Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2018

20. Närings- och innovationspolitikPDF-versio

Förklaring:Närings- och innovationspolitiken stärker i syfte att genomföra tillväxtpolitiken förutsättningarna för ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Det väsentliga är att säkerställa att Finland är en attraktiv verksamhetsmiljö för tillväxtorienterade företag, kompetens på hög nivå och utländska investeringar. Genom åtgärderna stöds företagens kontinuerliga förnyelse och en mångsidigare näringsstruktur samt de finländska företagens framgång på den globala marknaden. Åtgärderna skapar tillsammans en grund för ekonomisk tillväxt, nya arbetsplatser och välfärd.

Uppbyggnaden av en internationellt konkurrenskraftig verksamhetsmiljö stöds genom att utveckla kapitalmarknaden, förbättra tillgången på finansiering för tillväxtorienterade företag och locka nya investeringar och ny kompetens.

Innovationssystemet förnyas med beaktande av OECD:s rekommendationer. Förnyelse och ett mångsidigare näringsliv stöds genom att möjliggöra att det bildas internationellt konkurrenskraftiga kunskapskluster och ekosystem i Finland. I samband med landskapsreformen ses det till att tillväxttjänsterna på nationell nivå och landskapsnivå samordnas. För att förbättra forskningens och innovationsverksamhetens kvalitet och genomslagskraft stärks samarbetet mellan näringslivet, högskolorna och forskningsinstituten och förbättras förutsättningarna för kommersialisering av forskning och innovationer. Företagen sporras till förnyelse med hjälp av nya källor till värdeskapande samt digitalisering.

De finländska företagens framgång på den globala marknaden stöds genom att företagen ges hjälp att identifiera globala möjligheter till affärsverksamhet, genom att skapa globala nätverk och genom att sporra företagen att producera sådana lösningar på globala kundbehov som grundar sig på Finlands starka sidor och genom att kanalisera mervärdet till hemlandet. Målet är att detta ska uppnås genom att skapa konkurrensfördelar som bygger på nya källor till värdeskapande och pionjärmarknader och genom att inom strategiskt viktiga tillväxtområden, såsom inom områdena bioekonomi, välfärd och hälsa, utveckla lösningar på globala kundbehov samt genom att utnyttja digitaliseringen och ren energi. Också möjligheterna till affärsverksamhet i Arktis ska anses som en källa till ny tillväxt.

Innovationsverksamheten, internationaliseringen, de utländska investeringarna och åtgärderna för att främja turism sammanslås och överförs från och med den 1 januari 2018 till aktören Business Finland. Vid reformen slås Innovationsfinansieringsverket Tekes och Finpros verksamheter samman till en helhet som utgörs av ett ämbetsverk och ett bolag som ansvarar för kundverksamheten.

Ett viktigt mål i regeringsprogrammet är tillväxtfinansiering och att stärka företagens finansiella ställning och eget kapital. En effektiv marknad för företagsfinansiering är en förutsättning för att flera tillväxtorienterade och internationellt inriktade företag ska etablera sig i Finland. Instrumenten för offentlig företagsfinansiering har en viktig roll när finansmarknadens funktionella brister ska hjälpas upp. Den allmänna principen är att detta ska ske på marknadsmässiga villkor och utgöra ett komplement till den privata finansieringen samt fungera som en katalysator. Offentlig företagsfinansiering och att staten delar risken behövs särskilt i nyetablerade företag och i innovativa tillväxtföretag samt vid finansieringen av export. Syftet med finansieringen av export är att säkerställa att finländska företag har samma verksamhetsförutsättningar som de viktigaste konkurrentländerna.

Verksamhetssätten och samarbetet inom närings- och innovationspolitiken reformeras genom att utnyttja digitalisering och testning.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet i samarbete med koncernens övriga resultatområden och för att stärka förutsättningarna för tillväxtpolitiken preliminärt upp följande samhälleliga effektmål för 2018 för resultatområdet närings- och innovationspolitik:

  2015
utfall
2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
         
Finland är en internationellt konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för näringsverksamhet        
— Privata riskinvesteringar i nyetablerade företag (mn euro) 97 95 > 120 > 120
— Ökningen i Finland av antalet anställda vid dotterbolag i utländsk ägo (%) 1,5 - > 0 > 0
Företagen förnyas och näringsstrukturen diversifieras        
— Utvecklingen av företagens FoU-utgifter (%) - 8,2 - 1,2 > 0 > 0
De finländska företagen har framgång på den globala marknaden        
— Finlands andel av exportmarknaden, årsförändring (%) - 0,65 - 0,38 > 0,72 > 0,34

I genomförandet av närings- och innovationspolitiken deltar utöver ministeriet även Geologiska forskningscentralen, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Innovationsfinansieringsverket Business Finland och Business Finland Ab, Tekes Venture Capital Ab, Finnvera Abp, Finlands Exportkredit Ab, Finlands Industriinvestering Ab och flera statsbidragssammanslutningar.

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 30 714 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av internationella medlemsavgifter

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring:Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en hållbar användning av naturtillgångarna i jordskorpan. Forskningscentralen har som mål att med hjälp av information, kunnande och innovationer stödja näringslivets och regionernas konkurrenskraft samt främja en kostnadseffektiv samhällsplanering. Forskningscentralen utvecklas till ett nationellt geodatacenter och en europeisk sakkunniginstans inom forskningen kring hållbart utnyttjande av mineraltillgångar.

GTK främjar investeringar och näringsverksamhet som en del av en ekonomi för hållbar utveckling. Nya innovationer och större användbarhet vad gäller geodata ger ökad kostnadseffektivitet och stärker de mål och spetsområden för tillväxt som fastställts inom näringspolitiken.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Geologiska forskningscentralen för 2018:

Effekter
 • — Mineralekonomin ger upphov till en hållbar tillväxt: genom utnyttjande och vidareförädling av mineraliska råvaror skapas lösningar på de förändrade materialbehoven
 • — Nya cleantech-lösningar som främjar hållbart utnyttjande av naturresurser utvecklas
 • — Geologi gör hållbart byggande av samhällen effektivare: utnyttjande av geologisk information vid planeringen av områdesanvändningen och utbyggnaden av områden samt i därmed anslutna miljöfrågor förbättras.

