Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2018

27. Försvarsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster

Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster.

Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Byggverkets resultat består av flera faktorer: att lokalernas och utrustningens användbarhet och energieffektivitet förbättras, en höjning av effektiviteten i eget arbete, prisutvecklingen jämfört med prisutvecklingen på marknaden, att konkurrensutsättningen av entreprenaderna lyckas, kundtillfredsställelse samt arbetstillfredsställelse.

Vid utvecklandet av verksamhetens resultat beaktas statskoncernens riktlinjer för utvecklandet av statsförvaltningens stödtjänster.

Funktionell effektivitet

Den service som ordnas för försvarsförvaltningen tryggas i fråga om kvalitet, konkurrenskraft, tillgång och driftsäkerhet. Tjänsterna produceras som egen tjänsteproduktion och marknadsmässig underleverans och med beaktande av säkerhet och beredskapsförmåga. Följande målnivåer uppställs för nyckeltalen för underhållet av fastigheter, energitjänsterna och miljövården:

Nyckeltal 2016
utfall
2017
prognos
2018
uppskattning
       
Fastighetsskötsel      
Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, %1) 0,2 -1,5 -2,0
Städtjänster      
Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, %2) -0,8 -1,0 -2,0
Grad av utlokaliserade städtjänster, %3) 43 45 45
Tekniska tjänster      
Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, % 68 76 76
Godkänd årsreparationsplan, genomförandegrad, % 89 100 100
Energitjänster      
Specifik värmeförbrukning, kWh/byggnadsm3/uppvärmd volym 37,7 37,2 36,5
Specifik elförbrukning, kWh/byggnadsm3/elektrifierad volym 16,6 16,7 16,6
Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm3/uppvärmd volym 77,6 77,0 76,0
Miljömål      
Materialåtervinning, % 48 50 52
Värmeproduktionens CO2 -specifika utsläpp kg/ MWh 211 205 198
Andelen förnybar energi i energiproduktionen, %      
— värmeproduktion, sammanlagt 36,8 37,0 37,5
— värme, köp 39,4 39,5 40,0
— värme, egen produktion 16,2 15,0 20,0
— elektricitet 56,0 56,0 58,0

1) Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln med utvecklingen av marknadspriserna

2) Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster med utvecklingen av marknadspriserna

3) Byggverket har utlokaliserat alla de städobjekt som truppförbanden har gett tillstånd att utlokalisera.

Produktion och kvalitetsledning
Nyckeltal 2016
utfall
2017
prognos
2018
uppskattning
       
Fastighetsskötsel      
Lägenhetsyta (mn nyttom2), försvarsförvaltningen 2,5 2,5 2,5
Lägenhetsyta (mn nyttom2), övriga 0,15 0,15 0,14
Städtjänster      
Städyta (mn städm2), försvarsförvaltningen 1,2 1,1 1,1
Städyta (mn städm2), övriga 0,1 0,1 0,1
Tekniska tjänster      
Årsreparationsprojekt (st.) 1 220 1 100 1 200
Särbeställningsprojekt (st.) 792 400 500
Projekt för små investeringar (st.) 66 150 150
Energitjänster      
Levererad värme, väderjusterat (MWh) 330 650 316 000 312 000
Levererad el (MWh) 258 005 251 500 251 000
Levererat vatten (1 000 m3) 863 845 830
Byggentreprenadtjänster      
Färdigställda projektplaner (st.) 17 15 15
Färdigställda projekt (st.) 30 20 20
Kundtillfredsställelse (1—5) 3,93 3,9 3,9
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Nivån på arbetstillfredsställelsen förbättras genom satsningar på vissa utvalda prioritetsområden inom personalpolitiken.

Nyckeltal 2016
utfall
2017
prognos
2018
mål
       
Arbetstillfredsställelse (1—5) 3,6 3,6 3,6
— kvinnor 3,7 3,6 3,6
— män 3,5 3,6 3,6

Byggverkets inkomster inflyter från de prestationer som prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer, och som produceras för försvarsförvaltningen till självkostnadspris och för utomstående på företagsekonomiska grunder.

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoinkomster 150 426 149 404 141 689
Bruttoutgifter 150 390 149 396 141 681
Nettoinkomster 36 8 8

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 150 426 149 404 141 689
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 150 390 149 396 141 681
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 36 8 8
Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100

2018 budget 8 000
2017 budget 8 000
2016 bokslut 35 811

20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter

Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i nettoinkomster.

Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom.

Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är inkomster av föryttringen av lös egendom, ersättning för svinn samt royaltyavgifter som tas ut för den produktutveckling som försvarsmakten finansierar.

Inkomster och utgifter (euro)

   
Bruttoinkomster  
Inkomster vid föryttring av lös egendom, av ersättning för svinn samt av royaltyavgifter 3 860 000
Bruttoutgifter  
Utgifter vid föryttring, förvärv och underhåll av lös egendom 3 842 000
Nettoinkomster 18 000

2018 budget 18 000
2017 budget 18 000
2016 bokslut 18 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 4 500 000 euro.

Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är ersättningar från FN för kostnaderna för krishanteringsinsatser och avgifter som tagits ut för tjänster som producerats för andra deltagarländer i samband med insatserna, dröjsmålsräntor på förskott på anskaffningar, återbäringar och ränteintäkter som hänför sig till FMS-betalningsarrangemangen samt sådana inkomster för förvaltningsområdets bokföringsenheter som inte har budgeterats under andra moment.


2018 budget 4 500 000
2017 I tilläggsb. -830 000
2017 budget 4 868 000
2016 bokslut 6 800 379