Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

02. TillsynPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet föranleds av omkostnaderna för de inrättningar som bedriver lagstadgad tillsyn inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, omkostnaderna för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet och av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak samt av genomförandet av spetsprojekten och reformerna inom ramen för det strategiska målet välfärd och hälsa i regeringsprogrammet. Tillsynsinrättningarna är Strålsäkerhetscentralen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet. Tillsynen över den rättsmedicinska verksamheten sköts av Institutet för hälsa och välfärd. Kommunerna är ansvariga för hälsoövervakningsverksamheten.

Av de strategiska målen för regeringsperioden omfattar tillsynsinrättningarnas verksamhet följande:

 • — främjandet av hälsan och det tidiga stödet har genom lagstiftningsändringar och bättre verkställighet etablerats och gjorts förvaltningsövergripande i beslutsfattandet, servicen och arbetslivet och skillnaderna i hälsa och välbefinnande har minskat
 • — individer i olika åldrar uppmuntras till att ta ansvar för det egna hälsotillståndet och den egna livsföringen, det offentliga servicelöftet har fastställts inom ramen för samhällets ekonomiska bärkraft och det finns större utrymme för fungerande alternativ som utgår från individens personliga livssituation
 • — barns och familjers välfärd och egna resurser stärks (förebyggande tjänster för barnfamiljer)
 • — hemtjänster och närståendevård för äldre prioriteras
 • — social- och hälsovårdsreformen har förbättrat basservicen och informationssystemen.

Med hjälp av ett genomförandeprogram för rationell läkemedelsbehandling har man dessutom för avsikt att förbättra den integrerade vården av patienter och människors funktionsförmåga samt skapa förutsättningar en läkemedelsbehandling som är kostnadseffektiv för såväl patienterna som för samhället.

Effekter
 • — garanterande av de grundläggande fri- och rättigheterna, likabehandlingen, rättssäkerheten och av att lagstiftningen följs
 • — garanterat sakkunnig behandling av tillstånds-, register- och tillsynsärden i en föränderlig verksamhetsomgivning
 • — säkerställande av praxis för framförhållning och riskbaserade rutiner inom servicen.

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 213 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU-fonder.

Av anslaget får också högst 1 500 000 euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet:

1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare

2) till betalning av statens överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för 2018. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effektmål och verksamhetsmål

 • — vid strålningsverksamhet och användning av kärnenergi iakttas gällande bestämmelser och föreskrifter
 • — inga olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten inträffar vid finländska kärnkraftverk
 • — riskerna med kärnkraftverk hanteras så att riskerna för olyckor minskar på lång sikt
 • — utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön från kraftverken och gruvorna är mycket låga vid normal drift
 • — behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt
 • — verksamheten i anslutning till kärnämneskontrollen sker i enlighet med internationella avtal
 • — inga olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten inträffar vid användningen av strålning
 • — arbetstagarnas stråldoser hålls under den fastställda gränsen för personlig stråldos i de situationer där strålningsexponeringen är planerad
 • — den exponering patienterna utsätts för vid medicinsk användning av strålning är berättigad och optimerad
 • — de konsumtionsvaror på marknaden som producerar strålning är säkra och överensstämmer med kraven
 • — alla strålningskällor i landet sköts på behörigt sätt
 • — kriminell verksamhet riktad mot kärnkraftverk, kärnmaterial och användning av strålning som ger upphov till allvarlig skada förhindras effektivt
 • — olaglig import, export och transport av kärnmateriel och andra radioaktiva ämnen förhindras effektivt
 • — referensvärden för radioaktivitet i hushållsvatten överstiger i de gränser som anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (1352/2015)
 • — den stråldos flygpersonal utsätts för på grund av strålning från rymden överstiger inte de fastställda gränsvärdena
 • — befolkningens exponering för radon minskar
 • — den genomsnittliga effektiva strålningsdos som används i vårt land minskar
 • — beredskapen inför olika strålrisksituationer och den långsiktiga vården på grund av sådana är tillräcklig.