Verksamhetens resultat

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Resultatområdenas andel av kostnaderna (%)      
— mineraltillgångar och råvaruförsörjning 56,2 56 56
— energiförsörjning och miljö 22,0 22 22
— markanvändning och byggande 21,8 22 22
Samfinansierad verksamhet      
— kostnadsmotsvarighet (%) 62,6 50 50
— andel av de sammanlagda årsverkena inom kärnverksamheten (%) 20,1 20 20
— antal projekt (st.) 104 95 95
Avgiftsbelagd verksamhet      
— inkomster (mn euro) 7,4 7,8 7,8
— överskott (1 000 euro) 210 550 550
— överskott (% av intäkterna) 2,8 7 7
— sammanlagda årsverken 42,5 60 60
Produktion och kvalitetsledning

För forskningscentralen ställs följande preliminära resultatmål upp:

 • — Sänkning av investeringströskeln och främjande av förutsättningarna för näringsverksamhet, ökad information om mineralråvaror, torv, geoenergi och grundvattenresurser
 • — Som tjänsteleverantör och forskningspartner ökar GTK sitt samarbete med företag och internationella aktörer så att i synnerhet omfattningen av verksamheten inom cleantech-branschen, mineralekonomin, digitaliseringen och samhällsbyggandet tilltar
 • — Strategisk forskning och nätverksbyggande stärker GTK:s ställning som en samarbetspartner som producerar kundlösningar
 • — Digitaliseringens möjligheter och de systemiska fördelarna tillämpas på centralens alla processer, innovativa verksamhetsmodeller för att öka kunskapskapitalet och kundlösningar
 • — Ökningen av geodatareservens omfattning och att den blir lättare att använda medför systemiska fördelar och nya sätt att använda information, vilket motsvarar kundernas förändrade informationsbehov
 • — Kvalitetsledningen säkerställer kundtillfredsställelsen. GTK:s företagskundrelationer och företagspartnerskap har ökat och kundtillfredsställelsen ligger på en god nivå.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Utvecklingen av årsverken 459 430 400
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,55 3,65 3,70

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget

2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 45 626 42 557 41 714
Bruttoinkomster 13 255 11 000 11 000
Nettoutgifter 32 371 31 557 30 714
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 832    
— överförts till följande år 3 126    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget

2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 7 357 7 800 7 800
— övriga intäkter 85 - -
Intäkter sammanlagt 7 442 7 800 7 800
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 5 095 5 550 5 550
— andel av samkostnaderna 2 137 1 700 1 700
Kostnader sammanlagt 7 232 7 250 7 250
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 210 550 550
Kostnadsmotsvarighet, % 103 108 108

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget

2018
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 2 496 1 550 1 550
— finansiering från EU 709 400 400
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 2 010 1 250 1 250
Intäkter sammanlagt 5 215 3 200 3 200
       
Totala kostnader för projekten 8 331 6 400 6 400
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -3 116 -3 200 -3 200
Självfinansieringsandel, % 37 50 50

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Löneutgifter för gruvresurser (överföring från moment 32.01.01) 40
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -10
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -16
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) 13
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -212
Indexhöjning av hyror 9
Löneglidningsbesparing -148
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -350
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -166
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -29
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 52
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) 14
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -40
Sammanlagt -843

2018 budget 30 714 000
2017 budget 31 557 000
2016 bokslut 32 665 000

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 82 671 000 euro.

Anslaget får också användas för att förbättra resultatet av och effektiviteten i projekt- och programverksamheten och aktiveringen av den samt för att göra upp prognoser och för internationaliseringsfrämjande åtgärder.

Förskottsutbetalningar av anslaget får betalas till bolaget Business Finland för de tjänster som med anslaget köps till Innovationsfinansieringsverket Business Finland.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland. Business Finland-reformen som innebär att Innovationsfinansieringsverket Tekes och Finpros verksamheter slås samman till en ny instans stöder regeringens mål att fördubbla de små och medelstora företagens export, internationalisera innovationssystemet, förenkla systemet med företagstjänster och skapa en stark nationell instans till stöd för företagens tillväxt och internationalisering samtidigt som också tillväxttjänsterna på landskapsnivå kompletteras.

Innovationsfinansieringsverket Business Finland främjar utvecklingen av näringar med hjälp av teknik, innovationer och tillväxtfinansiering. Detta förnyar näringarna, höjer förädlingsvärdet, förbättrar produktiviteten och arbetslivskvaliteten, ökar exporten samt skapar sysselsättning och välfärd. Resultat nås genom kundernas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt genom utvecklande av den internationella affärsverksamheten, som Innovationsfinansieringsverket Business Finland uppmuntrar genom finansiering, programverksamhet, internationaliseringstjänster och andra rådgivningstjänster med beaktande av också internationella partnerskap. Dessutom främjar Innovationsfinansieringsverket Business Finland genom sin verksamhet utländska investeringar och kapitalinvesteringar i Finland samt turistresor från utlandet till Finland.

Inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten är kunderna företag, forskningsorganisationer och offentliga organisationer. Internationaliseringstjänsterna riktar sig särskilt till att stärka små och medelstora företags beredskap att internationalisera sin verksamhet och utveckla sina verksamhetsförutsättningar i Finland och i utlandet. Vid anskaffningen av utländska investeringar och utländskt kapital ligger fokus särskilt på kunskapsintensiva branscher, produktion med högt mervärde och investeringar i forskning, utveckling och innovationer. Inom den turistfrämjande verksamheten stärks och förbättras bilden av Finland som turistland. Dessutom stimuleras exporten av och efterfrågan på turistprodukter i samarbete med aktörerna samt stöds internationaliseringen av företagen inom turistbranschen. Vidare genomförs åtgärder inom programmet ”Snabb tillväxt och sysselsättning från turism: Turism 4.0”.

Resurserna stärks inom kundbetjäningen och verksamheten utomlands. Samarbetet med utrikesförvaltningens beskickningar stärker nätverket Team Finlands serviceförmåga ute i världen.

Effektiviteten i Innovationsfinansieringsverket Business Finlands verksamhet uppkommer långsiktigt under flera års tid, men verksamhetens verkningar följs upp med årliga riktgivande mått för uppföljning.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Business Finland för 2018:

Effekter

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Tillväxtprognoserna under målåret för de små och medelstora företag (inkl. midcap) som får internationaliserings- och innovationsfinansieringstjänster      
— Ny export (mn euro)/antal kunder 5,7 5,5 5,5
— Ny omsättning (mn euro)/antal kunder 7,2 7,0 7,0
Inkomsterna från turismen ökar      
— Internationella inkomster från turism (turismbalansräkning, mn euro) 2 455 2 500 2 800
— Registrerade utländska övernattningar (1 000 dygn) 5 768 6 180 6 500
Utländska investeringar skapar ekonomisk tillväxt, ökar antalet arbetsplatser och stärker kunskapsunderlaget      
— Utländska investeringars sysselsättningsskapande effekt (antal arbetsplatser, uppskattning) 749 700 730
— Utländska investeringar (mn euro) 554 390 400

Verksamhetens resultat

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Funktionell effektivitet      
De totala kostnaderna för innovationsfinansierings- och kundrelationsarbetet/beviljad finansiering (%) 6,0 < 6,5 < 6,5
       
Produktion och kvalitetsledning      
Kundrespons, allmän bedömning (1—5)     > 4,0
Intressentgruppernas tillfredsställelse med funktionen Visit Finland (1—5) 3,9 > 4,0 > 4,0

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Utvecklingen av årsverken (Innovationsfinansieringsverket) 267 372 50
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) - - > 3,5

För att nå resultatmålen används utöver omkostnaderna också anslagen under moment 32.01.40.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Främjande av innovationsverksamheten 37 931 000
Projekt- och programverksamhet 5 260 000
Internationaliseringstjänster 19 100 000
Främjande av utländska investeringar och kapitalinvesteringar i Finland 4 400 000
Främjande av turistresor till Finland 15 480 000
Enterprise Europe Network 500 000
Sammanlagt 82 671 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget

2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 39 496 43 623 82 771
Bruttoinkomster 372 100 100
Nettoutgifter 39 124 43 523 82 671
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 18 668    
— överförts till följande år 17 696    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Enterprise Europe Network (överföring från moment 32.01.40) 500
Landskapsreformen: löneutgifter och andra utgifter (överföring från moment 32.01.02) 525
Sammanslagningen av Finpro med Business Finland (överföring från moment 32.50.41) 38 980
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -14
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -8
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -79
Indexhöjning av hyror 6
Löneglidningsbesparing -102
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -260
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -196
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -52
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -81
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -51
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -20
Sammanlagt 39 148

Momentets rubrik har ändrats.


