Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              44. Regionalt transportstöd
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2018

50. Regionutveckling och strukturfondspolitikPDF-versio

Förklaring:Regionutvecklingen och strukturfondspolitiken stöder genomförandet av tillväxtpolitiken. Regionutvecklingsverksamheten styrs förutom av lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) även av de prioriteringar i regionutvecklingen som statsrådet fastställt, de regionutvecklingsmål som preciserar utvecklingsmålen och som ministerierna fastställt för sina respektive förvaltningsområden samt av de landskapsprogram inklusive genomförandeprogram som landskapsförbunden har berett och som baserar sig på landskapsöversikterna. Dessa nationella mål stöds av Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020”, som har utarbetats för EU:s strukturfondsperiod 2014—2020.

Landskapsreformen som är under beredning föranleder ändringar i planeringen av, verksamhetsformerna för och aktörernas roller i regionutvecklingen. Regeringen bereder en revidering av systemet för regionutveckling där man genom samarbete mellan ministerierna, regionförvaltningen och de andra centrala aktörerna inom regionutvecklingen enas om en gemensam syn på regionutvecklingen samt utarbetar ett system som tydligare och enklare än i nuläget förmår svarar på medborgarnas och företagens servicebehov. Det nya systemet för regionutveckling skapar ramar för samarbete mellan staten och landskapen för att stödja tillväxten i regionerna.

Reformen av systemet för regionutveckling har ett nära samband med sammanslagningen av NTM-centralernas finansierings- och rådgivningstjänster för företag och arbets- och näringsbyråernas tjänster för företags- och personkunder till en ny tillväxttjänst. Inom ramen för reformen omformas regionutvecklingen och tillväxttjänsten till en kompakt helhet där tillväxttjänsterna blir ett väsentligt arbetsverktyg för regionutvecklingen.

Nationell regionutveckling

Systemet för regionutveckling baserar sig på växelverkan, arbetsfördelning mellan aktörerna och gemensamma mål. Systemet syftar till att skapa förutsättningar för en ekonomisk tillväxt som utgår från regionerna och som baserar sig på hållbar utveckling, eftersom detta bäst främjar sysselsättningen och människornas välfärd.

I anslutning till arbets- och näringsministeriet finns den delegation för förnyelse i regionerna som tillsatts av statsrådet och som ska samordna och dra upp riktlinjer för den strategiska helheten för regionutvecklingen. Delegationens viktigaste uppgifter är att dra upp riktlinjer för innehållet i regionutvecklingsbeslutet och andra betydande program och planer i anslutning till regionutvecklingen och för centrala förfaranden i anslutning till beredningen och genomförandet. Delegationen har också till uppgift att hantera centrala lagstiftningsprojekt i anslutning till regionutvecklingen och både följa upp och förutse utvecklingen i regionerna och olika åtgärders verkningar.

Statsrådets beslut om de riksomfattande prioriteringarna i regionutvecklingen och den handlingsplan som ska utarbetas för verkställande av beslutet innefattar de strategiska riktlinjerna för regionutvecklingen och de mest konkreta åtgärderna för varje förvaltningsområde, resurserna för utvecklingsarbetet, mått på resultat- och effektivitet samt de särskilda programmens mål och ansvarsområden. De prioriteringar i regionutvecklingsåtgärderna som fastställts i regionutvecklingsbeslutet för 2016—2019 är tillväxt genom förnyelse, livskraft från nätverksbaserade regioner och välfärd genom partnerskap.

Regionutvecklingsmålen och åtgärderna för att nå dessa mål framgår av landskapsprogrammet och av dess verkställighetsplan som görs upp vartannat år. Dessa handlingar knyter samman regionutvecklingsverksamheten inom de olika sektorerna vid NTM-centralerna och regionförvaltningsverken. Landskapsprogramprocessen utvecklas som ett samarbete mellan de ministerier som styr regionförvaltningsmyndigheterna, regionförvaltningsmyndigheterna och landskapsförbunden.

