Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              51. Barnbidrag
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänsterPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna bostadsbidraget, underhållsstödet, ordnandet av tolktjänster och det grundläggande utkomststödet samt av Folkpensionsanstaltens omkostnader.

Avsikten med moderskapsunderstödet, adoptionsbidraget och barnbidraget är att utjämna de kostnader barnfamiljerna har jämfört med andra familjer på grund av barnens födelse och underhåll och internationella adoptioner. Förmånerna betalas till barnfamiljerna för varje barn oberoende av familjens inkomster eller förmögenhet.

Stöd för hemvård av barn betalas ut till utlandet i enlighet med förordning (EG) nr 883/2004. Syftet är att förhindra att en arbetstagare och dennes familj hamnar utanför socialskyddet till följd av att den fria rörligheten utnyttjas.

Då en värnpliktig fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen eller civiltjänstlagen betalas till den värnpliktiges anhöriga militärunderstöd, under förutsättning att den värnpliktiges tjänstgöring minskat den sökandes möjligheter till utkomst och att sökanden är i behov av understöd.

Genom bostadsbidraget främjas möjligheten för barnfamiljer och andra hushåll som är i behov av stöd att uppnå och bevara en rimlig boendenivå genom att man sänker deras boendeutgifter.

Avsikten med underhållsstödet är att trygga barnets rätt till tillräckligt underhåll i situationer då barnets privaträttsliga underhåll inte tryggas. Bestämmelser om underhållsstödets belopp och om förutsättningarna för erhållande av stödet finns i lagen om underhållsstöd (580/2008).

Avsikten med ordnandet av tolkstjänster är att erbjuda svårt hörselskadade, hörsel- och synskadade och personer med talskada de tolkningstjänster de behöver.

Utkomststödet är den sociala trygghetsförmån som används i sista hand. Det grundläggande utkomststödet beviljas och betalas ut av Folkpensionsanstalten, som för ändamålet får en förskottsbetalning av statens medel till fullt belopp. Kommunernas andel av utgifterna för det grundläggande utkomststödet är 50 %, och den beaktas som avdrag under momentet för statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen. Statsandelen för kompletterande och förebyggande utkomststöd ingår i den kalkylerade statsandelen för kommunal basservice som betalas under moment 28.90.30.

De ovan nämnda förmånerna är alla skattefria för mottagaren. Utgifterna under kapitlet betalas i sin helhet med statens medel.

Verksamhetens omfattning 2016—2018

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Moderskapsunderstöd      
Antal moderskapsunderstöd (barn) 51 436 52 600 53 200
Moderskapsunderstödens belopp, euro 140 140 170
       
Internationell adoption      
Antal adoptionsunderstöd (barn) 59 90 90
       
Barnbidrag      
Antal barn vid utgången av året 1 003 815 1 002 700 1 000 800
Antal barn till ensamförsörjare i genomsnitt 162 515 160 500 157 200
Antal familjer som lyfter barnbidrag 548 909 549 000 548 000
Barnbidragens belopp euro/mån.      
1:a barnet 95,75 94,88 94,88
2:a barnet 105,80 104,84 104,84
3:e barnet 135,01 133,79 133,79
4:e barnet 154,64 153,24 153,24
5:e barnet osv. 174,27 172,69 172,69
Förhöjning till ensamförsörjare euro/mån. 48,55 48,55 53,55
       
Stöd för hemvård av barn som ska ersättas till personer som är bosatta utomlands      
Genomsnittligt antal familjer som får stöd/mån. 431 400 400
       
Militärunderstöd      
Antal personer som omfattas av understödet 9 192 9 600 9 500
Understödets genomsnittliga belopp, euro/mån. (hushåll) 347 359 350
       
Allmänt bostadsbidrag      
Antal hushåll som får bostadsbidrag 266 818 417 421 415 687
Barnfamiljer som får bidraget, varav 90 520 71 000 70 000
— ensamförsörjare 59 308 59 000 57 000
Arbetslösa hushåll1) 157 687 160 000 155 000
Genomsnittligt bidrag, euro/mån. 328 325 338
Bostadsbidragstagare i hyresbostäder      
— genomsnittlig hyra euro/m2/mån 11,61 11,70 11,90
— genomsnittlig bostadsyta m2 53,5 53,5 53,5
Boendeutgifternas andel av bostadsbidragsinkomsterna för bostadsbidragstagare i hyresbostäder (%)      
— utan bostadsbidrag 57,6 58,0 59,0
— när bostadsbidrag lyfts 26,5 27,0 27,0
— bostadsbidragets andel av den genomsnittliga hyran (%) 53,9 53,2 53,0
       
Underhållsstöd      
Barn som fått underhållsstöd (situationen 31.12), till vilka underhållsstödet betalats 107 432 110 600 111 700
— till fullt belopp 86 393 89 750 91 400
— som komplement till underhållsbidraget eller i övrigt nedsatt 21 936 21 150 20 550
Underhållsstöd till fullt belopp euro/mån. 155,17 156,09 157,37
       
Tolktjänster      
Berättigade till tolktjänster 5 853 6 000 6 200
       
Grundläggande utkomststöd      
Antal mottagare under året 350 000 482 900 486 400
Antal hushåll under året 235 000 314 600 316 800

1) Stödtagaren eller åtminstone en av makarna är arbetslös.

