Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              52. Lönegaranti
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2018

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivetPDF-versio

Fullmakt

Maximibeloppet av räntegottgörelsen för skyddsupplagringslån enligt 4 § i lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977) är 5 %. Nya skyddsupplagringslån får 2018 godkännas till ett belopp av högst 8 400 000 euro.

Upplagringsunderstöd enligt 7 § i lagen om skyddsupplag (970/1982) får 2018 beviljas till ett belopp av högst 34 000 euro.

Förklaring:Med tanke på Finlands ekonomiska framgång och de finländska företagens tillväxtförutsättningar är det viktigt att se till att företagen har en fungerande och konkurrenskraftig författningsmiljö. För att den inre marknaden ska fungera krävs det en högkvalitativ lagstiftning för den inre marknaden och en effektiv nationell verkställighet av lagstiftningen. För att stödja internationaliseringen är det viktigt att de informations- och problemlösningstjänster som stöder medborgarnas, företagens och myndigheternas verksamhet på den inre marknaden utvecklas så att företagen och medborgarna bättre än tidigare kan dra nytta av EU:s inre marknad. Teknisk säkerhet på hög nivå och förtroende både i samhället och i företagen är viktiga med tanke på medborgarnas säkerhet samt som en hörnsten för företagens konkurrenskraft. Likaså är det viktigt att främja företagens samhällsansvar för att företagens konkurrenskraft ska få stöd.

Företagens tillväxtförutsättningar stärks genom att reglering som begränsar eller bromsar dem avvecklas. Konkurrensen inom ekonomin ökas och förutsättningarna för affärsverksamhet på marknadsvillkor förbättras. Konkurrenslagen kommer att revideras för att säkerställa en effektiv konkurrenstillsyn så att hänsyn tas till kommissionens förslag till direktiv om de nationella konkurrensmyndigheternas genomförandebefogenheter, oavhängighet och resurser samt till remissvaren om det betänkande som den nationella arbetsgrupp som övervägde en revidering av konkurrenslagen offentliggjort.

På grund av att den gränsöverskridande marknadsföringen på nätet och näthandeln ökat accentueras betydelsen av ett välfungerande transeuropeiskt system för konsumentskydd. Den tekniska säkerheten och tillförlitligheten hålls på en hög nivå.

Heltäckande och tillförlitlig ekonomisk information från företagen ger olika intressentgrupper tillräcklig information om företagens ekonomiska situation, vilket är viktigt med tanke på verksamheten inom näringslivet.

Handelsregistret upprätthåller och förbättrar rättssäkerheten inom näringslivet. Handelsregistret och den lagstiftning som gäller det ses över så att de bättre svarar mot företagens, de övriga myndigheternas och informationssamhällets behov.

Innovationer och ett välfungerande system för skydd av immateriell egendom är väsentliga med tanke på de finländska företagens tillväxt och internationella konkurrenskraft. Ett välfungerande och konkurrenskraftigt system för immateriella rättigheter säkerställer att företagens innovationer och övriga immateriella egendom skyddas och används och att rättigheterna verkställs effektivt i Finland och internationellt. Att man i Finland har tillgång till Patent- och registerstyrelsens tjänster i anslutning till beviljande och utnyttjande av industriella rättigheter säkerställs i enlighet med tidigare beslut genom budgetfinansiering. En totalreform av varumärkeslagen och det nationella genomförandet av direktivet om skydd av företagshemligheter bereds.

En välfungerande arbetsmarknad, en tidsenlig arbetslagstiftning som beaktar arbetsgivarnas, arbetstagarnas och företagens behov samt en god arbetslivskvalitet hör till företagens konkurrensfördelar. Lika konkurrensförutsättningar för företagen främjas bl.a. genom arbetslagstiftningen. Genom att förbättra förutsättningarna för lokala avtal samt främja företagens verksamhetsförutsättningar och tillväxtvilja stöder man målet att höja sysselsättningsgraden. Genom att gallra bland tillstånds- och anmälningsförfarandena försöker man lätta på arbetsgivarnas administrativa börda.

