Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst
              (89.) Aktieförvärv
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2018

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring:Arbets- och näringsministeriet ser till att det finns handlingsramar för entreprenörskap och innovationsverksamhet i Finland och ansvarar för arbetsmarknadens funktion och arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar samt för regionutvecklingen Ministeriet leder och styr tillväxtpolitiken, närings- och innovationspolitiken, sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken, konsument- och konkurrenspolitiken, region-, energi- och klimatpolitiken samt utvecklingen av arbetslivet och integrationen av invandrare. Förvaltningen tjänar tillväxtmålet genom att se till att företagens omvärld fungerar väl och är internationellt konkurrenskraftig.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) främjar regionutvecklingen genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom regionerna. NTM-centralerna främjar entreprenörskap, arbetsmarknadens funktion samt kompetens och kultur, landsbygdens livskraft, kollektivtrafiken och utvecklandet av den, trafiksystemets funktion och trafiksäkerheten, en god miljö och ett hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna inom regionerna samt invandring av arbetskraft till regionerna. NTM-centralerna bedriver nära samarbete med landskapsförbunden och kommunerna. Av lokalförvaltningsmyndigheterna är arbets- och näringsbyråerna underställda NTM-centralernas styrning.

Det finns femton NTM-centraler, och av dem sköter nio centraler uppgifter inom samtliga av följande tre ansvarsområden: 1) näringar, arbetskraft, kompetens och kultur, 2) trafik och infrastruktur samt 3) miljö och naturresurser.

Den allmänna administrativa styrningen av NTM-centralerna hör till arbets- och näringsministeriet. Ansvaret för styrningen av NTM-centralernas verksamhet hör inom respektive verksamhetsområde till inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet eller den myndighet inom centralförvaltningen som har till uppgift att sköta styrningen. Arbets- och näringsministeriet samordnar den strategiska styrningen av NTM-centralerna och detta sker i samarbete mellan nämnda ministerier.

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 054 000 euro.

Anslaget får också användas

1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation

2) till bidrag som hänför sig till rådgivningsenheten för offentlig upphandling samt till finansiering av en rådgivningstjänst som gäller offentlig upphandling och riktar sig till företag

3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), som hör till EU:s fond för inrikesfrågor

4) till understöd till Finnvera Abp för utgifter för Efsi-rådgivningstjänster.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2018:

Verksamhetens resultat

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Arbets- och näringsministeriet      
Regeringspropositioner (st.) 39 25 28
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%) 75 > 80 > 80
— Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%) 1,0 0 0
Statsrådsförordningar (st.) 41 35 30
Genomförandeunderskott i fråga om direktiv som omfattas av lagstiftningen om den inre marknaden (%) 1,96 < 1,0 < 1,0

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Utvecklingen av årsverken 405 398 392
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,57 > 3,57 > 3,57

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget

2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 40 735 41 758 40 154
Bruttoinkomster 5 332 8 200 7 100
Nettoutgifter 35 403 33 558 33 054
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 7 188    
— överförts till följande år 5 344    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
ANM Bangatan, personalbespisning, återföring av en överföring av engångsnatur (överföring från moment 23.01.01) 75
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -9
Löneutgifter för gruvresurser (överföring till moment 32.20.01) -40
Skötsel av ärenden som gäller externa ekonomiska relationer (2 årsv.) (överföring från moment 23.01.01) 130
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 72
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -15
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -12
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -400
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -243
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -34
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 15
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -39
Sammanlagt -504

2018 budget 33 054 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 33 558 000
2016 bokslut 33 559 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 168 025 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av euroinfocentren

2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

4) för utveckling och underhåll av portalen FöretagsFinland

5) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag

6) till att teckna aktier i två aktiebolag som är riksomfattande servicecenter.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt upp följande resultatmål för 2018 för närings-, trafik- och miljöcentralerna:

Effekter

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Människorna och miljön      
Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån. (%) 47,3 < 35 < 35
Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån. bland personer under 25 år (%) 37,2 < 24 < 24
Medborgarnas tillfredsställelse med landsvägarnas servicenivå (1—5) 3,0 > 3,1 > 3,1
     
