Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATURPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2016—2018

    År 2016
bokslut
1000 €
År 2017
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2018
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2017—2018
    1000 € %
 
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 37 093 32 085 34 907 2 822 9
20. Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter 982 982 0
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 37 093 31 103 33 925 2 822 9
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 141 298 145 160 146 860 1 700 1
10. Domstolarnas inkomster 35 722 46 110 46 110 0
15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster 24 114 23 300 25 000 1 700 7
20. Utsökningsavgifter 78 750 73 000 73 000 0
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 2 712 2 750 2 750 0
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 44 014 8 846 27 654 18 808 213
98. Inkomster från EU 43 635 8 396 25 704 17 308 206
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 380 450 1 950 1 500 333
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 6 854 4 894 4 526 -368 -8
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 36 8 8 0
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 18 18 0
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 6 800 4 868 4 500 -368 -8
28. Finansministeriets förvaltningsområde 2 244 869 2 288 528 2 338 961 50 433 2
(10.) Tullens inkomster 2 252 2 320 -2 320 -100
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 135 376 135 473 129 073 -6 400 -5
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 25 932 25 951 24 606 -1 345 -5
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 14 944 14 854 14 245 -609 -4
20. Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik 706 4 500 9 974 5 474 122
25. Inkomster av metallmynt 8 825 15 000 10 000 -5 000 -33
50. Överföring från statens pensionsfond 1 790 247 1 827 079 1 865 863 38 784 2
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 182 344 198 471 217 200 18 729 9
52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier 16 184 18 230 16 680 -1 550 -9
60. Premie för främjande av arbetarskydd 841 850 850 0
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 39 323 31 300 35 800 4 500 14
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 2 016 1 500 1 500 0
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 25 877 13 000 13 170 170 1
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 586 422 573 686 586 800 13 114 2
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 17 859 24 000 18 300 -5 700 -24
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel 543 044 545 686 564 500 18 814 3
99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 25 518 4 000 4 000 0
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 975 054 935 051 853 323 -81 728 -9
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 537 738 544 503 536 733 -7 770 -1
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 397 123 310 000 230 000 -80 000 -26
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 7 212 8 000 10 000 2 000 25
04. Andra inkomster från EU 1 543 718 495 -223 -31
20. Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport 936 40 100 40 500 400 1
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 353 3 000 3 000 0
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 422 500 500 0
42. Avgifter för jakt på hjortdjur 4 118 3 400 4 575 1 175 35
44. Fiskevårdsavgifter 8 705 8 700 10 100 1 400 16
45. Jaktvårdsavgifter 10 063 10 130 11 920 1 790 18
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 4 841 6 000 5 500 -500 -8
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 153 796 4 995 5 550 555 11
10. Trafikverkets inkomster 153 195 4 145 4 700 555 13
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 601 850 850 0
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 353 554 357 205 391 779 34 574 10
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 3 019 2 840 2 869 29 1
(30.) Överföringar från fonder utanför statsbudgeten 65 000 0
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 27 482 31 865 31 810 -55 0
50. Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken 137 463 170 000 240 000 70 000 41
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 120 589 152 500 117 100 -35 400 -23
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 543 242 545 768 567 738 21 970 4
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 1 839 1 600 1 600 0
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 186 500 300 -200 -40
90. Avkastning av penningspelsverksamhet 426 788 449 163 467 313 18 150 4
98. Återbäringar av statsunderstöd 113 232 93 200 97 200 4 000 4
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 1 198 1 305 1 325 20 2
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 50 341 31 650 14 650 -17 000 -54
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 1 225 1 650 1 650 0
20. Överföring från statens bostadsfond 47 000 26 500 12 000 -14 500 -55
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 2 116 3 500 1 000 -2 500 -71
39. Övriga inkomster av blandad natur 478 301 370 500 549 700 179 200 48
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 112 200 193 000 172 200 -20 800 -11
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 104 649 75 000 75 000 0
04. Återtagande av överförda anslag 253 527 100 000 300 000 200 000 200
10. Övriga inkomster av blandad natur 7 923 2 500 2 500 0
Sammanlagt 5 614 838 5 298 368 5 522 448 224 080 4