Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

26. Inrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

98. Inkomster från EU

Under momentet beräknas inflyta 25 704 000 euro.

Inkomsterna budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:De fonder som har en grunddel innefattar också en s.k. rörlig finansieringsdel. Då är det möjligt att ur fonderna utöver grunddelen för nationella program få en rörlig finansieringsandel för genomförande av någon specialåtgärd. Från asyl-, migrations- och integrationsfonden kan erhållas finansiering för särskilda åtgärder exempelvis för att ta emot vidarebosatta flyktingar, för att ta emot asylsökande som omplaceras inom EU och för att ta emot syrier som ska vidarebosättas från Turkiet. Det finns ännu inga uppgifter om storleken på den slutliga finansieringsandel som erhålls för särskilda åtgärder, utan den preciseras i enlighet med genomförandet.

Finansieringen för mottagande av vidarebosatta flyktingar kan avsevärt öka Finlands anslag ur fonden. Anslag beviljas medlemsstaterna med två års mellanrum och för att få dem bör flyktingarna ha anlänt till Finland inom en tidsperiod på två år innan anslagen beviljas. Engångsersättningen för en vidarebosatt flykting är 6 000 euro eller, för grupper som prioriteras i EU:s vidarebosättningsprogram, 10 000 euro per flykting. De mottagande medlemsstaterna får 6 000 euro per person i ersättning för de asylsökande som omplaceras från Grekland och Italien 2015—2017. Den summa som betalas till Finland för 2 078 personer som omplaceras är 12 468 000 euro. För de syriska flyktingar som vidarebosattes från Turkiet mellan maj 2016 och september 2017 betalas 6 500 euro per person till den mottagande medlemsstaten. För Finlands del gäller vidarebosättningen 1 035 personer för vilka ersättningssumman är 6 727 500 euro.

Det tekniska biståndets storlek kommer utöver grunddelen att utgöras av en ca 5 procent stor andel av det totala beloppet av finansiering som beviljats medlemsstaten.

Det inflöde som beräknas bli intäktsfört till Finland under 2018 består av förskottsbetalningar från fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden samt ersättningar som baserar sig på ansökningar om utbetalning av stöd för omplacering, vidarebosättning och tekniskt bistånd. Antalet mottagna asylsökande räknat enligt antalet omplacerade personer beräknas under uppföljningsperioden uppgå till 1 326 personer och antalet personer som vidarebosätts från Turkiet beräknas uppgå till 914 personer.

De utbetalningar som görs av inkomsterna från Fonden för inre säkerhet och från Asyl-, migrations- och integrationsfonden har budgeterats under moment 26.01.24. Inkomsterna och utgifterna för fonderna under programperioden 2014—2020 kommer att jämnas ut mot slutet av programmen.

Beräknade finansieringsandelar för hela programperioden 2014—2020 (1 000 euro)

Fonder1)  
   
Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF, grunddelen 26 041
AMIF anslag för vidarebosättning 42 000
AMIF omplaceringar 12 468
AMIF nödfinansiering 7 600
AMIF syrier som vidarebosätts från Turkiet 6 727
Fonden för inre säkerhet ISF, instrumentet för yttre gränser och visering, grunddelen ISF-B2) 37 295
Fonden för inre säkerhet ISF, instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet och krishantering ISF-P 17 861
Sammanlagt 149 992

1) AMIF-finansieringen (exkl. grunddelen) är helt bunden till beslut på EU-nivå och genomförandet av dem på såväl EU- som medlemsstatsnivå. Den slutliga finansieringsandelen kommer att utformas i enlighet med tillgängliga mekanismer för särskild finansiering.

2) Medlemsstaterna kan använda högst 40 procent av grunddelen för finansiering av driftsstöd. Instrumentet omfattar finansiering för särskilda åtgärder till Frontex-instrument.


2018 budget 25 704 000
2017 I tilläggsb. 1 550 000
2017 budget 8 396 000
2016 bokslut 43 634 598

99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 1 950 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

   
Ersättningar från Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex för avlägsnande ur landet med flyg 1 500 000
Återbetalningar av anslag som beviljats förläggningarna 350 000
Inkomster av försäljning av beslagtagna föremål 50 000
Övriga inkomster 50 000
Sammanlagt 1 950 000

2018 budget 1 950 000
2017 budget 450 000
2016 bokslut 379 563