Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 357 975 000 euro.

Anslaget får användas för ändamål som nämns i 17 b § 1 mom. i lotterilagen (1047/2001).

Förklaring:Syftet med understödsverksamheten är:

1) Att trygga organisationernas verksamhetsförutsättningar och basfinansiering. Understöden används för att stödja organisationernas verksamhet och projekt för att säkra fortlevnaden och framstegen inom medborgarverksamheten, påverkansverksamheten, bevakningen av rättigheter och intressen, sakkunskapen och utvecklingsverksamheten samt frivillig- och kamratstödsverksamheten

2) Att främja hälsa och funktionsförmåga. Understöden beviljas för verksamhet och utvecklingsprojekt vars mål är att främja hälsan och stödja såväl enskilda som deras närmaste omgivning när det gäller att orka och klara sig självständigt

3) Att främja samhörighet och möjligheter till delaktighet. Understöden beviljas för verksamhet och utvecklingsprojekt i syfte att främja människors möjligheter till socialt umgänge och till att delta i det civila samhällets olika funktioner på ett mångsidigt sätt

4) Att stödja boendet för grupper med särskilda behov. Syftet med understödet är att främja möjligheterna till och beredskapen för eget boende för grupper med särskilda behov och att minska bostadsbristen. Under understödsperioden prioriteras investeringsunderstöden allt lägre till förmån för verksamhetsunderstöden

5) Att ge krishjälp och öka tryggheten i vardagen. Understöden används för att stödja verksamhet och utvecklingsprojekt vars mål är att hjälpa och stödja människor i olika krissituationer och till att föregripa problem och olyckor som kan hota tryggheten i vardagen

6) Att öka delaktigheten i arbetslivet. Understöden beviljas för verksamhet och utvecklingsprojekt vars mål är att öka människor arbetslivsfärdigheter och möjligheter att delta i arbetslivet.

Enligt riktlinjerna för understödsverksamheten för åren 2016—2019 koncentrerar understöden till fem särskilda temaområden. Dessa temaområden överlappar delvis de målområden som redovisas ovan och förenar flera av verksamheterna inom dem. Temafinansieringen för 2018 fördelas på projekt som syftar till att minska utsattheten i samhället.

För att förhindra snedvridning av konkurrensen beviljas inga understöd för sådan serviceverksamhet som utförs mot ersättning och som kan jämställas med näringsverksamhet. Understöden avsätts för verksamhet som organisationer ordnar utanför systemet för köpta tjänster och konkurrensutsättning.

När det gäller utvecklandet av tjänster främjas samarbetet i tillämpliga delar mellan organisationer och kommuner. När understöden fördelas beaktas också de utvecklingsprogram som ingår i regeringsprogrammet i den mån de lämpar sig för det understödssystem som faller inom ramen för understödsverksamheten och för medborgarorganisationernas verksamhet.

Användning av understödsanslaget åren 2016—2018

Från och med 2016 görs dispositionsplanen upp enligt den uppdelning i sex målområden som anges av riktlinjerna för understödsverksamheten (2016—2018).

Förslag enligt målområdena i riktlinjerna för understödsverksamheten 2016—2018 (mn euro)

  2016 2017 2018
       
Organisationernas verksamhetsförutsättningar och grundfinansiering tryggas 116 118 124
Hälsa och funktionsförmåga främjas 72 75 85
Samhörighet och möjligheter till delaktighet främjas 55 60 72
Boendet för grupper med särskilda behov stöds 30 20 20
Krishjälp och ökad trygghet i vardagen 24 25 31
Delaktigheten i arbetslivet ökas 18 20 26
Sammanlagt 315 318 358

Användningen av understödsanslaget enligt slag av understöd åren 2016—2018 (mn euro)

  2016 2017 2018
       
Allmänna understöd 64 65 67
Riktade verksamhetsunderstöd 156 159 174
Investeringsunderstöd 26 18 17
Projektunderstöd 69 76 100
Sammanlagt 315 318 358

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Precisering av Veikkaus Ab:s intäktskalkyl under moment 12.33.90 18 150
Nivåförändring 22 225
Sammanlagt 40 375

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 357 975 000
2017 I tilläggsb. 5 500 000
2017 budget 317 600 000
2016 bokslut 315 300 000