Utöver de uppställda effektmålen omfattas Strålsäkerhetscentralen av årliga verksamhetsmål och av de mål för hantering och utveckling av mänskliga resurser och effektiv verksamhet som gäller hela förvaltningsområdet.

Strålsäkerhetscentralens finansieringsstruktur (1 000 euro) och årsverken

  2016
utfall
årsv. 2017
ordinarie budget
årsv. 2018
budgetprop.
årsv.
             
Budgetfinansiering 11 867 78 12 438 76 12 213 76
Avgiftsbelagd verksamhet 27 446 233 34 762 240 33 492 242
Samfinansierad verksamhet 632 6 160 4 250 5
Sammanlagt 39 945 317 47 360 320 45 955 323

Strålsäkerhetscentralens kostnader och årsverken (1 000 euro) resultatområdesvis

  2016
utfall
årsv. 2017
uppskattning
årsv. 2018
uppskattning
årsv.1)
             
Kärnenergi 22 274 133 28 160 140 24 655 140
Strålningsverksamhet 5 230 38 5 500 38 5 600 37
Beredskapsverksamhet 1 626 11 1 700 9 1 700 9
Forskning och utveckling 3 734 7 4 000 7 4 000 6
Sakkunnigtjänster 3 244 12 4 000 18 6 000 15
Kommunikation 844 5 1 000 5 1 000 5
Miljöskydd 2 993 14 3 000 12 3 000 12
Gemensamma tjänster2) - 37 - 37 - 36
Sammanlagt 39 945 257 47 360 266 45 955 260

1) Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År 2018 uppskattas dessa motsvara 63 årsv.

2) Kostnaderna för gemensamma tjänster har överförts på andra resultatområden.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 39 945 47 360 45 955
Bruttoinkomster 28 078 34 922 33 742
Nettoutgifter 11 867 12 438 12 213
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 10 422    
— överförts till följande år 11 826    

Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom övervakningen av kärnsäkerheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 19 335 27 407 23 717
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 19 605 27 407 23 717
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -270 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 99 100 100

Offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 3 411 2 855 2 775
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 3 421 2 855 2 775
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -10 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 237 60 100
— finansiering från EU 354 100 150
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 41 - -
Intäkter sammanlagt 632 160 250
       
Totala kostnader för projekten 1 209 320 500
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -577 -160 -250
Självfinansieringsandel, % 48 50 50
Strål- och kärnsäkerhetssamarbete

Strål- och kärnsäkerhetssamarbetet med Ryska federationen har omfattat följande ämnesområden: Leningrads kärnkraftverk, Kola kärnkraftverk, kärnsäkerhetsövervakning, radioaktivt avfall, övervakning av strålning i miljön och beredskap inför olyckor samt övervakning av kärnmaterial. Största delen av anslagen är avsedda för höjning av säkerheten vid de två kärnkraftverken så, att det huvudsakliga föremålet för anslagen är Leningrads kärnkraftverk, vars placering och reaktorer av Tjernobyltyp ökar behovet av kontinuerliga förbättringar. Projekten omfattar bl.a. utbildning, säkerhetsanalyser, förbättringar av den tekniska säkerheten, leveranser av utrustning och utveckling av metoder för kontroll av utrustningen. Systemen för övervakning av strålningen i miljön runt de båda kärnkraftverken har genomförts inom ramen för samarbetet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -4
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -11
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -7
Indexhöjning av hyror 3
Löneglidningsbesparing -28
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -80
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -66
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -12
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 1
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -28
Nivåförändring 10
Sammanlagt -225

2018 budget 12 213 000
2017 budget 12 438 000
2016 bokslut 13 271 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 636 000 euro.