2018 budget 82 671 000
2017 I tilläggsb. -1 370 000
2017 budget 43 523 000
2016 bokslut 38 152 000

28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådan utrednings-, försöks-, metodutvecklings- och informationsverksamhet som främjar materialeffektiviteten

2) för delfinansiering av andra EU-finansierade projekt än sådana som finansieras med medel ur strukturfonderna

3) till ett belopp av högst 130 000 euro, för sådana mindre betydande kostnadsandelar av bidragskaraktär som betalas ut i samband med utvecklingen av företagens kartläggning av materialflöden och som anknyter till företagens försök med kartläggning av materialflöden.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Materialeffektivitet innebär en sparsam användning av naturresurser, effektiv hantering av sidoströmmar, minskning av mängden avfall, materialåtervinning och minimering av skadlig miljöpåverkan. Anslaget används för projekt i samband med genomförandet av det nationella programmet för materialeffektivitet som syftar till att främja utvecklingen av lösningar som förbättrar materialeffektiviteten på ett sätt som stärker företagens konkurrenskraft och minskar skadlig miljöpåverkan. Anslaget används också för företagens försök med kartläggning av materialflöden.

Samhälleliga effektmål
 • — En effektivare användning av material ökar energieffektiviteten och konkurrenskraften och främjar en övergång till hållbara produktions- och konsumtionsmönster.

2018 budget 400 000
2017 budget 400 000
2016 bokslut 500 000

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 250 900 000 euro.

Fullmakt

År 2018 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 270 515 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2017 är oanvänd, får 2018 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 20 000 000 euro.

Anslaget och fullmakten får användas

1) i enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till företag och andra sammanslutningar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som fokuserar på teknik och affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster

2) för medfinansieringsandelar och EU-medfinansieringsandelar i europeiska samarbetsprojekt

3) för innovativa utvecklingsprojekt som avser den offentliga verksamhet som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, kommunala organisationer och andra offentliga organisationer

4) för utvecklingsprojekt som avser arbetslivet i företag, kommuner och samkommuner, allmännyttiga samfund samt organisationer som omfattas av statens budgetekonomi

5) för sådana forsknings- och utvecklingsprojekt som främjar uppkomsten, utvecklingen och ett omfattande nyttiggörande av tekniskt kunnande, affärskompetens och annan med tanke på näringslivets och samhällets utveckling betydelsefull kompetens och som genomförs vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning

6) för nationella och internationella program och projekt vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer som bedriver offentlig forskning, samt för beredning av projekt och utveckling av kompetensen och de strategiska verksamhetsförutsättningarna

7) för sådana medlems- och programavgifter till internationella organisationer som betalas av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer som bedriver offentlig forskning, och för anläggningsleveranser samt resekostnader för resor som görs för Business Finlands räkning av personer som inte är anställda hos Business Finland

8) för förberedelse och genomförande av offentlig upphandling i fråga om innovationer som höjer den offentliga verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet vid de upphandlande enheter som avses i 5 § i lagen om offentlig upphandling (1397/2016)

9) för medlems- och deltagaravgifter till internationella organisationer för innovationssamarbete och innovationsprogram

10) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 samt statsrådets förordning (1547/2016) till företag och andra sammanslutningar för kostnaderna för manuskriptskrivande för och utveckling, produktion och distribution av audiovisuella produktioner i Finland samt främjande av försäljningen av dem. Understöd kan även beviljas utländska aktörer.

Understöd kan också betalas i form av servicesedlar.

Med anslaget under momentet kan betalas utgifter som orsakas av förbindelser som ingåtts före 2010 under moment 32.20.20.

Med anslag under momentet får betalas förskottsbetalningar till små och medelstora företag, om man genom förskottsbetalningarna kan minska behovet av annan offentlig finansiering för bryggfinansiering.

Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringen riktas särskilt till riskfyllda projekt som påskyndar förnyelsen av näringslivets strukturer. Med finansieringen sporras företag och andra sammanslutningar samt organisationer som omfattas av statens budgetekonomi till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt till gemensamma program som har som mål att påskynda utvecklingen, höja förädlingsvärdet och produktiviteten samt främja utvecklingen av arbetslivet. Vid beviljandet av finansiering beaktas effekterna av finansieringen på projektets genomförande samt projektets genomslagskraft, den eftersträvade affärsverksamheten och nyhetsvärdet av den innovation eller det kunnande som ska utvecklas, nyttiggörandet av resultaten, de resurser som används, de ekonomiska förutsättningarna och nätbildningen samt projektens indirekta verkningar för näringslivet och samhället.

Genom incitamentet för audiovisuella produktioner främjas tillväxten av de audiovisuella produktionerna, företagsverksamheten i branschen, sysselsättningen, internationaliseringen, inklusive främjandet av utländska investeringar, samt att ekosystemen inom denna bransch blir mångsidigare i Finland.

Stöd beviljas särskilt

 • — för riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och program som syftar till att skapa och nyttiggöra ny teknik och kompetens samt till att utveckla energiekonomin och miljö- och välfärdsteknologin inom industrin och i samband med tjänster
 • — för utveckling av affärsverksamheten vid unga innovativa företag
 • — till små och medelstora företag för anskaffning av ny teknik, kompetens och industriella rättigheter samt innovationstjänster
 • — för utveckling av innovativa produktionssätt och testning av dem i pilot- eller demonstrationsskala samt för försöksproduktion
 • — för planering och genomförande av sådana innovativa anskaffningar vid kommunala organisationer, organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, företag och andra sammanslutningar som strävar efter att betydligt förbättra kvaliteten på och kostnadseffektiviteten i beställarens verksamhet eller tjänster och som förutsätter att anbudsgivarna utvecklar nya produkter, produktionsmetoder, tjänster eller andra innovativa lösningar
 • — för projekt för utveckling av arbetslivet
 • — för audiovisuella produktioner i Finland.

I syfte att nå resultatmålen används också anslagen och fullmakterna under moment 32.20.06, 32.20.43, 32.20.83 och 32.20.89.

EU-inkomsterna från europeiska samarbetsprojekt har antecknats under moment 12.32.99.