Största delen av regionutvecklingsåtgärderna kanaliseras via NTM-centralerna. För varje NTM-central och regionförvaltningsverk utarbetas ett resultatavtal för regeringsperioden som ses över årligen. Resultatavtalet baserar sig på de allmänna mål och syften som läggs fram i det gemensamma strategidokument som utarbetats för regionförvaltningsverken och NTM-centralerna och på de landskapsprogram jämte genomförandeplaner som har utarbetats för respektive region. Landskapsförbunden deltar i de resultatförhandlingar som förs med NTM-centralernas och till behövliga delar regionförvaltningsverkens centralförvaltning för att de regionala utvecklingsmålen ska bli beaktade.

Som nationella särskilda politikprogram för regionutvecklingen fortgår stadspolitiken, landsbygdspolitiken och skärgårdspolitiken. Metropolpolitiken fortgår som en specialåtgärd.

Strukturomvandlingar utgör en del av den normala utvecklingen av den regionala ekonomin och förnyelsen av näringsstrukturen. I hanteringen av konsekvenserna av strukturomvandlingar accentueras regionernas egen beredskap och eget ansvar för utvecklandet av näringslivet och att de olika instrumenten inom arbets- och näringsministeriekoncernen används på liknande sätt och så att de stöder varandra. I centrum för förnyelsen av näringsstrukturen står förbättrande av verksamhetsförutsättningarna för företagande och företagen i regionerna. Prognostisering av strukturomvandlingar och en aktiv näringspolitik upprätthåller en regions livskraft, minskar de olägenheter som en förändring medför och stärker regionernas konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt.

Strukturfondspolitik

Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020” omfattar både åtgärder som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och åtgärder som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). I programmet finns fem insatsområden. Utifrån dem stöds i synnerhet små och medelstora företags konkurrenskraft, framtagande och nyttiggörande av ny information och kunskap, sysselsättning och arbetskraftens rörlighet, utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande samt social delaktighet och kampen mot fattigdom. Ett genomgående horisontellt specialmål är bl.a. att främja kolsnål ekonomi, och 25 % av Eruf:s finansiering riktas till detta mål. Strukturfondsprogrammet genomför och främjar målen för Europa 2020-strategin.

Inkomsterna från EU för programperioderna 2007—2013 och 2014—2020 budgeteras under moment 12.32.50.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet i samarbete med koncernens övriga resultatområden och för att stärka förutsättningarna för tillväxtpolitiken preliminärt upp följande samhälleliga effektmål för 2018 för resultatområdet regionutveckling och strukturfondspolitik:

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Förbättrande av näringslivets tillväxt och konkurrenskraft i regionerna      
— Inledda utvecklingsprocesser/innovationsinitiativ, minst (st.) 24 55 55
— Den innovationsfrämjande offentliga upphandlingens andel av städernas upphandling, minst (%) - 5 5
Åtgärderna för förutsedd strukturomvandling (ERM) stärker regionernas förmåga att återhämta sig efter en förändring (resiliens)      
Effektivt utnyttjande av strukturfondsprogrammet 2014—2020      
— Bevillningsfullmaktens grad av bundenhet, minst (%) 70 70 82

40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) användas för att införa regionala innovationer och inleda regionala försök samt till betalning av utgifter för utvecklings- och investeringsprojekt i samband med aktiveringsåtgärder inom den regionala närings- och utvecklingspolitiken

1) för utvecklingsprojekt som förutser strukturomvandlingar i regionerna och tar fram korrigerande åtgärder

2) för genomförande av tillväxtavtal mellan staten och städerna

3) för regionutvecklingsprojekt som gäller fler än en region eller som är nationellt viktiga

4) för konsumtionsutgifter som krävs för genomförandet av ovannämnda projekt samt för avlöning av personal motsvarande högst 10 årsverken och till betalning av lokalkostnader och andra kostnader som föranleds av avlöning av personal

5) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projekten.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Finansieringen inriktas på förutseende och korrigerande åtgärder för att hantera strukturomvandlingar i regionerna. Förnyelse, tillväxt och internationalisering inom näringslivet och företagsverksamheten samt försök som främjar sysselsättning och företagsverksamhet är centrala åtgärder. Med anslaget stöds åtgärder för att snabbt gå vidare med viktiga utvecklingsförslag och inleds utvecklingsprocesser av betydande omfattning.

