Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet består av omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet, besvärsnämnden för social trygghet och för statens sinnessjukhus, statens barnskyddsenheter och enheten för hälso- och sjukvård för fångar som lyder under Institutet för hälsa och välfärd samt av vissa andra utgifter.

De verksamhetspolitiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde anges i motiveringen till huvudtiteln. Utgångspunkten är styrningen på politisk nivå, och riktlinjerna för denna ingår i regeringsprogrammet.

Social- och hälsovårdsministeriet leder och styr utvecklingen av den sociala tryggheten och social- och hälsovårdsservicen samt främjandet av välfärd och hälsa. Ministeriet fastställer riktlinjerna för social- och hälsovårdspolitiken, bereder de centrala reformerna och styr genomförandet och samordningen av dem. Besvärsnämnden för social trygghet har som mål att meddela sina klienter rättvisa, motiverade och enhetliga beslut inom rimlig tid. Statens sinnessjukhus tillhandahåller vård- och undersökningstjänster inom specialiteten rättspsykiatri för hela landet. Statens barnskyddsenheter har som uppgift att tillhandahålla sådan öppen vård, vård utom hemmet och eftervård som avses i barnskyddslagen. Enheten för hälso- och sjukvård för fångar har som uppgift att tillhandahålla hälso- och sjukvård för fångar.

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 30 929 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen

2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed

3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner

4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet genomför målen i regeringsprogrammet och ministeriets strategiska riktlinjer med hjälp av sakkunskapen vid ämbetsverk och inrättningar och i enlighet med målen i resultatavtalen.

För den avgiftsbelagda verksamhetens del baserar sig social- och hälsovårdsministeriets budget delvis på nettobudgetering. De inkomster som intäktsförs under omkostnadsmomentet utgörs av inkomster av läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer och inkomster av arbetarskyddsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och av ersättningar enligt 22 § i lotterilagen (1047/2001) för övervakning och styrning av Social- och hälsoorganisationernas understödscentrals verksamhet samt av den ersättning som med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för uppföljningen av och forskningen kring spelberoende (381/2002) tas ut hos penningspelssammanslutningarna för uppföljningen av och forskningen kring de problem som orsakas av deltagande i lotterier.

Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande preliminära resultatmål för sin verksamhet år 2018:

Verksamhetens resultat
  • — redovisning, kostnadsberäkning och annan uppföljning utvecklas i samarbete med övriga förvaltningsområden inom ramen för informationssystemet Kieku
  • — målet för den avgiftsbelagda verksamheten, vilken är av relativt liten omfattning, är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna.
Produktion och kvalitetsledning
  • — ministeriet genomför och följer upp spetsprojekt som ingår i regeringsprogrammet och andra projekt som ministeriet ansvarar för, såsom projektet för utveckling av nationella elektroniska datasystem (Kanta och Kansa)
  • — ministeriet bereder och verkställer den lagreform som gäller ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovården
  • — samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsinstitutionerna utökas
  • — integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter
  • — utvärderingen av lagstiftningens verkningar konsolideras.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
  • — utvecklandet av social- och hälsovårdsministeriets personal och personalstruktur fortsätter med beaktande av de uppställda målen för utveckling av ministeriets produktivitet och av minskningen av omkostnaderna på ett sådant sätt att de resurser och det kunnande som ministeriets kärnuppgifter kräver säkerställs
  • — arbetstillfredsställelseindex överstiger 3,6 (på en skala från 1—5) (målet för 2017 är ett arbetstillfredsställelseindex som överstiger 3,6 och utfallet för 2016 var 3,7)
  • — sjukfrånvaron är högst 7,5 dagar/årsverke (målet för 2017 är ett arbetstillfredsställelseindex på högst 7,5 och utfallet för 2016 var 8,2).

Inkomster som inflyter av EU-projekt och från övriga internationella instanser beräknas uppgå till 5 000 euro och motsvarande bruttoutgifter till 5 000 euro.

