Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
              40. Energistöd
              43. Kyotomekanismerna
         70. Integration

Statsbudgeten 2018

60. EnergipolitikPDF-versio

Förklaring:För genomförande av tillväxtpolitiken knyts energipolitiken också samman med klimat-, ekonomi-, konsument- och miljöpolitiken. I den nationella omvärlden ställs ramvillkoren för energipolitiken av finanspolitiken, sysselsättningsmålen samt klimat- och miljökraven. Förutsättningarna för ekonomisk tillväxt påverkas i hög grad av sättet på vilket de nationella energi- och klimatmålen och Europeiska unionens energi- och klimatmål förverkligas. Produktionen och användningen av energi står för 80 % av utsläppen av växthusgaser. I den internationella omvärlden accentueras leveranssäkerheten i fråga om tillgången till energi, differentieringen i världsmarknadspriserna på bränslen, de målsatta riktlinjerna för energi- och klimatpolitiken och de åtgärder som dessa föranleder inom Europeiska unionen samt åtgärderna för att bromsa klimatförändringen.

I sitt klimat- och energipaket för 2030 föreslog Europeiska kommissionen en fortsättning på de energi- och klimatmål som nu gäller fram till 2020. Europeiska rådet ställde som mål för 2030 att utsläppen av växthusgaser ska minskas med 40 procent jämfört med 1990 samt på EU-nivå som mål för den förnybara energin en andel på 27 procent av slutförbrukningen av energi och för energieffektiviteten ett indikativt effektiviseringsmål på 27 procent jämfört med utvecklingen utan nya åtgärder. Kommissionen lämnade 2016 fram förslag till bl.a. en medlemsspecifik ansvarsfördelning för utsläppsminskningar inom de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln och att LULUCF-sektorn (markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk) ska beaktas. Kommissionens förslag till utsläppsminskningar inom de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln är för Finlands del 39 % jämfört med nivån 2005. År 2016 lade kommissionen också fram en andra del i paketet för ren energi med förslag till lagstiftning om målen för 2030. Dessa förslag gällde bl.a. utvecklande av elmarknaden, hållbar förnybar energi och bioenergi, energieffektivitet samt en förvaltningsmodell med hjälp av vilken kommissionen följer upp hur energi- och klimatmålen samt målen som gäller en energiunion uppnås. Samtidigt föreslogs det att målet som gäller energieffektiviteten ska höjas till 30 procent och att målet ska vara bindande på EU-nivå.

Regeringen överlämnade 2016 som en redogörelse till riksdagen en nationell energi- och klimatstrategi fram till 2030. Utgångspunkten för strategin är EU:s energi- och klimatmål fram till 2030, målen som gäller en energiunion samt de mål som gäller energi och ingår i regeringsprogrammet. I fråga om de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln kompletteras åtgärderna 2017 i samband med beredningen av den klimatpolitiska planen på medellång sikt enligt klimatlagen. Riktlinjerna i strategin medför att de mål i regeringsprogrammet som sträcker sig fram till 2030 ändras så att den förnybara energins andel ökas till 50 procent, självförsörjningen höjs till 55 procent och energianvändningen av olja halveras jämfört med 2005. Dessutom bereds det en regeringsproposition om att energianvändning av stenkol ska förbjudas.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet i samarbete med koncernens övriga resultatområden och för att stärka förutsättningarna för tillväxtpolitiken preliminärt upp följande samhälleliga effektmål för 2018 för resultatområdet energipolitik:

  2014
utfall
2015
utfall
2016
utfall/uppskattning
2017
uppskattning
2018
uppskattning
           
— Energisjälvförsörjning (%) 51 53 53 54 54
— Elmarknadens funktion förbättras (EU:s index för konsumenttillfredsställelsen, MPI-värdet för el) 77,5 81,7 82 82 82
— Användningen av förnybar energi i % av slutanvändningen 39 39 39 40 40
— Slutanvändningen av energi/bruttonationalinkomsten (TJ/BNI, mn euro) 5,8 5,6 5,7 < 5,7 < 5,7

01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 513 000 euro.

