Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2018

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 327 050 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)

1) för anskaffning av sakkunnigbedömningar, arbetsprövning, arbetsträning, arbetskraftsutbildning och tjänster för utveckling av företagsverksamhet, för sysselsättningspolitiskt understöd samt till betalning av kostnadsersättningar och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen till dem som söker sig till arbete och service och dem som deltar i service och sakkunnigbedömningar

2) till ersättning av lönekostnader för avlöning av arbetslösa arbetssökande motsvarande högst 500 årsverken vid statliga ämbetsverk eller inrättningar. De lönekostnader utan semesterpeng som ersätts för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 3 100 euro per månad, utöver vilket högst motsvarande semesterpeng ersätts

3) till betalning av den lönesubvention som avses i 7 kap. 9 § 1 mom. i lagen så att i genomsnitt högst 3 000 personer är sysselsatta inom ett år. De lönekostnader utan semesterpeng som ersätts för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 1 800 euro per månad, utöver vilket högst motsvarande semesterpeng ersätts

4) till betalning av tilläggsstöd till kommunerna samt annan lönesubvention än sådan som avses i 3 punkten. Det belopp i form av lönesubvention utan semesterpeng som betalas för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 1 400 euro per månad, utöver vilket högst den procentandel av semesterpengen som anges i beslutet om lönesubvention ersätts

5) till betalning av startpeng till andra personer än dem som inlett företagsverksamhet som arbetslösa

6) till kostnader för försäkringsskydd.

Anslaget får också användas

1) för anskaffning av utbildning och inkvartering som ordnas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

2) till utgifter för avlöning av personer med handikapp som anställts innan sysselsättningslagen (275/1987) trädde i kraft och som fortfarande är anställda i samma anställningsförhållande

3) för genomförande av det nya sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag enligt regeringsprogrammet

4) till regionala försök enligt lagen om ett försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning (505/2017)

5) till betalning av utgifter för serviceutveckling och serviceförsök och utgifter för information om arbetskraftsutbildning samt till avlöning av personal motsvarande högst ett årsverke

6) för utgifter för köpta arbetsförmedlingstjänster och företagstjänster som upphandlas hos privata förmedlare och andra partner samt för anslutna utgifter för marknadsföring.

Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter.

Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen, startpengen och det sysselsättningspolitiska understödet enligt kontantprincipen, Statskontorets olycksfallsförsäkringspremier enligt principen om betalningsbeslut och övriga överföringsutgifter enligt prestationsprincipen.

Fullmakt

År 2018 får upphandlingen av arbetskraftsutbildning föranleda staten utgifter efter 2018 till ett belopp av högst 70 000 000 euro.

Förklaring:Från och med ingången av 2018 svarar undervisnings- och kulturministeriet bl.a. för den examensinriktad arbetskraftsutbildning som inleds, exklusive integrationsutbildning.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Sakkunnigbedömningar 3 320 000
Arbetsprövning och arbetsträning 26 890 000
   
Upphandling av arbetskraftsutbildning  
— Yrkesutbildning 106 470 000
— Integrationsutbildning 72 670 000
Utbildning som anskaffas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 700 000
Sammanlagt 180 840 000
   
Startpeng 9 260 000
   
Lönesubventionerat arbete  
— Statsförvaltningen 11 420 000
— Kommunerna och samkommunerna 15 010 000
— Privata sektorn 41 370 000
Sammanlagt 67 800 000
   
Sysselsättningspolitiskt understöd 10 000 000
Upphandling av utvecklingstjänster för företagsverksamhet 10 000 000
Ersättningar 1 690 000
Försäkringsskydd 950 000
Utgifter för serviceutveckling och serviceförsök 1 300 000
Tjänster för unga, resultatbaserade anskaffningar 15 000 000
Sammanlagt 327 050 000

Lönesubventionerat arbete och startpeng för arbetslösa finansieras 2017 och 2018 med anslagen för arbetslöshetsförmåner under moment 33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52 under huvudtiteln för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde i fråga om det belopp som motsvarar grunddagpenningen och den överstigande delen finansieras med medel under moment 32.30.51. Försörjningen för dem som deltar i arbetskraftsutbildning och arbetsträning betalas också med medel under momenten under huvudtiteln för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Samhälleliga effektmål

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
— Arbets- och näringstjänstens totala effektivitet (index 100 = effektiv) - - 82
— Arbets- och näringstjänstens matchningseffektivitet (index 100 = effektiv) - - 82
— Arbets- och näringstjänstens kostnadseffektivitet (index 100 = effektiv) - - 82
— andelen arbetslösa efter 3 månaders yrkesinriktad arbetskraftsutbildning1) (%) 40,6 < 37 < 37
— andelen arbetslösa efter 3 månaders lönesubventionerat arbete (%) 50,5 < 45 < 43
— andelen arbetslösa efter 3 månaders integrationsutbildning (%) 30,7 < 34 < 31

1) Inbegriper endast den yrkesinriktade arbetskraftsutbildning som finansieras med medel under moment 32.30.51 (2018 är målet inte direkt jämförbart med utfallet och uppskattningen för föregående år).

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2018 2019 2020 2021 Sammanlagt
fr.o.m.
2018
           
Arbetskraftsutbildning          
Förbindelser som ingåtts före 2018 99 647 28 000 800 - 128 447
Förbindelser 2018 - 54 000 15 500 500 70 000
Utgifter sammanlagt 99 647 82 000 16 300 500 198 447

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Akuta anpassningsåtgärder inom den offentliga ekonomin (regeringsprogr. 2015) -20 000
Anskaffning av arbetskraftsutbildning (överföring till moment 29.10.30, 29.10.31, 29.20.30 och 29.40.20) -59 000
Bortfall av en EFG-finansieringspost av engångsnatur -2 253
De som övergår till grundläggande utbildning och förberedande utbildning -2 912
Frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån (överföring till moment 33.20.52) -1 160
Införande av aktiveringsmodellen (sysselsättningspaketet) 25 000
Integrationsutbildning -23 078
Sysselsättning och konkurrenskraft: Privata arbetsförmedlingstjänster -5 000
Ungdomsarbetslöshet (överföring till moment 29.20.30, 32.30.01 och 33.30.60) -16 400
Utvidgad användning av arbetslöshetsförmåner till aktiveringsåtgärder 8 100
Sammanlagt -96 703

2018 budget 327 050 000
2017 I tilläggsb. 10 000 000
2017 budget 423 753 000
2016 bokslut 598 495 000