Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              44. Regionalt transportstöd
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2018

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 361 478 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020” som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som finansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden under EU:s programperiod 2014—2020, och till betalning av den statliga medfinansieringen av målet europeiskt territoriellt samarbete (ETS) och delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC)

2) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020” som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som delfinansieras av Europeiska socialfonden under EU:s programperiod 2014—2020

3) till betalning av tekniskt bistånd i anslutning till genomförandet av de ovan nämnda programmen samt de konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på genomförandet av programmen

4) till avlöning av den personal motsvarande sammanlagt högst 250 årsverken som behövs för att genomföra det program som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden under programperioden 2014—–2020

5) till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 under EU:s programperiod 2000—2006 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt

6) till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 98—102 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1083/2006 under EU:s programperiod 2007—2013 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt

7) till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 143—147 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1303/2013 under EU:s programperiod 2014—2020 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt

8) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av program som delfinansieras med medel ur fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

9) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projektet

10) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering av initiativprogrammet för små och medelstora företag.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

År 2018 får nya beslut om beviljande av medel fattas till ett belopp av sammanlagt 381 865 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2017 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas ännu 2018.

Förklaring:Av bevillningsfullmakten är sammanlagt 207 123 000 euro EU:s strukturfonders medfinansiering och 174 742 000 euro statlig medfinansiering. Av anslaget är sammanlagt 194 947 000 euro avsett att användas för utbetalning av EU:s strukturfonders medfinansiering och 166 531 000 euro för utbetalning av den statliga medfinansieringen.

För ett flerårigt projekt sker bindningen av bevillningsfullmakten för strukturfondsprogrammen i regel för ett år, så att flera projekt kan finansieras samtidigt och man därmed säkrar att programmedlen används fullt ut.

Vid användningen av finansieringen tillämpas de nationella bestämmelser och EU-bestämmelser som är tillämpliga inom den verksamhet som finansieras av respektive förvaltningsområde, och finansieringen fördelas inom ramarna för de nämnda bestämmelserna och strukturfondsprogrammen inom respektive förvaltningsområde på det sätt som ministeriet i fråga bestämmer. Rätten till stöd för de kostnader som ska betalas ska dessutom ha granskats på förhand enligt de nationella bestämmelserna och Europeiska unionens bestämmelser, med undantag för förskotten och betalningen av kostnaderna för den offentliga arbetskraftsservicen i fråga om överföringsutgifterna.

De lönesubventioner enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) som delfinansieras av Europeiska socialfonden kan betalas i enlighet med de i 2—4 punkten i beslutsdelen under moment 32.30.51 angivna begränsningarna av beloppet av lönekostnader som ska ersättas.

Beslut om tekniskt bistånd fattas inom ramen för det förfarande som föreskrivs i Europeiska gemenskapernas strukturfondsbestämmelser och de nationella strukturfondsbestämmelserna.

I det partnerskapsavtal som godkänts av Europeiska kommissionen fastställs det hur man med stöd av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden) främjar Europa 2020-strategins syften och mål om smart och hållbar tillväxt för alla. Europeiska socialfondens och Europeiska regionala utvecklingsfondens åtgärder har samlats i Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020”. Den totala finansieringen av programmet uppgår till ca 2,6 miljarder euro, av vilket EU:s medfinansiering utgör ca 1,3 miljarder euro och den nationella offentliga medfinansieringen ca 1,3 miljarder euro. Av den offentliga finansieringen uppgår statens andel till 75 % och kommunernas och den andra offentliga finansieringens andel till 25 %.

Finansieringen av strukturfondsprogrammen under programperioden 2014—2020 riktas till att främja sysselsättningen, minska den strukturella arbetslösheten och förbättra arbetslivets kvalitet, säkerställa tillgången till arbetskraft, nyttiggöra kunskap och ny information, förbättra tillväxtmöjligheterna för små och medelstora företag, öka andelen förnybar energi och förbättra energieffektiviteten samt till att främja den sociala delaktigheten. Med åtgärder inom ramen för målet europeiskt territoriellt samarbete samt delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) under programperioden 2014—2020 stöds integrering och utbyte av erfarenheter samt skapande och stärkande av nätverk i gränsområdena och i de större samarbetsområdena. Programmen syftar till att påverka bl.a. konkurrenskraften och den ekonomiska utvecklingen i gränsområdena. Syftet med initiativprogrammet för små och medelstora företag är att bevilja små och medelstora företag ny lånefinansiering för grundande av nya företag, kapital i den inledande fasen och kapital avsett för att effektivisera företagens allmänna verksamhet samt att genomföra nya projekt eller utveckla nytt på initiativ av existerande företag eller bereda sådana företag tillträde till marknaden.

Fördelningen av Finlands strukturfondsprogram enligt insatsområde (IO) (exkl. andelarna för målet europeiskt territoriellt samarbete (ETS), Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead), delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI, CBC) och initiativprogrammet för små och medelstora företag)

  Andel under hela programperioden (%) Fullmakt 2018 (mn euro)
     
IO 1. Små och medelstora företags konkurrenskraft (Eruf) 24,9 88,657
IO 2. Produktion och användning av ny information och kunskap (Eruf) 33,2 118,209
IO 3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF) 18,3 65,157
IO 4. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande (ESF) 12,8 45,575
IO 5. Social delaktighet och kampen mot fattigdom (ESF) 7,8 27,772
IO 6. Tekniskt bistånd (Eruf) 1,8 6,874
IO 7. Tekniskt bistånd (ESF) 1,2 4,478
Sammanlagt 100,0 356,722