Förklaring:Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården främjar befolkningens hälsa och funktionsförmåga med hjälp av den styrning tillsynen kräver samt förhands- och efterhandstillsyn.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för 2018. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Verksamhetens resultat

 • — uppfyllandet av målen för spetsprojekten stöds: i den kundorienterade servicen ingår bl.a. ett offentligt servicelöfte, främjande av hälsa och välfärd och minskad ojämlikhet, programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, utveckling och digitalisering av hemvården för äldre
 • — genomförandet av reformerna stöds: social- och hälsovårdsreformen, gallringen bland kommunernas uppgifter och skyldigheter och reformen av region- och centralförvaltningen
 • — tyngdpunkten förskjuts mot en mera proaktiv tillsyn och mot egenkontroll samtidigt som verksamhetens styrning stärks i dessa avseenden
 • — tillstånds- och tillsynsprocesserna blir smidigare
 • — fortsatt avveckling av normer och lättade administrativa bördor samt genomförande av de lagstiftningsreformer som krävs för detta.

Budgeten för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården baserar sig delvis på nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna har budgeterats under moment 12.33.02. De inkomster som bokförs under omkostnadsmomentet är beslut om tillstånd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och avgifter för prestationer som gäller riksomfattande tillstånd för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården, avgifter i anslutning till alkoholnäring och sådana avgifter för verkets prestationer som fastställs enligt företagsekonomiska grunder. Därutöver betalar regionförvaltningsverken en del av de årsavgifter de tar ut hos privata serviceproducenter inom social- och hälsovården för de kostnader som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården orsakas av underhållet av registret över privata serviceproducenter.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 16 370 15 512 14 336
Bruttoinkomster 3 959 4 750 3 700
Nettoutgifter 12 411 10 762 10 636
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 846    
— överförts till följande år 2 205    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer
4 593 4 350 4 500
— övriga intäkter 598 400 400
Intäkter sammanlagt 5 191 4 750 4 900
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 1 232 - 1 200
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader, sammanlagt 3 098 3 025 3 500
— andel av samkostnader, sammanlagt 1 218 1 725 1 400
Totalkostnader, sammanlagt 4 316 4 750 4 900
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 875 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 120 100 100
Produktion och kvalitetsledning

Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande

  2016
utfall
2017
prognos
2018
prognos
2017/2018
förändrings-%
         
Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården 19 892 18 000 18 000 -
Beslut om legitimering av yrkesutbildade personer inom socialvården 1 700 20 000 3 000 -85,0
Tillsynsärenden 1 365 1 360 1 380 1,5
Tillstånd för avbrytande av havandeskap 944 970 970 -
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Förändringar i verksamhetsmiljön, särskilt social- och hälsovårdsreformen och omorganiseringen av tillståndsverksamheten, styrningen och tillsynen inom social- och hälsovården i anslutning till regionförvaltningsreformen, kräver nya verksamhetssätt och även i övrigt förbättrad tillsyn. I anslutning till det planerade grundandet av statens nya tillstånds- och tillsynsmyndighet utökas samarbetet med regionförvaltningsverken ytterligare. Allt detta kräver ett gott förändringsledarskap av verkets ledning och chefer. När verksamhetsmiljön förändras är det viktigt att bevara nuvarande sakkunnigresurser och stödja vidareutveckling av dem med tanke på framtida behov. Detta sker mer planmässigt med hjälp av resultat- och utvecklingssamtal och en utbildningsplan som stöder verksamheten. Förändringen understöds genom modernare verksamhetssätt och arbetsmetoder, bl.a. digitala verktyg.

Omsorg om de anställdas välbefinnande i arbetet utgör grunden för deras funktionsförmåga. En stor arbetsvolym och ansvaret i anslutning till tjänsteåliggandena och den pågående förändringen är en utmaning för de anställdas välbefinnande i arbetet. Välbefinnandet i arbetet kontrolleras genom regelbundna enkäter och analyser av resultaten, och det satsas på utvecklingsåtgärder och uppföljning av dem. Ledning och chefer fäster större uppmärksamhet vid prioriteringen av arbetsuppgifter och hur de anställda stöds.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utförandet av uppgifter i samband med lagstadgade tjänster efter adoption 95
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -4
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -5
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -10
Indexhöjning av hyror 2
Löneglidningsbesparing -33
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -55
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -14
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -1
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -5
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -11
Nivåförändring 15
Sammanlagt -126

2018 budget 10 636 000
2017 budget 10 762 000
2016 bokslut 11 770 000

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 811 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret

2) till betalning av extra utgifter på grund av etableringen av verksamheten enligt en modell med flera driftsställen .