Förklaring:Energimyndigheten sköter verkställighetsuppgifter inom energi- och klimatpolitiken, och dessa är de uppgifter som myndigheten har enligt lagstiftningen och som gäller tillsynen över och främjandet av energimarknaden och de politiska åtgärderna för att genomföra klimatmålen. Energimyndigheten svarar för tillsynen över och främjandet av energimarknaden, dvs. parti- och detaljhandelsmarknaden för el och naturgas samt el- och naturgasnätverksamheten. I fråga om de politiska åtgärderna för att genomföra klimatmålen svarar myndigheten för utsläppshandeln, stödsystemen för förnybar energi, hållbarhetskriterierna för biobränslen samt tillsynen över och främjandet av energieffektiviteten. Energimyndigheten svarar också för verkställigheten av kompensationssystemet för utsläppshandelns indirekta kostnader.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Energimyndigheten för 2018:

Effektivitet

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
El- och gasmarknaden fungerar effektivt och möjliggör en hög leveranssäkerhet samt skäliga och konkurrenskraftiga priser      
— Beloppet av investeringar i eldistributionsnät i enlighet med tillsynsförfarandena (mn euro) - > 700 > 700
— Kundernas aktivitet på detaljhandelsmarknaden när det gäller byte av elförsäljare (%) - > 12 > 13
Administreringen av de politiska åtgärderna för att genomföra klimatmålen förverkligas kostnadseffektivt i fråga om utsläppshandeln, förnybar energi och energieffektivitet      
— Andelen el som producerats med förnybara energikällor (%) 32 > 35 > 37
— Kumulativ energibesparing beräknad enligt artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet (TWh) - 31 36

Verksamhetens resultat

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Digitalisering av myndighetens ärendehanteringsprocess      
— Andelen elektroniska registreringar av alla registreringar (%) 55 > 65 > 70
Myndighetens tillståndsprocesser görs smidigare      
— Behandlingstid för nättillstånd (dagar) - - < 50
— Behandlingstid för projekttillstånd (dagar) - - < 40
— Behandlingstid för utsläppstillstånd (dagar) - - < 50
Resurshushållningen i tillsynen över energimarknaden      
— Omkostnaderna för tillsynen över el- och naturgas/förbrukningen av el och naturgas (c/kWh) 0,0032 < 0,0033 < 0,0034
Resurshushållningen i främjandet av klimatmålen      
— Omkostnaderna för förvaltningen av utsläppshandeln per anläggning som omfattas av utsläppshandeln (euro/anläggning) 2 649 < 2 950 < 2 700
— Förvaltningskostnader för produktionsstöden för förnybar energi enligt den el som produceras i de anläggningar som omfattas av systemet (euro/MWh) 0,30 < 0,32 < 0,30
Kundernas tillfredsställelse med myndighetens verksamhet      
— Statusmätare, vitsord (1—100) 64 > 65 > 67

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Utvecklingen av årsverken 66,8 72 75
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,7 > 3,8 > 3,8

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 9 631 7 907 8 113
Bruttoinkomster 1 695 1 500 1 600
Nettoutgifter 7 936 6 407 6 513
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 750    
— överförts till följande år 2 635    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Tilläggsresurser för nya uppgifter 80
Tilläggsuppgifter som gäller naturgasmarknadslagen 105
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -2
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -8
Indexhöjning av hyror 1
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -43
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -9
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -4
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -5
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -6
Sammanlagt 106

2018 budget 6 513 000
2017 budget 6 407 000
2016 bokslut 8 821 000

20. Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till informations- och rådgivningsverksamhet i anslutning till energieffektivitet samt till användning och produktion av förnybar energi och till utvecklingsprojekt och utredningar

2) till främjande av effektiv användning av energi och förnybara energikällor

3) till de åtgärder som beredningen av Europeiska unionens lagstiftning om energieffektivitet och förnybar energi samt det nationella genomförandet kräver

4) till internationellt samarbete i anslutning till de uppgifter som nämns ovan i 1—3 punkten.

Förklaring:EU har som mål att förbättra energieffektiviteten med 20 procent före 2020. Också i användningen av förnybara energikällor eftersträvas inom EU en betydande ökning.

Åtgärdshelheter som pågår är bl.a. genomförande av energieffektiviseringsdirektivet och fullgörande av energieffektiviseringsavtal samt införande av ett energikartläggningssystem, fastställande av europeiska energieffektivitetskrav för produkter och främjande av förnybar energi.

Genom funktionen samlas, bearbetas och sprids information samt utvecklas metoder och påskyndas ibruktagande av ny teknik med beaktande av också de möjligheter som internationellt samarbete erbjuder. Inom den introduktions-, rådgivnings- och informationsverksamhet som gäller effektiv användning av energi och förnybara energikällor och som riktar sig till större konsumentgrupper samarbetar man intensivt med sakkunnigorganisationer samt regionala och lokala aktörer.