Förverkligandet av effektmålen för Business Finlands forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering följs i första hand upp genom oberoende effektivitetsbedömningar samt genom årliga riktgivande mått för uppföljning.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Business Finlands forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering för 2018:

Effekter

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
1. Ett näringsliv med global konkurrenskraft: I Finland utvecklas många konkurrenskraftiga och tillväxtorienterade aktörer jämte deras nätverk av samarbetspartner. Nya produkter och tjänster släpps ut på den internationella marknaden och framgångsrika genombrott medför att mervärdet och exporten ökar.      
Nystartade företag och små och medelstora företag      
Business Finland stöder genom forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering att nystartade företags affärskompetens stärks och sporrar ett stort antal företag till betydande internationell tillväxt med hjälp av innovationer och till att utvecklas till lockande investeringsobjekt för privata investerare.      
— Små och medelstora företags nya export/Business Finlands forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering (den bästa kvartilen överstiger målvärdet) (koefficient) 30 > 22 > 22
— Årlig export som genererats av de finansierade projekten/Business Finlands forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering (koefficient) 26 > 10 > 10
2. En lockande innovationsmiljö: Finländsk spetskompetens, försöksplattformar och nätverk möjliggör och sporrar till genombrott. Världens verkningsfullaste servicehelhet och ett fungerande Team Finland-samarbete möjliggör att innovativa företag har framgång i Finland.      
Stora företag      
Business Finland sporrar genom forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering stora företag till djärva och samhällsekonomiskt betydelsefulla reformer och till samarbete som skapar kompetens och öppnar affärsmöjligheter för företagens affärspartner      
— Stora företags totala nätverksbildning i Business Finlands forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (%) 176 170 170
Offentliga forskningsorganisationer      
Business Finland påskyndar genom forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering framtagandet av sådana kunskaper, nätverk och forskningsresultat som ger ekonomisk och samhällelig nytta samt främjar deras nyttiggörande inom näringslivet      
— Företagens bedömning av sannolikheten att forskningsresultat och kunskaper utnyttjas kommersiellt (%) 72 > 70 > 75

Den beräknade fördelningen av användningen av fullmakten och anslaget (1 000 euro)

  Anslag Fullmakt
     
Bidrag till forskning, utveckling och innovationsverksamhet 156 300 183 515
— till nystartade företag   57 500
— till små och medelstora företag   65 515
— till stora företag   60 500
Finansiering av offentlig forsknings- och utvecklingsverksamhet 77 800 70 800
Programavgifter till Europeiska rymdorganisationen (ESA) 16 800 16 200
Sammanlagt 250 900 270 515

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2018 2019 2020 2021 2022— Sammanlagt
fr.o.m.
2018
             
Förbindelser som ingåtts före 2018 211 400 99 800 31 200 9 500 3 000 354 900
Förbindelser 2018 39 500 114 500 73 500 28 000 15 015 270 515
Utgifter sammanlagt 250 900 214 300 104 700 37 500 18 015 625 415

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en fullmaktsökning av engångsnatur (budgeten för 2016) -1 700
Det nätverksbaserade kompetenscentret för innovativ offentlig upphandling (överföring till moment 32.20.42) -3 000
Ibruktagande av incitamentssystemet för audiovisuella produktioner (överföring från moment 29.80.31) 3 000
Innovativ upphandling (regeringsprog.) 870
Justering av förslagsanslaget -420
Samarbete mellan forskning och företag, utveckling av ekosystem, innovativ upphandling, innovationssedel, TF explorer (regeringsprog.) 8 000
Sparbeslut -30 350
Sammanlagt -23 600

2018 budget 250 900 000
2017 I tilläggsb. 10 000 000
2017 budget 274 500 000
2016 bokslut 335 351 786

41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får användas för utbyggnad, utveckling och upprätthåll av högkvalitativa forsknings- och pilotinfrastrukturer inom bioekonomin samt till betalning av mervärdesskatt för dessa infrastrukturer.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I investeringar i pilot- och forskningsinfrastruktur av särskilt stor strategisk betydelse är statens understöd 100 %.

I anslaget ingår kompensation till bolaget för anskaffningar och mervärdesskattekostnader i fråga om annan företagsekonomisk verksamhet än sådan rörelsemässig verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen (1501/1993).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bioekonomi och ren energi: Bioruukki (minskad utbetalning) -1 000
Sammanlagt -1 000

2018 budget 1 500 000
2017 budget 2 500 000
2016 bokslut 1 971 504

42. Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) för identifiering av nya framväxande tillväxtområden och tillväxtekosystem samt för beredning och förhandsutredningar av initiativ till ekosystem

2) för främjande av åtgärder i anslutning till nya partnerskapsmodeller samt sektorsövergripande nationella tillväxtstrategier, åtgärdsprogram och tillväxtekosystem som identifierats i dem

3) för utvecklande av nya verksamhets- och finansieringsmodeller som främjar samanvändningen av kompetens och forsknings- och utvecklingsmiljöer i anslutning till pionjärmarknader och hållbar och innovativ offentlig upphandling samt för stärkandet av kompetens och utnyttjandet av forskningsresultat

4) till avlöning av personal motsvarande högst sex årsverken.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Konsumtionsutgifter budgeteras enligt principen om betalningsbeslut till den del det är fråga om konkurrensutsatt projektfinansiering. Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Genom anslaget ska det i samarbete med ministerierna, finansiärerna, näringslivet och andra intressentgrupper identifieras framväxande tillväxtområden och tillväxtekosystem som med tanke på Finlands ekonomiska tillväxt har högt mervärde och internationellt potential. Målet är att skapa ett systematiskt bedömnings- och kunskapsunderlag för strategiska val på statsrådsnivå och framtida riktlinjer för tillväxt.

Det skapas nya former av partnerskap mellan högskolorna, forskningsinstitutionerna, kommunerna, landskapen, samkommunerna, de allmännyttiga samfunden, statens ämbetsverk och inrättningar samt staten. Målet är också att främja uppkomsten av pionjärmarknader, öka kunnande om hållbar och innovativ offentlig upphandling, utveckla samanvändning och samfinansiering av offentliga och privata forskningsinfrastrukturer och utvecklingsmiljöer samt att stärka kompetensen och kommersialiseringen av forskningsresultat.

Samhälleliga effekter
 • — I Finland uppkommer internationellt sett starka strategiska tillväxtekosystem som genererar ny internationellt konkurrenskraftig affärsverksamhet, export och nya arbetsplatser samt lockar investeringar och internationella experter
 • — I Finland upprättas attraktiva test- och utvecklingsplattformar för innovationer
 • — Hållbar innovativ offentlig upphandling skapar marknader för nya lösningar, ökar exporten samt förbättrar kvaliteten på och produktiviteten i de offentliga tjänsterna. Genom projekten främjas också energi- och klimatmålen samt resurseffektiviteten och den cirkulära ekonomin.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (ombudgetering) -1 800
Det nätverksbaserade kompetenscentret för innovativ offentlig upphandling (överföring från moment 32.20.40) 3 000
Ekosystem 2 000
Nedläggning av INKA-programmet (regeringsprog. 2015) -2 800
Sparbeslut 500
Sammanlagt 900

Momentets rubrik har ändrats.


