Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              (10.) Tullens inkomster
              25. Inkomster av metallmynt
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2018

28. Finansministeriets förvaltningsområdePDF-versio

(10.) Tullens inkomster

Förklaring:Det föreslås att momentet och inkomstposten under det slopas i budgeten.


2017 budget 2 320 000
2016 bokslut 2 251 898

11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 129 073 000 euro.


2018 budget 129 073 000
2017 budget 135 473 000
2016 bokslut 135 376 083

12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 24 606 000 euro.


2018 budget 24 606 000
2017 budget 25 951 000
2016 bokslut 25 932 432

13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 14 245 000 euro.


2018 budget 14 245 000
2017 budget 14 854 000
2016 bokslut 14 944 113

20. Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik

Under momentet beräknas inflyta 9 974 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på intäktsföring periodiserad över flera år som motsvarar användningen av anslag anvisade för utvecklings- och utvidgningsinvesteringar i Statens center för informations- och kommunikationsteknik.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.20.10.


2018 budget 9 974 000
2017 budget 4 500 000
2016 bokslut 705 941

25. Inkomster av metallmynt

Under momentet beräknas inflyta 10 000 000euro i nettoinkomster.

Under momentet intäktsförs inkomster som uppkommer vid utgivning av metallmynt och överlåtelse av präglingsrättigheterna för dessa samt inkomster som uppkommer vid försäljning av de metallegeringar som fås från återbördade mynt.

Inkomster som inflyter under momentet får användas för betalning av tillverknings-, finansierings- och lagringskostnader enligt de avtal som ingåtts om tillverkning av metallmynt samt för inlösen av metallmynt och för utgifter för lagring och förstöring av metallmynt.

Under momentet antecknas även differensen mellan inkomsterna av jubileums- och samlarmynt och utgifterna för dem.

Förklaring:

Inkomster och utgifter (euro)

   
Inkomster av verksamheten 13 000 000
Särskilda utgifter för verksamheten 3 000 000
Nettoinkomster 10 000 000

2018 budget 10 000 000
2017 budget 15 000 000
2016 bokslut 8 825 441

50. Överföring från statens pensionsfond

Under momentet beräknas inflyta 1 865 863 000 euro.

Statens pensionsfond beslutar om det månatliga överföringsbeloppet.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Det föreskrivs om överföringen i 6 § 1 mom. i lagen om statens pensionsfond (1297/2006). Ur statens pensionsfond överförs årligen till statsbudgeten ett belopp som utgör 40 % av de årliga utgifterna för pensioner som grundar sig på anställning som omfattas av lagen.

Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2018 (2551).


2018 budget 1 865 863 000
2017 budget 1 827 079 000
2016 bokslut 1 790 247 374

51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar

Under momentet beräknas inflyta 217 200 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Under momentet inflyter inkomster som utgör ersättning som andra pensionsanstalter har betalat till staten för pensionsutgifter som dessa med stöd av pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) ansvarar för.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.50.63.

Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2018 (2551).


2018 budget 217 200 000
2017 budget 198 471 000
2016 bokslut 182 343 711

52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier

Under momentet beräknas inflyta 16 680 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter med stöd av lagen om statskontoret (305/1991) från avgifter som tas ut hos statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga affärsverk. Avgifterna motsvarar ersättningar för olycksfall, förmåner som motsvarar grupplivförsäkring, ersättningar för trafikskador och andra ersättningar som Statskontoret betalar.

Beräknade inkomster (euro)

   
Olycksfall (olycksfallsavgifter) 14 000 000
Förmån som motsvarar grupplivförsäkring 1 100 000
Gamla affärsverk 30 000
Lagen om offentlig arbetskraftsservice, invandring, nämndemän 700 000
Trafikskador 850 000
Sammanlagt 16 680 000

2018 budget 16 680 000
2017 budget 18 230 000
2016 bokslut 16 184 109

60. Premie för främjande av arbetarskydd

Under momentet beräknas inflyta 850 000 euro.

Förklaring:Inkomstposten grundar sig på lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979), lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) och lagen om statskontoret (305/1991). Inkomstposten beräknas så att den är 0,23 promille av de löner som betalats till de statsanställda. I inkomstposten har man beaktat att antalet anställda inom staten minskar och dessutom de effekter på lönesumman som följer av de löneförhöjningar som överenskommits vid tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingarna.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.60.10.


2018 budget 850 000
2017 budget 850 000
2016 bokslut 841 468

92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel

Under momentet beräknas inflyta 35 800 000 euro.

Förklaring:Enligt det beslut av Europeiska unionens råd (2014/335/EU) som gäller egna medel får medlemsstaterna, då de för EU redovisar de tullar, jordbruksavgifter och sockeravgifter som de tar ut för unionens räkning, från de inkomster som influtit dra av 20 % för att täcka de uppbördskostnader som föranleds dem under finansieringsperioden 2014—2020.


2018 budget 35 800 000
2017 budget 31 300 000
2016 bokslut 39 323 410

93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter

Under momentet beräknas inflyta 1 500 000 euro.

Förklaring:Europeiska unionen betalar i förskott ersättning för reseutgifter till medlemsländerna. Medlemsstaterna får årligen ett totalt anslag som utgör en för varje medlemsstat fastställd procentuell andel av anslaget under punkten Möten och kallelser i allmänhet i EU:s budget.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.92.20.


2018 budget 1 500 000
2017 budget 1 500 000
2016 bokslut 2 015 683

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 13 170 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på följande författningar:

1) försäkringsersättningsregresser: lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990)

2) arv som tillfallit staten: ärvdabalken (40/1965)

3) borgensavgifter som tagits ut för affärsverkens lån: lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988)

4) återbetalda pensioner: pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016)

5) ersättning för vissa intjänade pensionsrätter: lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003)

6) inkomster från uttag av betalda gottgörelser för dröjsmål vid rättegång: lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009).

Beräknade inkomster (euro)

   
Försäkringsersättningsregresser 2 800 000
Arv som tillfallit staten 4 000 000
Avgifter som erhållits för beviljade borgensförbindelser 3 570 000
Återbetalda pensioner 500 000
Ersättning för vissa intjänade pensionsrätter 400 000
Inkomster från uttag av betalda gottgörelser för dröjsmål vid rättegång 100 000
Övriga inkomster 1 800 000
Sammanlagt 13 170 000

2018 budget 13 170 000
2017 budget 13 000 000
2016 bokslut 25 877 031