Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 811 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret

2) till betalning av extra utgifter på grund av etableringen av verksamheten enligt en modell med flera driftsställen .

Förklaring:Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har lokaler som vid i behov kan tas i bruk i städer som är centrala med tanke på verksamheten.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för 2018. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Verksamhetens resultat (resurshushållning, produktivitet, lönsamhet, kostnadsmotsvarighet)

Avsikten är att prestationerna inom ämbetsverkets avgiftsbelagda verksamhet ska produceras på ett kostnadsmotsvarigt sätt. Centret följer upp produktivitetsutvecklingen med hjälp av Statistikcentralens produktivitetsindikatorer.

Verksamhetens resultat (index 100 = år 2011)

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Produktivitetsindex för arbete 96,5 > 100 > 100
Totalproduktivitetsindex 101,4 > 100 > 100

Antal årsverken inom centret (årsv.)

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Avgiftsbelagd verksamhet 190 195 220
Avgiftsfri verksamhet 31 36 35
Sammanlagt 221 231 255

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 24 878 24 729 27 261
Bruttoinkomster 21 798 20 850 22 450
Nettoutgifter 3 080 3 879 4 811
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 726    
— överförts till följande år 3 708    

Finansieringsstruktur för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (1 000 år)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Budgetfinansiering 3 080 3 879 4 811
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, sammanlagt 21 798 20 850 22 450
— offentligrättsliga prestationer 19 374 18 800 20 150
— företagsekonomiska prestationer 6 100 -
— prestationer enligt speciallagar 2 155 1 950 2 050
Andra intäkter 263 - 250
       
Post som överförts från föregående år 2 726 - -
Sammanlagt 27 604 24 729 27 261

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 19 380 18 900 20 150
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 11 483 12 320 12 403
— andel av samkostnaderna 7 171 6 580 7 747
Kostnader sammanlagt 18 654 18 900 20 150
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 726 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 104 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,inkomster av försäljningen av prestationer 2 155 1 950 2 050
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 1 049 1 322 1 316
— andel av samkostnaderna 547 628 734
Kostnader sammanlagt 1 596 1 950 2 050
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 559
Kostnadsmotsvarighet, % 135 100 100
Produktion och kvalitetsledning
  • — produktiviteten förbättras genom nya verksamhetssätt och effektivare processer
  • — samarbetet med aktörerna inom hälso- och sjukvården utökas i medicineringssäkerhetsfrågor i syfte att förbättra läkemedelssäkerheten och säkerheten när det gäller medicinering
  • — utvecklingen av läkemedel och läkemedelsinnovationer främjas genom att myndighetsrådgivningen anpassas så att den bättre motsvarar behoven hos nya företag som försöker komma in i branschen, funktionerna i anslutning till kliniska läkemedelsprövningar effektiviseras och verksamhetsförutsättningarna för den inhemska läkemedelsbranschen och möjligheten att utnyttja olika datalager förbättras
  • — samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna och en förutsebar styrning av aktörerna utökas i syfte att främja en heltäckande och effektiv tillsyn
  • — information och multidisciplinära verksamhetsmodeller produceras till stöd för en rationell läkemedelsbehandling och det läkemedelspolitiska beslutsfattandet
  • — informationen om läkemedel utvecklas på ett sakligt sätt med hjälp av nätverket för läkemedelsinformation
  • — utvärderingen av läkemedelsbehandling genomförs i form av ett nätverkssamarbete mellan centret och inhemska och utvalda internationella aktörer.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga.

Nyckeltal 2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Personalens välbefinnande      
— arbetstillfredsställelseindex 3,6 3,5 över genomsnittet för staten
— sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar 9,4 > 9 under genomsnittet för staten

Av anslaget är 150 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och sådana inkomster som avses i läkemedelslagen (84 b §, ändring 595/2009).

Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettobudgetering. Utgifterna täcks huvudsakligen med avgifterna för tillsyns- och serviceverksamheten. Servicen inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. Avgifter för prestationerna tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för kvalitetskontroll av läkemedel täcks av de avgifter som tas ut enligt 84 b § i läkemedelslagen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utvidgade uppgifter på EU-nivå (ett tillägg av engångsnatur) 1 000
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -1
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -5
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -3
Indexhöjning av hyror 1
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -20
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -21
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -14
Sammanlagt 932

2018 budget 4 811 000
2017 budget 3 879 000
2016 bokslut 4 062 000