Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 555 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av arbetsmarknadsstöd, den därtill anslutna barnförhöjningen och de förhöjningsandelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och lagen om främjande av integration (1386/2010) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel

2) till finansiering av lagstadgade kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) på det sätt som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3) till betalning av basinkomst på det sätt som föreskrivs i lagen om ett försök med basinkomst.

Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetsmarknadsstödet för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen.

Förklaring:Kommunerna och staten finansierar vardera hälften av arbetsmarknadsstödet i fråga om personer som har fått arbetsmarknadsstöd i minst 300 dagar av den tid de varit arbetslösa. Kommunernas finansieringsandel är 70 % i fråga om dem som fått arbetsmarknadsstöd i mer än 1 000 dagar av den tid de varit arbetslösa. Till övriga delar finansieras arbetsmarknadsstödet helt av staten. Därutöver svarar staten för Folkpensionsanstaltens likviditet beträffande arbetsmarknadsstödet (likviditetsbelopp).

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Genom ändringen blir det möjligt för arbetslösa att samtidigt få utkomstskydd för arbetslösa och bedriva studier under en period på sex månader utan behovsprövning.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Arbetsmarknadsstöd  
— under arbetslöshetstiden 1 172 900 000
— kommunernas finansieringsandel -380 400 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 462 400 000
— kostnadsersättningar 82 000 000
— lönesubvention 186 600 000
— förhöjningsdel 31 900 000
Sammanlagt 1 555 400 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Aktiveringsmodellen i självriskdagar -18 000
Frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån (överföring från moment 32.30.51) 1 160
Förkortning av självrisktiden med två dagar 3 500
Pensionsstödets inverkan på arbetsmarknadsstödet -5 500
Underlättande av studier med hjälp av utkomstskydd för arbetslösa 3 500
Uppskattad användning av lönesubvention 9 400
Ändring i behovskalkylen 53 980
Sammanlagt 48 040

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 1 555 400 000
2017 I tilläggsb. 3 400 000
2017 budget 1 507 360 000
2016 bokslut 1 414 000 000