Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2018

70. IntegrationPDF-versio

Förklaring:Syftet med främjande av integration är att stödja och främja invandrarnas integrering, sysselsättning och delaktighet i det finska samhället. Genomförandet av statens program för integrationsfrämjande som avses i lagen om främjande av integration (1386/2010) säkras, och de mål och åtgärder som tilldelats de olika förvaltningsområdena i programmet följs upp.

För att säkerställa en oavbruten integrationsprocess och garantera att invandrarna i rätt tid får tillgång till sådana tjänster som deras servicebehov förutsätter stärks de inledande tjänsterna för invandrare. En central utgångspunkt vid planeringen av serviceprocessen är att säkerställa att processen löper smidigt och ger goda resultat samt att stärka kopplingen till arbetslivet.

Kärnuppgiften för Kompetenscentret för integration av invandrare, som finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet, är att stödja verkställigheten av lagen om främjande av integration samt genomförandet av statens program för integrationsfrämjande och att förbättra genomslaget för integrationsverksamheten. Kompetenscentrets verksamhet stöder på ett sektorsövergripande sätt de sakkunnigas arbete hos staten, kommunerna och organisationerna.

Placeringen i kommunerna av personer som får internationellt skydd främjas genom att man effektiviserar systemet med ersättningar till kommunerna och intensifierar samarbetet mellan statsförvaltningens olika aktörer och kommunerna.

Flyktingar som fått uppehållstillstånd och som omfattas av integration

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Asylsökande som beviljats uppehållstillstånd 7 745 4 510 4 715
— varav ensamkommande minderåriga som fått uppehållstillstånd 1 570 240 380
Familjeåterföreningar 425 1 690 1 602
Kvotflyktingar 943 750 750
Flyktingar sammanlagt 9 113 6 950 7 067
Flyktingar som omfattas av den kommunala, kalkylerade ersättningen 15 516 18 498 22 404
Inkvarteringsplatser i familjegrupphem och stödboenden sammanlagt 580 1 000 800

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet i samarbete med koncernens övriga resultatområden och för att stärka förutsättningarna för tillväxtpolitiken preliminärt upp följande samhälleliga effektmål för 2018 för resultatområdet integration:

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Antalet platser anvisade för flyktingar i kommunerna, minst 3 309 4 000 4 200

03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 631 000 euro.

Anslaget får användas

1) för främjande av integration, likabehandling och jämställdhet, till nationell medfinansiering av integrationsfrämjande projekt som finansieras av EU samt till information om integration och integrationsfrämjande verksamhet

2) till ett belopp av högst 970 000 euro för utgifter som Kompetenscentret för integration av invandrare föranleds exempelvis av att bevaka integrationen, den integrationsfrämjande verksamheten och de etniska relationerna, utvärdera verksamhetsmodeller och sprida god praxis, för understöd som beviljas organisationer och andra aktörer för verksamhet som främjar integration samt för andra utgifter som främjar genomförandet av integrationspolitiken och dess genomslag

3) för understöd som beviljas organisationer och andra aktörer för verksamhet som förebygger rasism och etnisk diskriminering och främjar en dialog mellan olika befolkningsgrupper samt för uppsökande arbete och rådgivningsverksamhet som syftar till att identifiera offer för människohandel

4) till betalning av olycksfallsersättningar och gruppansvarsförsäkringar för personer som deltar i frivilliga studier enligt 22 § i lagen om främjande av integration (1386/2010) eller i andra individuellt överenskomna åtgärder som främjar människors integration samt till betalning av de förvaltningskostnader som Statskontoret tar ut för dem

5) för avlöning av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid

6) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på användningen av den finansiering eller det stöd som beviljas.

Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Serviceprocessen och integrationsutbildningen samt övriga tjänster för invandrare utvecklas i syfte att främja invandrares integration och sysselsättning. Integrationsutbildningens genomslag förbättras genom att man utvecklar sätten på vilka invandrare styrs till utbildning, testningen av språkkunskaper och innehållet i utbildningen, exempelvis integrationsutbildningsmodeller med koppling till arbetslivet.

Kompetenscentret för integration av invandrare har till uppgift att öka genomslaget vid genomförandet av integrationspolitiken. Centrala uppgiftsområden inom Kompetenscentrets verksamhet är att öka kunskapsbasen inom den integrationsfrämjande verksamheten, utveckla bedömningen och uppföljningen av verksamhetens resultat samt att förbättra de lokala aktörernas yrkeskompetens och kunskaper genom att utvärdera arbetssätt och verksamhetsmodeller, befästa god praxis och klargöra arbetsprocesserna.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Åtgärder som främjar integration och likabehandling och åtgärder som förebygger rasism och etnisk diskriminering 661 000
Kompetenscentret för integration av invandrare (högst) 970 000
Sammanlagt 1 631 000

2018 budget 1 631 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 1 631 000
2016 bokslut 2 168 000

30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 246 925 000 euro.

