Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 636 000 euro.

Förklaring:Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården främjar befolkningens hälsa och funktionsförmåga med hjälp av den styrning tillsynen kräver samt förhands- och efterhandstillsyn.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för 2018. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Verksamhetens resultat

  • — uppfyllandet av målen för spetsprojekten stöds: i den kundorienterade servicen ingår bl.a. ett offentligt servicelöfte, främjande av hälsa och välfärd och minskad ojämlikhet, programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, utveckling och digitalisering av hemvården för äldre
  • — genomförandet av reformerna stöds: social- och hälsovårdsreformen, gallringen bland kommunernas uppgifter och skyldigheter och reformen av region- och centralförvaltningen
  • — tyngdpunkten förskjuts mot en mera proaktiv tillsyn och mot egenkontroll samtidigt som verksamhetens styrning stärks i dessa avseenden
  • — tillstånds- och tillsynsprocesserna blir smidigare
  • — fortsatt avveckling av normer och lättade administrativa bördor samt genomförande av de lagstiftningsreformer som krävs för detta.

Budgeten för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården baserar sig delvis på nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna har budgeterats under moment 12.33.02. De inkomster som bokförs under omkostnadsmomentet är beslut om tillstånd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och avgifter för prestationer som gäller riksomfattande tillstånd för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården, avgifter i anslutning till alkoholnäring och sådana avgifter för verkets prestationer som fastställs enligt företagsekonomiska grunder. Därutöver betalar regionförvaltningsverken en del av de årsavgifter de tar ut hos privata serviceproducenter inom social- och hälsovården för de kostnader som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården orsakas av underhållet av registret över privata serviceproducenter.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 16 370 15 512 14 336
Bruttoinkomster 3 959 4 750 3 700
Nettoutgifter 12 411 10 762 10 636
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 846    
— överförts till följande år 2 205    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer
4 593 4 350 4 500
— övriga intäkter 598 400 400
Intäkter sammanlagt 5 191 4 750 4 900
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 1 232 - 1 200
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader, sammanlagt 3 098 3 025 3 500
— andel av samkostnader, sammanlagt 1 218 1 725 1 400
Totalkostnader, sammanlagt 4 316 4 750 4 900
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 875 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 120 100 100
Produktion och kvalitetsledning

Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande

  2016
utfall
2017
prognos
2018
prognos
2017/2018
förändrings-%
         
Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården 19 892 18 000 18 000 -
Beslut om legitimering av yrkesutbildade personer inom socialvården 1 700 20 000 3 000 -85,0
Tillsynsärenden 1 365 1 360 1 380 1,5
Tillstånd för avbrytande av havandeskap 944 970 970 -
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Förändringar i verksamhetsmiljön, särskilt social- och hälsovårdsreformen och omorganiseringen av tillståndsverksamheten, styrningen och tillsynen inom social- och hälsovården i anslutning till regionförvaltningsreformen, kräver nya verksamhetssätt och även i övrigt förbättrad tillsyn. I anslutning till det planerade grundandet av statens nya tillstånds- och tillsynsmyndighet utökas samarbetet med regionförvaltningsverken ytterligare. Allt detta kräver ett gott förändringsledarskap av verkets ledning och chefer. När verksamhetsmiljön förändras är det viktigt att bevara nuvarande sakkunnigresurser och stödja vidareutveckling av dem med tanke på framtida behov. Detta sker mer planmässigt med hjälp av resultat- och utvecklingssamtal och en utbildningsplan som stöder verksamheten. Förändringen understöds genom modernare verksamhetssätt och arbetsmetoder, bl.a. digitala verktyg.

Omsorg om de anställdas välbefinnande i arbetet utgör grunden för deras funktionsförmåga. En stor arbetsvolym och ansvaret i anslutning till tjänsteåliggandena och den pågående förändringen är en utmaning för de anställdas välbefinnande i arbetet. Välbefinnandet i arbetet kontrolleras genom regelbundna enkäter och analyser av resultaten, och det satsas på utvecklingsåtgärder och uppföljning av dem. Ledning och chefer fäster större uppmärksamhet vid prioriteringen av arbetsuppgifter och hur de anställda stöds.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utförandet av uppgifter i samband med lagstadgade tjänster efter adoption 95
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -4
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -5
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -10
Indexhöjning av hyror 2
Löneglidningsbesparing -33
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -55
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -14
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -1
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -5
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -11
Nivåförändring 15
Sammanlagt -126

2018 budget 10 636 000
2017 budget 10 762 000
2016 bokslut 11 770 000