Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

20. Utkomstskydd för arbetslösaPDF-versio

Förklaring:Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet. Arbetslöshetsdagpenningen betalas antingen som grunddagpenning eller som inkomstrelaterad dagpenning. En arbetslös måste uppfylla arbetsvillkoret för att få dagpenning, vilket förutsätter en arbetshistoria på 26 veckor. Även en arbetslös som flyttar från Finland till ett annat EU- eller EES-land för att söka arbete kan få arbetslöshetsdagpenning för tre månader. Arbetsmarknadsstödet tryggar utkomsten för de arbetslösa bosatta i Finland som på grund av att de inte uppfyller arbetsvillkoret inte är berättigade till dagpenning eller vilkas rätt till dagpenning har upphört.

Syftet med utkomstskyddet för arbetslösa är att garantera alla arbetslösa en skälig utkomst. Skälig utkomst definieras som en minimiutkomst och i relation till tidigare inkomster.

Utkomstskyddet för arbetslösa utvecklas så att det sporrar till aktivitet och sysselsättning. Arbetslöshetsförmån betalas utöver under arbetslöshetstiden ut också under tiden för sysselsättningsfrämjande service. I sådana fall betalas till den arbetssökande den arbetslöshetsförmån som han skulle ha rätt till som arbetslös. Arbetslösa, uppsagda och permitterade uppmuntras att delta i utbildning eller andra sysselsättningsfrämjande åtgärder för att deras möjligheter att snabbt hitta ett nytt arbete ska förbättras. Förhöjd förtjänstdel betalas under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder betalas dessutom kostnadsersättning. För att främja sysselsättningen omfattar utkomstskyddet för arbetslösa ett skyddat belopp på 300 euro. Dessutom blir det lättare för arbetslösa att inleda företagsverksamhet under arbetslöshetstiden.

Målet för arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte är att bevara eller återställa personens arbetsförmåga. För personer som har varit arbetslösa under en längre tid och som erhåller arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd ordnar kommunen arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för att främja sysselsättningen.

För att möta förändringarna i arbetslivet ska yrkesskickligheten bevaras och vid behov kunna kompletteras så att den passar för nya uppgifter. Syftet med vuxenutbildningsstöd som betalas till personer i arbetslivet är att främja sådant kunnande som personer i arbetslivet behöver inom arbetslivet samt ett livslångt lärande, vilket samtidigt förebygger arbetslöshet. De arbetslösa uppmuntras också till studier för att förbättra sina yrkeskunskaper eller studier som stöder inledande av företagsverksamhet genom möjligheten att kortvarigt bedriva studier på heltid under arbetslöshetstiden.

För att den åldrande arbetskraften ska hållas kvar i arbetslivet har åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar höjts till 61 år för personer födda 1957 eller senare.

Vuxenutbildningsstöd för löntagare består av en grunddel som är lika stor som grunddagpenningen och en förtjänstdel. Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierar utöver löntagares vuxenutbildningsstöd i dess helhet också Utbildningsfondens förvaltningskostnader. I vuxenutbildningsstöd för företagare betalas endast grunddelen av fondens medel. Staten finansierar en andel av beloppet för företagares vuxenutbildningsstöd som motsvarar grunddagpenningen. Dessutom betalar staten i fråga om personer i statens tjänst de i Utbildningsfondens bokslut fastställda kostnaderna för yrkesexamensstipendier som beviljats statsanställda.

Alterneringsersättning betalas till en arbetstagare som blir alterneringsledig under motsvarande tid som arbetsgivaren avlönar en arbetslös.

Verksamhetens omfattning 2015—2018

  2015
utfall
2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
         
Arbetslöshetsgrad (%) 9,4 8,8 8,5 8,1
         
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte        
Antal personer som deltar i verksamheten i genomsnitt per år 21 000 35 000 35 000 35 000
Genomsnittligt antal verksamhetsdagar per år/deltagare 125 90 70 70
         
Inkomstrelaterad dagpenning        
Genomsnittligt antal mottagare/mån 165 713 160 073 146 000 140 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st. 42,8 41,3 37,6 36,0
— under arbetslöshetstiden 38,9 38,5 34,0 32,6
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service, sammanlagt 3,9 3,8 3,6 3,4
Genomsnittlig dagpenning (€/dag) 68,1 65,6 65,6 66,0
         
Grunddagpenning        
Genomsnittligt antal mottagare/mån 39 170 38 600 35 000 33 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st. 8,8 10,2 9,0 8,5
— under arbetslöshetstiden 7,6 9,0 7,9 7,5
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 1,2 1,3 1,1 1,0
Genomsnittlig dagpenning (€/dag) 33,5 33,1 32,1 31,9
         
Arbetsmarknadsstöd        
Genomsnittligt antal mottagare/mån 175 382 196 300 200 000 195 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st. 40,6 51,5 51,7 50,3
— under arbetslöshetstiden 29,7 37,2 37,0 36,0
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 10,9 14,4 14,7 14,3
Genomsnittligt arbetsmarknadsstöd (€/dag) 37,2 35,5 35,6 34,7
         
