Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              04. Andra inkomster från EU
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2018

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområdePDF-versio

01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket

Under momentet beräknas inflyta 536 733 000 euro.

Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret.

Förklaring:För att EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fiskeripolitik ska kunna genomföras beräknas Finlands andel från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) uppgå till sammanlagt 536 833 000 euro. När 100 000 euro av detta intäktsförs utanför budgeten till interventionsfonden för jordbruket beräknas 536 733 000 euro inflyta under momentet. I inkomstposten har som tillägg beaktats införandet av EU:s skolprogram under momenten 30.20.41 och 30.20.46 samt ökningen av det stöd som betalas till producentorganisationerna. Det finns inga uppgifter om huruvida EU kommer att bevilja medlemsländerna krisstöd för 2018. År 2017 reserverades 10 miljoner euro under moment 30.20.41 för EU-finansierat krisstöd.

Ålands inkomster har inte beaktats i totalinkomsten till den del uppgifterna hör till Ålands behörighet.

Uppskattning av inkomsterna från EGFJ

  Sammanlagt mn € Motsvarande utgifter
under moment
     
I budgeten    
EU-inkomststöd 525,000 30.20.41
EU-marknadsstöd 6,130 30.20.41
— skolprogrammet 4,930 30.20.41
— stöd för privat lagring 1,200 30.20.41
Åtgärder som kompletterar EU:s skolprogram 0,500 30.20.46
Producentorganisationerna 2,800 30.20.46
Honungsproduktion 0,103 30.20.46
Främjande av avsättningen 2,200 30.20.46
Sammanlagt 536,733  
Till interventionsfonden för jordbruket 0,100 I interventionsfonden
för jordbruket
Sammanlagt 536,833  

2018 budget 536 733 000
2017 budget 544 503 000
2016 bokslut 537 737 945

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling

Under momentet beräknas inflyta 230 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Inkomsterna innehåller de löpande betalningarna för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland till statsbudgeten ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling (EJFLU) för programperioden 2014—2020.


2018 budget 230 000 000
2017 budget 310 000 000
2016 bokslut 397 123 239

03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen

Under momentet beräknas inflyta 10 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Sammanlagt 10 000 000 euro beräknas bli intäktsfört som inkomster från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under programperioden 2014—2020.

Vid dimensioneringen av inkomsterna från EU har även Ålands andel beaktats.


2018 budget 10 000 000
2017 budget 8 000 000
2016 bokslut 7 211 711

04. Andra inkomster från EU

Under momentet beräknas inflyta 495 000 euro.

Förklaring:Som inkomster under momentet har beaktats andra inkomster från EU till jord- och skogsbruksministeriets uppgiftsområde än de inkomster som intäktsförs från EU under moment 12.30.01 och 12.30.02 eller för projekt som forskningsanstalterna finansierar. Inkomsterna inflyter i enlighet med EU:s rättsakter.

Uppskattning av inkomsterna

  Inkomster € Moment
 
Djursjukdomar och skadegörare, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 652/2014, varav 495 000  
— TSE-, AI- och ASF-programmen och programmet för uppföljning av resistens mot antimikrobiella medel 163 000 30.20.02
— Rabies-programmet 118 000 30.20.20
Stöd för växtskyddsåtgärder 214 000 30.20.02 och 30.20.20

Under momentet intäktsförs i fråga om djursjukdomar inkomsterna från EU för TSE-, AI- och ASF-programmen, programmen för uppföljning av resistens mot antimikrobiella medel och Rabies-programmet, vilka medfinansieras av EU. I fråga om växtskadegörare intäktsförs under momentet inkomsterna från EU för kartläggningsprogrammen och bekämpningsåtgärderna.


