Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

40. PensionerPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares och stipendiaters olycksfallsförsäkring och självrisktiden för sjukdagpenning samt finansiering av handikappförmåner.

Pensionsskyddet består av arbetspension och folkpension som kompletterar arbetspensionen. Avsikten med arbetspensionen är att trygga en skälig utkomst och avsikten med folkpensionen är att trygga en minimiutkomst med tanke på ålderdom, invaliditet, arbetslöshet och familjeförsörjares bortgång. Antalet pensionstagare uppgick den 31 december 2016 till sammanlagt 1 558 900, av vilka 1 299 958 lyfte ålderspension, 272 747 familjepension, 214 046 invalidpension, 10 388 deltidspension samt 13 615 övrig pension. Samma person kan samtidigt lyfta pensioner av olika slag.

Utbetalade pensioner åren 2014—2016 (mn euro)

  2014 2015 2016
       
Privata sektorn 15 410 15 944 16 442
Kommunala pensioner 4 375 4 569 4 765
Statens pensioner 4 327 4 412 4 479
Övriga offentliga sektorn sammanlagt 328 340 349
Arbetspensioner sammanlagt 24 440 25 265 26 035
Solita-pensioner 513 515 520
FPA-pensioner 2 560 2 505 2 470
Lagstadgade pensioner sammanlagt 27 513 28 285 29 025
       
Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån. 1 394 1 436 1 464

Arbetspensionerna finansieras med arbetsgivarnas försäkringsavgifter och de försäkrades försäkringspremier. Arbetspensionerna står huvudsakligen utanför budgeten med undantag av statens pensioner vars finansiering ingår under finansministeriets huvudtitel. Staten deltar i finansieringen av sjömanspensionerna, företagarpensionerna och lantbruksföretagarpensionerna. Folkpensionerna, de allmänna familjepensionerna, garantipensionerna och den pension som tjänas in under tiden för vård av barn och tiden för studier finansieras helt och hållet av statens medel.

Verksamhetens omfattning 2015—2018

Pensionstagare 2015
utfall
2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
         
Mottagare av sjömanspension 8 480 8 424 8 477 8 546
Mottagare av lantbruksföretagarpension 165 778 158 818 152 060 145 205
Mottagare av företagarpension 230 345 238 689 247 371 254 473
Fall som omfattas av olycksfallsförsäkringen, lantbruksföretagare 4 066 4 621 4 433 4 359
Fall i vilka dagpenning för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen betalats, lantbruksföretagare och stipendiater 10 440 10 424 10 195 9 904
Mottagare av barnpension 17 630 17 149 17 000 16 700
Mottagare av efterlevandepension 5 504 5 373 5 300 5 200
Mottagare av folkpension 629 208 615 751 610 000 606 700
Mottagare av garantipension 100 947 101 647 101 600 102 800

Verksamhetens omfattning 2015—2018

Antal försäkrade 2015
utfall
2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
         
Försäkrade enligt SjPL 8 553 8 424 8 477 8 546
Försäkrade enligt LFöPL 64 277 61 920 59 728 57 758
Försäkrade enligt FöPL 234 952 231 600 231 600 231 800
Stipendiater försäkrade enligt LFöPL 2 892 2 997 2 997 2 997
Olycksfallsförsäkrade lantbruksföretagare 85 417 82 276 80 213 78 008

Verksamhetens omfattning 2015—2018

Genomsnittliga pensioner 2015
utfall
2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
         
Genomsnittlig sjömanspension (€/mån.) 1 341 1 400 1 420 1 450
Genomsnittlig lantbruksföretagarpension (€/mån.) 398 423 445 472
Genomsnittlig företagarpension (€/mån.) 411 413 415 420
Genomsnittlig olycksfallspension, (€/mån.), lantbruksföretagare 630 630 640 653
Genomsnittlig efterlevandepension (€/mån.) 176 173 170 168
Genomsnittlig folkpension (€/mån.) 301 296 291 288
Genomsnittlig garantipension (€/mån.) 133 157 157 175