Genom avtalsförfarandet utvecklas den konkurrenskraft som baserar sig på metropolområdets, städernas, tillväxtkorridorernas och de olika regionernas starka sidor. Anslaget fungerar som en katalysator som sporrar städerna/regionerna att driva en aktiv politik för tillväxt och konkurrenskraft. Centrala åtgärder som stöds med anslaget är ett aktivt förnyande av städernas näringsbas, anknytande av näringslivet till globala värdenätverk, utvecklingsprojekt inom innovationspolitiken och de regionala kompetensklustren samt offentliga upphandlingar som främjar innovationer.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sysselsättning och konkurrenskraft: Metropolpolitik, regionala innovationer och försök -1 000
Sammanlagt -1 000

2018 budget 10 000 000
2017 budget 11 000 000
2016 bokslut 15 000 000

(41.) Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet stryks i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -530
Business Finland (överföring till moment 32.20.06) -38 980
Nätverket av exportcentraler 1 000
Sysselsättning och konkurrenskraft: Stärkande av nätverket Team Finland -1 000
Turism 4.0 (överföring till moment 29.80.50) -150
Turism 4.0 (överföring till moment 30.64.50) -770
Turism 4.0 (överföring till moment 35.10.52) -1 700
Turism 4.0 - snabb tillväxt och sysselsättning 8 000
Sammanlagt -34 130

2017 I tilläggsb. 2 000 000
2017 budget 34 130 000
2016 bokslut 35 600 000

42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 12 171 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd i enlighet med lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) och den lag som föregick den lagen (1336/2006), för projekt som förbättrar små och medelstora företags beredskap att internationalisera sin verksamhet och för andra utvecklingsprojekt som riktar sig till företag samt för sådana projekt för att förbättra små och medelstora företags verksamhetsmiljö som drivs av icke-vinstsyftande sammanslutningar.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med anslag under momentet betalas utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts före 2018. Under momentet finns ingen bevillningsfullmakt för att bevilja nya understöd.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2018 2019 2020 2021 Sammanlagt
fr.o.m.
2018
           
Förbindelser som ingåtts före 2018 12 171 5 178 1 678 678 19 705
Utgifter sammanlagt 12 171 5 178 1 678 678 19 705

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Akuta anpassningsåtgärder inom den offentliga ekonomin (regeringsprogr. 2015) -4 707
Bortfall av överföringar som gjorts tidigare (moment 32.60.41 och 32.50.64) 500
Minskad utbetalning av fullmaktsökningar av engångsnatur -4 500
Ändrade betalningstidtabeller 800
Sammanlagt -7 907

2018 budget 12 171 000
2017 budget 20 078 000
2016 bokslut 25 149 761

43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd som beviljats före 2017 i enlighet med statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1300/2010) och statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016—2020 (1734/2015).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2018 Sammanlagt
fr.o.m.
2018
     
Förbindelser som ingåtts före 2018 100 100
Utgifter sammanlagt 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av kalkylen för utbetalningar -929
Sparbeslut -2 516
Upphörande av utbetalningarna av tillägget för en fullmakt av engångsnatur -100
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring till moment 28.01.01, 28.10.01, 28.10.02 och 32.01.21) -1 670
Sammanlagt -5 215

2018 budget 100 000
2017 budget 5 315 000
2016 bokslut 7 004 248

44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av transportstöd i enlighet med statsrådets förordning om regionalt transportstöd som utfärdats med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) till små och medelstora företag med verksamhet i stödberättigande områden, i syfte att minska transportkostnader som föranleds av långa transportsträckor för de varor som företagen tillverkar.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Transportstöd betalas till små och medelstora företag med verksamhet i glest bebyggda områden, dvs. NUTS 2-regionerna i östra och norra Finland samt den ekonomiska regionen Saarijärvi—Viitasaari, för långa varutransporter. Målet med transportstödsystemet är att minska de extra kostnader som företagsverksamheten i avlägsna och glest befolkade områden förorsakas av långa transportsträckor och på så sätt upprätthålla och öka företagsverksamheten inom dessa regioner.