Riktlinjer för beredskapen för undantagsförhållanden dras upp i statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen (857/2013). I verkställigheten av beslutet betonas vikten av att säkerställa kontinuiteten i verksamheten vid de organisationer och nätverk som är centrala för försörjningsberedskapen. Centrala hot som äventyrar samhällets ekonomiska funktionsförmåga är störningar i de elektroniska data- och kommunikationssystemen, avbrott i energitillförseln, allvarliga störningar i befolkningens hälsa och funktionsförmåga samt natur- och miljöolyckor.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet i samarbete med koncernens övriga resultatområden och för att stärka förutsättningarna för tillväxtpolitiken preliminärt upp följande samhälleliga effektmål för 2018 för resultatområdet företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet:

  • — Alla aktörer har lika verksamhetsförutsättningar på marknaden och konkurrensmöjligheterna förbättras
  • — Den ekonomiska försörjningsberedskapen ligger på en hög nivå
  • — Konsumenternas ställning är trygg och både konsumenter och företagare litar på att marknaden fungerar
  • — Den tekniska säkerheten och tillförlitligheten i samhället och i företagen hålls på en hög nivå
  • — Företagens regleringsbörda slutar öka och man strävar aktivt efter att minska bördan En ökning av den ekonomiska belastningen inklusive regelbördan på industrin undviks
  • — Tidsenliga system för industriella rättigheter främjar innovationer och en kommersialisering av varor och tjänster.

01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 188 000 euro.

Förklaring:Konkurrens- och konsumentverket ser till att marknaden fungerar väl. Målet är att trygga en sund och fungerande konkurrens och att öka effektiviteten inom ekonomin såväl i privat som i offentlig verksamhet och att se till att företagen handlar ansvarsfullt och att konsumenterna kan lita på att marknaden fungerar och att störningssituationer snabbt reds ut. Verket sköter även de övervakningsuppgifter som hör till konsumentombudsmannen. Dessutom arbetar verket allmänt för att främja en fungerande konkurrens och konsumenternas ställning samt sköter de internationella uppgifter som tilldelats verket.

Konkurrensverket skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt och för ny och sund företagsverksamhet. Den ekonomiska konkurrensen styr förnyelsen av ekonomin och skapar incitament för innovationer och investeringar. Konsumenternas förtroende för verksamhetsmiljön och aktörerna på marknaden skapar förutsättningar för ökad privat efterfrågan. Genom konkurrens- och konsumentpolitiska åtgärder och samarbete med de övriga myndigheterna bekämpas grå ekonomi.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Konkurrens- och konsumentverket för 2018:

Effekter

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Konkurrensintensiteten på hemmamarknaden i Finland ökar      
— konkurrensintensiteten på hemmamarknaden (Finlands positionering i förhållande till andra länder) 94/138 60/140 50/140
Finländarnas förtroende för marknader som digitaliseras ökar      
— andelen finländare som har förtroende för näthandeln på EU:s inre marknad - 57 % 60 %

Verksamhetens resultat

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Stärkt trovärdig politik mot "hard core"-karteller      
— Intressentgruppernas bedömning (1—5) 3,6 > 4,0 > 4,0
Genom övervakning av företagsköp förhindras effektivt konkurrensproblem som beror på monopol      
— Intressentgruppernas bedömning (1—5) 3,4 > 3,7 > 3,7
Genom konsumentombudsmannens åtgärder ändrar näringsidkarna sitt beteende i samklang med konsumentskyddslagstiftningen      
— Fall där ett företag har ändrat sin verksamhet i samklang med konsumentskyddslagstiftningen (st.) 91 130 130

Uppskattad fördelning av årsverken sektorsvis

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Främjande av marknadernas funktion 29,7 25,5 25,5
Konkurrensövervakning 50,2 59,0 67,0
Konsumentombudsmannens tillsyn och annat konsumentskydd 30,1 32,5 35,5
Förvaltningstjänster 16,6 17,0 17,0
Sammanlagt 126,6 134 145