Förklaring:Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har lokaler som vid i behov kan tas i bruk i städer som är centrala med tanke på verksamheten.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för 2018. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Verksamhetens resultat (resurshushållning, produktivitet, lönsamhet, kostnadsmotsvarighet)

Avsikten är att prestationerna inom ämbetsverkets avgiftsbelagda verksamhet ska produceras på ett kostnadsmotsvarigt sätt. Centret följer upp produktivitetsutvecklingen med hjälp av Statistikcentralens produktivitetsindikatorer.

Verksamhetens resultat (index 100 = år 2011)

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Produktivitetsindex för arbete 96,5 > 100 > 100
Totalproduktivitetsindex 101,4 > 100 > 100

Antal årsverken inom centret (årsv.)

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Avgiftsbelagd verksamhet 190 195 220
Avgiftsfri verksamhet 31 36 35
Sammanlagt 221 231 255

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 24 878 24 729 27 261
Bruttoinkomster 21 798 20 850 22 450
Nettoutgifter 3 080 3 879 4 811
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 726    
— överförts till följande år 3 708    

Finansieringsstruktur för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (1 000 år)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Budgetfinansiering 3 080 3 879 4 811
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, sammanlagt 21 798 20 850 22 450
— offentligrättsliga prestationer 19 374 18 800 20 150
— företagsekonomiska prestationer 6 100 -
— prestationer enligt speciallagar 2 155 1 950 2 050
Andra intäkter 263 - 250
       
Post som överförts från föregående år 2 726 - -
Sammanlagt 27 604 24 729 27 261

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 19 380 18 900 20 150
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 11 483 12 320 12 403
— andel av samkostnaderna 7 171 6 580 7 747
Kostnader sammanlagt 18 654 18 900 20 150
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 726 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 104 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,inkomster av försäljningen av prestationer 2 155 1 950 2 050
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 1 049 1 322 1 316
— andel av samkostnaderna 547 628 734
Kostnader sammanlagt 1 596 1 950 2 050
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 559
Kostnadsmotsvarighet, % 135 100 100
Produktion och kvalitetsledning
 • — produktiviteten förbättras genom nya verksamhetssätt och effektivare processer
 • — samarbetet med aktörerna inom hälso- och sjukvården utökas i medicineringssäkerhetsfrågor i syfte att förbättra läkemedelssäkerheten och säkerheten när det gäller medicinering
 • — utvecklingen av läkemedel och läkemedelsinnovationer främjas genom att myndighetsrådgivningen anpassas så att den bättre motsvarar behoven hos nya företag som försöker komma in i branschen, funktionerna i anslutning till kliniska läkemedelsprövningar effektiviseras och verksamhetsförutsättningarna för den inhemska läkemedelsbranschen och möjligheten att utnyttja olika datalager förbättras
 • — samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna och en förutsebar styrning av aktörerna utökas i syfte att främja en heltäckande och effektiv tillsyn
 • — information och multidisciplinära verksamhetsmodeller produceras till stöd för en rationell läkemedelsbehandling och det läkemedelspolitiska beslutsfattandet
 • — informationen om läkemedel utvecklas på ett sakligt sätt med hjälp av nätverket för läkemedelsinformation
 • — utvärderingen av läkemedelsbehandling genomförs i form av ett nätverkssamarbete mellan centret och inhemska och utvalda internationella aktörer.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga.

Nyckeltal 2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Personalens välbefinnande      
— arbetstillfredsställelseindex 3,6 3,5 över genomsnittet för staten
— sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar 9,4 > 9 under genomsnittet för staten

Av anslaget är 150 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och sådana inkomster som avses i läkemedelslagen (84 b §, ändring 595/2009).

Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettobudgetering. Utgifterna täcks huvudsakligen med avgifterna för tillsyns- och serviceverksamheten. Servicen inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. Avgifter för prestationerna tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för kvalitetskontroll av läkemedel täcks av de avgifter som tas ut enligt 84 b § i läkemedelslagen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utvidgade uppgifter på EU-nivå (ett tillägg av engångsnatur) 1 000
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -1
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -5
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -3
Indexhöjning av hyror 1
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -20
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -21
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -14
Sammanlagt 932

2018 budget 4 811 000
2017 budget 3 879 000
2016 bokslut 4 062 000

07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 072 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för åtgärder enligt 15 och 20 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet för 2018. Resultatmålen för varje ansvarsområde fastställs i det resultatavtal som ingås mellan ministeriet och regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet.

Samhälleliga effekter

Enligt de riktlinjer för arbetsmiljö och arbetshälsa som fastslagits 2011 ska regionförvaltningsmyndigheterna inom ansvarsområdet för arbetarskyddet rikta verksamheten så att, i jämförelse med 2010, 1) yrkessjukdomarna minskar med 10 %, 2) frekvensen för olycksfall i arbetet minskar med 25 % och 3) den skadliga belastningen till följd av arbete minskar med 20 % före år 2020.

Målet för ansvarsområdena för arbetarskyddet är att påverka ledningen av säkerheten på arbetsplatserna och arbetsförhållandena så att olycksfall på arbetsplatserna, yrkessjukdomar, skadlig belastning och antalet arbetstagare som går i invalidpension minskar, att anställningsvillkoren iakttas i större utsträckning och att den grå ekonomin minskar.

För att trygga en klientorienterad verksamhet ger arbetarskyddsförvaltningen följande servicelöfte:

Ansvarsområdena för arbetarskyddet sker inom ramen för de befogenheter samhället ger så att arbetsinducerade risker och olägenheter för människors hälsa hanteras på behörigt sätt. Verksamheten inom ansvarsområdena för arbetarskyddet är oberoende, opartisk och sakkunnig. Den kundinitierade efterfrågan på tjänster ska oavsett bransch och arbetsplats till fullo bemötas enligt avtalad leveranstid och tillgänglighet. Ansvarsområdena för arbetarskyddet utvecklar sin verksamhet på basis av insamlad kundrespons.

Verksamhetens resultat

På myndigheternas initiativ inriktas arbetarskyddsmyndigheternas verksamhet i regel utifrån riskerna på de branscher där de största riskerna för arbetssäkerheten finns. Målet är att arbetarskyddstillsynen stöder och främjar arbetsplatsens egna säkerhetsåtgärder. Genom tillsynen säkerställs det att arbetsgivaren och andra ansvariga instanser iakttar arbetarskyddslagstiftningen. För att säkerställa att myndigheternas verksamhet är så heltäckande som möjligt utsträcks tillsynen också till andra branscher än de som valts utifrån riskerna. Den kundinitierade tillsynen utövas till fullo enligt avtalad leveranstid och tillgänglighet.

Under fyraårsperioden 2016—2019 har följande fyra riksomfattande tillsynsprojekt fastställts och de gäller gemensamma byggarbetsplatser, inhyrd arbetskraft, reparationsbyggande och social- och hälsovårdsområdet. Med hjälp av de riksomfattande tillsynsprojekten ingriper man i de problem som uppdagas, samtidigt som man utvecklar tillsynsverksamheten.

Verksamhetens resultat

För inspektionsverksamheten uppställs följande mål:

År 2016 utfördes 28 671 inspektioner, år 2017 uppskattas antalet inspektioner vara 27 675 och år 2018 minst 27 500.

Totala kostnader (1 000 euro) och årsverken inom arbetarskyddets regionförvaltning

Resultatområde 2016
utfall
%-andel årsv. 2017
mål
%-andel årsv. 2018
mål
%-andel årsv.
                   
Verksamhet på initiativ av myndigheterna 20 162 77 325 15 800 65 273 15 626 65 272
Kundinitierad verksamhet 3 142 12 58 4 376 18 76 4 343 18 75
Förvaltnings- och stödåtgärder 2 880 11 47 4 132 17 71 4 103 17 71
Sammanlagt 26 184 100 430 24 308 100 420 24 072 100 418
Produktion och kvalitetsledning

Tillsynen över arbetarskyddet är baserad på riskbedömning. Ansvarsområdena för arbetarskyddet använder resultatgivande och enhetliga verksamhetssätt och tillsynsmetoder. Genom samarbete mellan ansvarsområdena, informationsutbyte mellan myndigheterna och spridning av god praxis garanteras en verkningsfull arbetarskyddstillsyn.