Statsrådets förordning om regionalt transportstöd är i kraft till den 31 december 2017. På basis av denna förordning kan man dock ännu 2018 betala stöd för transportkostnader som orsakats 2017. Förordningens giltighetstid förlängs i fråga om de transportkostnader som orsakas 2018.

Transportstöd betalas till ca 250 små och medelstora företag.


2018 budget 5 000 000
2017 budget 5 000 000
2016 bokslut 5 000 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 361 478 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020” som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som finansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden under EU:s programperiod 2014—2020, och till betalning av den statliga medfinansieringen av målet europeiskt territoriellt samarbete (ETS) och delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC)

2) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020” som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som delfinansieras av Europeiska socialfonden under EU:s programperiod 2014—2020

3) till betalning av tekniskt bistånd i anslutning till genomförandet av de ovan nämnda programmen samt de konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på genomförandet av programmen

4) till avlöning av den personal motsvarande sammanlagt högst 250 årsverken som behövs för att genomföra det program som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden under programperioden 2014—–2020

5) till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 under EU:s programperiod 2000—2006 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt

6) till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 98—102 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1083/2006 under EU:s programperiod 2007—2013 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt

7) till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 143—147 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1303/2013 under EU:s programperiod 2014—2020 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt

8) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av program som delfinansieras med medel ur fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

9) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projektet

10) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering av initiativprogrammet för små och medelstora företag.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

År 2018 får nya beslut om beviljande av medel fattas till ett belopp av sammanlagt 381 865 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2017 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas ännu 2018.

Förklaring:Av bevillningsfullmakten är sammanlagt 207 123 000 euro EU:s strukturfonders medfinansiering och 174 742 000 euro statlig medfinansiering. Av anslaget är sammanlagt 194 947 000 euro avsett att användas för utbetalning av EU:s strukturfonders medfinansiering och 166 531 000 euro för utbetalning av den statliga medfinansieringen.

För ett flerårigt projekt sker bindningen av bevillningsfullmakten för strukturfondsprogrammen i regel för ett år, så att flera projekt kan finansieras samtidigt och man därmed säkrar att programmedlen används fullt ut.

Vid användningen av finansieringen tillämpas de nationella bestämmelser och EU-bestämmelser som är tillämpliga inom den verksamhet som finansieras av respektive förvaltningsområde, och finansieringen fördelas inom ramarna för de nämnda bestämmelserna och strukturfondsprogrammen inom respektive förvaltningsområde på det sätt som ministeriet i fråga bestämmer. Rätten till stöd för de kostnader som ska betalas ska dessutom ha granskats på förhand enligt de nationella bestämmelserna och Europeiska unionens bestämmelser, med undantag för förskotten och betalningen av kostnaderna för den offentliga arbetskraftsservicen i fråga om överföringsutgifterna.

De lönesubventioner enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) som delfinansieras av Europeiska socialfonden kan betalas i enlighet med de i 2—4 punkten i beslutsdelen under moment 32.30.51 angivna begränsningarna av beloppet av lönekostnader som ska ersättas.

Beslut om tekniskt bistånd fattas inom ramen för det förfarande som föreskrivs i Europeiska gemenskapernas strukturfondsbestämmelser och de nationella strukturfondsbestämmelserna.

I det partnerskapsavtal som godkänts av Europeiska kommissionen fastställs det hur man med stöd av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden) främjar Europa 2020-strategins syften och mål om smart och hållbar tillväxt för alla. Europeiska socialfondens och Europeiska regionala utvecklingsfondens åtgärder har samlats i Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020”. Den totala finansieringen av programmet uppgår till ca 2,6 miljarder euro, av vilket EU:s medfinansiering utgör ca 1,3 miljarder euro och den nationella offentliga medfinansieringen ca 1,3 miljarder euro. Av den offentliga finansieringen uppgår statens andel till 75 % och kommunernas och den andra offentliga finansieringens andel till 25 %.