Resultatmålen för främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi ingår i Energimyndighetens resultatmål under moment 32.60.01.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av energi- och klimatstrategin 1 000
Sammanlagt 1 000

2018 budget 3 500 000
2017 budget 2 500 000

40. Energistöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 57 694 000 euro.

Anslaget får användas

1) för investeringar och utredningar som stöder produktion eller användning av förnybar energi, energisparande, en effektivare energiproduktion eller energianvändning eller ibruktagande av ny teknik med anknytning till detta

2) för pilot- och demonstrationsprojekt som hänför sig till teknik för produktion eller användning av biodrivmedel för trafiken samt för utredningar om miljökonsekvenserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av biodrivmedel för trafiken eller ny teknik som gäller biodrivmedel

3) för investeringar i produktion eller användning av energi som minskar miljöolägenheterna eller till utredningar om sådan produktion eller användning.

Understöden beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning som utfärdats med stöd av den lagen. Utredningar som gäller nyttiggörandet av biodrivmedel för trafiken är konsumtionsutgifter, och bestämmelserna om understöd tillämpas inte på dem. På de bidrag som gäller pilotanläggningar för produktion av biodrivmedel och som Innovationsfinansieringsverket Business Finland beviljar tillämpas statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet (1444/2014).

Anslaget får också användas till betalning av stöd som beviljats tidigare med stöd av statsrådets förordningar om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1313/2007 och 1063/2012).

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. Konsumtionsutgifter budgeteras enligt principen om betalningsbeslut till den del det är fråga om konkurrensutsatt projektfinansiering.

Fullmakt

År 2018 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 55 000 000 euro.

Förklaring:Energistödet utgör en del av den ekonomiska styrning som syftar till att styra energisystemet mot effektivare lösningar som är optimala med tanke på klimatet och miljön. Energistöd behövs särskilt för att främja införandet och kommersialiseringen av ny teknik, för förnybar värmeproduktion och småskalig elproduktion, för att öka användningen av biodrivmedel för trafiken och för att stödja investeringar i energieffektivitet (inbegriper elfordonssystem, inklusive väteteknik). Anslaget får användas för att stödja storskaliga demonstrationsanläggningar som uppförs i Finland och som ingår i EU:s strategiska plan för energiteknik. För att också produktionen och användningen av biodrivmedel för trafiken och andra förnybara energikällor ska främjas så att en nivå som motsvarar målen nås i Finland förutsätts det att stödinsatserna i fråga om energi riktas till pilot- och demonstrationsprojekt för ny teknik samt till utvärdering av konsekvenserna av bränsleanskaffnings-, bränsleproduktions- och bränsleanvändningskedjorna och till standardisering av alternativa bränslen.

Business Finland har vid sidan av arbets- och näringsministeriet en central roll när det gäller att genomföra programmet för utveckling av biodrivmedel för trafiken. Business Finland svarar inom ramen för utvecklingsprogrammet för pilotprojekt i anslutning till teknik, och arbets- och näringsministeriet för stöd som riktas till demonstrationsanläggningarna.

Samhälleliga effekter

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Ny teknik införs i större utsträckning i produktionen och användningen av energi      
Mångsidigheten inom energiförsörjningen kvarstår på en god nivå      
— Investeringar som främjats genom energistöd (mn euro) 168,1 140—175 220—275
— Beviljat energistöd (mn euro) 34,7 35 55
— Hävstångseffekten från energistödet (investeringar/stödbelopp) 4,9 4—5 4—5

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2018 2019 2020 2021— Sammanlagt
fr.o.m.
2018
           
Förbindelser som ingåtts före 2018 52 194 20 500 8 750 3 500 84 944
Förbindelser 2018 5 500 22 000 13 750 13 750 55 000
Utgifter sammanlagt 57 694 42 500 22 500 17 250 139 944

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justeringar av betalningsanslaget -11 382
Ombudgetering till investeringar enligt energi- och klimatstrategin 1 500
Tilläggssatsningar enligt energi- och klimatstrategin 500
Upphörande av utbetalningar av tillägg för en fullmakt av engångsnatur (I tilläggsbudg. 2015) -3 000
Sammanlagt -12 382

2018 budget 57 694 000
2017 budget 70 076 000
2016 bokslut 53 572 474

41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 14 950 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av investeringsunderstöd för terminaler för kondenserad naturgas (LNG).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget under momentet används till betalning av de investeringsstöd som 2014 beviljades för fyra LNG-terminalprojekt. De beviljade stöden uppgår till sammanlagt 92 876 100 euro och har beviljats med stöd av statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för terminaler för kondenserad naturgas (707/2013).