Verksamhetens omfattning 2015—2018, bostadsbidrag för pensionstagare och handikappförmåner

  2015
utfall
2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
         
Mottagare av bostadsbidrag för pensionstagare 194 870 201 914 208 400 212 600
Utbetalade bostadsbidrag för pensionstagare, mn 530,6 558,0 592 618
Mottagare av vårdbidrag för pensionstagare 233 082 226 375 222 600 222 400
Mottagare av handikappbidrag 49 911 48 613 49 700 50 800
Mottagare av kostersättning 33 514 34 520 - -
Utbetalade handikappförmåner, mn 619,5 581,4 560 558

Sjömän i anställningsförhållande till en privat arbetsgivare är försäkrade enligt lagen om sjömanspensioner (SjPL). Självständiga rörelseidkare och yrkesutövare samt en del företagsägare ska försäkra sin förvärvsverksamhet enligt lagen om pension för företagare (FöPL) och jordbrukare, fiskare, stipendiater och renskötare enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL).

Ersättningar för olycksfall i arbete och yrkessjukdomar betalas i enlighet med olycksfallsförsäkringslagstiftningen till arbetstagare och lantbruksföretagare. Ersättningar betalas bl.a. för sjukvård och inkomstbortfall. Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare gäller personer för vilka LFöPL-försäkring är obligatorisk. Olycksfallsförsäkringen finansieras med arbetsgivarnas olycksfallsförsäkringspremier, men staten deltar i finansieringen av olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare.

Utöver egenpension kan pension betalas efter familjeförsörjarens bortgång. Syftet med den allmänna familjepensionen är att trygga en minimiutkomst efter familjeförsörjarens bortgång. Familjepension betalas till den efterlevande maken och till minderåriga barn. Efterlevandepensionen samordnas med den kalkylerade egenpensionen.

Syftet med folkpensionen är att trygga en minimiutkomst för de pensionstagare som inte får någon annan pension eller vars övriga pensionsskydd är litet. Folkpensionsbeloppet minskar när arbetspensionsinkomsterna ökar och om arbetspensionerna överstiger ett visst belopp betalas ingen folkpension. Pensionen kan omfatta även vårdbidrag, bostadsbidrag och barnförhöjning för en person som får pension. Inom ramen för folkpensionssystemet betalas även invalidpension, rehabiliteringsstöd och individuell förtidspension, om personen inte får någon annan pension eller pensionen är liten.

Staten finansierar handikappförmånerna helt och hållet. Syftet med handikappförmånerna är att stödja handikappade och långtidssjuka när det gäller att klara sig självständigt och att förbättra deras livskvalitet. Handikappförmånerna utgörs av vårdbidrag för pensionstagare, handikappbidrag för personer under 16 år och handikappbidrag för personer som fyllt 16 år.

50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 61 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 152 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006).

Förklaring:Statens andel av sjömanspensionsutgifterna är 31 %.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Indexjustering 437
Ändring i behovskalkylen 463
Sammanlagt 900

2018 budget 61 000 000
2017 budget 60 100 000
2016 bokslut 56 900 000

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 685 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 135 och 135 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006)

2) till betalning av statens andel enligt 41 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990).

Förklaring:Staten ersätter kostnaderna för lantbruksföretagarpensionerna till den del försäkringspremierna och avkastningen av placeringarna inte räcker till för ändamålet. Av utgifterna för ersättningar enligt grupplivförsäkringen är statens andel dock 1/3. Statens andel av förmåns- och förvaltningsutgifterna beräknas vara 80 % år 2018.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Indexjustering 4 352
Ändring i behovskalkylen 17 848
Sammanlagt 22 200

2018 budget 685 300 000
2017 budget 663 100 000
2016 bokslut 645 700 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 233 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 140 § i lagen om pension för företagare (1272/2006).

Förklaring:Staten ersätter kostnaderna för företagarpensionerna till den del premiereserven inte räcker till för ändamålet.