Utgifter per resultatområde (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Ledningen och de särskilda enheterna 4 617 5 107 5 061
Ledningens stöd      
Förvaltnings- och planeringsavdelningen 6 500 8 763 8 803
Försäkringsavdelningen 3 207 3 200 3 198
Avdelningen för främjande av välfärd och hälsa 4 785 4 800 4 798
Avdelningen för social- och hälsovårdstjänster 5 624 5 600 5 570
Arbetarskyddsavdelningen 3 506 3 500 3 499
Sammanlagt 28 239 30 970 30 929

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 33 486 36 270 39 429
Bruttoinkomster 5 247 5 300 8 500
Nettoutgifter 28 239 30 970 30 929
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 7 949    
— överförts till följande år 8 474    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -8
Justering av Social- och hälsoorganisationernas understödscentrals omkostnader -225
Styrningsenheten för social- och hälsovård 700
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 53
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -20
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -29
Löneglidningsbesparing -83
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -110
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -196
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -40
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -8
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -15
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -50
Nivåförändring -10
Sammanlagt -41

2018 budget 30 929 000
2017 I tilläggsb. 230 000
2017 budget 30 970 000
2016 bokslut 28 764 000

(02.) Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet sammanslås med moment 33.01.07.(03.) Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet sammanslås med moment 33.01.07.04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 550 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader

2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga

3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen.

Förklaring:Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks till största delen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifterna tas ut enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

De resultatmål som uppställs för statens sinnessjukhus anges i de resultatavtal för 2018 som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Verksamhetens resultat

Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten utförs och utnyttjas fortlöpande. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas fortsättningsvis genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras. Vården utvecklas så att tvångsåtgärder behövs i så liten utsträckning som möjligt. Dessutom förbättras mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten.

Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar multiprofessionella arbetssätt samt arbetsledning som bättre motsvarar de krav som ställs bl.a. på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård. Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstrukturen för statens sinnessjukhus (1 000 euro) och sjukhusens årsverken

  2016
utfall
årsv. 2017
uppskattning
årsv. 2018
uppskattning
årsv.
             
Omkostnadsanslag 477   563   550  
Företagsekonomiska prestationer 56 547 801 55 405 804 55 405 799
Utomstående finansiering sammanlagt 473 10 450 9 450 7
Sammanlagt 57 497 811 56 418 813 56 405 806

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 57 497 56 418 56 405
Bruttoinkomster 57 020 55 855 55 855
Nettoutgifter 477 563 550
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 442    
— överförts till följande år 541    

Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverke)

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 198,16 195,73 195,73
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus 98,65 95,86 95,86
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 178,77 177,25 177,25

Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 356,74 349,55 349,55
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus 790,55 810,83 810,83
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 390,82 395,96 395,96

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 55 862 54 859 54 859
— övriga intäkter 1 158 996 996
Intäkter sammanlagt 57 020 55 855 55 855
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 57 264 56 100 56 087
— andel av samkostnaderna 233 318 318
Kostnader sammanlagt 57 497 56 418 56 405
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -477 -563 -550
Kostnadsmotsvarighet, % 99 99 99

Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Vårddygn för vårdpatienter 139 734 137 878 137 878
Sinnesundersökningsvårddygn 4 446 4 883 4 883
Sinnesundersökningar 68 78 78
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga 4 625 4 563 4 563
Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga 125 110 110
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga 3 2 2
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska antalet sjukdagar och förbättra arbetshälsoindex. Inom personalutvecklingen avsätts resurser för sådan på personal- och utbildningsplanen baserad yrkesinriktad fortbildning vars centrala teman är bland annat kurser som ger psykologisk beredskap, kurser i biologi och farmakologi och utbildning som syftar till att minska användningen av tvångsmedel. Fortbildningen finansieras huvudsakligen med intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -10
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -3
Sammanlagt -13

2018 budget 550 000
2017 budget 563 000
2016 bokslut 576 000

05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 106 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till utveckling av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning innehållsmässigt samt stödjande av verksamheten och utvecklande av förhållandena

2) till utjämnande av den årliga variationen i efterfrågan på elevvårds- och elevplatser samt platser vid fängelsets familjeavdelning

3) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning

5) till betalning av månadspeng för elever vid skolhem och till betalning av måltidsersättningar till deras föräldrar

6) till förbättring av skolhemmens lokaler.