2018 budget 5 000 000
2017 I tilläggsb. 4 000 000
2017 budget 4 100 000
2016 bokslut 7 024 000

43. Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 49 000 000 euro.

I enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse får anslaget användas till företags, högskolors, statliga forskningsinstituts och kommunala organisationers ekonomiska verksamhet

1) för ökat samarbete mellan forskning och näringsliv för att kommersialisera innovationer

2) för att utveckla cleantech-lösningar i små och medelstora företag

3) för att utveckla nya produkter, tjänster och affärsmodeller inom bioekonomin

4) för piloter och demonstrationer av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar.

Anslaget får också användas för forsknings- och utvecklingsprojekt vid statliga forskningsinstitut, högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning.

Med anslag under momentet får betalas förskottsbetalningar till små och medelstora företag, om man genom förskottsbetalningarna minskar behovet av annan offentlig finansiering för bryggfinansiering av bidrag som beviljas av Business Finland.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Genomförandet av de strategiska målen i regeringsprogrammet stöds genom spetsprojekt. Av finansieringen till prioritetsområdena konkurrenskraft och sysselsättning, kompetens och utbildning samt bioekonomi och ren energi anvisas 49 miljoner euro till utveckling, piloter och demonstrationer av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt ökat samarbetet mellan forskningen och näringslivet för att kommersialisera innovationer 2018. Införandet av nya innovationer inom bioekonomi och cleantech påskyndas genom försöksprojekt och genom innovativ offentlig upphandling.

Mål
 • — Nya arbetstillfällen uppstår i takt med att den hållbara användningen av naturtillgångarna ökar och cleantech-sektorn växer
 • — Små och medelstora förtag som utvecklar bioekonomiska lösningar och cleantech-lösningar ökar sin exportverksamhet
 • — Business Finland påskyndar framtagandet av kompetens, nätverk och forskningsresultat som ger ekonomisk och samhällelig nytta och främjar deras nyttiggörande inom näringslivet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Kommersialisering av forskningsresultat 25 000 000
Cleantech-lösningar i tillväxtorienterade små och medelstora företag 9 000 000
Nya produkter, tjänster och affärsmodeller inom bioekonomi 13 000 000
Piloter inom cleantech 2 000 000
Sammanlagt 49 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bioekonomi och ren energi: Nya produkter, tjänster och affärsmodeller 1 000
Bioekonomi och ren energi: Piloter inom cleantech -1 000
Kompetens och utbildning: Kommersialisering av forskningsresultat 5 000
Sysselsättning och konkurrenskraft: Påskyndande av cleantech-lösningar i tillväxtorienterade små och medelstora företag 1 000
Sammanlagt 6 000

2018 budget 49 000 000
2017 budget 43 000 000
2016 bokslut 30 000 000

44. Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) för införande eller utvidgning av teknik eller servicemodeller i anslutning till produktion eller användning av nya lösningar och processer inom cirkulär ekonomi eller för pilot- och demonstrationsprojekt i anslutning till återvinningsprodukter och material, hantering av sidoströmmar av avfall eller för ny teknik eller tjänster i anslutning till produktifiering av cirkulär ekonomi eller deras miljökonsekvenser och samhällsekonomiska konsekvenser

2) för investeringar som inbegriper nya affärsmodeller för cirkulär ekonomi, nya plattformar eller digitala tjänster och verksamhetsmodeller samt för produkt- och serviceplanering som stöder produktion eller användning, reparation, utförande av service, uppdatering, delning och uthyrning eller för annat kommersiellt införande av cirkulär ekonomi

3) för utredningar och förhandsutredningar som stöder investeringar och för utredningar som syftar till att främja investeringsverksamheten hos de olika aktörerna inom den cirkulära ekonomin.

Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Stöd beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och stöd av mindre betydelse (kommissionens förordning 1407/2013) beviljas i enlighet med EU:s regler om statligt stöd.

Förklaring:Genomförandet av de strategiska målen i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram stöds genom spetsprojekt. Av finansieringen till prioritetsområdet bioekonomi och ren energi ska 4 miljoner euro användas för investerings- och utvecklingsstödet för den cirkulära ekonomin åren 2018—2019. Grundtanken med den cirkulära ekonomin är att material utnyttjas och återvinns i en kretsloppsekonomi så länge som möjligt och att icke förnybara naturresurser ersätts med förnybara material som producerats på ett hållbart sätt.

Investerings- och utvecklingsstöd är avsett för nya framtida lösningar inom cirkulär ekonomi för att uppnå målen i färdplanen för internationellt banbrytande verksamhet och en nationell cirkulär ekonomi.


2018 budget 2 000 000

47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 56 159 000 euro.

Anslaget får användas för partiell ersättning av förluster som uppkommit till följd av Finnvera Abp:s kredit- och borgensverksamhet, i enlighet med den kredit- och borgensförlustförbindelse som statsrådet har ingått.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Statsrådet har med stöd av 8 § i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) ingått en förbindelse om att staten, enligt villkoren i förbindelsen, ersätter Finnvera Abp för kreditförluster som gäller de krediter och borgensförbindelser som bolaget har beviljat från och med den 1 januari 1999. Kredit- och borgensförluster på krediter och borgensförbindelser som Utvecklingsområdesfonden Ab har beviljat före denna tidpunkt ersätts enligt de förbindelser som statsrådet har ingått med stöd av lagen om Kehitysaluerahasto Oy – Utvecklingsområdesfonden Ab benämnda aktiebolag (65/1971). Statens ersättningsandel i Finnvera Abp:s kreditförluster är enligt de kredit- och borgensförlustförbindelser som staten ingått 35—80 %, beroende på stödområdet, företagstypen och det finansiella instrument som använts.

Finnvera Abp korrigerar de marknadsmisslyckanden som föreligger inom företagsfinansieringen och riktar sin finansiering till etablering av företagsverksamheten och till företagens tillväxt och internationalisering.

Ersättningarna för kreditförluster gör det möjligt för Finnvera Abp att bevilja lån och ställa borgen också när företagets säkerhet är otillräcklig. År 2018 bedöms Finnvera Abp fatta ca 9 000 finansieringsbeslut och bevilja sådana lån och ställa sådan borgen för företagsverksamhet som omfattas av kredit- och borgensförlustförbindelsen till ett belopp av ca 1,0 miljarder euro. Finnvera Abp har ca 28 000 kunder varav ca 90 % är företag med mindre än tio anställda. Finnvera Abp finansierade 2016 mer än 2 100 växande företag, och volymen förväntas ligga på samma nivå 2018. År 2018 beräknas Finnvera Abp bevilja finansiering för integrerade projekt på ca 2,2 miljarder euro, varav Finnvera Abp:s andel är ca 45 % och bankernas och den övriga finansieringens andel är ca 55 %.

