Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

  euro
ANSLAG
21. RIKSDAGEN 124 743 000
01. Riksdagsledamöterna 21 247 000
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 21 247 000
10. Riksdagens kansli 74 207 000
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 53 394 000
02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) 2 482 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 6 800 000
51. Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag) 3 531 000
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 000 000
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) 4 000 000
20. Riksdagens justitieombudsman 6 061 000
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 6 061 000
30. Utrikespolitiska institutet 3 618 000
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 398 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 220 000
40. Statens revisionsverk 15 527 000
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 14 937 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 590 000
90. Riksdagens övriga utgifter 4 083 000
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag) 4 083 000
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 19 030 000
01. Republikens president 2 875 000
01. Arvodet till republikens president (fast anslag) 126 000
02. Omkostnader för republikens president (reservationsanslag 2 år) 199 000
20. Utgifter för besök och mötesresor (reservationsanslag 2 år) 2 550 000
02. Republikens presidents kansli 16 155 000
01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 8 055 000
02. Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år) 600 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 2 500 000
75. Ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
23. STATSRÅDETS KANSLI 210 267 000
01. Förvaltning 169 257 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) 123 223 000
02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag) 6 510 000
03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år) 1 000 000
04. Resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare (reservationsanslag 2 år) 867 000
22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 11 400 000
24. Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år) 6 800 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 19 457 000
10. Ägarstyrningen 5 700 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 5 700 000
20. Understödjande av politisk verksamhet 29 635 000
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 29 635 000
30. Justitiekanslersämbetet 3 405 000
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 405 000
90. Övriga utgifter 2 270 000
21. Ordnar (förslagsanslag) 700 000
26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år) 800 000
61. Deltagaravgifter och finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (reservationsanslag 2 år) 770 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 091 905 000
01. Utrikesförvaltningen 243 384 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 218 638 000
20. Utgifter från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år) 982 000
21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 1 155 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 16 059 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 6 550 000
10. Krishantering 67 923 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år) 52 563 000
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag) 15 360 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete 686 266 000
50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab 0
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) 546 266 000
88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år) 130 000 000
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 94 332 000
50. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 1 341 000
51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) 45 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 90 046 000
67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år) 100 000
68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år) 1 800 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 1 000 000
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 940 743 000
01. Ministeriet och förvaltningen 122 788 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 20 068 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år) 7 661 000
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 9 058 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 12 032 000
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 115 000
22. Harmonisering av kontors- och kommunikationssystem (reservationsanslag 3 år) 2 590 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 43 902 000
50. Understöd (fast anslag) 8 362 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) 19 000 000
10. Domstolar och rättshjälp 413 409 000
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 544 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 447 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) 250 147 000
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 65 071 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) 76 200 000
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 100 522 000
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 100 522 000
30. Åklagarna 44 205 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 44 205 000
40. Verkställighet av straff 214 709 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 210 009 000
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) 4 700 000
50. Valutgifter 45 110 000
20. Valutgifter (förslagsanslag) 45 110 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 463 996 000
01. Förvaltning 147 949 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 987 000
04. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år) 1 739 000
20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) 8 017 000
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år) 22 555 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 100 409 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år) 225 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag) 1 017 000
10. Polisväsendet 760 991 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 720 682 000
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 30 141 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år) 9 168 000
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
20. Gränsbevakningsväsendet 247 492 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 235 292 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år) 12 200 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 67 191 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 15 997 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 48 788 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 2 406 000
43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år) 0
40. Invandring 240 373 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år) 49 395 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) 137 594 000
22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år) 6 800 000
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag) 46 584 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 871 971 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 388 977 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 085 000
21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 2 875 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 372 017 000
10. Militärt försvar 2 425 960 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 941 231 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år) 478 100 000
19. Modifiering av Hawk Mk 51-plan (reservationsanslag 3 år) 4 600 000
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag) 2 029 000
30. Militär krishantering 57 034 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år) 57 024 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 10 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 17 194 849 000
01. Förvaltningen 168 081 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 30 748 000
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år) 245 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 124 088 000
69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag) 13 000 000
10. Beskattningen och Tullen 577 946 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 368 601 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 163 018 000
20. Utgifter för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 2 år) 1 727 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag) 15 900 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) 22 700 000
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag) 6 000 000
