Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
              50. Fronttillägg

Statsbudgeten 2018

52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 40 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statlig ersättning med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) för driftskostnader för krigsinvalidernas rehabiliterings- och vårdinrättningar

2) till betalning av statlig ersättning för rådgivningstjänster.

Förklaring:Det beräknas att det 2018 finns 22 inrättningar i landet som erbjuder rehabilitering och vård för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst. Vid sidan av krigsinvalider rehabiliteras och/eller vårdas också andra klientgrupper. Vid dessa inrättningar beräknas det antal rehabiliteringsdagar som fördelas mellan krigsinvaliderna och deras makar och antalet vårddagar för krigsinvalider uppgå till sammanlagt cirka 132 580 under 2018. Till rehabiliterings- och vårdinrättningarna betalas ersättning enligt det faktiska antalet vårddagar eller besök vid inrättningarna. Genom konkurrensutsättning och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar och besök vid inrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och vårdservicen uppnås. Priserna för vårddagarna på rehabiliterings- och vårdinrättningarna bestäms genom upphandlingskontrakt. Ersättningen används också för rådgivningstjänster för krigsinvalider.

Antalet vårddagar/vårdbesök vid inrättningar för krigsinvalider 2016—2018

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Antalet vårddagar sammanlagt (inkluderar inte öppenvårdsrehabilitering) 190 526 158 800 132 580
— anstaltsvård 138 864 115 200 95 569
— intervallvård 27 934 25 000 22 374
— vård på dagsjukhus 5 096 3 800 2 834
— rehabilitering på anstalt 18 048 14 500 11 649
— dagsrehabilitering 584 300 154
       
— öppenvårdsrehabilitering, antal gånger 2 287 2 200 2 160

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -17 000
Sammanlagt -17 000

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 40 000 000
2017 budget 57 000 000
2016 bokslut 60 000 000