Förklaring:Utgifterna för statens skolhem täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. På finansieringen av den grundläggande undervisning som ges vid skolhemmen och av annan verksamhet i anslutning till undervisningen tillämpas bestämmelserna i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). Finansieringssystemet grundar sig på kalkylerade priser per enhet som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer och statsrådet fastställer på förhand för följande år. De ersättningar som betalas till eleverna och deras föräldrar grundar sig på barnskyddslagen (417/2007) och socialvårdslagen (1301/2014).

De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

De mål som uppställs för statens skolhem anges i de resultatavtal för 2018 som statens skolhem ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Effekt

Man kommer att förbättra verksamhetens effektivitet vid statens skolhem genom att utveckla den administrativa strukturen i en mera koncernmässig riktning och genom att modernisera serviceproduktionens driftsmässiga och fysiska strukturer. Vid utvecklingen av verksamheten vid skolhemmen fästs allt större vikt fästs vid att hjälpa barn och unga med missbruksproblem och problem med den mentala hälsan, bland annat genom utbildning av personalen. Forsknings- och utvecklingsarbetet vid skolhemmen styr och verifierar bedömningen av verksamhetens genomslag. De uppgifter man får med hjälp av forsknings- och utvecklingsprojekten inverkar på utvecklandet av barnskyddet på såväl nationell som internationell nivå. Det elektroniska kvalitetsledningssystemet och den mätare för genomslagskraft som ingår i informationssystemet för klientuppgifter utnyttjas för att utveckla verksamhetens kvalitet och kvalitetstänkandet. Möjligheterna till erfarenheter av tidig växelverkan i en trygg miljö samt till god vård och omsorg för de barn som är placerade vid fängelsets familjeavdelning tryggas. Familjeavdelningsarbetets effektivitet följs upp och verksamheten utvecklas så att den motsvarar de ändrade behoven hos de som köper tjänsterna, dvs. kommunerna.

Verksamhetens resultat

Skolhemmen fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstrukturen för statens skolhem (1 000 euro) och skolhemmens årsverken

  2016
utfall
årsv. 2017
ordinarie
budget
årsv. 2018
budgetprop.
årsv.
             
Omkostnadsanslag 390 - 1 011 3 1 106 4
Företagsekonomiska prestationer (omfattar utbildningsstyrelsens finansieringsandel) 19 028 287 19 116 292,6 19 362 313,1
Sammanlagt 19 418 287 20 127 295,6 20 468 317,1

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 19 418 20 127 20 468
Bruttoinkomster 19 028 19 116 19 362
Nettoutgifter 390 1 011 1 106
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4    
— överförts till följande år 630    

Vid dimensioneringen av anslaget har de jordbruksstöd som erhålls i form av utomstående finansiering beaktats.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 17 690 18 143 18 389
— övriga intäkter 2 598 2 252 2 252
Intäkter sammanlagt 20 288 20 395 20 641
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 1 260 1 279 1 279
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 18 279 19 705 20 046
— andel av samkostnaderna 1 139 422 422
Kostnader sammanlagt 19 418 20 127 20 468
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 870 268 173
Kostnadsmotsvarighet, % 104 101 101

Intäkterna av skolhemmens avgiftsbelagda verksamhet täcker 100 % av deras kostnader. Det beräknas att skolhemmen tillhandahåller bl.a. följande tjänster i form av avgiftsbelagd service för sina klienter:

Vissa klientinriktade prestationer inom den avgiftsbelagda verksamheten vid skolhemmen

