Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
              20. Anskaffning av vaccin
              21. Hälsoövervakning

Statsbudgeten 2018

70. Hälsa och funktionsförmåga främjasPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet föranleds av särskilda utgifter för hälsoövervakning, övervakning av smittsamma sjukdomar, anskaffning av vaccin och beredskap för pandemier, utgifter för hälsofrämjande verksamhet och utbildningen av specialister i företagshälsovård samt statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti. Främjande av hälsa och funktionsförmåga samt hälsoövervakning genomförs delvis också med anslag under moment 33.02.03, 33.02.05, 33.03.04 och 33.03.50. Kommunerna är ansvariga för hälsoövervakningsverksamheten.

Åtgärder för främjande av hälsa och funktionsförmåga

Hälsa främjas och folksjukdomar minskas på olika socialpolitiska sätt. Den enskildes eget initiativ till att upprätthålla och främja sin hälsa och sitt välbefinnande stöds genom att man sörjer för att miljön och förhållandena stöder sunda val. Den internationella verksamheten inverkar allt mer på människors hälsa och välfärd samt på levnadsvanor och hälsovanor.

Hälsoövervakningen (moment 33.70.21) fokuserar särskilt på att effektivisera kvalitetsövervakningen när det gäller hushållsvatten, utveckla datasystem för miljö- och hälsoskyddet samt genomföra EU:s kemikalie-, kosmetika- och strålningslagstiftning och utveckla utredningen av fukt- och mögelskador i byggnader.

Mål:

 • — att förebygga och avhjälpa de olägenheter för hälsan som människans livsmiljö orsakar
 • — att trygga realiseringen av de kvalitetskrav gällande miljöhälsa som förutsätts i lagstiftningen, liksom också fungerande, aktuella och resultatrika tillsynsförfaranden samt en effektiv styrning av tillsynen
 • — att minska antalet epidemier som föranleds av hushållsvatten
 • — att förebygga men för hälsan som anknyter till gen-, bio- och nanoteknologi.

När det gäller anskaffning av vaccin och övervakning av smittsamma sjukdomar (moment 33.70.20 och 33.70.22) koncentreras insatserna till utveckling av vaccinationsprogrammet samt uppföljning av dess genomförande och effektivitet, bekämpning av infektioner som hänför sig till vården och mikrobläkemedelsresistens, förebyggande av HIV- och hepatitinfektioner och andra infektioner som överförs vid könsumgänge eller via blod, beredskap för allvarliga epidemier och stärkande av det förebyggande arbete som utförs i form av internationellt samarbete.

Mål:

 • — att uppnå en låg förekomst av sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination, att förbättra influensavaccinationernas täckning bland personer över 65 år och upprätthållande av en allmän vaccinationstäckning (t.ex. incidensen av kikhosta, influensavaccinationstäckningen bland personer över 65 år)
 • — att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar och utreda epidemier (t.ex. frekvensen av påträffade campylobakterier, antal anmälningar om misstänkt epidemi)
 • — att bibehålla Finlands internationellt sett goda situation när det gäller smittsamma sjukdomar (t.ex. förekomsten av tuberkulos, sjukhusinfektioner orsakade av MRSA/resistenta stafylokocker och vårdrelaterade infektioner)
 • — att förhindra en ökning i behovet av hälso- och sjukvårdstjänster som föranleds av spridningen av HIV-infektioner och andra infektioner som överförs vid könsumgänge eller via blod (t.ex. förekomsten av fall av HIV, hepatit C och klamydia, uppdatering av nationella strategier)
 • — att utveckla beredskapen inför en eventuell pandemi och den regionala epidemiologiska verksamheten (t.ex. uppdatering av den nationella beredskapsplanen för pandemier)
 • — att främja Finlands aktiva deltagande i forum för avvärjande av hot i form av smittsamma sjukdomar som ordnas närområdet, i Europa och globalt, utveckla uppföljningssystemen och främja hälsosäkerheten.

Teman som särskilt lyfts fram för Hälsofrämjande verksamhet (moment 33.70.50) 2018:

 • — att förebygga och minska användningen av tobak, alkohol, narkotika och andra droger och deras negativa effekter
 • — att förebygga och minska befolkningens övervikt med hjälp av kost och fysisk aktivitet
 • — att öka användningen av metoder som främjar den psykiska hälsan och stödja förebyggandet av självmord
 • — att stärka den sexuella hälsan.