Premien för företagare antas år 2018 vara 24,1 % i fråga om personer under 53 år och 25,6 % för personer som är 53 år eller äldre, varvid inkomsten av försäkringspremierna blir 1 098 300 000 euro. De totala pensionsutgifterna uppskattas till 1 258 400 000 euro. På statens andel inverkar dessutom de obetalda premier som avses i 10 § 2 mom. i FöPL, vilka beräknas uppgå till 85 700 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Indexjustering 1 438
Ändring i behovskalkylen 82 562
Sammanlagt 84 000

2018 budget 233 000 000
2017 I tilläggsb. 19 600 000
2017 budget 149 000 000
2016 bokslut 138 000 000

53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas till statens andel av pensionsersättningen enligt 8 § i lagen om pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003).

Förklaring:Kostnaderna för pension som beviljats för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier ersätts helt och hållet av statens medel.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -2 200
Sammanlagt -2 200

2018 budget 10 000 000
2017 budget 12 200 000
2016 bokslut 3 205 548

54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 148 § och 150 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015)

2) till betalning av statens andel enligt 10 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991).

Förklaring:Statens direkta andel av de totala kostnaderna är 29,5 % och lantbruksföretagarnas andel är 33,5 %. Grundskyddsandelen finansieras via Folkpensionsanstalten och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Folkpensionsanstaltens andel är 27,6 % och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts andel 9,4 % av de totala kostnaderna.

Kostnaderna för ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen betalas helt och hållet av statens medel. Av anslaget under momentet betalas även till stipendiater olycksfallsförsäkringsersättningar och kostnader för ersättning av självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen.


2018 budget 15 000 000
2017 budget 15 000 000
2016 bokslut 15 000 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 580 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 101—103 § i folkpensionslagen (568/2007)

2) till betalning av förmåner enligt 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007)

3) till betalning av förmåner enligt 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007)

4) till betalning av statens andel enligt 150 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015)

5) till betalning av statens andel enligt 36 § i lagen om garantipension (703/2010)

6) till betalning av förmåner enligt lagen om pensionsstöd (1531/2016)

7) till rättelse av förmånsutbetalningar enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002).

Förklaring:Staten finansierar helt och hållet folkpensionerna, garantipensionerna, familjepensionerna, pensionsstöden, bostadsbidragen för pensionstagare och handikappförmånerna. Dessutom svarar staten för minimibeloppet av folkpensionsfondens finansieringstillgångar och tryggar fondens likviditet.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner. Enligt förslaget ska garantipensionerna, rehabiliteringspenningen för unga och grundnivån på vårdbidraget för pensionstagare höjas. Förslaget berör även moment 33.30.60.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om folkpensionsindex och lagen om utkomststöd så att folkpensionsindex fryses för år 2018. Förslaget berör momenten 33.10.53, 33.10.57, 33.20.50, 33.20.51, 33.20.52, 33.20.55, 33.20.56, 33.30.60 och 33.50.50. Indexfrysningen gäller inte det grundläggande utkomststödet. Det indexjusteras i normal ordning.

Med beaktande av regeringens propositioner är statsandelarna, övriga utgifter och inkomster för folkpensionsförsäkringen år 2018 uppskattningsvis följande (mn euro)

   
Utgifter  
Folkpensionsutgifter 2 163
Garantipension 212
Handikappförmåner 558
Bostadsbidraget för pensionstagare 618
Pensionsstöd 29
Sammanlagt 3 580
   
Inkomster  
Intäkter av egendom  
Statens andelar av förmånerna 3 583
Tryggande av finansieringstillgångarnas minimibelopp (staten) -3
Sammanlagt 3 580

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i fondens minimibelopp -2 700
Garantipensionshöjningens inverkan på pensionsstödet 700
Höjning av garantipensionerna 16 000
Höjningen av grundnivån för vårdbidraget för pensionstagare 10 000
Pensionsstödets inverkan på pensionsutgifterna 1 000
Ändring i behovskalkylen -56 640
Sammanlagt -31 640

2018 budget 3 580 500 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 3 612 140 000
2016 bokslut 3 595 392 261