Utgifter som föranleds av användningen av bevillningsfullmakten för programperioden 2014—2020 (mn euro)

    2018 2019 2020 2021 Sammanlagt
fr.o.m.
2018
     
Förbindelser 2016   170,356 130,356 - - 300,712
Förbindelser 2017   117,751 136,064 136,064 - 389,879
Förbindelser 2018   73,371 76,373 133,652 133,653 417,049
Sammanlagt   361,478 342,793 269,716 133,653 1 107,640

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget för olika delområden och prioriteter, EU:s medfinansiering (mn euro)

Program/delområde/prioritet De ekonomiska ramarna
i form av fullmakt
under programperioden
2014—2020
Budgeterad
fullmakt
2017
budget
Bevillningsfullmakt
2018
Budgeterat
anslag
2017
Anslag
2018
           
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)          
Tekniskt bistånd 23,604 3,369 3,437 3,205 3,227
Nationella teman 26,700 8,118 0,232 6,863 0,218
Regiondelar sammanlagt 716,473 112,625 119,748 105,314 112,443
— Östra och Norra Finland 526,967 81,435 87,631 77,459 82,285
— Södra och Västra Finland 189,506 31,190 32,117 27,855 30,158
Sammanlagt 766,777 124,182 123,417 115,382 115,888
           
Europeiska socialfonden (ESF)          
Tekniskt bistånd 15,381 2,196 2,239 2,089 2,102
Nationella teman 124,326 21,519 19,548 18,275 18,355
Regiondelar sammanlagt 372,977 58,209 58,637 54,824 55,060
— Östra och Norra Finland 245,771 37,980 38,638 36,126 36,281
— Södra och Västra Finland 127,206 20,229 19,999 18,698 18,779
Sammanlagt 512,684 81,924 80,424 75,188 75,517
           
Fonden för europeiskt bistånd (Fead) 22,541 3,218 3,282 3,061 3,082
Initiativprogrammet för små och medelstora företag 20,000 - - - 0,460
           
Sammanlagt 1 322,002 209,324 207,123 193,631 194,947

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget för olika delområden och prioriteter, statlig medfinansiering (mn euro)

Program/delområde/prioritet De ekonomiska ramarna
i form av fullmakt
under programperioden
2014—2020
Budgeterad
fullmakt
2017
budget
Bevillningsfullmakt
2018
Budgeterat
anslag
2017
Anslag
2018
           
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)          
Tekniskt bistånd 23,604 3,369 3,437 3,152 3,366
Nationella teman 15,025 6,146 0,174 5,067 0,171
Regiondelar sammanlagt 531,454 83,622 88,393 76,896 86,573
— Östra och Norra Finland 390,885 60,453 65,723 56,557 64,370
— Södra och Västra Finland 140,569 23,169 22,670 20,339 22,203
Sammanlagt 570,083 93,136 92,004 85,115 90,110
           
Europeiska socialfonden (ESF)          
Tekniskt bistånd 15,381 2,196 2,239 2,054 2,193
Nationella teman 93,245 16,150 14,661 13,492 14,359
Regiondelar sammanlagt 275,887 43,097 43,977 39,918 43,071
— Östra och Norra Finland 181,794 28,116 28,978 26,304 28,381
— Södra och Västra Finland 94,093 14,981 14,999 13,614 14,690
Sammanlagt 384,513 61,443 60,877 55,464 59,623
           
Europeiskt territoriellt samarbete (ETS) 51,000 7,000 7,259 6,549 8,772
Delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) 69,975 17,282 17,023 16,168 6,998
Fonden för europeiskt bistånd (Fead) 3,978 0,568 0,579 0,531 0,567
Initiativprogrammet för små och medelstora företag 20,000 - - - 0,461
           
Sammanlagt 1 099,549 179,429 174,742 163,827 166,531

Kärnindikatorer för Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020”

  Utfall 2014—2016 Mål
(2023)
     
Nya företag 138 1 170
Nya arbetstillfällen 1 733 12 310
Nya forsknings-, utvecklings- och innovationsrelaterade arbetstillfällen 130 1 330
Antal företag som deltar i forsknings- och utvecklingsinstitutionernas projekt 2 361 7 900
Antal företag som främjar koldioxidsnålhet 399 2 065
Deltagare under 30 år som är arbetslösa eller står utanför arbetslivet 10 021 26 000
Inom utbildningsåtgärderna: deltagare som fullgjort grundskolestadiet 6 242 28 200
Inom åtgärder för att stärka delaktigheten: långtidsarbetslösa 3 721 11 250

Utbetalningar av EU-stöd har antecknats under moment 12.32.50 och poster som föranleds av återkrav under moment 12.39.10. Ränteintäkter från landskapsförbunden samt eventuella återbetalningar av anslag som betalats till landskapsförbunden under tidigare år har antecknats under moment 12.32.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i reserveringen för utbetalningar under programperioden (från 7 % till 6 %) 1 214
Justeringar av utbetalningar -13 223
Justering av fördelningen av finansieringen för ETS- och ENI CBC-program 1 700
Prisförändring (finansiering enligt gängse priser) 10 937
Prognostisering av reserveringen för utbetalningar under programperioden 2014—2020 31 143
Senareläggning av utbetalningar under programperioden 2014—2020 -30 000
Tekniska förändringar 235
Utbetalningar av det tillägg för en fullmakt som budgeterats för 2017 under programperioden 2014—2020 2 014
Sammanlagt 4 020

Anslaget står delvis utanför ramen.


2018 budget 361 478 000
2017 budget 357 458 000
2016 bokslut 240 700 953