Anslaget för Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (moment 33.70.51) används till ersättning av kostnader som orsakas av utbildningen av specialister i företagshälsovård. Arbetshälsoinstitutet använder medlen till utveckling av den egna utbildningen och universitetens utbildning samt betalar ersättning för kostnader som föranleds av utbildning av specialister i företagshälsovård till serviceproducenter som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård samt till de stationer för företagshälsovård som arbetsgivarna svarar för.

Mål:

 • — att säkerställa att de heltidsanställda läkare som arbetar inom företagshälsovården är specialister i företagshälsovård i enlighet med statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning som krävs av yrkesutbildade personer och sakkunniga (708/2013)
 • — att trygga det kvantitativa behovet av utbildning som pensioneringen av läkare inom företagshälsovården föranleder
 • — att höja utbildningsnivån för företagsläkare till att motsvara behoven inom arbetslivet så att företagshälsovårdsåtgärderna stöder arbetstagarnas arbetsmotivation och fortsatta karriär samt tryggar verkställigheten av lagen om företagshälsovård.

Nyckeltal för främjande av hälsa och funktionsförmåga 2015—2018

  2015
utfall
2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
         
Hälsoövervakning        
Epidemier som sprids via vatten        
— antal epidemier 3 3 4 4
— antal insjuknade 763 165 100 100
         
Bekämpning av smittsamma sjukdomar samt anskaffning av vaccin        
Influensavaccineringens täckning bland personer över 65 år, % 40 42 48 44
Kikhosta, antal fall 165 432 225 280
Campylobakterier, antal fynd 4 589 4 637 4 500 4 500
Anmälningar om misstänkt epidemi 80 89 80 85
Tuberkulos, antal fall 272 232 275 270
MRSA/resistenta stafylokocker, antal fynd 1 275 1 701 1 300 1 700
HIV, antal rapporterade fall 173 161 170 165
Hepatit C-virusinfektion, antal fall 1 165 1 147 1 200 1 150
Hepatit B-virusinfektion, antal fall 6 11 20 15
Gonorrésmitta, antal fall 281 416 280 300
Syfilissmitta, antal fall 249 232 220 225
Klamydiasmitta, antal fall 13 571 14 311 13 500 14 000
         
Utbildning av specialister i företagshälsovård        
Antal specialistexamina på området för företagshälsovård 45 36 44 44

20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 27 990 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och ersättningar för anskaffning och vidarebefordran av vaccin som med stöd av 25 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) tillhandahålls gratis och används vid vaccineringstillfällen samt för användningsföreskrifter på finska och svenska, för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccineringsprogrammet, för utveckling av systemet för uppföljning av vaccinationers verkningar, för obligatorisk upplagring, för systemet för vaccindistribution och till betalning av andra utgifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna vaccineringsprogrammet

2) till betalning av medlemsavgiften i Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador

3) till betalning av de utgifter som anskaffning och vidarebefordran av vaccin för förmedling ger upphov till

4) till betalning av kostnader som gäller beslutsprocessen i anslutning till anskaffningen av vaccin

5) till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccineringsprogrammet samt för utveckling av systemen för uppföljning.

Av anslaget får användas högst 400 000 euro för TBE-vaccineringar av befolkningen i de riskområden Institutet för hälsa och välfärd årligen fastställer.

Förklaring:Genomförandet av vaccineringsprogrammet uppskattas föranleda utgifter på sammanlagt 27 990 000 euro. Summan är en uppskattning baserad på kommande beställningar. I anslaget ingår en årlig reservationsavgift för pandemivaccin på 2 500 000 euro. Det har beräknats att 211 000 euro används för vaccindistribution samt övrig anskaffning, service och distribution i fråga om vacciner.

Det föreslås en ändring i vaccinationsprogrammet enligt vilket programmet för TBE-vaccinationer ska gälla närmare avgränsade områden än de landskaps- och kommunvist avgränsade geografiska områden som för närvarande årligen fastställs av Institutet för hälsa och välfärd och där vaccinationerna ges inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet.

Övriga utgifter för vaccindistribution har antecknats under moment 33.03.04. Inkomsterna av vaccinförsäljning och vaccindistribution har antecknats under moment 12.33.03.


