Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödarePDF-versio

Förklaring:Syftet med avbytarverksamheten är att hjälpa lantbruksföretagarna och renskötarna samt pälsdjursuppfödarna att orka med sitt arbete och att främja deras hälsa och funktionsförmåga. De kostnader som ordnandet av avbytarservice för lantbruksföretagare medför ersätts av statens medel på kostnadsbasis.

Lantbruksföretagarna har rätt till 26 semesterdagar. Rätt till semester har endast lantbruksföretagare som idkar husdjursskötsel. En lantbruksföretagare som på grund av sjukdom eller annan tillfällig orsak är förhindrad att sköta de nödvändiga dagliga uppgifter som hör till ett lantbruksföretag kan få vikariehjälp. Semestern är avgiftsfri, men för vikariehjälp tas en avgift ut. Lantbruksföretagaren kan dessutom under vissa förutsättningar köpa avbytarhjälp till subventionerat pris för högst 120 timmar per år.

Kostnaderna för avbytarservicen för pälsdjursuppfödare ersätts inom ramen för det reservationsanslag som anvisats för ändamålet i statsbudgeten. Avbytarservice för semester kan 2018 ordnas för högst 18 dagar och avgiftsbelagd extra ledighet för högst 120 timmar.

Det är möjligt för renskötare att ansöka om vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga, och kostnaderna ersätts inom ramen för det reservationsanslag som anvisats för ändamålet i statsbudgeten. Under 2017 gick det att få vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga för högst 200 timmar per år.

Den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av avbytarservicen ankommer på social- och hälsovårdsministeriet. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har ansvaret för tillhandahållandet av avbytarservice. Såsom lokala enheter med ansvar för ordnandet av avbytarservice fungerar kommunerna med stöd av de uppdragsavtal som de har ingått med LPA. Till LPA och de lokala enheterna betalas av statens medel en kalkylmässig ersättning för förvaltningskostnaderna för avbytarservicen.

Verksamhetens omfattning

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Lantbruksföretagare      
1. Semesterverksamhet      
Antal serviceanvändare 18 097 17 000 16 000
Antal avbytardagar 458 063 433 750 407 750
Antal avbytardagar/användare 25,31 25,50 25,50
Antal avbytartimmar 2 953 296 2 819 400 2 650 100
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar 6,45 6,50 6,50
       
2. Vikarieverksamhet      
Antal serviceanvändare 5 959 5 600 5 270
Antal avbytardagar 268 229 252 000 236 900
Antal avbytardagar/användare 45,01 45,00 45,00
Antal avbytartimmar 1 822 830 1 759 000 1 611 000
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar 6,80 6,98 6,80
       
3. Understödd avgiftsbelagd avbytarhjälp      
Antal serviceanvändare 9 490 8 920 8 380
Antal avbytardagar 94 459 76 700 72 100
Antal avbytardagar/användare 8,90 8,60 8,60
Antal avbytartimmar 551 411 535 000 490 000
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar 6,53 6,98 6,80
       
Pälsdjursuppfödare      
1. Semester      
Antal serviceanvändare 499 500 500
Antal avbytardagar 8 723 9 000 9 000
Antal avbytardagar/användare 17,48 18,00 18,00
Antal avbytartimmar 59 300 61 200 61 200
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar 6,80 6,80 6,80
       
2. Extraledighet      
Antal serviceanvändare 302 300 300
Antal avbytartimmar 31 286 31 500 31 500
Antal avbytartimmar/användare 104 105 105
       
Vikariehjälp för renskötare      
Beslut om beviljande av vikariehjälp 1 260 150 150
Antal avbytartimmar 12 200 13 750 13 750
Avbytartimmar/beslut 76 92 92
Antal användare 92 110 110
Antal avbytartimmar/användare 110 170 170

40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 144 534 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 37 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till kommunerna för de driftskostnader för avbytarservice som avses i 35 § i lagen

2) till ett belopp av högst 182 000 euro till ersättning för de nettokostnader som läroavtalsutbildningen för lantbruksavbytare medfört för de lokala enheterna.

Förklaring:Dimensioneringen av anslaget baserar sig på preliminära faktiska uppgifter som beskriver kostnaderna för 2016 och på dessa grundade uppskattningar när det gäller hur verksamhetens omfattning och kostnaderna kommer att utvecklas 2017 och 2018.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare. Enligt ändringsföslaget ska sänkningen av de avgifter som tas ut för vikariehjälp delvis kompenseras.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Partiell kompensation för avgiftssänkningen för vikariehjälp 1 000
Ändring i behovskalkylen -15 766
Sammanlagt -14 766

2018 budget 144 534 000
2017 budget 159 300 000
2016 bokslut 149 473 459

41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 050 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning till avbytarverksamhetens lokala enheter för de driftskostnader för avbytarservice för pälsdjursuppfödare som avses i 25 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009).

Förklaring:Pälsdjursuppfödare får semester avgiftsfritt och extraledighet mot avgift inom ramen för det anslag som reserverats för ändamålet. Maximibeloppen för avbytarservice fastställs årligen genom en förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskat behov -500
Sammanlagt -500

2018 budget 2 050 000
2017 budget 2 550 000
2016 bokslut 2 600 000

42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 250 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 16 § i lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014) betalas till kommunerna.

Förklaring:En renskötare kan få vikariehjälp mot avgift på grund av arbetsoförmåga för högst 170 timmar och under högst 90 dagar under kalenderåret. Maximibeloppet för avbytarservice fastställs årligen genom en förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskat behov -50
Sammanlagt -50

2018 budget 250 000
2017 budget 300 000
2016 bokslut 300 000

50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 16 140 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 31 och 32 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och kommunerna för förvaltningskostnaderna för avbytarservicen

2) till ett belopp av högst 94 000 euro till betalning av sådan behovsprövad tilläggsersättning till lokala enheter som avses i 12 § 3 mom. i lagen

3) till förvaltningskostnaderna för servicen med stöd av 24 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009) och med stöd av lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014)

4) till ett belopp av 1 000 000 euro för ett projekt som genomförs av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt i syfte att stödja lantbruksföretagare så att de orkar med sitt arbete.

Förklaring:Av anslaget kommer uppskattningsvis 13 521 000 euro att användas för kommunernas kostnader för avbytarservicen, vilket inkluderar kommunernas kostnader för avbytarservicen för pälsdjursuppfödare samt den behovsprövade tilläggsersättning som betalas till vissa kommuner. För förvaltningskostnader för avbytarservicen som föranleds Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt kommer uppskattningsvis att användas 1 619 000 euro, som inkluderar pensionsanstaltens förvaltningskostnader för avbytarservice för pälsdjursuppfödare och renskötare.


2018 budget 16 140 000
2017 I tilläggsb. 1 000 000
2017 budget 16 140 000
2016 bokslut 15 139 929