Som en följd av EU:s svaveldirektiv, som trädde i kraft i början av 2015, övergår man inom havstrafiken till att använda bränslen med lägre utsläpp. Detta ökar de årliga exportkostnaderna i synnerhet inom den energiintensiva industriella primärproduktionen. Kondenserad naturgas är ett kostnadseffektivt och med tanke på miljön bra alternativ i fartygstrafiken jämfört med konkurrerande drivmedel. Användningen av LNG förutsätter att man bygger infrastruktur för Östersjöområdet och för LNG-terminaler i Finland innan investeringar kan göras i LNG-drivna fartyg. Byggandet av LNG-terminaler främjar dessutom leveranssäkerheten i fråga om naturgas, diversifieringen av bränsleupphandlingen och konkurrensen på naturgasmarknaden eller i övrigt på bränslemarknaden.

Samhälleliga effektmål
  • — Ett distributionsnät för kondenserad naturgas som också betjänar havstrafiken byggs ut
  • — Leveranssäkerheten i fråga om naturgas förbättras, bränsleupphandlingen diversifieras och konkurrensen på bränslemarknaden ökar.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2018 2019 Sammanlagt
fr.o.m.
2018
       
Förbindelser som ingåtts före 2018 14 950 5 550 20 500
Utgifter sammanlagt 14 950 5 550 20 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskade utbetalningar av investeringsstöd -13 515
Sammanlagt -13 515

2018 budget 14 950 000
2017 budget 28 465 000
2016 bokslut 23 610 148

(42.) Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.


2017 I tilläggsb. 635 000
2017 budget 385 000
2016 bokslut 918 733

43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 220 000 euro.

Anslaget får användas

1) för anskaffning av utsläppsenheter för avtalsperioden 2013—2020 med hjälp av de flexibla mekanismerna i Kyotoprotokollet

2) till kostnaderna för administreringen av de flexibla mekanismerna

3) för att stödja förutsättningarna för anskaffning av utsläppsenheter

4) till utgifter som föranleds av fluktuationer i valutakurserna.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Finland har förbundit sig att som medlem av Europeiska unionen uppfylla sina skyldigheter enligt Kyotoprotokollet. De höga kostnaderna för reducering av utsläppen av växthusgaser belastar samhällsekonomin, och staten deltar därför i minskningen av utsläppen genom användning av Kyotomekanismerna. Dessa mekanismer är gemensamt genomförande (JI, Joint Implementation), ren utveckling (CDM, Clean Development Mechanism) och internationell handel med utsläppsrätter. JI-projekten förverkligas mellan industriländer och CDM-projekten mellan industri- och utvecklingsländer.

Behovet av att använda Kyotomekanismer sträcker sig in på Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod åren 2013—2020. Genom att stödja förutsättningarna för anskaffning av utsläppsenheter, dvs. utveckla kunnandet om detta i målländerna, och arbeta för att utveckla förvaltningen av mekanismerna internationellt främjar man utsläppsmarknadens funktionsförmåga och en kostnadseffektiv upphandling av utsläppenheter.

Vid upphandlingen av utsläppsenheter beaktas olika flexibla mekanismers inbördes kostnadseffektivitet och hanteringen av risker i anslutning till upphandlingen. Detta förutsätter att anslaget kan användas och förbindelser om upphandling av utsläppsenheter kan ingås redan i början av den period som Kyotoåtagandena omfattar, trots att en del av kostnaderna för de utsläppsenheter som skaffas inte realiseras förrän närmare slutet av perioden.

För samordningen av mekanismpolitiken ansvarar arbets- och näringsministeriet. Enligt den administrativa arbetsfördelningen avseende användningen av mekanismerna finansieras med medel under momentet anskaffningen av utsläppsenheter i anslutning till utrikesministeriets CDM-projekt och de utsläppsenheter som miljöministeriet skaffar genom JI-projekt och internationell utsläppshandel.

Anskaffningen av utsläppsenheter innefattar årliga åtgärder vars utgifter täcks med medel från anslaget.

