Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2018

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 30 714 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av internationella medlemsavgifter

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring:Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en hållbar användning av naturtillgångarna i jordskorpan. Forskningscentralen har som mål att med hjälp av information, kunnande och innovationer stödja näringslivets och regionernas konkurrenskraft samt främja en kostnadseffektiv samhällsplanering. Forskningscentralen utvecklas till ett nationellt geodatacenter och en europeisk sakkunniginstans inom forskningen kring hållbart utnyttjande av mineraltillgångar.

GTK främjar investeringar och näringsverksamhet som en del av en ekonomi för hållbar utveckling. Nya innovationer och större användbarhet vad gäller geodata ger ökad kostnadseffektivitet och stärker de mål och spetsområden för tillväxt som fastställts inom näringspolitiken.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Geologiska forskningscentralen för 2018:

Effekter
  • — Mineralekonomin ger upphov till en hållbar tillväxt: genom utnyttjande och vidareförädling av mineraliska råvaror skapas lösningar på de förändrade materialbehoven
  • — Nya cleantech-lösningar som främjar hållbart utnyttjande av naturresurser utvecklas
  • — Geologi gör hållbart byggande av samhällen effektivare: utnyttjande av geologisk information vid planeringen av områdesanvändningen och utbyggnaden av områden samt i därmed anslutna miljöfrågor förbättras.

Verksamhetens resultat

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Resultatområdenas andel av kostnaderna (%)      
— mineraltillgångar och råvaruförsörjning 56,2 56 56
— energiförsörjning och miljö 22,0 22 22
— markanvändning och byggande 21,8 22 22
Samfinansierad verksamhet      
— kostnadsmotsvarighet (%) 62,6 50 50
— andel av de sammanlagda årsverkena inom kärnverksamheten (%) 20,1 20 20
— antal projekt (st.) 104 95 95
Avgiftsbelagd verksamhet      
— inkomster (mn euro) 7,4 7,8 7,8
— överskott (1 000 euro) 210 550 550
— överskott (% av intäkterna) 2,8 7 7
— sammanlagda årsverken 42,5 60 60
Produktion och kvalitetsledning

För forskningscentralen ställs följande preliminära resultatmål upp:

  • — Sänkning av investeringströskeln och främjande av förutsättningarna för näringsverksamhet, ökad information om mineralråvaror, torv, geoenergi och grundvattenresurser
  • — Som tjänsteleverantör och forskningspartner ökar GTK sitt samarbete med företag och internationella aktörer så att i synnerhet omfattningen av verksamheten inom cleantech-branschen, mineralekonomin, digitaliseringen och samhällsbyggandet tilltar
  • — Strategisk forskning och nätverksbyggande stärker GTK:s ställning som en samarbetspartner som producerar kundlösningar
  • — Digitaliseringens möjligheter och de systemiska fördelarna tillämpas på centralens alla processer, innovativa verksamhetsmodeller för att öka kunskapskapitalet och kundlösningar
  • — Ökningen av geodatareservens omfattning och att den blir lättare att använda medför systemiska fördelar och nya sätt att använda information, vilket motsvarar kundernas förändrade informationsbehov
  • — Kvalitetsledningen säkerställer kundtillfredsställelsen. GTK:s företagskundrelationer och företagspartnerskap har ökat och kundtillfredsställelsen ligger på en god nivå.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Utvecklingen av årsverken 459 430 400
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,55 3,65 3,70

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget

2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 45 626 42 557 41 714
Bruttoinkomster 13 255 11 000 11 000
Nettoutgifter 32 371 31 557 30 714
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 832    
— överförts till följande år 3 126    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget

2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 7 357 7 800 7 800
— övriga intäkter 85 - -
Intäkter sammanlagt 7 442 7 800 7 800
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 5 095 5 550 5 550
— andel av samkostnaderna 2 137 1 700 1 700
Kostnader sammanlagt 7 232 7 250 7 250
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 210 550 550
Kostnadsmotsvarighet, % 103 108 108

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget

2018
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 2 496 1 550 1 550
— finansiering från EU 709 400 400
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 2 010 1 250 1 250
Intäkter sammanlagt 5 215 3 200 3 200
       
Totala kostnader för projekten 8 331 6 400 6 400
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -3 116 -3 200 -3 200
Självfinansieringsandel, % 37 50 50

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Löneutgifter för gruvresurser (överföring från moment 32.01.01) 40
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -10
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -16
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) 13
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -212
Indexhöjning av hyror 9
Löneglidningsbesparing -148
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -350
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -166
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -29
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 52
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) 14
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -40
Sammanlagt -843

2018 budget 30 714 000
2017 budget 31 557 000
2016 bokslut 32 665 000