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Utvecklingen av årsverken 126,6 134 145
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,4 > 3,5 > 3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget

2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 10 209 11 254 11 748
Bruttoinkomster 725 635 560
Nettoutgifter 9 484 10 619 11 188
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 164    
— överförts till följande år 1 649    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Tillsyn över paketreserörelser 390
Uppgifter för främjande av tillsynen över företagsförvärv och tillsynen över hur marknaden fungerar (4 årsv.) 280
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -4
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -12
Indexhöjning av hyror 3
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -51
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -14
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -6
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -7
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -7
Sammanlagt 569

2018 budget 11 188 000
2017 budget 10 619 000
2016 bokslut 9 969 000

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 297 000 euro.

Anslaget får också användas till medlemsavgifter i internationella organisationer och för projekt som hänför sig till internationell verksamhet.

På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet i regel enligt kontantprincipen.

Förklaring:Som sakkunnigorganisation i frågor som gäller industriella rättigheter och verksamhet i företag och sammanslutningar främjar och utvecklar Patent- och registerstyrelsen (PRS) företagsamhet, innovation och samhällelig verksamhet i Finland och internationellt.

I budgetpropositionen finns beredskap för ikraftträdandet av det europeiska enhetliga patentskyddet från och med ingången av 2018.

Med anslag under momentet betalas kostnader för tillsyn över stiftelser och ombud för industriellt rättsskydd till ett belopp av 730 000 euro och kostnader för revisionstillsyn till ett belopp av 2 260 000 euro. Motsvarande tillsynsavgifter intäktsförs under moment 11.19.09.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för PRS för 2018:

Effekter
  • — Uppgifterna i PRS register står till samhällets förfogande på ett effektivt sätt och ämbetsverkets tjänster stöder innovationsverksamhet och företagande.

Verksamhetens resultat

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Funktionell effektivitet      
Arbetsproduktivitet (förändring i produktiviteten, %) 7,9 1,0 1,0
Resurshushållning (förändring i enhetskostnaderna, %) -11,7 2,0 2,0
Produktion och kvalitetsledning      
Kundtillfredsställelse (1—5) 4,0 4,0 4,0
E-tjänster      
— Patentansökningar (%) 93,8 92 92
— Varumärkesansökningar (%) 85,6 85 90
— Anmälningar till handelsregistret (%) 40 55 65
— Anmälningar till föreningsregistret (%) 78,3 70 80
Genomsnittliga behandlingstider      
— Nationella patentansökningar (år) 2,8 2,4 2,4
— PCT-granskningsrapporter inom utsatt tid (%) 94 90 90
— Nationella varumärkesansökningar (mån.) 3,6 3,2 3,2
— Anmälningar till handelsregistret (dagar) 5,6 5 -
— Elektroniska anmälningar till handelsregistret (dagar) - - 2,5
— Anmälningar till föreningsregistret (dagar) 5 5 5

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Utvecklingen av årsverken 384,4 411 389
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,7 3,7 3,8

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 50 450 44 594 46 000
— övriga intäkter 324 - -
Intäkter sammanlagt 50 774 44 594 46 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 41 887 41 149 44 797
— andel av samkostnaderna 9 398 9 500 9 500
Kostnader sammanlagt 51 285 50 649 54 297
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -511 -6 055 -8 297
Kostnadsmotsvarighet, % 99 88 85

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 45 521 50 649 54 297
Bruttoinkomster 50 843 44 594 46 000
Nettoutgifter - 5 322 6 055 8 297
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 033    
— överförts till följande år 6 435    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ikraftträdande av det europeiska enhetliga patentskyddet (kompensation för PRS inkomstbortfall) 1 300
Inrättande av ett förmånstagarregister 1 000
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -3
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -14
Indexhöjning av hyror 3
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -9
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -35
Sammanlagt 2 242

2018 budget 8 297 000
2017 I tilläggsb. 1 350 000
2017 budget 6 055 000
2016 bokslut -2 919 589

05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 071 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister och för ackrediteringstjänster, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008, ersättningar för den separata tjänsten för bedömning av växtskyddsmedel och biocider samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt.

