Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              70. Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2018

61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 592 000 euro.

Anslaget får användas

1) med stöd av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004), för understöd för genomförandet av åtgärder som ingår i vatten- och havsförvaltningsplanerna

2) för avloppsvattenrådgivning för glesbygden i områden utanför avloppsnätet, i syfte att verkställa statsrådets förordning (209/2011)

3) till betalning av utgifter som föranleds av samordningen av de statliga avfallshanteringsarbeten som avses i 35 § i avfallslagen (1072/1993) och i 4 kap. i avfallsförordningen (1390/1993) och av beredningen, genomförandet och uppföljningen av projekt för sanering av förorenade markområden samt av beviljandet av saneringsbidrag för förorenade markområden

4) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 5 årsverken och av andra konsumtionsutgifter som föranleds av projekten

5) för åtgärder som är nödvändiga för att förhindra miljöskador

6) till betalning av utgifter som föranleds av försöksprogrammet för iståndsättning av förorenade markområden och återvinning av marksubstanser

7) till betalning av utgifter som främjar åtgärden ”Utbudet av trä utökas och trä används på ett mångsidigare sätt”, som ingår i spetsprojektet ”Fram för trä och nya skogsprodukter”

8) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Avtal får ingås om att ett arbete som finansierats med anslag under momentet och som inletts och slutförts som statens arbete överlåts till kommunen eller en annan samarbetspartner. Samtidigt ska man avtala om de villkor som den som tar emot arbetet ska följa efter överlåtelsen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

För att genomföra projektet för sanering av Laajalahti i Lievestuoreenjärvi får man 2018 ingå avtal och avge förbindelser som åren efter 2018 föranleder kostnader på sammanlagt högst 1 000 000 euro.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Genomförande av vatten- och havsförvaltningsplanerna samt avloppsvattenrådgivning i glesbygden 4 371 000
Sanering av förorenade områden 2 021 000
Programmet för träbyggande 2 200 000
Sammanlagt 8 592 000

Av anslaget används 2 371 000 euro för praktiska vattenvårds- och havsvårdsåtgärder, för åtgärder för att förbättra grundvattnets tillstånd och för avloppsvattenrådgivning i glesbygden i syfte att trygga en god vattenstatus, och 1 500 000 euro för vattenvårds- och havsvårdsprojekt som hör till åtgärderna i regeringens spetsprojekt. I synnerhet förbättras de försämrade kustvattnens och åarnas tillstånd. Samarbetet, nätverken och partnerskapen mellan den offentliga och den privata sektorn och organisationsfältet stärks. Samtidigt främjas affärsverksamheten, konkurrenskraften och exportmöjligheterna inom den finländska vattensektorn genom stöd till införandet av ny teknik och delandet av god praxis. Av anslaget används dessutom 500 000 euro till projektet för sanering av Laajalahti i Lievestuoreenjärvi.

Av anslaget används 1 521 000 euro för utgifter som föranleds av samordningen av statliga avfallshanteringsarbeten och av att man som statligt avfallshanteringsarbete i närings-, trafik- och miljöcentralens i Birkaland regi låter genomföra eller understöder forsknings- och saneringsprojekt som avser förorenade markområden vid objekt som utgör betydande miljö- och hälsorisker och som NTM-centralerna har prioriterat. Anslaget kan också användas för att finansiera sådana åtgärder som är nödvändiga för att förebygga miljöskador i situationer där staten på grund av verksamhetsutövarens insolvens eller av någon annan motsvarande orsak är tvungen att i andra hand delta i exempelvis avlägsnandet av farligt avfall eller farliga kemikalier från en fastighet.

Av anslaget används 500 000 euro för att genomföra det nationella försöksprogram som avser sanering av förorenade marksubstanser och återvinning av marksubstans som genomförs som en åtgärd i regeringens spetsprojekt för att undersöka de mest kritiska riskområdena, skydda de grundvattenområden som är viktigast med tanke på vattentäkt, öka återvinningen av marksubstans och försnabba utvecklingen av inhemsk ren teknik (hållbara saneringsmetoder).

Med anslaget främjas träbyggande som ett led i regeringens spetsprojekt ”Fram för trä och nya skogsprodukter”. Anslaget används till att genomföra programmet för industriellt träbyggande. Av anslaget grundar sig 200 000 euro på spetsprojektfinansiering och 2 000 000 euro på genomförandet av energi- och klimatstrategin. Den betydande anslagsökningen gör det möjligt att utvidga programmet och förlänga det till 2021. År 2018 genomförs planenligt bl.a. utveckling i anslutning till specialfrågor som är förknippade med användningen av trä vid byggande i städer som förtätas, främjande av lösningar för sunt och säkert offentligt byggande, stödjande av skapandet av regionala kompetenskluster samt kommunikations- och utbildningsarbete när det gäller förändrade byggbestämmelser.

Projekt som främjas med anslaget finansieras i någon mån också med anslag under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel, närmast som löneutgifter och andra konsumtionsutgifter för arbetsledningen på arbetsplatserna.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2018 2019 Sammanlagt fr.o.m. 2018
       
Förbindelser 2018 500 500 1 000
Sammanlagt 500 500 1 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bioekonomi och ren energi: Försöksprogrammet för förorenade marksubstanser -300
Bioekonomi och ren energi: Återvinning av näringsämnen samt skyddet av Östersjön och vattendragen -500
Programmet för träbyggande 2 000
Projektet för sanering av Laajalahti i Lievestuore 500
Projekt för restaurering av vattendrag 850
Sammanlagt 2 550

2018 budget 8 592 000
2017 budget 6 042 000
2016 bokslut 11 072 000