20. Tjänster för statssamfundet 39 881 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 24 721 000
02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag) 50 000
06. Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år) 110 000
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år) 3 000 000
10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år) 10 000 000
88. Senatfastigheter 0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen 75 162 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 46 014 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 312 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 25 836 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning 79 846 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 50 345 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 27 399 000
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år) 2 102 000
50. Pensioner och ersättningar 4 953 587 000
15. Pensioner (förslagsanslag) 4 673 697 000
16. Extra pensioner (förslagsanslag) 2 050 000
17. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) 2 643 000
50. Skadestånd (förslagsanslag) 40 500 000
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag) 217 200 000
95. Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag) 17 497 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen 15 865 000
02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag) 15 000
10. Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år) 850 000
12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år) 15 000 000
60. Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag) 0
70. Utvecklande av statsförvaltningen 259 575 000
01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år) 4 900 000
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
03. Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen (reservationsanslag 3 år) 0
05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år) 180 530 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) 30 268 000
21. Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år) 15 663 000
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år) 15 114 000
40. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år) 8 100 000
80. Överföringar till landskapet Åland 265 158 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag) 237 158 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag) 15 000 000
33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) 13 000 000
90. Stöd till kommunerna 8 469 121 000
20. Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
22. Utveckling av och stöd till förvaltnings- och servicestrukturerna (reservationsanslag 3 år) 200 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag) 8 457 931 000
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag) 7 990 000
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet 261 000 000
41. Energiskattestöd (förslagsanslag) 261 000 000
92. EU och internationella organisationer 2 011 777 000
03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år) 2 947 000
20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år) 1 500 000
40. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) 11 550 000
67. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag) 170 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) 1 984 000 000
87. Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (förslagsanslag) 11 610 000
95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag) 0
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen 17 850 000
95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag) 300 000
96. Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) 150 000
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag) 12 400 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 584 861 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet 243 800 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 17 264 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 58 458 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år) 7 453 000
04. Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering (reservationsanslag 2 år) 0
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 3 058 000
22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år) 0
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 28 601 000
50. Vissa understöd (fast anslag) 1 337 000
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag) 3 313 000
52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag) 114 000 000
53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år) 8 090 000
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag) 2 226 000
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet 942 525 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) 40 854 000
02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år) 38 407 000
30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag) 703 168 000
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag) 152 833 000
51. (29.10.51 och 52) Statsunderstöd för organisationer (fast anslag) 7 263 000
52. Statsunderstöd för organisationer inom det fria bildningsarbetet (fast anslag) 0
20. Yrkesutbildning 807 986 000
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) 7 930 000
21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år) 26 737 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag) 768 271 000
33. Kompetensprogrammet för unga vuxna (fast anslag) 5 048 000
40. Högskoleundervisning och forskning 3 302 782 000
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) 11 605 000
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 17 031 000
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år) 1 113 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 648 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år) 141 821 000
22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år) 8 500 000
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år) 1 767 428 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag) 276 665 000
53. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av vetenskap (förslagsanslag) 106 497 000
54. Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag) 54 379 000
55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år) 826 250 000
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag) 19 845 000
86. Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital (fast anslag) 24 000 000
89. Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar (fast anslag) 46 000 000
70. Studiestöd 588 895 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år) 613 000
52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag) 54 200 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) 449 326 000
57. Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag) 31 456 000
59. Stöd för skolresor för studerande inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag) 53 300 000
80. Konst och kultur 456 612 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år) 3 966 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år) 2 277 000
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år) 19 316 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år) 4 866 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år) 5 969 000
16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag) 18 960 000
20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år) 15 686 000
30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag) 3 700 000
31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer (förslagsanslag) 46 615 000
35. Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år) 8 000 000
40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag) 252 000
41. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år) 26 648 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 7 350 000
51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) 14 615 000
52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av konst (förslagsanslag) 238 294 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) 27 671 000
55. Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet (reservationsanslag 3 år) 1 950 000
59. Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 2 år) 0
72. Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år) 739 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år) 3 688 000
95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag) 50 000
96. Donation till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital (reservationsanslag 2 år) 6 000 000
90. Idrottsverksamhet 166 468 000
30. Understöd till programmet Skolan i rörelse (reservationsanslag 3 år) 7 000 000
50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag) 158 939 000
52. Statsandel för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag) 529 000