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Vårddygn 32 119 31 317 31 317
Vårddygn inom den särskilda omsorgen 5 941 4 946 4 946
Skoldagar 20 598 18 886 18 886
Eftervårdsdygn 6 483 5 840 5 840
Fängelsets familjeavdelning 2 485 2 485 1 933
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalens möjligheter att orka i arbetet stärks genom regelbunden arbetsledning och stöd när det gäller fortbildning.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Skolhemmens investeringar i lokaler 100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -5
Sammanlagt 95

2018 budget 1 106 000
2017 budget 1 011 000
2016 bokslut 1 016 000

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 16 278 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster för fångar

2) till anskaffning av köpta tjänster för hälso- och sjukvård för fångar

3) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning (inkl. ekonomi-, personal- och informationsförvaltning samt stödtjänster) och styrning av hälso- och sjukvården för fångar

4) till utveckling av hälso- och sjukvården för fångar och dess verksamhetsomgivning

5) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskaplig forskning

6) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk.

Förklaring:Brottspåföljdsmyndigheten svarar för hyrorna för de lokaler som används för hälso- och sjukvården för fångar och de kostnader de ger upphov till.

Effekter

Programmet för utveckling av hälso- och sjukvården för fångar pågår fortfarande. Syftet med programmet är bland annat att förbättra verkningsfullheten hos och kvaliteten på hälso- och sjukvårdstjänsterna för fångar, intensifiera samarbetet med fängelsernas psykologer, socialarbetare och missbrukararbetare och säkra kontinuiteten i vården också efter att fångarna frigetts.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 16 877 16 283 16 538
Bruttoinkomster 159 198 260
Nettoutgifter 16 718 16 085 16 278
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 196    
— överförts till följande år -    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
"Centraliserad bokföring"-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats från moment 25.40.01) -13
Precisering av överföringen av förvaltningen av hälso- och sjukvården för fångar (överföring från moment 25.40.01) 240
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats från moment 25.40.01) -34
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -13
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -18
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -4
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -7
Nivåförändring 42
Sammanlagt 193

2018 budget 16 278 000
2017 I tilläggsb. 120 000
2017 budget 16 085 000
2016 bokslut 16 522 000

07. (33.01.02 och 03) Besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 992 000 euro.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om en sammanslagning av Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och Besvärsnämnden för social trygghet från och med den 1 januari 2018.

Effekter

Besvärsnämnden för social trygghet inleder sin verksamhet den 1 januari 2018. Den nya besvärsnämnden uppstår genom att Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden slås samman med Besvärsnämnden för social trygghet och bildar en ny, självständig bokföringsenhet.

Besvärsnämnden för social trygghet är en besvärsinstans som kan jämföras med en specialdomstol i försäkringsfrågor och fungerar som första besvärsinstans i branschen i alla ärenden som gäller folkpension, alla rehabiliteringsärenden som handläggs av Folkpensionsanstalten och alla ärenden som gäller allmänt bostadsbidrag, bostadsbidrag för pensionstagare, barnbidrag, stöd för hemvård och privat vård av barn, underhållsstöd, militärunderstöd, moderskapsunderstöd, sjukförsäkring, garantipension, tolkningstjänst för handikappade personer, inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd, alterneringsersättning, medlemskap i arbetslöshetskassa, vuxenutbildningsstöd, yrkesexamensstipendium, betalning enligt lönegarantin, arbetsgivares självriskpremie och uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremie. Därutöver behandlar besvärsnämnden alla ansökningar om undanröjande av lagakraftvunna beslut i dessa ärendekategorier.

Verksamhetens resultat

  2018
uppskattning
   
Produktivitet och lönsamhet  
Beslutspris (euro/avgörande) 209
Produktiviteten av arbetet (avgörande/årsv.) 415
   
Resultat och kvalitetsledning  
Anhängiggjorda besvärsärenden 40 000
Avgjorda ärenden 38 000
Behandlingstid för besvären (mån.) 11,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Dimensionering av resurserna enligt den ökade mängden besvär 589
Ökningen i antalet ärenden 900
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -6
Indexhöjning av hyror 2
Löneglidningsbesparing -8
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -33
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -9
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
Nivåförändring -1 075
Sammanlagt 354