Samhälleliga effektmål
  • — De samhällsekonomiska kostnaderna av utsläppsminskningen och riskerna i samband med uppnåendet av minskningsmålen minskar.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2018 2019 2020 2021— Sammanlagt
fr.o.m.
2018
           
Förbindelser som ingåtts före 2018 220 180 - - 400
Utgifter sammanlagt 220 180 - - 400

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av utbetalningarna -30
Sammanlagt -30

2018 budget 220 000
2017 budget 250 000
2016 bokslut 230 913

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 314 100 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) användas

1) till betalning av produktionsstöd för produktion av vindkraftbaserad el (en inmatningstariff)

2) till betalning av produktionsstöd för produktion av biogasbaserad el (ett inmatningspris höjt med en värmepremie)

3) till betalning av produktionsstöd för produktion av trädbränslebaserad el (ett inmatningspris höjt med en värmepremie)

4) till betalning av produktionsstöd för produktion av skogsflisbaserad el (ett inmatningspris höjt med en förgasarpremie).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med stöd av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor stöds produktion av el med vindkraft, biogas, skogsflis och trädbränsle i anläggningar som godkänts inom inmatningstariffsystemet. Med stöd av lagen betalas till producenterna av vindkrafts-, biogas- och trädbränslebaserad el som stöd inom inmatningstariffsystemet skillnaden mellan det riktpris som fastställs i lagen och medeltalet av det områdespris för Finland som under tre månader realiserats på elbörsen (inmatningstariffsystem) samt till producenter av skogsflisbaserad el ett stöd som varierar enligt utsläppsrättens pris och skatten på torv. Till producenter av biogasbaserad och trädbränslebaserad el betalas dessutom en inmatningstariff höjd med en värmepremie vid kraftvärmeproduktion och till producenter av skogsflisbaserad el en inmatningstariff höjd med en förgasarpremie när skogsflis förgasas i en förgasare för att användas som bränsle i en pulverförbränningspanna. Stöd betalas ut i högst 12 år per kraftverk.

Europeiska unionen har ställt som mål att öka andelen förnybar energi till 20 procent av slutanvändningen av energi fram till 2020. I Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG har för medlemsstaterna uppställts mål för andelen energi från förnybara energikällor av slutanvändningen av energi 2020. För Finlands del är målet 38 %.

Produktionsstöd och riktpris

   
Riktpris för vindkrafts-, biogas- och trädbränslebaserad el (euro/MWh) 83,50
Värmepremie för biogasbaserad el vid kraftvärmeproduktion (euro/MWh) 50,00
Värmepremie för trädbränslebaserad el vid kraftvärmeproduktion (euro/MWh) 20,00
— högst per år/kraftverk som producerar trädbränslebaserad el (euro) 750 000
Produktionsstöd, som varierar enligt priset på en utsläppsrätt och skatten på torv, till producenter av skogsflisbaserad el (högst euro/MWh, förutsatt att det genomsnittliga priset på en utsläppsrätt under tre månader är högst 10 euro/t och skatten på torv är 1,90 euro/MWh) 18,00

Samhälleliga effektmål

  • — Vindkraftverkens och biogaskraftverkens samt de på skogsenergi baserade kraftverkens konkurrenskraft förbättras jämfört med elproduktion baserad på andra energikällor
  • — Elproduktionen blir mångsidigare och självförsörjningen av el förbättras
  • — Potentialen för Finlands förnybara energi utnyttjas i industriell skala för att öka elproduktionens andel av förnybar energi på 2020-talet och det skapas förutsättningar för utveckling av ett koldioxidneutralt energisystem som starkt baserar sig på förnybara energikällor.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Vindkraftverk 248 500 000
Biogaskraftverk 10 100 000
Skogsfliskraftverk 54 000 000
Trädbränslekraftverk 1 500 000
Sammanlagt 314 100 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändringar i marknadspriser, priser på utsläppsrätter och kapaciteter 22 800
Förändring i nivån på stöd för skogsflis 28 300
Sänkning av kvoten för vindkraft (regeringsprog.) -12 000
Sänkning av skattenivå för torv (2015 och 2016) 1 600
Sammanlagt 40 700

2018 budget 314 100 000
2017 budget 273 400 000
2016 bokslut 171 865 622

45. Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 40 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådana pilot- och demonstrationsprojekt för teknik med anknytning till produktionen eller användningen av biodrivmedel för trafiken som avser miljökonsekvenserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av biodrivmedel för trafiken eller ny teknik som gäller biodrivmedel

2) för investeringar som inbegriper ny energiteknik och stöder produktionen eller användningen av förnybar energi, energisparande, en effektivare energiproduktion eller energianvändning eller annat kommersiellt införande av energiteknik.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Investeringsstöden beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (145/2016).