Förklaring:Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar och främjar att produkter, tjänster och industriell verksamhet är säkra och tillförlitliga samt att företag är konkurrenskraftiga. Tukes främjar mineralhantering och arbetar som nationellt ackrediteringsorgan. Målet är att förbättra aktörernas ansvarsfullhet och riskhantering i syfte att förebygga skador på personer, egendom och miljön, minska kemikaliers olägenheter för hälsan och miljön samt säkerställa jämlika konkurrensförhållanden. Verksamheten riktar sig till produkter och kemikalier på marknaden, produktionsanläggningar, utrustning, tjänster samt företagens verksamhetsformer och konsumenternas beteenden.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet och i fråga om tillsynen över räddningsväsendets anordningar inrikesministeriet samt i fråga om produkttillsynen över kemikalier jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Säkerhets- och kemikalieverket för 2018:

Effekter

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Riskhanteringen hos företag därdet finns risk för storolyckor förbättras      
— Produktionsanläggningar för kemikalier och sprängämnen vars riskhantering ligger på en godtagbar nivå utgör en ökad andel av tillsynsobjekten (%) 64 60 60
De farligaste kemikalierna blir färre till antalet      
— Antalet ämnen som föranleder särskild omsorg (%) 30 < 30 < 30
Antalet produkter som är allvarligt bristfälliga minskar på marknaden      
— Produkter som vid marknadstillsynen visat sig vara allvarligt bristfälliga (5 år medelvärde, %) 19,8 < 19 < 19

Verksamhetens resultat

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Tillsynen är riskbaserad och effektiv      
— Tillstånd, anmälningar, kontroller, tillsynsbesök (antal) 54 183 42 150 39 450
— Företag upplever att produkttillsynen är effektiv (%) 90 90 90
— Digitaliseringsgraden i tillstånds- och anmälningsprocesserna (%) 45 70 75

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Utvecklingen av årsverken 246 268 268
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,6 3,5 3,5

Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten har antecknats under moment 12.32.20.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 6 293 6 180 6 190
Intäkter sammanlagt 6 293 6 180 6 190
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 2 819 2 600 2 784
Intäkter sammanlagt 6 293 6 180 6 190
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 3 697 4 300 3 800
— andel av samkostnaderna 2 277 1 880 2 390
Kostnader sammanlagt 5 974 6 180 6 190
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 319 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 105 100 100

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 23 629 23 137 23 834
Bruttoinkomster 4 817 3 655 4 763
Nettoutgifter 18 812 19 482 19 071
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 417    
— överförts till följande år 3 252    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -6
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -5
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -23
Indexhöjning av hyror 4
Löneglidningsbesparing -26
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -200
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -89
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -24
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -14
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -14
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -14
Sammanlagt -411

2018 budget 19 071 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 19 482 000
2016 bokslut 19 647 000

31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 731 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000) till dem som tillhandahåller ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster

2) för rekrytering av projektpersonal motsvarande högst ett årsverke till Konkurrens- och konsumentverket

3) för utveckling och utbildning av ekonomiska rådgivare och skuldrådgivare och till produktion av material samt till ett rapporteringssystem.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen syftar till att underlätta gäldenärernas ställning vid kreditarrangemang samt till att stödja större livskompetens hos gäldenärerna och förebygga utslagning.

Den ersättning som betalas för ordnandet av tjänsterna bestäms enligt de grunder som arbets- och näringsministeriet fastställt så att ersättningen motsvarar de ändamålsenliga utgifter som föranleds av produktionen av tjänsterna. Ersättningen betalas till en kommun eller en annan serviceproducent som har ingått ett avtal med regionförvaltningsverket. Om kommunen inte ordnar rådgivning ska regionförvaltningsverket ordna rådgivning på något annat sätt, t.ex. som en köpt tjänst. Utbetalningen av ersättningen till kommunerna sköts av Konkurrens- och konsumentverket och utbetalningen av ersättningen till övriga serviceproducenter av regionförvaltningsverket.