2018 budget 7 992 000
2017 I tilläggsb. 330 000
2017 budget 7 638 000
2016 bokslut 8 065 000

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till strategisk planering och operativ planering och styrning (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården (Kanta-projektet och nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården)

2) till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer i anslutning till Kanta-projektet (Institutet för hälsa och välfärd, FPA)

3) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007) för utveckling av Kanta-tjänsten (den nationella elektroniska arkiveringstjänsten för patientuppgifter, Receptcentret, den nationella arkiveringstjänsten för socialvården samt den tjänst som ger medborgarna möjlighet att ta del av egna recept- och klientuppgifter och uträtta receptärenden elektroniskt, patientens informationshanteringstjänst, recepttjänsten och de elektroniska tjänster och datalager som är avsedda för medborgarna) (FPA)

4) till beviljande av statsunderstöd för effektivisering av infrastrukturen för den regionala hälso- och sjukvården och informationsinfrastrukturen (SHM, Institutet för hälsa och välfärd)

5) till samordningen av utvecklingssamarbetet kring och styrningen, ibruktagandet och spridningen av elektroniska tjänster och informationssystem (SHM, institutet för hälsa och välfärd)

6) till den strategiska planeringen och styrningen av förändringsprogrammet Sotedigi samt den operativa planeringen och styrningen av programmet (SHM, Institutet för hälsa och välfärd)

7) till avlönande av personal motsvarande högst 35 årsverken per år för beredningen av social- och hälsovårdsreformen, den strategiska och operativa planeringen och styrningen av nationella elektroniska klientdatasystem, uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer samt utvecklande och ibruktagande av elektroniska tjänster och informationssystem (SHM, Institutet för hälsa och välfärd).

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av social- och hälsovårdsreformen och för den strategiska planeringen och styrningen av den informationsförvaltning och de IKT-tjänster som sammanhänger med den inklusive nationella elektroniska klientdatasystem och elektroniska tjänster. Det är Folkpensionsanstaltens uppgift att inrätta ett elektroniskt klientdataarkiv i enlighet med lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007).

Den operativa enheten vid Institutet för hälsa och välfärd koordinerar utformningen, den operativa styrningen, verkställandet och utvecklandet av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården på nationell nivå och motsvarande arbete inom socialvården samt samarbetet på EU-nivå. Tyngdpunkten i fråga om finansieringen är förlagd till beredningen av social- och hälsovårdsreformen och till byggandet av det elektroniska klientdatasystemet för socialvården och elektroniska tjänster för medborgarna i enlighet med den kommande lagstiftningen. Avsikten är att anslaget också ska användas till betalning av statsbidrag till kommuner och samkommuner samt vid behov till andra parter för en klarare strukturering och effektivisering av den lokala och regionala infrastrukturen då det gäller social- och hälsovårdens datasystem som helhet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avgifter för elektronisk identifiering (överföring till moment 28.30.03) -500
Ändring i behovskalkylen -1 830
Sammanlagt -2 330

2018 budget 11 000 000
2017 budget 13 330 000
2016 bokslut 15 330 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 729 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för närområdessamarbete.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring från moment 28.01.29) 58
Sammanlagt 58

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 18 729 000
2017 budget 18 671 000
2016 bokslut 17 439 231

66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 875 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers och inrättningars medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödjande av speciella program.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet svarar för bl.a. Finlands medlemsavgift till WHO, vars finansiering till 25 % täcks av medlemsavgifter och till resterande del av medlemsstaternas frivilliga finansiering. Det har ställts krav på att WHO ska vidta mer kraftfulla åtgärder i samband med pandemier och kriser som rubbar jämvikten i statlig ekonomi och säkerhet. Finlands påverkningsmöjligheter i de pågående reformerna inom organisationen accentueras under åren 2018—2020 i och med ett eventuellt medlemskap i förvaltningsrådet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Precisering av internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag 168
Sammanlagt 168

2018 budget 3 875 000
2017 budget 3 707 000
2016 bokslut 3 830 000