Förklaring:Genomförandet av de strategiska målen i regeringsprogrammet stöds genom spetsprojekt. Av finansieringen av insatsområdet bioekonomi och ren energi ska 100 miljoner euro användas för stödet för investeringar i förnybar energi och ny energiteknik åren 2016—2018. Målet är kostnadseffektiv, kolfri, ren och förnybar energi.

Avsikten är att andelen förnybar energi ska ökas på ett hållbart sätt så att den på 2020-talet utgör mer än 50 procent. Detta mål baserar sig i synnerhet på en ökning av utbudet av bioenergi och annan utsläppsfri förnybar energi.


2018 budget 40 000 000
2017 budget 40 000 000
2016 bokslut 20 000 000

46. Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 27 000 000 euro.

Anslaget under momentet får användas för betalning av stöd enligt lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter (138/2017).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I enlighet med regeringsprogrammet införs i Finland ett system för kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter. Målet är att trygga den elintensiva exportindustrins konkurrenskraft. De i lagen angivna sektorer som är särskilt utsatta för risker för kolläckage kan beviljas stöd som kompensation för det högre elpris som beror på priset på utsläppsrätterna.

Storleken på det stöd som betalas beror bl.a. på priset på utsläppsrätterna och stödtagarens elförbrukning eller produktionens storlek.

I enlighet med regeringsprogrammet finansieras stödet med inkomster från auktioneringen av utsläppsrätter. Inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter hanteras i statsfinanserna som inkomster med allmän täckning. Inkomsterna har budgeterats under moment 12.32.99. Det mål som skrivits in i regeringsprogrammet förverkligas när stödbeloppet inte överstiger inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändringar i priserna på utsläppsrätter -16 000
Sammanlagt -16 000

2018 budget 27 000 000
2017 budget 43 000 000

47. Främjande av infrastrukturen för eltrafik och användning av biogas i trafiken (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till investeringar i infrastruktur som främjar utveckling av eltrafik, inbegripet bl.a. offentliga snabbladdningsstationer och laddningsstationer för kollektivtrafiken

2) till pilot- och demonstrationsprojekt för ny teknik med anknytning till infrastrukturen för eltrafik

3) till byggande av tankstationer som erbjuder biogas och inte omfattas av överförings- och distributionsnäten för gas.

Understöden beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning som utfärdats senare.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Målet med stödprogrammet är att främja utvecklingen av eltrafiken och genom att utveckla i synnerhet laddningsinfrastrukturen minska tröskeln för att skaffa elfordon. Dessutom är målet att utvidga nätet av gastankstationer och på så sätt förbättra förutsättningarna för användning av gasdrivna fordon.

I den nationella energi- och klimatstrategin som blev färdig 2016 fastställs det att utsläppen från trafiken ska minskas med hälften före 2030 jämfört med 2005. Målet med strategin är att bilbeståndet ska förnyas allt snabbare och att andelen alternativ drivkraft ska öka inom bilbeståndet. Ett omfattande laddningssystem är en förutsättning för tillväxten av eltrafiken. Vid byggandet av laddningssystem bör dessutom frågor som gäller elsystemet beaktas, såsom att den elektriska effekten är tillräcklig och att systemen är flexibla. Det är också viktigt att uppmuntra företag att utveckla nya lösningar, såsom smarta styrsystem, och att kommersialisera dem. Stöd har tidigare beviljats i synnerhet för utvidgning av det offentliga laddningsnätet och för pilotprojekt som gäller elektronisk kollektivtrafik. Målet med stödprogrammet är att med beaktande av dessa åtgärder stärka den nationella laddningsinfrastrukturen och främja utvecklande av ny teknik i anslutning till infrastrukturen. Stödet ska inte användas för laddningsstationer för hushåll eller kapacitetsutbyggnad av elnätet i samband med dessa stationer.

Samhälleliga effektmål
  • — Infrastrukturen för eltrafiken utvecklas så att dess underutveckling inte utgör ett hinder för omfattande ibruktagande av elbilar
  • — Införandet av ny teknik i infrastrukturen för eltrafiken ökar
  • — Antalet tankstationer för biogas ökar i betydande grad jämfört med nuläget.

2018 budget 3 000 000