2018 budget 27 990 000
2017 I tilläggsb. -1 000 000
2017 budget 27 990 000
2016 bokslut 18 790 000

21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 680 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för den hälsoövervakning som förutsätts i hälsoskyddslagen (763/1994), gentekniklagen (377/1995), kemikalielagen (599/2013), strålskyddslagen (592/1991) och lagen om kosmetiska produkter (492/2013) och för forskning kring hälsoövervakningen och för vidareutbildning och fortbildning av personalen

2) till betalning av utgifter som föranleds av utbildning och forskning som gäller riskhantering inom bio- och nanoteknik

3) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -70
Sammanlagt -70

2018 budget 680 000
2017 budget 750 000
2016 bokslut 780 000

22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 550 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för förebyggande av och information om smittsamma sjukdomar enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), för utredning och uppföljning av oväntade epidemier samt för internationellt samarbete som dessa förutsätter

2) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål

3) till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt till betalning av andra omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -30
Sammanlagt -30

2018 budget 550 000
2017 budget 580 000
2016 bokslut 590 000

50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 200 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter enligt 1 § i lagen om anslag för hälsofrämjande (333/2009).

Av anslaget kan organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer beviljas statsunderstöd. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för administrering av anslaget.

Förklaring:

Fördelning på prioriteringsområden av anslaget för den hälsofrämjande verksamheten, euro/år

  2015
utfall
2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
         
Prioriteringsområden        
Förebygga och minska användningen av tobak, alkohol och narkotika 250 000 140 000    
Främja funktionsförmågan och öka mängden motion 457 000 292 000    
Främja hälsosamma kostvanor 270 000 400 000    
Främja den mentala hälsan och förebygga våld 379 000 941 000    
Främja den sexuella hälsan 502 000 338 400    
Stödja säkerhet och tillgänglighet i miljön samt förebygga olyckor i hemmet och på fritiden 465 000 44 400    
Utveckla strukturerna, kvaliteten, metoderna och samarbetet för det hälsofrämjande arbetet 588 000 208 200    
Administration av finansierade projekt 19 000 66 000    
Prioriteringsområden åren 2017—2018        
Förebygga och minska användningen av tobak, alkohol, narkotika och andra droger och deras negativa effekter     560 000 560 000
Förebygga och minska övervikt hos befolkningen genom diet och fysisk aktivitet     1 170 000 540 000
Öka användningen av metoder som främjar psykisk hälsa och stödja förebyggandet av självmord     580 000 540 000
Förbättra den sexuella hälsan       540 000
Administration av finansierade projekt     20 000 20 000
Sammanlagt 2 930 000 2 430 000 2 330 000 2 200 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -130
Sammanlagt -130

2018 budget 2 200 000
2017 budget 2 330 000
2016 bokslut 2 430 000

51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 900 000 euro.

Anslaget får med stöd av 3 a § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) användas till ersättning av kostnader som orsakas av utbildningen av specialister i företagshälsovård.

Förklaring:Till arbetshälsoinstitutet betalas ersättning av statsmedel för kostnader som föranleds av utbildningen av läkare som specialiserar sig på företagshälsovård. Arbetshälsoinstitutet kan betala ersättning till universitet, till serviceproducenter som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) och till serviceproducenter (arbetsgivares företagshälsovårdsstationer) som avses i lagen om företagshälsovård. Därutöver kan arbetshälsoinstitutet använda anslaget till betalning av kostnaderna för den egna utbildningen av specialister i företagshälsovård.

Målet är att trygga det kvantitativa behovet av utbildning som pensioneringen av läkare inom företagshälsovården föranleder och höja utbildningsnivån för företagshälsovårdsläkare till att motsvara behoven inom arbetslivet så att företagshälsovårdsåtgärderna stöder arbetstagarnas arbetsmotivation och fortsatta karriär samt tryggar verkställigheten av lagen om företagshälsovård.

Dimensioneringen av anslaget baserar sig på att ersättningen för en examen uppgår till 64 700 euro. År 2016 avlades 36 examina. Enligt uppskattning kommer 44 examina att avläggas både år 2017 och 2018.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Tryggande av tillräcklig finansiering för utbildning av specialister inom företagshälsovården (överföring från moment 33.60.33) 1 000
Sammanlagt 1 000

2018 budget 2 900 000
2017 I tilläggsb. 1 000 000
2017 budget 1 900 000
2016 bokslut 1 900 000

52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 928 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifterna för beviljade understöd enligt 2 § i lagen om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö (1284/2010).

Förklaring:Understödet är avsett för den verksamhet som bedrivs vid UKK-instituutti, vars syfte är att främja, utveckla och forska i individens och befolkningens hälsa, funktionsförmåga och friskvård samt hälsofrämjande idrott.


2018 budget 928 000
2017 budget 928 000
2016 bokslut 930 000