Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              70. Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2018

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 30 906 000 euro.

Anslaget får användas för de offentliga förvaltningsuppgifter som Forststyrelsen utför under ledning av miljöministeriet enligt följande:

1) till utgifter för användning och skötsel av och guidning i nationalparker, övriga naturskyddsområden och naturskyddsobjekt, ödemarksområden och värdefulla kulturobjekt vars förvaltning hör till de offentliga förvaltningsuppgifterna och som Forststyrelsen besitter samt till utgifter för skötsel av privata skyddsområden

2) för sådant byggande inom naturskyddsområden och naturskyddsobjekt som tjänar skyddsändamålet och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som är belägna inom naturskyddsområden eller som är nödvändiga för dem

3) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger tre år.

Dessutom får Forststyrelsen för dessa offentliga förvaltningsuppgifter använda sådana inkomster från offentliga förvaltningsuppgifter som inflyter till Forststyrelsen och som hör till miljöministeriets ansvarsområde.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får även användas till att genomföra de åtgärder i projektet Turism 4.0 som främjar naturturism.

Verksamhetens effektmål inom miljöministeriets ansvarsområde är följande:

 • — Skyddsnivån för arter och naturtyper förbättras med hjälp av åtgärder som prioriteras utifrån aktuell information
 • — Tillståndet för nätverket Natura 2000 och nätverket av naturskyddsområden förbättras genom kostnadseffektiva åtgärder
 • — Den kulturhistoriska fastighetsförmögenhetens värde bibehålls
 • — Rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information.

Förklaring:Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för resultaten av verksamheten vid Forststyrelsen:

Kvantitativa mål

  2015
utfall
2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
         
Täckningsgrad för bedömningar av Naturaområdenas tillstånd (% av de områden som Forststyrelsen har ansvaret för) 18 39 73 91
Återställande och vård (ha) 5 670 5 738 5 530 5 560
Inventering av artförekomst (st.) 2 755 8 536 3 450 9 500
Antal besök: nationalparker, statens strövområden, naturum, historiska objekt 5 297 000 5 746 600 5 300 000 5 890 000
Kundtillfredsställelse när det gäller naturum, service i naturen och tillståndskunder (bedömningsskala 1—5) 4,09 4,10 4,04 4,10
Forststyrelsen
 • — förbättrar skyddsnivån för hotade och i habitatdirektivet nämnda arter och naturtyper och för arter som förtecknas i fågeldirektivet genom att komplettera kunskapsunderlaget om dem och utifrån det rikta skyddsåtgärderna så effektivt som möjligt
 • — genomför i Natura 2000-områden och andra skyddsområden vård- och restaureringsåtgärder i syfte att förbättra områdenas tillstånd och sammanlänkning samt ekosystemtjänsternas funktion; Forststyrelsen följer effekterna av vidtagna åtgärder och svarar för uppföljningen av hela skyddsområdesnätverkets tillstånd och svarar för utvecklingen och den tekniska driften av datasystem som gäller naturskyddsområden
 • — upprätthåller och sköter kulturhistorisk fastighetsförmögenhet i enlighet med principerna i statens fastighetsstrategi
 • — skapar förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation genom att serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de naturskyddsområden som är viktiga med tanke på användningen förbättras samt följer områdenas ekonomiska betydelse och andra fördelar
 • — informerar om skyddet av och möjligheterna att nyttja den biologiska mångfalden och främjar således de positiva effekter rekreation i naturen medför
 • — deltar i planeringen och genomförandet av havsvården och utvecklar skyddet av den biologiska mångfalden i insjöarna
 • — fortsätter fastighetsbildningen med avseende på naturskyddsområden och det treåriga projektet för planeringen av skötseln och nyttjandet av naturskyddsområden.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till miljöministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 5 400 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, av vilket ca 300 000 euro är intäkter av försäljning av obehövliga fastigheter.

Övriga nyckeltal

  2015
utfall
2016
utfall
2017
uppskattning
2018
budgetprop.
         
Skötsel av nationalparker (st.) 39 39 40 40
Skötsel av andra naturskyddsområden (st.) 662 674 744 1 220
Skötsel av nationalparker (ha) 989 000 990 000 1 000 000 1 000 000
Skötsel av andra naturskyddsområden (ha) 763 000 764 000 997 000 1 155 000
Skötsel av andra naturskyddsobjekt (ha) 1 016 000 1 045 000 820 000 665 000
Skötsel av ödemarksområden (12 st., ha) 1 489 000 1 489 000 1 489 000 1 489 000
Skydd av platser med arter som kräver särskilt skydd (st.) 4 797 5 216 5 400 5 600
Skydd av platser med andra hotade arter och arter som avses i habitatdirektivet (st.) 21 253 20 882 21 500 22 500
Fornminnen (st., Museiverkets register) 2 178 2 267 2 269 2 269
Skyddade byggnader (st.) 343 356 357 357
Naturum och andra kundtjänstställen (st.) 28 27 26 26

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bioekonomi och ren energi: Inrättande av en nationalpark -500
Förbättring av serviceutrustningen i nationalparker och på vissa rekreationsområden 650
Projektet Turism 4.0 (överföring från moment 32.50.41) 1 700
Nivåförändring -600
Sammanlagt 1 250

2018 budget 30 906 000
2017 budget 29 656 000
2016 bokslut 39 616 000