2018 budget 495 000
2017 budget 718 000
2016 bokslut 1 543 210

20. Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport

Under momentet beräknas inflyta 40 500 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet grundar sig på lotterilagen (1047/2001). Av Veikkaus Ab:s avkastning ska en del användas för att främja hästuppfödning och hästsport. Av anslaget används en del som motsvarar inkomsterna till att främja hästuppfödning och hästsport (moment 30.10.54). Utöver de användningsändamål som avses i statsrådets förordning om den andel av Veikkaus Ab:s avkastning som ska användas för främjande av hästuppfödning och hästsport (14/2017) kan av anslaget till en del som motsvarar inkomsterna användas 168 000 euro till hästhushållsforskning (moment 30.01.05) samt 240 000 euro till utgifter som föranleds av beviljande av understöd för främjande av hästhushållning (moment 30.01.01).


2018 budget 40 500 000
2017 budget 40 100 000
2016 bokslut 936 465

40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 3 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter av fiskerihushållningsavgifter som fastställts med stöd av 3 kap. 14 och 22 § i vattenlagen (587/2011) samt miljöskyddslagen (527/2014) och av andra motsvarande avgifter. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 30.40.20.


2018 budget 3 000 000
2017 budget 3 000 000
2016 bokslut 2 352 681

41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv

Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna baserar sig på fisketillståndsavgifter enligt lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017) samt statsrådets förordningar 195/2017 och 196/2017 som utfärdats med stöd av den. Statens andel av de utgifter som motsvarar inkomsten 2017 har antecknats under moment 30.40.22 och den andel som hör till fiskelagen och andra enskilda vattenägare under moment 30.40.40.


2018 budget 500 000
2017 budget 500 000
2016 bokslut 422 033

42. Avgifter för jakt på hjortdjur

Under momentet beräknas inflyta 4 575 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter av jaktlicensavgifter enligt 4 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). Jaktlicensavgiften för en fullvuxen älg är 120 euro och för en älgkalv 50 euro. Avgiftsnivån förblir oförändrad. År 2018 beräknas det inflyta 4,2 miljoner euro i form av jaktlicensavgifter för älg och 0,375 miljoner euro i form av jaktlicensavgifter för vitsvanshjort. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 30.40.41.


2018 budget 4 575 000
2017 budget 3 400 000
2016 bokslut 4 117 689

44. Fiskevårdsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 10 100 000 euro.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om fiske (379/2015). Genom ändringen höjs fiskevårdsavgifterna så att avgiften för ett kalenderår höjs från 39 till 45 euro, avgiften för sju dygn höjs från 12 till 15 euro och avgiften för ett dygn höjs från 5 till 6 euro.

Antalet betalningar av fiskevårdsavgifter beräknas 2018 kvarstå på nuvarande nivå. Då det beräknas att antalet fiskevårdsavgifter som betalas för ett kalenderår är 210 000, antalet fiskevårdsavgifter som betalas för perioder på sju dygn är 35 000 och antalet fiskevårdsavgifter som betalas för ett dygn är 22 000, beräknas det år 2018 inflyta totalt 10 100 000 euro under momentet.


2018 budget 10 100 000
2017 budget 8 700 000
2016 bokslut 8 704 570

45. Jaktvårdsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 11 920 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift. Anslaget under momentet ökar på grund av höjningen av jaktvårdsavgiften med 1 790 000 euro. Inkomsterna grundar sig på 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993).

Var och en som bedriver jakt eller är jaktledare enligt 28 § i jaktlagen (615/1993) ska för varje jaktår betala jaktvårdsavgift till staten. Den höjda jaktvårdsavgiften föreslås bli 39 euro och antalet jägare beräknas 2018 uppgå till ca 305 700. Det beräknas inflyta 11 920 000 euro. De utgifter som ska användas för främjande av vilthushållningen har antecknats under moment 30.40.50.


2018 budget 11 920 000
2017 budget 10 130 000
2016 bokslut 10 063 316

99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 5 500 000 euro.

Förklaring:I inkomsterna under momentet beaktas de inkomster och återkrav för vilka det inte finns något särskilt inkomstmoment eller som inte beaktas såsom inkomster som ska nettobudgeteras eller som inte kan gottskrivas under utgiftsmomentet. Under momentet intäktsförs dessutom inkomster av avgifter för förädling av trädgårdsväxter för vilka motsvarande utgift har antecknats under moment 30.01.05.


2018 budget 5 500 000
2017 budget 6 000 000
2016 bokslut 4 841 492