Vuxenutbildningsstöd        
Genomsnittligt antal mottagare/mån 8 887 12 816 10 800 10 800
Utbetalad förmån i genomsnitt (€/mån.) 1 492 1 440 1 495 1 495
         
Alterneringsersättning        
Genomsnittligt antal mottagare/mån 8 203 6 672 6 429 3 788
Ersättningsdagar inom förtjänstskyddet, mn st. 1,9 1,7 1,1 1,1
Ersättningsdagar inom grundskyddet, mn st. 0,01 0,01 0,04 0,04
Genomsnittlig ersättning inom förtjänstskyddet (€/dag) 58,7 58,5 59,8 59,8
Genomsnittlig ersättning inom grundskyddet (€/dag) 23,5 24,0 22,8 22,8

31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 26 840 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001).

Anslaget budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring:Den ersättning som betalas till kommunen är 10,09 euro per dag och deltagare i arbetsverksamheten. Antalet deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte beräknas uppgå till ca 35 000 personer 2018 och antalet verksamhetsdagar till i genomsnitt 70 per deltagare. Statlig ersättning betalas för varje person som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och för de dagar personen i fråga deltar i den, dock för högst fyra dagar i veckan.


2018 budget 26 840 000
2017 budget 26 840 000
2016 bokslut 23 018 222

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 010 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av den inkomstrelaterade dagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) på det sätt som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) bestäms om statens andel

2) till finansiering av kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3) till betalning av arbetslöshetskassornas andel av förvaltningskostnaderna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984)

4) till betalning av basinkomst på det sätt som föreskrivs i lagen om ett försök med basinkomst.

Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetslöshetsdagpenning för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen.

Förklaring:Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut såväl under arbetslöshetstiden som under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Den inkomstrelaterade dagpenningen finansieras av Arbetslöshetsförsäkringsfonden, arbetslöshetskassorna och staten. Arbetslöshetskassornas andel av löntagarens dagpenningar är i regel 5,5 %, dock så, att Arbetslöshetsförsäkringsfonden helt och hållet finansierar förhöjningsdelarna av förtjänstskyddet och tilläggen för omställningsskyddet. Staten finansierar den del som motsvarar grunddagpenningen och fonden den resterande delen. Staten deltar inte i finansieringen av de dagpenningar som betalas under permitteringstid för s.k. tilläggsdagar och inte heller i finansieringen av barnförhöjningarna. Av dagpenningen för företagare finansierar staten den del som motsvarar grunddagpenningen och barnförhöjningarna, medan företagarkassorna finansierar den resterande delen. Staten finansierar kostnadsersättningarna under tiden för sysselsättningsfrämjande service.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa enligt vilket en aktiveringsmodell tas i bruk inom utkomstskyddet för arbetslösa och självrisktiden förkortas med två dagar. Ändringen gäller även momenten 33.10.54, 33.10.57, 33.20.51 och 33.20.52.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa som gör det möjligt att inleda företagsverksamhet på heltid och samtidigt få arbetslöshetsförmån under en fyramånadersperiod. Ändringen gäller även momenten 33.20.51 och 33.20.52.

Kriterierna för uppfyllandet av arbetsvillkoret i fråga om skapande och innovativt arbete ses över. Konsekvenserna i fråga om förmånsutgifterna är små.

Beräknad användning av anslaget (euro)

 
Statsandel av utbetalda dagpenningar  
— under arbetslöshetstiden 813 900 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 90 000 000
Lönesubventioner och startpeng 59 600 000
Kostnadsersättningar 36 500 000
Statsandel av förvaltningskostnader 10 000 000
Sammanlagt 1 010 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Aktiveringsmodellen i självriskdagar -16 000
Företagsverksamhet kombinerad med utkomstskydd för arbetslösa 10 000
Förkortning av självrisktiden med två dagar 14 000
Uppskattad användning av lönesubvention 3 400
Ändring i behovskalkylen -87 400
Sammanlagt -76 000

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 1 010 000 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 1 086 000 000
2016 bokslut 1 096 597 001

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 30 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av grunddagpenning och den därtill anslutna barnförhöjningen i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och till finansiering av de lagstadgade kostnadsersättningarna i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel

2) till ersättning av kostnader mellan stater till en annan EU-medlemsstat för de tre första månaderna i situationer där en person inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsförmån enligt den nationella lagstiftningen

3) till betalning av basinkomst på det sätt som föreskrivs i lagen om ett försök med basinkomst.

Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetslöshetsdagpenning för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen.

Förklaring:Grunddagpenning betalas ut såväl under arbetslöshetstiden som under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Grunddagpenningen, den därtill anslutna barnförhöjningen, de förhöjningsdelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service och tilläggen för omställningsskyddet finansieras med statsmedel och intäkterna av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Staten finansierar kostnadsersättningarna under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierar de förhöjningsdelar som betalats under arbetslöshetstiden. De arbetslöshetsförsäkringspremier som uppbärs hos dem som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa redovisas till Folkpensionsanstalten.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner genom vilken arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2018 fastställs.