Finansieringen av strukturfondsprogrammen under programperioden 2014—2020 riktas till att främja sysselsättningen, minska den strukturella arbetslösheten och förbättra arbetslivets kvalitet, säkerställa tillgången till arbetskraft, nyttiggöra kunskap och ny information, förbättra tillväxtmöjligheterna för små och medelstora företag, öka andelen förnybar energi och förbättra energieffektiviteten samt till att främja den sociala delaktigheten. Med åtgärder inom ramen för målet europeiskt territoriellt samarbete samt delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) under programperioden 2014—2020 stöds integrering och utbyte av erfarenheter samt skapande och stärkande av nätverk i gränsområdena och i de större samarbetsområdena. Programmen syftar till att påverka bl.a. konkurrenskraften och den ekonomiska utvecklingen i gränsområdena. Syftet med initiativprogrammet för små och medelstora företag är att bevilja små och medelstora företag ny lånefinansiering för grundande av nya företag, kapital i den inledande fasen och kapital avsett för att effektivisera företagens allmänna verksamhet samt att genomföra nya projekt eller utveckla nytt på initiativ av existerande företag eller bereda sådana företag tillträde till marknaden.

Fördelningen av Finlands strukturfondsprogram enligt insatsområde (IO) (exkl. andelarna för målet europeiskt territoriellt samarbete (ETS), Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead), delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI, CBC) och initiativprogrammet för små och medelstora företag)

  Andel under hela programperioden (%) Fullmakt 2018 (mn euro)
     
IO 1. Små och medelstora företags konkurrenskraft (Eruf) 24,9 88,657
IO 2. Produktion och användning av ny information och kunskap (Eruf) 33,2 118,209
IO 3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF) 18,3 65,157
IO 4. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande (ESF) 12,8 45,575
IO 5. Social delaktighet och kampen mot fattigdom (ESF) 7,8 27,772
IO 6. Tekniskt bistånd (Eruf) 1,8 6,874
IO 7. Tekniskt bistånd (ESF) 1,2 4,478
Sammanlagt 100,0 356,722

Utgifter som föranleds av användningen av bevillningsfullmakten för programperioden 2014—2020 (mn euro)

    2018 2019 2020 2021 Sammanlagt
fr.o.m.
2018
     
Förbindelser 2016   170,356 130,356 - - 300,712
Förbindelser 2017   117,751 136,064 136,064 - 389,879
Förbindelser 2018   73,371 76,373 133,652 133,653 417,049
Sammanlagt   361,478 342,793 269,716 133,653 1 107,640

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget för olika delområden och prioriteter, EU:s medfinansiering (mn euro)

Program/delområde/prioritet De ekonomiska ramarna
i form av fullmakt
under programperioden
2014—2020
Budgeterad
fullmakt
2017
budget
Bevillningsfullmakt
2018
Budgeterat
anslag
2017
Anslag
2018
           
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)          
Tekniskt bistånd 23,604 3,369 3,437 3,205 3,227
Nationella teman 26,700 8,118 0,232 6,863 0,218
Regiondelar sammanlagt 716,473 112,625 119,748 105,314 112,443
— Östra och Norra Finland 526,967 81,435 87,631 77,459 82,285
— Södra och Västra Finland 189,506 31,190 32,117 27,855 30,158
Sammanlagt 766,777 124,182 123,417 115,382 115,888
           
Europeiska socialfonden (ESF)          
Tekniskt bistånd 15,381 2,196 2,239 2,089 2,102
Nationella teman 124,326 21,519 19,548 18,275 18,355
Regiondelar sammanlagt 372,977 58,209 58,637 54,824 55,060
— Östra och Norra Finland 245,771 37,980 38,638 36,126 36,281
— Södra och Västra Finland 127,206 20,229 19,999 18,698 18,779
Sammanlagt 512,684 81,924 80,424 75,188 75,517
           
Fonden för europeiskt bistånd (Fead) 22,541 3,218 3,282 3,061 3,082
Initiativprogrammet för små och medelstora företag 20,000 - - - 0,460
           
Sammanlagt 1 322,002 209,324 207,123 193,631 194,947

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget för olika delområden och prioriteter, statlig medfinansiering (mn euro)

Program/delområde/prioritet De ekonomiska ramarna
i form av fullmakt
under programperioden
2014—2020
Budgeterad
fullmakt
2017
budget
Bevillningsfullmakt
2018
Budgeterat
anslag
2017
Anslag
2018
           