Effekter

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Antal nyetablerade företag (st.) 3 383 3 500 3 500
Antal nya arbetstillfällen som Finnvera Abp främjat (st.) 8 724 8 500 8 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av ersättningsprocenten för förluster utanför stödområdena till 55 procent 184
Justering av förslagsanslaget -13 558
Sysselsättning och konkurrenskraft: Programmet för juniorkrediter 1 000
Utvidgning av Finnveras finansiering av företag som är större än små och medelstora företag utanför stödområdena I och II 3 890
Sammanlagt -8 484

2018 budget 56 159 000
2017 budget 64 643 000
2016 bokslut 36 044 150

48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 42 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av räntestöd enligt lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996) och lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011)

2) till betalning av behövliga åtgärder och kostnader för skydd mot ränte- och valutarisker som föranleds Statskontoret till följd av ränteutjämningsavtal

3) till betalning av förvaltningsarvode till bolaget Finlands Exportkredit Ab i enlighet med lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda exportkrediter (1136/1996)

4) till betalning av underskottsersättning till bolaget Finlands Exportkredit Ab i enlighet med lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011).

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Syftet med beviljandet av offentligt understödda export- och fartygskrediter är att trygga att de finländska bolag som bedriver export har ett internationellt konkurrenskraftigt system för finansiering av export och fartygsleveranser, att öka kapitalvaruexporten och fartygsleveranserna från Finland samt att främja sysselsättningen för exportörer, finländska varv och underleverantörer.

Med stöd av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) får Finlands Exportkredit Ab ingå ränteutjämningsavtal och fatta ränteutjämningsbeslut till ett kapitalvärde av högst 22 miljarder euro samt bevilja krediter med fast eller rörlig ränta som beviljas på OECD-villkor till ett kapitalvärde på högst 22 miljarder euro.

Vid beräkningen av bevillningsfullmaktens användningsgrad beaktas i fråga om ränteutjämningsavtalen det oförfallna kapitalet till dess fulla belopp, och i fråga om anbud 50 % av kapitalbeloppet.

Nyckeltal som beskriver verksamheten

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Ränteutjämningsavtal och ränteutjämningsbeslut som gäller nya exportkrediter (mn euro) 1 017 6 300 1 100
Antal beviljade ränteutjämningsavtal och ränteutjämningsbeslut i slutet av året (mn euro) 4 200 11 200 12 500

Utgifter som föranleds staten på grund av ränteutjämningsavtalen (1 000 euro)

  2018 2019 2020 2021 Sammanlagt
fr.o.m.
2018
           
Räntestöd för exportkrediter 27 200 38 300 40 300 48 200 154 000
Utgifter för skyddsåtgärder 15 100 17 800 13 300 8 800 55 000
Utgifter sammanlagt 42 300 56 100 53 600 57 000 209 000

Ränteutjämningsavtalen och skyddet mot ränte- och valutarisker ger utöver utgifterna upphov till sådana räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder till staten som intäktsförs under moment 12.32.99. År 2016 uppgick de till staten influtna räntegottgörelserna till sammanlagt 34,4 miljoner euro, och ränteutjämningsverksamheten uppvisade ett överskott på 19,0 miljoner euro. De räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder som inflyter till staten från ränteutjämningsverksamheten bedöms uppgå till sammanlagt 27,9 miljoner euro år 2017 och 38,1 miljoner euro år 2018.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning av lånestocken, valutakursändringar, ändringar i kostnaderna för skyddsåtgärder 2 000
Sammanlagt 2 000

2018 budget 42 300 000
2017 budget 40 300 000
2016 bokslut 15 443 805

49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 89 303 000 euro.

Anslaget får som finansiering enligt lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (761/2014) användas som ett allmänt understöd till bolaget

1) för annan strategisk verksamhet vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab än sådan som bedrivs på företagsekonomiska grunder. Detta innefattar bl.a. utgifter för bolagets själv- och samfinansierade forsknings- och utvecklingsarbete, kompetensutveckling, innovationsverksamhet, teknologilicensiering och grundande av nya företag samt självfinansieringsandelen inom samfinansierade forskningsprojekt, liksom införandet, förvaltningen och utvecklandet av det nationella mätnormalsystemet på allmän nivå, styrningen av verksamheten vid de nationella mätnormallaboratorierna, organiseringen av den nationella kalibreringstjänsten samt främjandet av mätteknik

2) för att kompensera bolaget för andelen mervärdesskatt i anskaffningar och lokalhyror samt för lokalhyrornas dolda mervärdesskattekostnader i fråga om annan företagsekonomisk verksamhet än sådan rörelsemässig verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen (1501/1993)

3) för skötseln av den nationella samordningen av Europeiska atomenergigemenskapens fusionsforskning (Euratomprogrammet 2014—2018)

4) till betalning av medlemsavgiften i internationella byrån för mått och vikt.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut och det kan betalas ut i förskott.

Förklaring:Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s (VTT) uppgift är att i egenskap av oberoende och objektivt forskningsinstitut främja att forskningen och teknologin tillgodogörs på ett mångsidigt sätt och kommersialiseras inom näringslivet och samhället. Bolaget svarar för den internationella verksamheten i anslutning till sin uppgift. Bolaget kan ha dotterbolag som sköter bolagets uppgifter. För att kunna sköta sina uppgifter bedriver bolaget tillämpad teknologisk forskning och teknologiutveckling samt gör upp prognoser i anslutning till dessa (strategisk forskning), producerar teknologi- och innovationsbaserade forsknings- och experttjänster (forskning på företagsekonomiska grunder), är verksamt som nationellt metrologiinstitut inom vetenskaplig metrologi, upprätthåller och utvecklar det nationella metrologisystemet och mätnormalsystemet och den nationella kalibreringstjänsten samt bedriver strategisk forskning och forskning på företagsekonomiska grunder inom metrologi.

I forskning av särskilt stor strategisk betydelse är det statliga stödet 100 %.

VTT koncentrerar sitt forsknings- och utvecklingsarbete på sådana omfattande helheter med stort genomslag som utgör en utmaning och som är

 • — Klimatet i framtiden: lösningar som gäller produktion, användning och lagring av ren och kolsnål energi
 • — Tillräckliga resurser: lösningar som gäller användning inom ramen för hållbar utveckling av tillräckliga förnybara och icke förnybara naturresurser
 • — Ett gott liv: lösningar som gäller hälsa, välfärd och livsmiljö, inklusive lösningar som gäller infrastruktur
 • — Övergripande säkerhet och riskhantering: lösningar som gäller individens, företagens och samhällets säkerhet
 • — Förnyelse av industrin: lösningar som gäller förnyelse och digitalisering av industrin samt konkurrenskraften.