Bedömning av fördelningen av resurserna

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Anställda inom den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen (årsv.) 152 152 152
Statens ersättning för kostnaderna för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (%) 53 53 55

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för verksamheten för 2018:

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Den genomsnittliga kötiden för nya kunder (dagar) 24 < 60 < 45

2018 budget 4 731 000
2017 budget 4 731 000
2016 bokslut 4 731 000

50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)

Under momentet beviljas 822 000 euro.

Anslaget får användas för att stödja verksamheten vid Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry är konsumenternas intresseorganisation. I den egenskapen ger förbundet konsumenterna råd samt delar ut och förmedlar konsumentinformation.

Effektmål
  • — Hushållens funktioner och effektivitet samt konsumenternas egna verksamhetsförutsättningar förbättras i och med organisationens medverkan.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -70
Sammanlagt -70

2018 budget 822 000
2017 budget 892 000
2016 bokslut 897 000

51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 572 000 euro.

Anslaget får användas

1) med stöd av sjömansservicelagen (447/2007) till betalning av statsandelen för tjänster avsedda för främjande av sjömäns välfärd

2) med stöd av lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader (1068/2013) till betalning av ersättning till arbetsgivare för sjömäns resekostnader.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Sjömansservicebyråns verksamhet finansieras genom de serviceavgifter för sjömän som tas ut hos arbetstagare som arbetar på finska fartyg och hos deras arbetsgivare. Också staten deltar i finansieringen av byråns verksamhet.

Sjömansservicebyrån har till uppgift att främja studie- och vuxenutbildningsverksamhet för sjömän, ordna och styra motions- och kulturverksamhet samt annan rekreations- och fritidsverksamhet för sjömän, främja inrättandet av sjömansservicecentraler i hemlandet och utomlands, tillhandahålla biblioteks- och informationstjänster för sjömän, förbättra informationsverksamheten, kontaktverksamheten och kommunikationstjänsterna för sjömän samt att utveckla sjömansserviceverksamheten så att sjömännens möjligheter att delta i samhällslivet förbättras.

De kostnader som rederierna föranleds av hemresorna för arbetstagare som arbetar på finska fartyg ersätts med statens medel. Kostnader som ersätts är de omedelbara resekostnaderna, kostnaderna för arbetstagarens uppehälle under resan och kostnaderna för researrangemangen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Statens andel av sjömansservicebyråns utgifter 1 072 000
Statens andel till arbetsgivarna för vissa resekostnader för sjömän 1 500 000
Sammanlagt 2 572 000

2018 budget 2 572 000
2017 budget 2 572 000
2016 bokslut 2 085 413

52. Lönegaranti (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 32 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter enligt lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000)

2) till betalning av fordringar som återkrävts och ska återbetalas och räntor på dem

3) till betalning av myndigheternas avgifter och rättegångskostnader som anknyter till förfarandet med lönegaranti samt betalning av konkurskostnader.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Förklaring:Genom systemet med lönegaranti kan utbetalningen av de fordringar som de anställda har i anslutning till anställningsförhållandet tryggas vid arbetsgivarens konkurs eller vid annan betalningsoförmåga. Som lönegaranti kan sådana fordringar betalas som följer av ett anställningsförhållande och som arbetsgivaren skulle ha varit skyldig att betala arbetstagaren.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Lönegaranti 31 810 000
Återbetalning av fordringar som återkrävts och räntor på dem 80 000
Myndighetsavgifter, rättegångskostnader och konkurskostnader 110 000
Sammanlagt 32 000 000

De inkomster på 31 810 000 euro som motsvarar utgifterna för lönegarantin har antecknats under moment 12.32.31.

De uppskattade räntorna på 1 000 000 euro på återbäringen av lönegarantin har budgeterats under moment 12.32.99.