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)          
Tekniskt bistånd 23,604 3,369 3,437 3,152 3,366
Nationella teman 15,025 6,146 0,174 5,067 0,171
Regiondelar sammanlagt 531,454 83,622 88,393 76,896 86,573
— Östra och Norra Finland 390,885 60,453 65,723 56,557 64,370
— Södra och Västra Finland 140,569 23,169 22,670 20,339 22,203
Sammanlagt 570,083 93,136 92,004 85,115 90,110
           
Europeiska socialfonden (ESF)          
Tekniskt bistånd 15,381 2,196 2,239 2,054 2,193
Nationella teman 93,245 16,150 14,661 13,492 14,359
Regiondelar sammanlagt 275,887 43,097 43,977 39,918 43,071
— Östra och Norra Finland 181,794 28,116 28,978 26,304 28,381
— Södra och Västra Finland 94,093 14,981 14,999 13,614 14,690
Sammanlagt 384,513 61,443 60,877 55,464 59,623
           
Europeiskt territoriellt samarbete (ETS) 51,000 7,000 7,259 6,549 8,772
Delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) 69,975 17,282 17,023 16,168 6,998
Fonden för europeiskt bistånd (Fead) 3,978 0,568 0,579 0,531 0,567
Initiativprogrammet för små och medelstora företag 20,000 - - - 0,461
           
Sammanlagt 1 099,549 179,429 174,742 163,827 166,531

Kärnindikatorer för Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020”

  Utfall 2014—2016 Mål
(2023)
     
Nya företag 138 1 170
Nya arbetstillfällen 1 733 12 310
Nya forsknings-, utvecklings- och innovationsrelaterade arbetstillfällen 130 1 330
Antal företag som deltar i forsknings- och utvecklingsinstitutionernas projekt 2 361 7 900
Antal företag som främjar koldioxidsnålhet 399 2 065
Deltagare under 30 år som är arbetslösa eller står utanför arbetslivet 10 021 26 000
Inom utbildningsåtgärderna: deltagare som fullgjort grundskolestadiet 6 242 28 200
Inom åtgärder för att stärka delaktigheten: långtidsarbetslösa 3 721 11 250

Utbetalningar av EU-stöd har antecknats under moment 12.32.50 och poster som föranleds av återkrav under moment 12.39.10. Ränteintäkter från landskapsförbunden samt eventuella återbetalningar av anslag som betalats till landskapsförbunden under tidigare år har antecknats under moment 12.32.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i reserveringen för utbetalningar under programperioden (från 7 % till 6 %) 1 214
Justeringar av utbetalningar -13 223
Justering av fördelningen av finansieringen för ETS- och ENI CBC-program 1 700
Prisförändring (finansiering enligt gängse priser) 10 937
Prognostisering av reserveringen för utbetalningar under programperioden 2014—2020 31 143
Senareläggning av utbetalningar under programperioden 2014—2020 -30 000
Tekniska förändringar 235
Utbetalningar av det tillägg för en fullmakt som budgeterats för 2017 under programperioden 2014—2020 2 014
Sammanlagt 4 020

Anslaget står delvis utanför ramen.


2018 budget 361 478 000
2017 budget 357 458 000
2016 bokslut 240 700 953

65. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 700 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd som avses i statsrådets förordning om investeringsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte och sysselsättningsarbetsprogram (1075/2012), som utfärdats med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)

2) till betalning av understöd enligt 1—2 kap. i statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag (1345/2002), som utfärdats med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002).

Mervärdesskatteutgifter med anknytning till investeringsutgifter som betalas med medel under momentet och som har samband med statens sysselsättningsarbetsprogram har budgeterats under mervärdesskattemoment 32.01.29 under ministeriets förvaltningsområde.

Med anslag under momentet får också betalas investeringsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med anslag under momentet betalas utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts före 2018.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2018 2019 Sammanlagt
fr.o.m.
2018
       
Förbindelser som ingåtts före 2018 1 700 50 1 750
Utgifter sammanlagt 1 700 50 1 750

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskning av utbetalningarna av fullmakten -3 300
Sammanlagt -3 300

2018 budget 1 700 000
2017 budget 5 000 000
2016 bokslut 5 638 731