Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

30. SjukförsäkringPDF-versio

Förklaring:Sjukförsäkringen kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att ersätta en del av befolkningens öppenvårdskostnader för läkemedel och resor samt genom att trygga möjligheterna att skaffa hälso- och sjukvårdsservice inom den privata sektorn till rimliga kostnader. Vidare garanterar sjukförsäkringen medborgarna en tillräcklig utkomst genom att utjämna det inkomstbortfall som kortvarig sjukdom och föräldraledighet ger upphov till.

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring.

Genom sjukvårdsförsäkringen ersätts en del av läkemedelskostnaderna inom öppenvården, resekostnaderna, studenternas primärvård samt kostnaderna för den rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten. Från sjukvårdsförsäkringen ersätts även en del av läkar- och tandläkararvoden inom den privata hälso- och sjukvården samt en del av de undersökningar och den vård som föreskrivits av läkare.

Från arbetsinkomstförsäkringen ersätts sjukdagpenning, rehabiliteringspenning och specialvårdspenning samt moderskaps-, faderskaps-, föräldra- och särskild moderskapspenning och ersättning till arbetsgivaren för familjeledigheter. Dessutom ersätts från arbetsinkomstförsäkringen en del av kostnaderna för den företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare och företagare samt för semestrar som intjänas under föräldraledighetsperioden.

Verksamhetens omfattning 2015—2018

  2015
utfall
2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
         
Dagpenningar        
Mottagare av sjukdagpenningar 292 706 281 544 280 700 277 100
Mottagare av föräldradagpenningar 162 921 162 921 157 600 160 600
Genomsnittlig sjukdagpenning (€/dag) 57,42 56,21 54,40 54,70
Genomsnittlig föräldrapenning (€/dag) 64,45 64,57 65,10 66,10
Sjukdag- och föräldradagpenningens miniminivå (€/dag) 24,02 23,93 23,73 24,64
         
Läkemedel        
Förskrivna läkemedel, självrisk (1 000 st.) 31 000 28 000 28 700 29 100
Sjukförsäkringens andel av grundersättningen för läkemedel (%) 34,8 37,8 40,0 40,0
Gränsen för tilläggsersättning för läkemedel (€) 616,62 610,37 605,13 605,13
Antal personer som fått tilläggsersättning 197 484 209 655 206 000 209 000
Sjukvårdsersättningar        
År 2016 ersatte sjukförsäkringen 16,7 % av kostnaderna för läkararvoden, 15,7 % av kostnaderna för tandläkararvoden, 14,7 % av kostnaderna för undersökningar och vård och 76,9 % av resekostnaderna.        

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 119 700 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andelar enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) samt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005)

2) till betalning av statens andel enligt lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (859/1984)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013)

4) till betalning av basinkomst på det sätt som föreskrivs i lagen om ett försök med basinkomst.

Folkpensionsanstalten får använda högst 52 800 000 euro till finansiering av behovsprövad individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och högst 7 200 000 euro till finansiering enligt samma lag av individuella rehabiliteringsprojekt, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen.

Då det gäller den behovsprövade rehabiliteringen budgeteras anslaget i fråga om den individuella rehabiliteringen utifrån prestationsprincipen.

Förklaring:Sjukförsäkringen är uppdelad i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. Av utgifterna för sjukvårdsförsäkringen finansierar staten de sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder, kostnader som föranleds kommunerna av sjukvård för utomlands bosatta personer och en del av Folkpensionsanstaltens omkostnader. I övrigt finansierar staten 44,9 % av utgifterna och de försäkrade 55,1 %. Arbetsinkomstförsäkringen finansieras av arbetsgivarna, löntagarna, företagarna och staten. Av utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen finansierar staten den sjukdagpenning, föräldradagpenning och rehabiliteringspenning som betalas till minimibelopp. Dessutom finansierar staten 3,4 % av utgifterna för föräldradagpenningar samt en del av utgifterna för företagarnas och lantbruksföretagarnas företagshälsovård. Staten finansierar likaså sänkningen av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift enligt konkurrenskraftsavtalet. Staten tryggar också sjukförsäkringsfondens likviditet.

Den sjukvårdspremie som tas ut på basis av pensions- och förmånsinkomster är 1,53 % år 2018. Någon sjukvårdspremie tas inte ut på basis av löneinkomster och företagarinkomster. För finansiering av arbetsinkomstförsäkringen tas en premie på 1,54 % ut hos löntagare och på 1,79 % hos företagare för sjukförsäkringens dagpenningspremie, förutsatt att årsinkomsterna är minst 14 000 euro. På basis av årsinkomster som understiger 14 000 euro tas premien inte ut hos löntagare och hos företagare tas det ut en dagpenningspremie på 0,25 %. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift är 0,87 %.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen som gäller ersättningen för resekostnader och samordningen av resor.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen. Enligt förslaget höjs sjukförsäkringens minimidagpenning.

Den kostnadsökning som föranleds av ändringar i förteckningen över läkemedel som berättigar till specialersättning uppgår till högst 8 400 000 euro i årsgenomsnitt.

Med beaktande av regeringens propositioner är utgifterna och statsandelarna för sjukförsäkringen år 2018 uppskattningsvis följande (mn euro)

   
Utgifter  
Arbetsinkomstförsäkring  
Sjukdagpenningar 810
Föräldradagpenningar 1 025
Engångsersättning 47
Dagtraktamenten för OFLA 6
Rehabiliteringspenningar 119
Företagshälsovården 360
Företagarnas tilläggsdagar 15
Fondens andel på 8 % 2
Sammanlagt 2 384
   
Sjukvårdsförsäkring  
Läkemedelsersättningar 1 382
Resor 296
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder 62
Läkararvoden 60
Tandläkararvoden 56
Övriga ersättningar för sjukvård 70
Rehabiliteringsservice 377
Fondens andel på 8 % 6
Sammanlagt 2 309
Utgifter sammanlagt 4 693
   
Inkomster  
Intäkter av arbetsinkomstförsäkringen  
De försäkrades premier 1 293
Arbetsgivarnas avgifter 745
Företagarnas tilläggsdagar 14
Statens finansieringsandel 197
Överskott/underskott år 2017 185
Sammanlagt 2 434
   
Intäkter av sjukvårdsförsäkringen  
Löntagarnas och företagarnas avgifter -
Förmånstagarnas premier 436
Statens finansieringsandel 1 924
EU-ersättningar från utlandet 9
Överskott/underskott år 2017 -
Sammanlagt 2 369
Inkomster sammanlagt 4 803
   
Statens andelar totalt 2 120
Arbetsinkomstförsäkring  
Föräldradagpenningar 32
Minimidagpenningar 162
Andel av företagares och lantbruksföretagares företagshälsovård 2
Sjukvårdsförsäkring  
Andel av sjukvården 1 871
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder 53

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av minimidagpenningen 8 000
Höjningen av rehabiliteringspenningen för unga 1 500
Kompensationen för låginkomsttagare (konkurrenskraftsavt.) 13 000
Lindring av kriterierna för yrkesinriktad rehabilitering 4 000
Sänkning av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) 123 000
Ändring i behovskalkylen 17 200
Översyn av reseersättningar och förmedling av resor 2 000
Sammanlagt 168 700

2018 budget 2 119 700 000
2017 I tilläggsb. -7 500 000
2017 budget 1 951 000 000
2016 bokslut 1 150 092 347