Intressentgruppssamarbete och kommunikation stöder på ett effektivt sätt ansvarsområdenas verksamhet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Inom ansvarsområdena för arbetarskyddet säkerställs en ändamålsenlig placering av kunnandet och personalresurserna. Utvecklandet av personalens kompetens och upprätthållandet av dess yrkeskunnande stöds och arbetshälsan ombesörjs. Specialkunnandet utvecklas och utnyttjas effektivare på riksnivå.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 26 388 24 438 24 242
Bruttoinkomster 204 130 170
Nettoutgifter 26 184 24 308 24 072
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 757    
— överförts till följande år 3 906    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -8
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -8
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -100
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -37
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 23
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Nivåförändring -105
Sammanlagt -236

2018 budget 24 072 000
2017 budget 24 308 000
2016 bokslut 25 333 000

08. Omkostnader för en tillståndsmyndighet för administrering av användningen av social- och hälsovårdsuppgifter (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till uppgörande av informationsbeskrivningar över datainnehållet i de register som ingår i elektroniska tjänster och av hur registeruppgifterna lämpar sig för sitt ändamål

2) till en rådgivningstjänst för tillstånd att använda tillståndsmyndighetens uppgifter och utvecklande av tjänsten

3) till underhållet av en nationell elektronisk portal för användningstillstånd och driften och utvecklandet av ett ärendehanteringssystem för tillståndsärenden

4) till en tjänst för användningstillstånd och meddelandet av beslut om användningstillstånd

5) till integrering i tillståndsprocessen av de etiska överväganden som tillståndsutredningarna förutsätter

6) till en tjänst för samkörning och utlämnande av uppgifter och utvecklande av den

7) till en förvaringstjänst för kodnycklar

8) till utvecklande och underhåll av en informationssäker teknisk anslutning för utlämnande av uppgifter

9) till utvecklande och underhåll av en informationssäker elektronisk användarmiljö för hantering av information som lämnats ut till sökande

10) till utvecklande av samarbetet mellan tillståndsmyndigheten och de registeransvariga

11) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning av tillståndsmyndigheten.

Förklaring:Anslaget får användas för utvecklande och underhåll av tillståndsmyndighetens basservice och infrastruktur. De som får användningstillstånd betalar en avgift för tillstånd och för de tjänster de behöver, såsom för insamling, samkörning, teknisk bearbetning och utlämnande av uppgifter med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt och de beslut som tillståndsmyndighetens styrgrupp fattat. Tillståndsmyndigheten ersätter den registeransvariga myndigheten för den andel av avgiften som tillkommer den.

Social- och hälsovårdsministeriet ställer upp resultatmålen för tillståndsmyndigheten och dess verksamhet utifrån det förslag som tillståndsmyndighetens styrgrupp utarbetat.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om informationssäker användning av social- och hälsouppgifter och till vissa lagar som har samband med den.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Fortlöpande verksamhet 800
Investeringar av engångsnatur 1 000
Sammanlagt 1 800

2018 budget 1 800 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 12 485 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak enligt 12 § i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973)

2) till betalning av arvoden och ersättningar enligt förordningen om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (862/2004)

3) till betalning av utgifterna för utbildning av specialister i rättsmedicin i form av köptjänster från universiteten

4) till betalning av utgifter som uppkommer på grund av transporter av avlidna.

Förklaring:År 2016 utfördes 8 836 obduktioner, år 2017 utförs uppskattningsvis 8 736 obduktioner och år 2018 uppskattningsvis 8 636 obduktioner.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kostnader för transporter av avlidna (överföring från moment 26.10.01) 4 270
Sammanlagt 4 270

2018 budget 12 485 000
2017 budget 8 215 000
2016 bokslut 7 578 649