Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 072 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för åtgärder enligt 15 och 20 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet för 2018. Resultatmålen för varje ansvarsområde fastställs i det resultatavtal som ingås mellan ministeriet och regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet.

Samhälleliga effekter

Enligt de riktlinjer för arbetsmiljö och arbetshälsa som fastslagits 2011 ska regionförvaltningsmyndigheterna inom ansvarsområdet för arbetarskyddet rikta verksamheten så att, i jämförelse med 2010, 1) yrkessjukdomarna minskar med 10 %, 2) frekvensen för olycksfall i arbetet minskar med 25 % och 3) den skadliga belastningen till följd av arbete minskar med 20 % före år 2020.

Målet för ansvarsområdena för arbetarskyddet är att påverka ledningen av säkerheten på arbetsplatserna och arbetsförhållandena så att olycksfall på arbetsplatserna, yrkessjukdomar, skadlig belastning och antalet arbetstagare som går i invalidpension minskar, att anställningsvillkoren iakttas i större utsträckning och att den grå ekonomin minskar.

För att trygga en klientorienterad verksamhet ger arbetarskyddsförvaltningen följande servicelöfte:

Ansvarsområdena för arbetarskyddet sker inom ramen för de befogenheter samhället ger så att arbetsinducerade risker och olägenheter för människors hälsa hanteras på behörigt sätt. Verksamheten inom ansvarsområdena för arbetarskyddet är oberoende, opartisk och sakkunnig. Den kundinitierade efterfrågan på tjänster ska oavsett bransch och arbetsplats till fullo bemötas enligt avtalad leveranstid och tillgänglighet. Ansvarsområdena för arbetarskyddet utvecklar sin verksamhet på basis av insamlad kundrespons.

Verksamhetens resultat

På myndigheternas initiativ inriktas arbetarskyddsmyndigheternas verksamhet i regel utifrån riskerna på de branscher där de största riskerna för arbetssäkerheten finns. Målet är att arbetarskyddstillsynen stöder och främjar arbetsplatsens egna säkerhetsåtgärder. Genom tillsynen säkerställs det att arbetsgivaren och andra ansvariga instanser iakttar arbetarskyddslagstiftningen. För att säkerställa att myndigheternas verksamhet är så heltäckande som möjligt utsträcks tillsynen också till andra branscher än de som valts utifrån riskerna. Den kundinitierade tillsynen utövas till fullo enligt avtalad leveranstid och tillgänglighet.

Under fyraårsperioden 2016—2019 har följande fyra riksomfattande tillsynsprojekt fastställts och de gäller gemensamma byggarbetsplatser, inhyrd arbetskraft, reparationsbyggande och social- och hälsovårdsområdet. Med hjälp av de riksomfattande tillsynsprojekten ingriper man i de problem som uppdagas, samtidigt som man utvecklar tillsynsverksamheten.

Verksamhetens resultat

För inspektionsverksamheten uppställs följande mål:

År 2016 utfördes 28 671 inspektioner, år 2017 uppskattas antalet inspektioner vara 27 675 och år 2018 minst 27 500.

Totala kostnader (1 000 euro) och årsverken inom arbetarskyddets regionförvaltning

Resultatområde 2016
utfall
%-andel årsv. 2017
mål
%-andel årsv. 2018
mål
%-andel årsv.
                   
Verksamhet på initiativ av myndigheterna 20 162 77 325 15 800 65 273 15 626 65 272
Kundinitierad verksamhet 3 142 12 58 4 376 18 76 4 343 18 75
Förvaltnings- och stödåtgärder 2 880 11 47 4 132 17 71 4 103 17 71
Sammanlagt 26 184 100 430 24 308 100 420 24 072 100 418
Produktion och kvalitetsledning

Tillsynen över arbetarskyddet är baserad på riskbedömning. Ansvarsområdena för arbetarskyddet använder resultatgivande och enhetliga verksamhetssätt och tillsynsmetoder. Genom samarbete mellan ansvarsområdena, informationsutbyte mellan myndigheterna och spridning av god praxis garanteras en verkningsfull arbetarskyddstillsyn.

Intressentgruppssamarbete och kommunikation stöder på ett effektivt sätt ansvarsområdenas verksamhet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Inom ansvarsområdena för arbetarskyddet säkerställs en ändamålsenlig placering av kunnandet och personalresurserna. Utvecklandet av personalens kompetens och upprätthållandet av dess yrkeskunnande stöds och arbetshälsan ombesörjs. Specialkunnandet utvecklas och utnyttjas effektivare på riksnivå.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 26 388 24 438 24 242
Bruttoinkomster 204 130 170
Nettoutgifter 26 184 24 308 24 072
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 757    
— överförts till följande år 3 906    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -8
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -8
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -100
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -37
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 23
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Nivåförändring -105
Sammanlagt -236

2018 budget 24 072 000
2017 budget 24 308 000
2016 bokslut 25 333 000