Kriterierna för uppfyllandet av arbetsvillkoret i fråga om skapande och innovativt arbete ses över. Konsekvenserna i fråga om förmånsutgifterna är små.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Statsandel av utbetalda dagpenningar  
— under arbetslöshetstiden 234 400 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 31 700 000
Lönesubventioner och startpeng 24 400 000
Kostnadsersättningar 8 500 000
Andel av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier -269 000 000
Sammanlagt 30 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Aktiveringsmodellen i självriskdagar -3 000
Förkortning av självrisktiden med två dagar 2 000
Intäkterna av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie (konkurrenskraftsavt.) -42 000
Uppskattad användning av lönesubvention 1 300
Ändring i behovskalkylen -49 300
Sammanlagt -91 000

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 30 000 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 121 000 000
2016 bokslut 178 900 000

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 555 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av arbetsmarknadsstöd, den därtill anslutna barnförhöjningen och de förhöjningsandelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och lagen om främjande av integration (1386/2010) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel

2) till finansiering av lagstadgade kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) på det sätt som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3) till betalning av basinkomst på det sätt som föreskrivs i lagen om ett försök med basinkomst.

Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetsmarknadsstödet för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen.

Förklaring:Kommunerna och staten finansierar vardera hälften av arbetsmarknadsstödet i fråga om personer som har fått arbetsmarknadsstöd i minst 300 dagar av den tid de varit arbetslösa. Kommunernas finansieringsandel är 70 % i fråga om dem som fått arbetsmarknadsstöd i mer än 1 000 dagar av den tid de varit arbetslösa. Till övriga delar finansieras arbetsmarknadsstödet helt av staten. Därutöver svarar staten för Folkpensionsanstaltens likviditet beträffande arbetsmarknadsstödet (likviditetsbelopp).

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Genom ändringen blir det möjligt för arbetslösa att samtidigt få utkomstskydd för arbetslösa och bedriva studier under en period på sex månader utan behovsprövning.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Arbetsmarknadsstöd  
— under arbetslöshetstiden 1 172 900 000
— kommunernas finansieringsandel -380 400 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 462 400 000
— kostnadsersättningar 82 000 000
— lönesubvention 186 600 000
— förhöjningsdel 31 900 000
Sammanlagt 1 555 400 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Aktiveringsmodellen i självriskdagar -18 000
Frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån (överföring från moment 32.30.51) 1 160
Förkortning av självrisktiden med två dagar 3 500
Pensionsstödets inverkan på arbetsmarknadsstödet -5 500
Underlättande av studier med hjälp av utkomstskydd för arbetslösa 3 500
Uppskattad användning av lönesubvention 9 400
Ändring i behovskalkylen 53 980
Sammanlagt 48 040

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 1 555 400 000
2017 I tilläggsb. 3 400 000
2017 budget 1 507 360 000
2016 bokslut 1 414 000 000

55. Statsandel till Utbildningsfonden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 730 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000)

2) till statens utbetalning till Utbildningsfonden enligt 13 § i lagen om Utbildningsfonden (1306/2002).

Förklaring:Av anslaget under momentet betalas vuxenutbildningsstödet för företagare. Dessutom betalar staten i fråga om personer i statens tjänst de i Utbildningsfondens bokslut fastställda kostnaderna för yrkesexamensstipendier som beviljats statsanställda.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Slopandet av statens finansieringsandel av vuxenutbildningsstödet för löntagare fr.o.m. 1.8.2017 (konkurrenskraftsavt.) -49 500
Yrkesexamensstipendier för personer i statens tjänst (överföring från moment 28.60.60) 230
Sammanlagt -49 270

Momentets rubrik har ändrats.


2018 budget 3 730 000
2017 budget 53 000 000
2016 bokslut 88 703 650

56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 26 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel till alterneringsersättning i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002) så som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) bestäms om statsandel.

Förklaring:Utgifterna för alterneringsersättningarna finansieras på samma sätt som motsvarande arbetslöshetsförmåner. Statens andel av de ersättningar som betalas till medlemmarna i en arbetslöshetskassa motsvarar grunddagpenningens andel av den inkomstrelaterade dagpenningens fulla belopp. Alterneringsersättningarna till personer som inte hör till någon arbetslöshetskassa finansieras helt av staten.

Kravet på arbetshistoria för alterneringsledighet är 20 år, användningen har bundits vid den lagstadgade åldern för ålderspension så att den övre åldersgränsen är den undre åldersgränsen för ålderspension minskat med tre år och alterneringsledighetens längd är högst 180 kalenderdagar och alterneringsersättningens maximibelopp 70 procent av den inkomstrelaterade dagpenningen. Som alterneringsvikarie kan anställas en arbetslös person som har varit inskriven som arbetssökande utan avbrott eller i perioder minst 90 kalenderdagar under 14 månader före alterneringsledighetens början.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 100
Sammanlagt 100

2018 budget 26 100 000
2017 budget 26 000 000
2016 bokslut 45 821 000