50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 11 750 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd (477/1993) och till betalning av mervärdesskatt och allmänna omkostnader för moderskapsförpackningar samt till planering och vidareutveckling av förpackningen

2) till betalning av understöd för kostnader som föranleds av internationell adoption.

Förklaring:Moderskapsunderstödet är en ersättning som familjen kan få i form av antingen pengar eller moderskapsförpackning och det betalas förhöjt till de familjer i vilka det samtidigt föds eller adopteras flera barn. Moderskapsunderstödets storlek fastställs av statsrådet. Av dem som har rätt till moderskapsunderstöd väljer ca 66 % moderskapsförpackningen och resten av understödet i pengar, medan de övriga lyfter hela understödet i pengar.

En adoptivförälder får ersättning av statsmedel för en del av de kostnader som föranleds av internationell adoption. Bestämmelser om stödets belopp finns i statsrådets förordning om moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag (885/2002). Om flera barn samtidigt utses eller placeras i samma familj, betalas för det andra barnet och de därpå följande barnen 30 % av ovan nämnda stöd.

Av anslaget beräknas 11 050 000 euro åtgå till betalning av moderskapsunderstöd och 700 000 euro till betalning/ersättande av utgifter som föranleds av internationell adoption.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av moderskapsunderstödet med 30 euro 1 650
Ändring i behovskalkylen -400
Sammanlagt 1 250

2018 budget 11 750 000
2017 budget 10 500 000
2016 bokslut 10 455 000

51. Barnbidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 369 900 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992).

Förklaring:Barnbidrag betalas för barn under 17 år. Om barnbidragets storlek bestäms i barnbidragslagen. Barnbidragen är graderade så att beloppet per barn blir större när antalet barn i familjen ökar. Till ensamförsörjare betalas barnbidraget förhöjt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av barnbidraget till ensamförsörjare 9 500
Minskning av det beräknade antalet asylsökande -1 000
Ändring i behovskalkylen 900
Sammanlagt 9 400

2018 budget 1 369 900 000
2017 budget 1 360 500 000
2016 bokslut 1 372 800 000

52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättningar som staten betalar enligt 9 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996).

Förklaring:Det beräknas att stöd för hemvård av barn år 2018 betalas till i medeltal 400 familjer i utlandet per månad.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -800
Sammanlagt -800

2018 budget 3 800 000
2017 I tilläggsb. -1 300 000
2017 budget 4 600 000
2016 bokslut 2 473 821

53. Militärunderstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 600 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993).

Förklaring:Understödet till värnpliktigas anhöriga består av grundunderstöd, bostadsunderstöd och särskilt understöd. I militärunderstöd betalas till den värnpliktige själv sådana räntor på studielån som förfaller till betalning under tjänstgöringstiden samt av särskilda skäl bostadsunderstöd för kostnader för den bostad som är i den värnpliktiges bruk. Av understödstagarna är ca 5,5 % årligen anhöriga till beväringar och civiltjänstgörare. Grundbidragets belopp för de anhöriga utgör sammanlagt ca 1 400 000 euro på årsnivå.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 1 100
Sammanlagt 1 100

2018 budget 17 600 000
2017 budget 16 500 000
2016 bokslut 16 000 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 478 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014).

Förklaring:Det allmänna bostadsbidraget grundar sig på den totala hyran och på definitionen av den lineära självrisken. På behovet av bostadsbidrag inverkar de förändringar som sker i antalet bidragstagare samt i bidragstagarnas boendeutgifter och inkomster.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag om att de maximala boendeutgifter som ersätts av det allmänna bostadsbidraget ska bindas till levnadskostnadsindex och frysas samt om införande av ett principiellt bostadsbidrag för en del av en bostad.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Aktiveringsmodellen inom arbetslöshetsskyddet 4 000
Bindande av bostadsutgifterna till levnadskostnadsindex -12 000
Bostadsbidrag för en del av en bostad, 80 % av de maximala boendeutgifterna -4 000
Ett pensionsbidrag av engångsnatur för långtidsarbetslösa -3 700
Frysning av de maximala boendeutgifterna 2018 -12 000
Frysning av de maximala boendeutgifterna till 5 % -21 600
Precisering av inbesparingen i indexbundna utgifter -7 400
Precisering av kostnaderna för inkomstens skyddade belopp 40 000
Precisering av kostnadseffekterna av bostadsbidragsreformen (2015) 20 000
Studerande börjar omfattas av det allmänna bostadsbidraget 135 500
Studerande börjar omfattas av det allmänna bostadsbidraget, extrakostnader 31 500
Studerande på Åland fortsätter att omfattas av studiestöd -250
Ändring i behovskalkylen 52 350
Sammanlagt 222 400

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 1 478 800 000
2017 budget 1 256 400 000
2016 bokslut 1 075 310 000

55. Underhållsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 214 600 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd (580/2008).