Företagen och näringarna      
Nya företag (antal) 7 610 10 000 10 000
Nya företag med internationell inriktning (antal) 1 331 1 750 1 750
Den tunga trafikens tillfredsställelse med landsvägarnas servicenivå (1—5) 2,7 2,7 2,7
Värdet av livsmedelsexporten (mn euro) - > 1 600 > 1 600
       
Miljön och naturresurserna      
Inrättade naturskyddsområden (ha) 8 825 5 020 5 500
Regionstruktur som stöder tillhandahållande av tjänster och kollektivtrafik (%) (befolkningen som bor på områden med en befolkningstäthet på minst 20 inv./ha av befolkningen i hela stadsregionen) - 64 64
Jordbrukets fosforbalans (kg/ha) - < 5 < 5
Jordbrukets kvävebalans (kg/ha) - < 46 < 46

Verksamhetens resultat

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Tillfredsställelse med kundtjänsten (1—5) 4,0 - > 4,0
Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5) - > 3,6 -
Miljöskyddsinspektioner (st.) - 1 850 -
Kontroller inom ramen för jordbruket och livsmedelssäkerheten (%) 100 100 100

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Utvecklingen av årsverken 3 080 2 918 2 840
— årsverken under omkostnadsmomentet 2 725 2 568 2 490
— årsverken under övriga moment 355 350 350
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,5 > 3,5 > 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 222 155 202 660 198 025
Bruttoinkomster 31 687 30 000 30 000
Nettoutgifter 190 468 172 660 168 025
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 29 976    
— överförts till följande år 32 520    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 10 438 10 000 10 000
— övriga intäkter -18 - -
Intäkter sammanlagt 10 420 10 000 10 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 4 112 8 200 8 200
— andel av samkostnaderna 2 273 2 800 2 800
Kostnader sammanlagt 6 385 11 000 11 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 4 035 -1 000 -1 000
Kostnadsmotsvarighet, % 163 91 91

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 5 587 6 000 6 000
— finansiering från EU - - -
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 12 - -
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten 1 918 1 500 1 500
Intäkter sammanlagt 7 517 7 500 7 500
       
Totala kostnader för projekten 9 403 9 000 9 000
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -1 886 -1 500 -1 500
Självfinansieringsandel, % 20 17 17

Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 30.10.51, 30.20.47, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 och 62, 31.10.50, 31.30.63, 64 och 66, 32.01.20, 32.20.43, 32.30.51, 32.40.51 och 52, 32.50.64, 32.70.30, 33.20.31, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 och 63 samt 35.20.64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (stödtillsyn inom jordbruket) -1 000
Landskapsreformen: löneutgifter och andra utgifter (överföring till moment 32.20.06) -525
Stödtillsyn inom jordbruket (CAP2020) 500
Tjänsten FöretagsFinland.fi (överföring till moment 28.30.03) -500
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -56
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -260
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -39
Indexhöjning av hyror 35
Löneglidningsbesparing -241
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -920
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -915
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -193
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 130
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -650
Sammanlagt -4 635

2018 budget 168 025 000
2017 I tilläggsb. -630 000
2017 budget 172 660 000
2016 bokslut 193 011 672

20. Civiltjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 939 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med civiltjänstlagen (1446/2007)

1) för kostnader som föranleds av civiltjänst, med undantag av lönekostnaderna

2) i enlighet med 46 § 3 mom. i civiltjänstlagen för kostnader för civiltjänstepliktiga som blir utan tjänstgöringsplats.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Genom att främja en ökning av antalet till buds stående civiltjänstgöringsplatser med hjälp av en aktiv marknadsföring av civiltjänstgöringen till potentiella tjänstgöringsplatser försöker man minska antalet civiltjänstepliktiga som blir utan tjänstgöringsplats. Avsikten är dessutom att processen för ansökan om tjänstgöringsplats ska effektiviseras på individuell nivå både under utbildningsperioden och efter den. Målet är att mindre än 10 % av de tjänstgöringspliktiga i varje kontingent ska bli utan tjänstgöringsplats. Merparten av de tjänstgöringspliktiga började efter utbildningsperioden fullgöra arbetstjänsten vid andra tjänstgöringsplatser än civiltjänstcentralen.