Jämförelsetal för lönegarantin

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Betalningar enligt lönegarantin (1 000 euro) 30 697 32 000 32 000
Betalningar enligt lönegarantin som återkrävts av arbetsgivarna (1 000 euro) 7 199 6 900 6 900
Arbetstagare som fått lönegaranti (antal) 6 763 7 000 7 000
Arbetsgivare som fått lönegarantibeslut (antal) 1 819 2 000 2 000
Genomsnittlig tid för handläggning av ansökningar (dagar) 220 200 180
Andelen ansökningar som handlagts på kortare tid än 2 månader (%) 17 20 25

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 32 000 000
2017 budget 32 000 000
2016 bokslut 30 696 860

53. Hemtransport av och ersättning till resenärer (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster användas till betalning av hemtransport av och ersättning till resenärer i fall där leverantörer av kombinerade resetjänster blir insolventa.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen propositioner med förslag till en lag om leverantörer av kombinerade resetjänster, en lag om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster och en lag om ändring av lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi samt ett förslag om leverantörer av kombinerade resetjänster, vilka möjliggör betalning av hemtransport av och ersättning till resenärer i händelse att leverantörer av kombinerade resetjänster blir insolventa. Lagförslagen utgör det nationella genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG.

Kostnaderna för hemtransport kan inom ramen för budgeten betalas med statens medel, om det är nödvändigt på grund av att hemtransporten av resenärer måste ske snabbt. Resenärers andra fordringar kan likaså betalas med statens medel, om den säkerhet som ställts inte räcker till för att betala alla fordringar eller betalningen av dem med säkerheten fördröjs oskäligt. Kostnaderna för hemtransport och ersättningar till resenärer ersätts staten genom säkerheterna. Dessutom ska det av researrangörer samlas in en avgift av skattenatur som uppgår till 0,024 % av omsättningen av försäljningen av kombinerade resetjänster. Genom avgiften förbereder man sig på situationer där staten blir ersättningsskyldig och de ersättningar som staten betalat inte fås tillbaka från säkerheterna. Avgifterna intäktsförs under moment 11.19.09 och beräknas uppgå till 125 000 euro 2018.


2018 budget 1 000 000

95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 50 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av rättegångskostnader föranledda av grupptalan enligt lagen om grupptalan (444/2007)

2) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Konkurrens- och konsumentverkets motpart i en rättsprocess som avses i konkurrenslagen (948/2011)

3) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Energimyndighetens motpart i en rättsprocess som avses i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013), elmarknadslagen (588/2013) och naturgasmarknadslagen (508/2000).

Förklaring:Att driva en process med grupptalan kan kräva betydande resurser som inte kan förutses på förhand. Grupptalan föranleder rättegångskostnader för staten, om konsumentombudsmannen förlorar talan.

Konkurrens- och konsumentverket förutsätts med stöd av konkurrenslagen vidta åtgärder för att bestraffa förbjudna konkurrensbegränsningar genom att göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av påföljdsavgift när de förutsättningar som föreskrivs i lagen föreligger. Konkurrens- och konsumentverket ska också ingripa i företagsköp som förhindrar konkurrens på den finländska marknaden eller på en väsentlig del av den. Konkurrens- och konsumentverket kan fastställa villkor för ett företagsköp eller göra en framställning till marknadsdomstolen om att förbjuda ett företagsköp. Behandlingen av Konkurrens- och konsumentverkets beslut och framställningar vid marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen är förknippad med en risk för att bli skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader, om Konkurrens- och konsumentverket förlorar målet.

Energimyndighetens uppgift är att övervaka efterlevnaden av el- och naturgasmarknadslagarna och EU:s lagstiftning om den inre marknaden för el och naturgas. Det förutsätts att Energimyndigheten med stöd av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden vidtar åtgärder för att bestraffa verksamhet som står i strid med el- och naturgasmarknadslagarna och EU:s lagstiftning om den inre marknaden för el och naturgas genom att göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av en påföljdsavgift när de förutsättningar som föreskrivs i lagen föreligger. Behandlingen av Energimyndighetens beslut och framställningar vid marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen är förknippad med en risk för att bli skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader, om Energimyndigheten förlorar målet.


2018 budget 50 000
2017 budget 50 000
2016 bokslut 300 000