Anslaget under momentet får användas i enlighet med lagen om främjande av integration (1386/2010) och statsrådets förordning (1393/2011)

1) i fråga om personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration för kostnader för kalkylerad ersättning som betalas ut i samband med anvisande till en kommun, vägledning, rådgivning och ordnande av annan verksamhet som stöder integration

2) för kostnader som kommunen föranleds av integrationsstöd och utkomststöd, tolkservice, ersättande av specialkostnader och stödjande av återflyttning samt till betalning av hyror under den tid då flyktingar väntar på att flytta till kommunen

3) till ersättning för kostnader som kommunen orsakas av placeringen av en minderårig asylsökande som fått uppehållstillstånd i familjegrupphem eller någon annan bostadsenhet samt för familjevård, stödtjänster för boende och andra åtgärder som kan jämställas med barnskyddstjänster till dess att personen fyller 21 år, samt till betalning av arvode till den företrädare som tingsrätten anvisat den minderåriga

4) till betalning av förskott för kostnader för ovannämnda familjegrupphem eller andra bostadsenheter, om det är motiverat med tanke på ordandet av verksamheten

5) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av integrationsstöd och utkomststöd till återflyttare från det tidigare Sovjetunionen som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 48 § eller 47 § 1 mom. 1 punkten i utlänningslagen (301/2004) och av social- och hälsovård som ges dem, samt till kostnader förorsakade av vård av och omsorg om personer som deltog som frivilliga i Finlands krig

6) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och andra tjänster för personer som fallit offer för människohandel och som placerats i eller bor i kommunen

7) för kostnader för den inledande kartläggning som kommunen ordnar enligt 9 och 10 § i lagen om främjande av integration

8) till betalning av förskott till Folkpensionsanstalten för kostnader för betalning av grundläggande utkomststöd till personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration och till de återflyttare från det tidigare Sovjetunionen som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 48 § eller 47 § 1 mom. 1 punkten i utlänningslagen (301/2004).

Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Antalet personer som omfattas av den ersättning som betalas för personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration uppskattas på basis av antalet asylsökande som anlänt till landet under de tre föregående åren och som fått uppehållstillstånd, antalet personer som anlänt till landet genom familjeåterförening och uppskattningen för budgetåret. I fråga om kvotflyktingar uppskattas antalet personer som omfattas av ersättningarna på basis av det antal som anlänt till landet under de fyra föregående åren samt uppskattningen för budgetåret. Flyktingkvoten för 2018 är 750 personer.

I enlighet med 45 § i lagen om främjande av integration betalas kalkylerad ersättning till kommunen för anvisande till en kommun, vägledning, rådgivning och ordnande av annan integrationsfrämjande verksamhet för tre år räknat från det år då uppgiften om hemkommun första gången registrerats. För kvotflyktingar betalas ersättningen för fyra år.

På motsvarande sätt som i fråga om flyktingar kan ersättning betalas för sådana personer som fallit offer för människohandel och som beviljats kontinuerligt uppehållstillstånd och bor i kommunen. Kommunerna har möjlighet att hos NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ansöka om ersättning för tillhandahållande av tjänster till följd av en persons ställning som offer för människohandel, när personen i fråga bor i kommunen.

Den inledande kartläggning som görs för invandrare enligt lagen om främjande av integration görs av kommunen eller av arbets- och näringsbyrån. För inledande kartläggning betalas till kommunen en kalkylerad ersättning på 700 euro. Det beräknas att inledande kartläggning kommer att utföras för 2 000 personer.

Folkpensionsanstalten ersätts för de kostnader som betalningen av grundläggande utkomststöd orsakar. Ersättningen till kommunerna för integrationsstöd och utkomststöd till flyktingar och återflyttare uppgick 2016 till 27,1 miljoner euro. Uppskattningsvis 89 % av utgifterna för utkomststöd utgörs av utgifterna för grundläggande utkomststöd.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Kostnader för återflyttare 4 200 000
— Utkomststöd 6 mån. 1 120 000
— Utkomststöd 5 år 717 000
— Specialkostnader 1 680 000
— Frändeveteraner 683 000
Kalkylerade ersättningar för flyktingar(22 404 personer, 0—6 år 6 845 €, övriga 2 300 €) 70 977 000
Övriga ersättningar till kommunerna för flyktingar 170 348 000
— Utkomststöd (2 075 euro/år/person) 50 615 000
— Specialkostnader (1 394 euro/år/person) 33 999 000
— Tolktjänster (821 euro/år/person) 20 026 000
— Ersättningar för omsorg om minderåriga (11 550 euro/år/person) 65 708 000
Kostnader för inledande kartläggning(kalkylerad ersättning 700 euro/person) 1 400 000
Sammanlagt 246 925 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändrad uppskattning -500
Ökning av antalet asylsökande som fått uppehållstillstånd 15 180
Sammanlagt 14 680

2018 budget 246 925 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 232 245 000
2016 bokslut 131 308 940