Effekter

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Samhälleliga effekter Stödjande av näringslivets tillväxt och förnyelse      
— VTT:s betydelse vid kommersialisering av innovationer i Finland (5 år glidande medelvärde, %) 36   30—35
— VTT:s medverkan och roll i tillväxtinitiativ som är viktiga för Finland (st.) - - 3—5
Effekter för kunderna Finländska företags och forskningssamfunds etablering i internationella kompetensnätverk      
— Projekt som genomfördes med VTT främjade förankring i internationella nätverk (enkät om kundupplevd effektivitet, utveckling %)   Ökar Ökar
Grad av kompetens: Generering av forskningsbaserad affärsverksamhet      
— Kapital till VTT:s spin-offs (mn euro) 18 15 10
— IPR intäkter (mn euro) 2,8 2,5 2,8
— Avgiftsbelagd verksamhet (mn euro) 65 72 74

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Allmänt understöd till basfinansiering 72 768
Mervärdesskatteutgifter 16 300
Allmänt understöd för skötseln av den nationella samordningen av Europeiska atomenergigemenskapens fusionsforskning (Euratomprogrammet 2014—2018) 160
Allmänt understöd för medlemsavgifter 75
Sammanlagt 89 303

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning av VTT:s basfinansiering för att stärka kunskapskapitalet 2 000
Sammanlagt 2 000

2018 budget 89 303 000
2017 budget 87 303 000
2016 bokslut 91 770 000

50. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas som understöd för utbetalningen av ett internationellt teknologipris.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Det internationella teknologipriset (Milleniumpriset) är ett pris på 1 miljon euro som beviljas vartannat år och som syftar till att förhöja bilden av Finland som en teknologi- och välfärdsstat på hög nivå.

Priset ska delas ut till en person, en sammanslutning eller ett projekt som erkänsla för en framtidsinriktad, teknikbaserad innovation med vittomspännande verkningar som främjar livskvaliteten och humana samhälleliga värderingar. Prisprojektet sköts av Stiftelsen Teknikakademien.


2018 budget 1 000 000
2016 bokslut 1 000 000

51. Ett innovationspris för kvinnor (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 118 000 euro.

Anslaget får användas som understöd för utbetalningen av ett innovationspris för kvinnor samt de konsumtionsutgifter som föranleds av de praktiska arrangemangen i samband med priset.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Innovationspriset för kvinnor är ett pris på 110 000 euro som ges som erkänsla och beviljas åren 2017—2019. Priset har inrättats för att hedra den allmänna och lika rösträttens 110-åriga historia.

Avsikten är att priset ska tilldelas en kvinna eller en grupp av kvinnor för en vetenskapligt viktig innovation på området teknik eller ekonomi.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Praktiska arrangemang i samband med priset 8 000
Ett nytt innovationspris för kvinnor 110 000
Sammanlagt 118 000

2018 budget 118 000
2017 budget 118 000

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 96 986 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sådana kostnader som föranleds Statskontoret för skyddsåtgärder mot ränte- och valutarisker i fråga om refinansieringslån som beviljats åren 2009—2015.

Förklaring:Modellen för refinansiering av exporten tillämpades temporärt åren 2009—2012, varefter den ersattes av ett exportfinansieringssystem baserat på finansiering från Finnvera Abp (1543/2011). Utbetalningen av refinansieringskrediter som beviljats under den tid som den temporära refinansieringsmodellen tillämpades fortsatte fram till 2015.

Modellen för refinansiering av exporten var avsedd att för de finländska bolagen säkra ett internationellt konkurrenskraftigt system för finansiering av export och fartygsleveranser, genom vilket kapitalvaruexporten från Finland ökas och sysselsättningen för exportörer, finländska varv och deras underleverantörer främjas.

Finlands Exportkredit Ab refinansierade inom ramen för refinansieringsmodellen för exportprojekt sådana köparkrediter som finländska och utländska kreditinstitut eller finansiella institut ordnat för export av finländska kapitalvaror och som baserar sig på OECD-villkor och som Finnvera Abp ställt garanti för. Refinansieringen genomfördes med hjälp av lån som beviljats Finlands Exportkredit Ab. Utbetalningen av lånen följde samma tidtabell som den refinansiering som Finlands Exportkredit Ab beviljat.

Statens utgifter för refinansieringsverksamheten (1 000 euro)

  2018 2019 2020 2021 Sammanlagt
           
Utgifter för skyddsåtgärder 96 986 89 342 80 933 66 785 334 046
Sammanlagt 96 986 89 342 80 933 66 785 334 046

Av de lån som finansierats genom refinansieringsverksamheten får staten inkomster i form av amorteringar och räntor på lånen. Staten kan också få inkomster av skyddsåtgärder.

År 2016 var amorteringarna på lånen 304,7 miljoner euro, ränteintäkterna 60,2 miljoner euro och inkomsterna av skyddsåtgärder 42,8 miljoner euro. År 2017 uppgår refinansieringens beräknade amorteringar på lånen, ränteintäkterna för lånen och derivaten samt kursvinsten för lånen och derivaten till sammanlagt 404,1 miljoner euro. År 2018 beräknas motsvarande belopp uppgå till 388,8 miljoner euro.

Det sammanlagda nettobeloppet av inkomster av eller utgifter för skyddsåtgärder under budgetåret antecknas vid årets slut antingen under moment 12.32.99 som en inkomst av skyddsåtgärder eller under moment 32.20.80 som en utgift för skyddsåtgärder. Amorteringarna på lån för refinansieringsverksamhet samt kursdifferenserna för lån och derivat intäktsförs under moment 15.01.04 medan ränteintäkterna för lån och derivat intäktsförs under moment 13.01.05.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändringar i utgifterna för skyddsåtgärder -4 329
Förändringar i valutakurs och räntenivå 18 853
Sammanlagt 14 524

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 96 986 000
2017 budget 82 462 000
2016 bokslut 97 976 810

82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av sådana lån som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) och som tryggar den medelsanskaffning som hänför sig till exportfinansiering i form av krediter.

Fullmakt

Arbets- och näringsministeriet kan bevilja Finnvera Abp lån som hänför sig till finansiering av export enligt 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) till ett belopp av högst 1 000 000 000 euro. Lånen får beviljas utan krav på säkerhet. En förutsättning för beviljandet av lånen är att situationen på finansmarknaden är sådan att Finnvera Abp inte på rimliga villkor kan skaffa sådana lån eller låneprogram som avses i 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag. Återbetalningstiden för de lån som beviljas är i regel kort, högst 12 månader. För de lån som beviljas tas det ut gängse ränta.

Förklaring:Med stöd av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) får Finlands Exportkredit Ab bevilja export- och fartygskrediter som grundar sig på Finnvera Abp:s medelsanskaffning. Enligt lagen kan staten ställa garanti för Finnvera Abp:s medelsanskaffning i anslutning till exportfinansiering i form av krediter. Om det finns sådana störningar i finansmarknadens funktion att Finnvera Abp inte via marknaden kan skaffa medel på rimliga villkor, kan bolaget inom ramen för anslagen i statsbudgeten mot gängse ränta beviljas i regel kortfristigt lån för högst 12 månader. Avsikten är att lånen ska beviljas utan krav på säkerhet.

Syftet med de export- och fartygskrediter som Finlands Exportkredit Ab beviljar är att säkerställa att de finländska bolagen förfogar över en motsvarande, internationellt konkurrenskraftig finansiell mekanism för export och fartygsleveranser som exportörerna i våra viktigaste konkurrentländer. Med hjälp av denna mekanism förbättras de finländska exportörernas utsikter till framgång i anbudstävlingar som gäller kapitalvaruexport och fartygsleveranser. Samtidigt hjälper man exportföretagen, de inhemska skeppsvarven och underleverantörerna att generera arbetstillfällen.