91. Ungdomsarbete 75 793 000
50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) 54 770 000
51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år) 19 523 000
52. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år) 1 500 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 594 529 000
01. Förvaltning och forskning 132 162 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 24 010 000
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 69 804 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) 1 343 000
23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år) 5 120 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 27 532 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 4 353 000
10. Utveckling av landsbygden 413 879 000
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år) 75 276 000
41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) 25 000 000
42. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år) 58 330 000
43. Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år) 67 767 000
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) 3 466 000
51. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) 1 843 000
54. Främjande av hästhushållningen med den avkastning av penningspelsverksamhet som är avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport (reservationsanslag 2 år) 40 092 000
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år) 3 305 000
63. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag) 136 800 000
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 1 796 020 000
02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 38 125 000
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 178 000
20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag) 5 948 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) 325 400 000
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) 531 130 000
43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år) 290 710 000
44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år) 518 738 000
46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 5 705 000
47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 3 169 000
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag) 200 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år) 49 000 000
62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år) 5 717 000
40. Naturresursekonomi 198 877 000
20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år) 13 520 000
22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år) 14 880 000
31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år) 8 486 000
40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag) 1 745 000
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år) 4 575 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) 8 450 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) 56 230 000
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) 5 027 000
46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år) 39 400 000
50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år) 11 920 000
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år) 10 100 000
53. Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år) 1 132 000
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) 20 362 000
83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år) 50 000
64. Forststyrelsen 6 454 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 6 454 000
70. Lantmäteri och datalager 47 137 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 43 137 000
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) 4 000 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 362 555 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 495 221 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 281 000
21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 1 660 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 479 280 000
10. Trafiknätet 2 014 311 000
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 73 014 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år) 1 398 000 000
35. Statsunderstöd för byggandet av västmetron (reservationsanslag 3 år) 31 500 000
36. Statsunderstöd för spårvägsprojekt (reservationsanslag 3 år) 16 100 000
41. Statsbidrag för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) 13 000 000
76. Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag) 34 997 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) 323 700 000
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år) 0
79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) 123 000 000
20. Myndighetstjänster för trafiken 69 953 000
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 46 853 000
40. Skrotningspremie för fordon (reservationsanslag 2 år) 8 000 000
41. Främjande av säkerhetsverksamheten inom vägtrafiken (reservationsanslag 2 år) 9 100 000
42. Stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för gas- och etanolkonverteringar av personbilar (reservationsanslag 3 år) 6 000 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster 214 421 000
42. Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år) 841 000
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag) 101 420 000
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år) 4 200 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år) 89 974 000
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år) 12 683 000
66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år) 5 303 000
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation 523 104 000
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 156 000
45. Stöd till nyhets- och aktualitetsverksamhet vid tv-kanaler som betjänar allmänintresset (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år) 0
60. Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år) 507 948 000
50. Väder-, havs- och klimattjänster 45 545 000
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 45 545 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 841 524 000
01. Förvaltning 270 324 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 33 054 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 168 025 000
20. Civiltjänst (förslagsanslag) 4 939 000
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år) 2 056 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 36 072 000
40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år) 17 651 000
60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag) 20 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år) 8 507 000
89. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 0
20. Närings- och innovationspolitik 895 861 000
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 30 714 000
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år) 82 671 000
28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år) 400 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 250 900 000
41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag) 1 500 000
42. Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
43. Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer (reservationsanslag 3 år) 49 000 000
44. Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) 56 159 000
48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) 42 300 000
49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år) 89 303 000
50. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år) 1 000 000
51. Ett innovationspris för kvinnor (reservationsanslag 2 år) 118 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag) 96 986 000
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag) 10 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 141 000 000
87. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år) 0
88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år) 35 000 000
89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år) 11 800 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 489 626 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 162 576 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år) 327 050 000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet 79 731 000
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 11 188 000
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år) 8 297 000
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 071 000
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år) 4 731 000
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag) 822 000
51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) 2 572 000
52. Lönegaranti (förslagsanslag) 32 000 000
53. Hemtransport av och ersättning till resenärer (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag) 50 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 390 449 000
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
41. Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år) 0
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag) 12 171 000
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag) 100 000
44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag) 361 478 000
65. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) 1 700 000
60. Energipolitik 466 977 000
01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 6 513 000
20. Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år) 3 500 000
40. Energistöd (förslagsanslag) 57 694 000
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag) 14 950 000
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag) 0
43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag) 220 000
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag) 314 100 000
45. Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år) 40 000 000
46. Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (förslagsanslag) 27 000 000
47. Främjande av infrastrukturen för eltrafik och användning av biogas i trafiken (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
70. Integration 248 556 000
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år) 1 631 000
30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag) 246 925 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 14 960 670 000
01. Förvaltning 90 459 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 30 929 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år) 0
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år) 0
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) 550 000
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 1 106 000
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 16 278 000
07. Besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år) 7 992 000
25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 11 000 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 18 729 000
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 3 875 000
02. Tillsyn 66 017 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 12 213 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) 10 636 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år) 4 811 000
07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) 24 072 000
08. Omkostnader för en tillståndsmyndighet för administrering av användningen av social- och hälsovårdsuppgifter (reservationsanslag 2 år) 1 800 000
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) 12 485 000
03. Forskning och utveckling 135 965 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 48 541 000
25. Ett nationellt genomcentrum och ett nationellt cancercentrum (reservationsanslag 2 år) 7 400 000
31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år) 50 500 000
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år) 23 222 000
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) 6 302 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster 4 286 750 000
50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag) 11 750 000
51. Barnbidrag (förslagsanslag) 1 369 900 000
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag) 3 800 000
53. Militärunderstöd (förslagsanslag) 17 600 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) 1 478 800 000
55. Underhållsstöd (förslagsanslag) 214 600 000
56. Tolktjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag) 49 400 000
57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag) 820 900 000
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år) 320 000 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa 2 652 070 000
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) 26 840 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag) 1 010 000 000
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag) 30 000 000
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) 1 555 400 000
55. Statsandel till Utbildningsfonden (förslagsanslag) 3 730 000
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag) 26 100 000
30. Sjukförsäkring 2 119 700 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) 2 119 700 000
40. Pensioner 4 584 800 000
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) 61 000 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 685 300 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) 233 000 000
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) 10 000 000
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) 15 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag) 3 580 500 000
50. Stöd till veteraner 181 246 000
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) 1 250 000
50. Fronttillägg (förslagsanslag) 12 600 000
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) 88 000 000
52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år) 40 000 000
53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) 3 100 000
54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) 100 000
55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 3 500 000
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 32 688 000
57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 8 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 287 466 000
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år) 500 000
31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 400 000
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag) 15 000 000
33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag) 94 700 000
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag) 15 200 000
36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) 480 000
37. Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet (förslagsanslag) 5 346 000
38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet (reservationsanslag 2 år) 100 000 000
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år) 28 990 000
52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år) 17 550 000
63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag) 3 000 000
64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år) 6 300 000
70. Hälsa och funktionsförmåga främjas 35 248 000
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) 27 990 000
21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) 680 000
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) 550 000
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år) 2 200 000
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år) 2 900 000
52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år) 928 000
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare 162 974 000
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 144 534 000
41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) 2 050 000
42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år) 250 000
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) 16 140 000
90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd 357 975 000
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år) 357 975 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 181 154 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader 57 258 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 26 456 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 637 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 6 435 000
65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år) 1 730 000
10. Miljö- och naturvård 100 305 000
20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år) 6 900 000
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år) 2 440 000
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år) 16 025 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 30 906 000
60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år) 8 592 000
63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år) 26 630 000
64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år) 0
65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 1 812 000
70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
20. Samhällen, byggande och boende 23 591 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år) 4 741 000
02. Digitalisering av den byggda miljön och byggandet (reservationsanslag 3 år) 0
30. Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster (reservationsanslag 2 år) 1 000 000
52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år) 1 500 000
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 15 500 000
60. Överföring till statens bostadsfond 0
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år) 850 000
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 1 231 910 000
01. Ränta på statsskulden 1 221 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag) 1 221 000 000
09. Övriga utgifter för statsskulden 10 910 000
20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag) 10 910 000
Anslagens totalbelopp 55 674 707 000