Finlands Jägarförbund -50
Sammanlagt -550

2018 budget 1 730 000
2017 budget 2 280 000
2016 bokslut 1 734 000