En civiltjänstgörare som har fullgjort tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007) eller tjänstgöring enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) och vars ansökan om civiltjänst har godkänts efter fullgörandet av tjänstgöringen, är skyldig att delta i kompletterande tjänstgöring. Förordnandet till kompletterande tjänstgöring ska delges inom 12 månader från det att ansökan om civiltjänst godkändes. Civiltjänstcentralen ordnar kompletterande tjänstgöring i form av en fem dygns utbildning. Det beräknas att ett stort antal personer söker till kompletterande tjänstgöring också i fortsättningen och att antalet uppgår till ca 800 personer per år.

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Antal personer som ansökt om civiltjänstgöring 2 190 2 200 2 200
Antal personer som utbildats under grundutbildningsperioden 1 447 1 400 1 400
Antal personer som saknade tjänstgöringsplats efter utbildningsperioden 191 200 200
— antal personer som hemförlovats från civiltjänstcentralen efter fullgjord tjänstgöring 36 30 30
Antal personer som sökt till kompletterande utbildning 711 800 800
— antal personer som utbildats 705 780 780

2018 budget 4 939 000
2017 budget 4 939 000
2016 bokslut 3 695 197

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 056 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster

2) för avlöning av personal motsvarande högst fem årsverken i uppgifter för viss tid som inbegriper att främja produktivitetsåtgärder.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att använda anslaget till att finansiera produktivitetsfrämjande projekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsprojekt (överföring till moment 32.30.01) -200
Projektet KemiDigi (överföring från moment 28.70.22) 1 100
Projektet KemiDigi (överföring till moment 28.70.22) -1 800
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring från moment 32.50.43) 780
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -150
Sammanlagt -270

2018 budget 2 056 000
2017 budget 2 326 000
2016 bokslut 2 316 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 36 072 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till statliga investeringsprojekt som finansieras med anslag under moment 32.50.65, samt till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med anslag under moment 32.20.40, 32.20.42 och 32.20.43.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring från moment 28.01.29) 218
Sammanlagt 218

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 36 072 000
2017 budget 35 854 000
2016 bokslut 35 738 600

40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 17 651 000 euro.

Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om understöd under åren 2016—2020 till sammanslutningar som främjar närings- och innovationspolitiken samt företags internationalisering (1530/2015), som utfärdats med stöd av den lagen, användas som allmänt understöd

1) för allmänna understöd till sådana sammanslutningar med anknytning till arbets- och näringsministeriets verksamhetsområde som främjar närings- och innovationspolitiken samt för utveckling och produktion av tjänster för små och medelstora företag

2) till att producera den grundläggande rådgivning, de sakkunnigtjänster och de tjänster inom företagsutveckling som tillhandahålls av sammanslutningar som främjar företagens förnyelse och internationella affärsverksamhet.

Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) dessutom användas som allmänt understöd

1) för standardiseringsverksamhet

2) för skötseln av uppgifterna på nationell nivå inom det nordiska miljömärkningssystemet.

Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och de särskilda villkor för statsunderstöd som ministeriet meddelar användas som allmänt understöd eller specialunderstöd

1) för finansiering av statsbidragssammanslutningars, offentliga sammanslutningars och andra sammanslutningars projekt

2) till betalning av utgifter som föranleds av Team Finland-tillväxtprojekt som främjar företagens internationalisering samt av utländska investeringar och turistfrämjande verksamhet i Finland.

Anslaget får dessutom användas som specialunderstöd för genomförande och betalning av Finlands deltagande i internationella världsutställningar i enlighet med statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren (1734/2015).

För utveckling och piloter av små och medelstora företags tjänster som är avsedda att främja företagens förnyelse och immateriell produktion kan, på grund av att tjänsterna kan jämställas med offentliga tjänster, allmänt understöd beviljas till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet. I särskilda fall kan man också i Team Finland-tillväxtprojekt på grund av deras samhälleliga effekter och goda resultat bevilja statsunderstöd till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Det allmänna understödet får användas för att utveckla och producera tjänster som främjar företagens förnyelse och internationalisering, för standardiseringsverksamhet, för skötseln av uppgifterna på nationell nivå inom det nordiska miljömärkningssystemet samt för att främja finsk formgivning både i och utanför Finland. Allmänt understöd för främjande av internationalisering inom de kreativa branscherna riktas till främjande av att finländsk musik samt den finländska filmbranschen och audiovisuella branschen blir kända och efterfrågade i världen. Den främsta uppgiften för de sammanslutningar som främjar internationalisering är att som en del av nätverket Team Finland tillhandahålla tjänster för finländska företag och finländskt näringsliv både i och utanför Finland.

