Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 010 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av den inkomstrelaterade dagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) på det sätt som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) bestäms om statens andel

2) till finansiering av kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3) till betalning av arbetslöshetskassornas andel av förvaltningskostnaderna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984)

4) till betalning av basinkomst på det sätt som föreskrivs i lagen om ett försök med basinkomst.

Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetslöshetsdagpenning för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen.

Förklaring:Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut såväl under arbetslöshetstiden som under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Den inkomstrelaterade dagpenningen finansieras av Arbetslöshetsförsäkringsfonden, arbetslöshetskassorna och staten. Arbetslöshetskassornas andel av löntagarens dagpenningar är i regel 5,5 %, dock så, att Arbetslöshetsförsäkringsfonden helt och hållet finansierar förhöjningsdelarna av förtjänstskyddet och tilläggen för omställningsskyddet. Staten finansierar den del som motsvarar grunddagpenningen och fonden den resterande delen. Staten deltar inte i finansieringen av de dagpenningar som betalas under permitteringstid för s.k. tilläggsdagar och inte heller i finansieringen av barnförhöjningarna. Av dagpenningen för företagare finansierar staten den del som motsvarar grunddagpenningen och barnförhöjningarna, medan företagarkassorna finansierar den resterande delen. Staten finansierar kostnadsersättningarna under tiden för sysselsättningsfrämjande service.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa enligt vilket en aktiveringsmodell tas i bruk inom utkomstskyddet för arbetslösa och självrisktiden förkortas med två dagar. Ändringen gäller även momenten 33.10.54, 33.10.57, 33.20.51 och 33.20.52.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa som gör det möjligt att inleda företagsverksamhet på heltid och samtidigt få arbetslöshetsförmån under en fyramånadersperiod. Ändringen gäller även momenten 33.20.51 och 33.20.52.

Kriterierna för uppfyllandet av arbetsvillkoret i fråga om skapande och innovativt arbete ses över. Konsekvenserna i fråga om förmånsutgifterna är små.

Beräknad användning av anslaget (euro)

 
Statsandel av utbetalda dagpenningar  
— under arbetslöshetstiden 813 900 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 90 000 000
Lönesubventioner och startpeng 59 600 000
Kostnadsersättningar 36 500 000
Statsandel av förvaltningskostnader 10 000 000
Sammanlagt 1 010 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Aktiveringsmodellen i självriskdagar -16 000
Företagsverksamhet kombinerad med utkomstskydd för arbetslösa 10 000
Förkortning av självrisktiden med två dagar 14 000
Uppskattad användning av lönesubvention 3 400
Ändring i behovskalkylen -87 400
Sammanlagt -76 000

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 1 010 000 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 1 086 000 000
2016 bokslut 1 096 597 001