Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              44. Regionalt transportstöd
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2018

42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 12 171 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd i enlighet med lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) och den lag som föregick den lagen (1336/2006), för projekt som förbättrar små och medelstora företags beredskap att internationalisera sin verksamhet och för andra utvecklingsprojekt som riktar sig till företag samt för sådana projekt för att förbättra små och medelstora företags verksamhetsmiljö som drivs av icke-vinstsyftande sammanslutningar.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med anslag under momentet betalas utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts före 2018. Under momentet finns ingen bevillningsfullmakt för att bevilja nya understöd.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2018 2019 2020 2021 Sammanlagt
fr.o.m.
2018
           
Förbindelser som ingåtts före 2018 12 171 5 178 1 678 678 19 705
Utgifter sammanlagt 12 171 5 178 1 678 678 19 705

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Akuta anpassningsåtgärder inom den offentliga ekonomin (regeringsprogr. 2015) -4 707
Bortfall av överföringar som gjorts tidigare (moment 32.60.41 och 32.50.64) 500
Minskad utbetalning av fullmaktsökningar av engångsnatur -4 500
Ändrade betalningstidtabeller 800
Sammanlagt -7 907

2018 budget 12 171 000
2017 budget 20 078 000
2016 bokslut 25 149 761