Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATURPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2016—2018

    År 2016
bokslut
1000 €
År 2017
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2018
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2017—2018
    1000 € %
 
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 37 093 32 085 34 907 2 822 9
20. Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter 982 982 0
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 37 093 31 103 33 925 2 822 9
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 141 298 145 160 146 860 1 700 1
10. Domstolarnas inkomster 35 722 46 110 46 110 0
15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster 24 114 23 300 25 000 1 700 7
20. Utsökningsavgifter 78 750 73 000 73 000 0
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 2 712 2 750 2 750 0
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 44 014 8 846 27 654 18 808 213
98. Inkomster från EU 43 635 8 396 25 704 17 308 206
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 380 450 1 950 1 500 333
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 6 854 4 894 4 526 -368 -8
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 36 8 8 0
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 18 18 0
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 6 800 4 868 4 500 -368 -8
28. Finansministeriets förvaltningsområde 2 244 869 2 288 528 2 338 961 50 433 2
(10.) Tullens inkomster 2 252 2 320 -2 320 -100
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 135 376 135 473 129 073 -6 400 -5
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 25 932 25 951 24 606 -1 345 -5
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 14 944 14 854 14 245 -609 -4
20. Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik 706 4 500 9 974 5 474 122
25. Inkomster av metallmynt 8 825 15 000 10 000 -5 000 -33
50. Överföring från statens pensionsfond 1 790 247 1 827 079 1 865 863 38 784 2
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 182 344 198 471 217 200 18 729 9
52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier 16 184 18 230 16 680 -1 550 -9
60. Premie för främjande av arbetarskydd 841 850 850 0
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 39 323 31 300 35 800 4 500 14
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 2 016 1 500 1 500 0
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 25 877 13 000 13 170 170 1
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 586 422 573 686 586 800 13 114 2
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 17 859 24 000 18 300 -5 700 -24
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel 543 044 545 686 564 500 18 814 3
99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 25 518 4 000 4 000 0
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 975 054 935 051 853 323 -81 728 -9
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 537 738 544 503 536 733 -7 770 -1
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 397 123 310 000 230 000 -80 000 -26
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 7 212 8 000 10 000 2 000 25
04. Andra inkomster från EU 1 543 718 495 -223 -31
20. Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport 936 40 100 40 500 400 1
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 353 3 000 3 000 0
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 422 500 500 0
42. Avgifter för jakt på hjortdjur 4 118 3 400 4 575 1 175 35
44. Fiskevårdsavgifter 8 705 8 700 10 100 1 400 16
45. Jaktvårdsavgifter 10 063 10 130 11 920 1 790 18
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 4 841 6 000 5 500 -500 -8
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 153 796 4 995 5 550 555 11
10. Trafikverkets inkomster 153 195 4 145 4 700 555 13
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 601 850 850 0
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 353 554 357 205 391 779 34 574 10
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 3 019 2 840 2 869 29 1
(30.) Överföringar från fonder utanför statsbudgeten 65 000 0
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 27 482 31 865 31 810 -55 0
50. Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken 137 463 170 000 240 000 70 000 41
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 120 589 152 500 117 100 -35 400 -23
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 543 242 545 768 567 738 21 970 4
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 1 839 1 600 1 600 0
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 186 500 300 -200 -40
90. Avkastning av penningspelsverksamhet 426 788 449 163 467 313 18 150 4
98. Återbäringar av statsunderstöd 113 232 93 200 97 200 4 000 4
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 1 198 1 305 1 325 20 2
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 50 341 31 650 14 650 -17 000 -54
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 1 225 1 650 1 650 0
20. Överföring från statens bostadsfond 47 000 26 500 12 000 -14 500 -55
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 2 116 3 500 1 000 -2 500 -71
39. Övriga inkomster av blandad natur 478 301 370 500 549 700 179 200 48
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 112 200 193 000 172 200 -20 800 -11
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 104 649 75 000 75 000 0
04. Återtagande av överförda anslag 253 527 100 000 300 000 200 000 200
10. Övriga inkomster av blandad natur 7 923 2 500 2 500 0
Sammanlagt 5 614 838 5 298 368 5 522 448 224 080 4