Specialunderstöd får användas för projekt som drivs av statsbidragssammanslutningar, offentliga sammanslutningar eller andra sammanslutningar och som främjar näringspolitik och företagens förnyelse och internationalisering.

De allmänna understöden och specialunderstöden får också användas för att i synnerhet inom sektorerna för ren energi (cleantech) och digitalisering finansiera sådana Team Finland-tillväxtprogram för att främja företagens internationalisering, utländska investeringar och turistfrämjande verksamhet i Finland som ingår i de spetsprojekt genom vilka regeringens strategiska mål ska genomföras. Dessutom får anslaget användas för i synnerhet små och medelstora företags deltagande i internationella världsutställningar.

Effekter

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Företagen förnyar sin affärsverksamhet, bildar inbördes nätverk och deras kunskaper om internationell affärsverksamhet fördjupas    
— Små och medelstora företags kännedom om metoder för förnyelse - ökar ökar
Standardisering stöder utvecklandet och kommersialiseringen av ny teknik och nya marknader      
— Antal arbetsobjekt på nya områden 1 139 1 250 1 100
Konsumtionen inriktas på miljösparande produkter och tjänster samt antalet finländska företag som förbinder sig till att vara ansvarsfulla - ökar ökar

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Företagens förnyelse och globala internationaliseringstjänster 3 321 000
Standardiseringsverksamhet 1 330 000
Sysselsättning och konkurrenskraft: Team Finland 13 000 000
Sammanlagt 17 651 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -892
Nätverket Enterprise Europe Network (överföring till moment 32.20.06) -500
Påskyndande av företagens ägarbyten 400
Sysselsättning och konkurrenskraft: Team Finland -500
Team Finland-programverksamhet 5 000
Sammanlagt 3 508

2018 budget 17 651 000
2017 budget 14 143 000
2016 bokslut 13 371 000

60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningsutgifter för garantier som beviljats med stöd av lagen om statsgarantifonden (444/1998), lagen om exportgaranti (479/1962) och lagen om statliga exportgarantier (422/2001)

2) till betalning av ersättningsutgifter som föranleds av garantiförbindelser som ingåtts i statsgarantiverksamheten med stöd av lagar som gäller statsgarantier (375/1963, 573/1972 och 609/1973), av garantier och borgen som beviljats med stöd av lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985) och lagen om statens konsolideringsgarantier (529/1993) samt av garantier som före 1999 beviljats med stöd av lagen om statens kapitalgarantier (594/1992).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.


2018 budget 20 000
2017 budget 20 000
2016 bokslut

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 507 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer samt för fullgörande av förpliktelser gentemot dem

2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program

3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Nordiskt samarbete på området för kärnsäkerhet 350 000
Medlemsavgift till Internationella atomenergiorganet (IAEA) 1 485 000
Avgifter och finansiella bidrag i anslutning till verksamheten vid OECD:s organisationer på energiområdet 873 000
Finlands andel till Internationella atomenergiorganets (IAEA) fond för tekniskt bistånd och samarbete 380 000
Kostnaderna för sekretariatet för Europeiska energistadgan 44 000
Medlemsavgift till Europeiska rymdorganisationen (ESA), andel av pensionsavgifterna och kostnaderna för det nya huvudkontoret 2 829 000
Medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO) 2 000 000
Medlemsavgift till den internationella byrån för förnybar energi (Irena) 110 000
Övriga medlemsavgifter till internationella organisationer och finansiella bidrag till OECD 436 000
Sammanlagt 8 507 000

2018 budget 8 507 000
2017 budget 8 507 000
2016 bokslut 8 007 000

(89.) Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.


2017 budget 100 000 000
2016 bokslut 182 500 000