Förklaring:Bestämmelser om underhållsstödets belopp och om förutsättningarna för erhållande av stödet finns i lagen om underhållsstöd. Vid dimensioneringen av anslaget beaktas det underhållsstöd som ska betalas ut under året. Under moment 12.33.98 intäktsförs regressfordringarna och återkravsfordringarna på underhållsstödet, som beräknas uppgå till 66 300 000. Anslagen gäller inte landskapet Åland med vilket Folkpensionsanstalten har ett separat avtal om utbetalningen av underhållsstöd.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 1 100
Sammanlagt 1 100

2018 budget 214 600 000
2017 budget 213 500 000
2016 bokslut 204 714 399

56. Tolktjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 49 400 000 euro.

Anslaget får användas till ordnande av tolktjänster enligt lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010).

Förklaring:Folkpensionsanstalten svarar för ordnandet av tolktjänsterna för personer med funktionsnedsättning.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 2 500
Sammanlagt 2 500

Momentets rubrik har ändrats.


2018 budget 49 400 000
2017 budget 46 900 000
2016 bokslut 42 373 204

57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 820 900 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av förskott enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet.

Förklaring:Det grundläggande utkomststödet innehåller en grunddel samt övriga grundutgifter, till vilka hör boendeutgifter enligt 6 § i lagen om bostadsbidrag, kostnader för användning av hushållselektricitet, hemförsäkringspremier samt hälso- och sjukvårdsutgifter som inte är ringa. Storleken på utkomststödets grunddel fastställs i 9 § i lagen om utkomststöd (1412/1997). Enligt 9 a § i den lagen justeras beloppen i enlighet med lagen om folkpensionsindex (456/2001). Storleken på grunddelen för en ensamboende vuxen är 487,89 euro i månaden 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Aktiveringsmodellen inom arbetslöshetsskyddet 4 000
Bindande av bostadsutgifterna till levnadskostnadsindex 5 000
Bostadsbidrag för en del av en bostad, 80 % av de maximala boendeutgifterna 1 600
Frysning av de maximala boendeutgifterna 2018 5 000
Frysning av de maximala boendeutgifterna till 5 % 3 800
Höjning av garantipensionen -200
Studerande börjar omfattas av det allmänna bostadsbidraget -8 200
Ändring i behovskalkylen -21 738
Sammanlagt -10 738

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 820 900 000
2017 budget 831 638 000
2016 bokslut 314 867 985

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 320 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur allmänna fonden för social trygghet i enlighet med 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001).

2) till betalning av statens andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur sjukförsäkringsfonden i enlighet med 18 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004)

3) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur folkpensionsfonden enligt 98 § i folkpensionslagen (568/2007), 36 § i lagen om garantipension (703/2010), 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007), 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), 15 § i lagen om lagen om frontmannapension (119/1977) och 9 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988)

4) till betalning av omkostnaderna för den kontaktpunkt som avses i 27 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013).

Förklaring:Den andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader som ska betalas ur fonderna för social trygghet bestäms enligt 12 f § i lagen om Folkpensionsanstalten i förhållande till omkostnaderna för verkställigheten av förmåner. Ur allmänna fonden för social trygghet betalas uppskattningsvis 47 %, ur sjukförsäkringsfonden 40 % och ur folkpensionsfonden 13 % av Folkpensionsanstaltens omkostnader 2018. Statens finansierar cirka en tredjedel av omkostnaderna för sjukförsäkringsfonden.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Omkostnaderna för den allmänna fonden för social trygghet 221 767 000
Omkostnaderna för sjukförsäkringsfonden 56 900 000
Omkostnaderna för folkpensionsfonden 63 500 000
Omkostnaderna för kontaktpunkten 700 000
Elektroniskt informationsutbyte inom EU 200 000
Uppskattat belopp av överskottet 2016 och av finansiering genom överföring av aktier -23 067 000
Sammanlagt 320 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Användning av meddelandeförmedlingen (överföring till moment 28.30.03) -1 000
FPA:s omkostnader för att studerande börjar omfattas av det allmänna bostadsbidraget 3 700
Koncentrering av identifikationsavgifter (överföring till moment 28.30.03) -680
Konsekvenserna av konkurrenskraftsavtalet -7 700
Uppskattat belopp av överskottet 2016 och av finansiering genom överföring av aktier -23 067
Sammanlagt -28 747

2018 budget 320 000 000
2017 budget 348 747 000
2016 bokslut 319 481 000