Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 30 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av grunddagpenning och den därtill anslutna barnförhöjningen i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och till finansiering av de lagstadgade kostnadsersättningarna i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel

2) till ersättning av kostnader mellan stater till en annan EU-medlemsstat för de tre första månaderna i situationer där en person inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsförmån enligt den nationella lagstiftningen

3) till betalning av basinkomst på det sätt som föreskrivs i lagen om ett försök med basinkomst.

Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetslöshetsdagpenning för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen.

Förklaring:Grunddagpenning betalas ut såväl under arbetslöshetstiden som under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Grunddagpenningen, den därtill anslutna barnförhöjningen, de förhöjningsdelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service och tilläggen för omställningsskyddet finansieras med statsmedel och intäkterna av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Staten finansierar kostnadsersättningarna under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierar de förhöjningsdelar som betalats under arbetslöshetstiden. De arbetslöshetsförsäkringspremier som uppbärs hos dem som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa redovisas till Folkpensionsanstalten.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner genom vilken arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2018 fastställs.

Kriterierna för uppfyllandet av arbetsvillkoret i fråga om skapande och innovativt arbete ses över. Konsekvenserna i fråga om förmånsutgifterna är små.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Statsandel av utbetalda dagpenningar  
— under arbetslöshetstiden 234 400 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 31 700 000
Lönesubventioner och startpeng 24 400 000
Kostnadsersättningar 8 500 000
Andel av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier -269 000 000
Sammanlagt 30 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Aktiveringsmodellen i självriskdagar -3 000
Förkortning av självrisktiden med två dagar 2 000
Intäkterna av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie (konkurrenskraftsavt.) -42 000
Uppskattad användning av lönesubvention 1 300
Ändring i behovskalkylen -49 300
Sammanlagt -91 000

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 30 000 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 121 000 000
2016 bokslut 178 900 000