Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 213 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU-fonder.

Av anslaget får också högst 1 500 000 euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet:

1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare

2) till betalning av statens överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för 2018. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effektmål och verksamhetsmål

 • — vid strålningsverksamhet och användning av kärnenergi iakttas gällande bestämmelser och föreskrifter
 • — inga olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten inträffar vid finländska kärnkraftverk
 • — riskerna med kärnkraftverk hanteras så att riskerna för olyckor minskar på lång sikt
 • — utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön från kraftverken och gruvorna är mycket låga vid normal drift
 • — behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt
 • — verksamheten i anslutning till kärnämneskontrollen sker i enlighet med internationella avtal
 • — inga olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten inträffar vid användningen av strålning
 • — arbetstagarnas stråldoser hålls under den fastställda gränsen för personlig stråldos i de situationer där strålningsexponeringen är planerad
 • — den exponering patienterna utsätts för vid medicinsk användning av strålning är berättigad och optimerad
 • — de konsumtionsvaror på marknaden som producerar strålning är säkra och överensstämmer med kraven
 • — alla strålningskällor i landet sköts på behörigt sätt
 • — kriminell verksamhet riktad mot kärnkraftverk, kärnmaterial och användning av strålning som ger upphov till allvarlig skada förhindras effektivt
 • — olaglig import, export och transport av kärnmateriel och andra radioaktiva ämnen förhindras effektivt
 • — referensvärden för radioaktivitet i hushållsvatten överstiger i de gränser som anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (1352/2015)
 • — den stråldos flygpersonal utsätts för på grund av strålning från rymden överstiger inte de fastställda gränsvärdena
 • — befolkningens exponering för radon minskar
 • — den genomsnittliga effektiva strålningsdos som används i vårt land minskar
 • — beredskapen inför olika strålrisksituationer och den långsiktiga vården på grund av sådana är tillräcklig.

Utöver de uppställda effektmålen omfattas Strålsäkerhetscentralen av årliga verksamhetsmål och av de mål för hantering och utveckling av mänskliga resurser och effektiv verksamhet som gäller hela förvaltningsområdet.

Strålsäkerhetscentralens finansieringsstruktur (1 000 euro) och årsverken

  2016
utfall
årsv. 2017
ordinarie budget
årsv. 2018
budgetprop.
årsv.
             
Budgetfinansiering 11 867 78 12 438 76 12 213 76
Avgiftsbelagd verksamhet 27 446 233 34 762 240 33 492 242
Samfinansierad verksamhet 632 6 160 4 250 5
Sammanlagt 39 945 317 47 360 320 45 955 323

Strålsäkerhetscentralens kostnader och årsverken (1 000 euro) resultatområdesvis

  2016
utfall
årsv. 2017
uppskattning
årsv. 2018
uppskattning
årsv.1)
             
Kärnenergi 22 274 133 28 160 140 24 655 140
Strålningsverksamhet 5 230 38 5 500 38 5 600 37
Beredskapsverksamhet 1 626 11 1 700 9 1 700 9
Forskning och utveckling 3 734 7 4 000 7 4 000 6
Sakkunnigtjänster 3 244 12 4 000 18 6 000 15
Kommunikation 844 5 1 000 5 1 000 5
Miljöskydd 2 993 14 3 000 12 3 000 12
Gemensamma tjänster2) - 37 - 37 - 36
Sammanlagt 39 945 257 47 360 266 45 955 260

1) Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År 2018 uppskattas dessa motsvara 63 årsv.

2) Kostnaderna för gemensamma tjänster har överförts på andra resultatområden.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 39 945 47 360 45 955
Bruttoinkomster 28 078 34 922 33 742
Nettoutgifter 11 867 12 438 12 213
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 10 422    
— överförts till följande år 11 826    

Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom övervakningen av kärnsäkerheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 19 335 27 407 23 717
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 19 605 27 407 23 717
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -270 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 99 100 100

Offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 3 411 2 855 2 775
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 3 421 2 855 2 775
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -10 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 237 60 100
— finansiering från EU 354 100 150
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 41 - -
Intäkter sammanlagt 632 160 250
       
Totala kostnader för projekten 1 209 320 500
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -577 -160 -250
Självfinansieringsandel, % 48 50 50
Strål- och kärnsäkerhetssamarbete

Strål- och kärnsäkerhetssamarbetet med Ryska federationen har omfattat följande ämnesområden: Leningrads kärnkraftverk, Kola kärnkraftverk, kärnsäkerhetsövervakning, radioaktivt avfall, övervakning av strålning i miljön och beredskap inför olyckor samt övervakning av kärnmaterial. Största delen av anslagen är avsedda för höjning av säkerheten vid de två kärnkraftverken så, att det huvudsakliga föremålet för anslagen är Leningrads kärnkraftverk, vars placering och reaktorer av Tjernobyltyp ökar behovet av kontinuerliga förbättringar. Projekten omfattar bl.a. utbildning, säkerhetsanalyser, förbättringar av den tekniska säkerheten, leveranser av utrustning och utveckling av metoder för kontroll av utrustningen. Systemen för övervakning av strålningen i miljön runt de båda kärnkraftverken har genomförts inom ramen för samarbetet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -4
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -11
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -7
Indexhöjning av hyror 3
Löneglidningsbesparing -28
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -80
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -66
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -12
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 1
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -28
Nivåförändring 10
Sammanlagt -225

2018 budget 12 213 000
2017 budget 12 438 000
2016 bokslut 13 271 000