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 10 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 10 000
2016 bokslut

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 141 000 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988), statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, anvisas till företag och andra sammanslutningar för teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster samt för inledande av verksamheten i företag som samlar in medel till riskkapitalfonder och företagsacceleratorer som främst tjänar nystartade innovativa företag.

Lån som innehåller villkor för riskexponering kan beviljas. Om projektets genomförande eller det ekonomiska nyttiggörandet av resultaten fördröjs eller misslyckas, har Business Finland rätt att på ansökan av låntagaren avstå från lånefordran eller i övrigt ändra lånevillkoren på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Lånen beviljas i regel utan krav på säkerhet. En del av finansieringen kan betalas ut i förskott.

Statskontoret har rätt att ingå avtal med låntagare om omvandling av tidigare beviljade kapitallån och räntorna på dem till lån i form av främmande kapital i enlighet med aktiebolagslagen. Statskontoret kan också komma överens med låntagaren om att lån förfaller i samband med omvandlingen. En omvandling förutsätter de övriga borgenärernas samtycke.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2018 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 156 823 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2017 är oanvänd, får 2018 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 50 000 000 euro.

Förklaring:Med lånen sporras företag och andra sammanslutningar till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt till gemensamma teknologi-, forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram som har som mål att påskynda utvecklingen samt att höja förädlingsvärdet och produktiviteten.

Finansiering beviljas särskilt

 • — till företag och andra sammanslutningar för forsknings- och utvecklingsarbete som syftar till att främja utvecklingen och förbättringen av internationellt konkurrenskraftiga produkter, produktionsmetoder och tjänster
 • — för riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och program som syftar till nyttiggörande av ny teknik och kompetens samt till utveckling av energiekonomi och miljö- och välfärdsteknologier inom industrin och i samband med tjänster
 • — för inledande av affärsverksamheter vid nyetablerade innovativa företag samt nya affärsverksamheter vid redan verksamma företag och för främjande av företagsekonomiskt nyttiggörande av forsknings- och utvecklingsverksamheten och dess resultat
 • — för marknadsnära, riskfyllda utvecklings-, pilot- och demonstrationsprojekt
 • — för utveckling av innovativa produktionssätt och testning av dem i pilot- eller demonstrationsskala samt till försöksproduktion
 • — till små och medelstora företag för teknologianskaffningar och anskaffningar av industriella rättigheter och innovationstjänster som en del av ett forsknings-, produktutvecklings- eller innovationsprojekt.

Inkomsterna av återbetalning av lån har antecknats under moment 15.01.04 och räntorna under moment 13.01.05.

Effektmålen har angetts i samband med moment 32.20.40.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2018 2019 2020 2021 2022— Sammanlagt
fr.o.m.
2018
             
Förbindelser som ingåtts före 2018 74 000 22 000 7 500 2 000 1 000 106 500
Förbindelser 2018 67 000 61 000 19 500 7 000 2 323 156 823
Utgifter sammanlagt 141 000 83 000 27 000 9 000 3 323 263 323

Business Finlands lånestock

  2014 2015 2016
       
Den lånestock som sköts av statskontoret i slutet av året (mn euro) 721,7 751,5 829,1

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justeringar av betalningsanslagen -4 100
Upphörande av utbetalningarna av tillägget för en fullmakt av engångsnatur -3 000
Utbetalningar av en fullmaktsökning (I tilläggsbudget 2017) (överföring från moment 32.20.89) 3 900
Utbetalningar av en fullmaktsökning (överföring från moment 32.20.89) 4 300
Sammanlagt 1 100

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 141 000 000
2017 I tilläggsb. 4 300 000
2017 budget 139 900 000
2016 bokslut 141 613 291

(87.) Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 5 000 000
2016 bokslut 5 000 000

88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 35 000 000 euro.

Anslaget får användas för att höja Finlands Industriinvestering Ab:s eget kapital för att utveckla och diversifiera den finländska kapitalinvesteringsmarknaden samt för kapitalinvesteringsverksamhet som främjar internationalisering.

Förklaring:Avsikten är att anslaget används för att inrätta Fonden för tillväxtfonder III. Genom den statliga finansieringen aktiveras inhemskt och utländskt kapital på den finländska riskkapitalmarknaden. Den fond som ska inrättas investerar i venture capital-fonder och tillväxtfonder verksamma i Finland. Fonden för tillväxtfonders mottagarfonder främjar att de näringspolitiska målen uppnås. Investeringsverksamheten fokuserar på tillväxtorienterade och internationellt inriktade finländska bolag. Finlands Industriinvestering Ab investerar 50—60 miljoner euro i fonden, dock högst hälften av fondens kapital.

Samhälleliga effekter

  Mål
   
Hävstångseffekt Det privata kapital som samlats in i Fonden för tillväxtfonder III (mn euro) 60—90
Antalet nya venture capital-fonder och tillväxtfonder (st.) 10—14
Hävstångseffekt Det privata och internationella kapital som Fonden för tillväxtfonder III:s mottagarfonder samlat in sammanlagt (mn euro) > 500
Målbolagens tillväxt, omsättning (mn euro) ökar
Målbolagens arbetsplatser (antal) ökar

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansmarknadspaketet för 2014—2017 -30 000
Införande av incitamentssystemet för audiovisuella produktioner (återföring av en överföring av engångsnatur) 500
Sysselsättning och konkurrenskraft: Inrättande av Fonden för tillväxtfonder III 35 000
Sammanlagt 5 500

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 35 000 000
2017 budget 29 500 000
2016 bokslut 30 000 000

89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av teckningspriset för aktier och av annat kapital i Tekes Venture Capital Ab. Bolaget kan inom ramen för bestämmelserna och föreskrifterna om statligt stöd ta en större risk i sina fondplaceringar eller nöja sig med en mindre avkastning än privata investerare.

Förklaring:Tekes Venture Capital Ab gör investeringar i kapitalfonder där tyngdpunkten i investeringsverksamheten ligger på tillväxtorienterade och internationellt inriktade finländska företag i startfasen. Investeringar kan göras i kapitalfonder som direkt eller via en tillämplig fondstruktur investerar i nyetablerade företag.

Syftet med investeringsverksamheten är en mångsidig kapitalinvesteringsmarknad för nyetablerade företag och att en större andel av den totala finansieringen av nyetablerade företag ska komma från privata investeringar.

Samhälleliga effekter

— 2—4 nya fondinvesteringar där andelen privat kapital i regel är minst 50 %. Andelen privat kapital kan också realiseras i anslutning till fondens investeringsobjekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskat behov av kapital (överföring till moment 32.20.83) -4 300
Utbetalningar av en fullmaktsökning (I tilläggsbudget 2017) (överföring till moment 32.20.83) -3 900
Sammanlagt -8 200

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 11 800 000
2017 I tilläggsb. -4 300 000
2017 budget 20 000 000
2016 bokslut 30 000 000