Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst
              (89.) Aktieförvärv
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2018

20. Civiltjänst (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 939 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med civiltjänstlagen (1446/2007)

1) för kostnader som föranleds av civiltjänst, med undantag av lönekostnaderna

2) i enlighet med 46 § 3 mom. i civiltjänstlagen för kostnader för civiltjänstepliktiga som blir utan tjänstgöringsplats.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Genom att främja en ökning av antalet till buds stående civiltjänstgöringsplatser med hjälp av en aktiv marknadsföring av civiltjänstgöringen till potentiella tjänstgöringsplatser försöker man minska antalet civiltjänstepliktiga som blir utan tjänstgöringsplats. Avsikten är dessutom att processen för ansökan om tjänstgöringsplats ska effektiviseras på individuell nivå både under utbildningsperioden och efter den. Målet är att mindre än 10 % av de tjänstgöringspliktiga i varje kontingent ska bli utan tjänstgöringsplats. Merparten av de tjänstgöringspliktiga började efter utbildningsperioden fullgöra arbetstjänsten vid andra tjänstgöringsplatser än civiltjänstcentralen.

En civiltjänstgörare som har fullgjort tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007) eller tjänstgöring enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) och vars ansökan om civiltjänst har godkänts efter fullgörandet av tjänstgöringen, är skyldig att delta i kompletterande tjänstgöring. Förordnandet till kompletterande tjänstgöring ska delges inom 12 månader från det att ansökan om civiltjänst godkändes. Civiltjänstcentralen ordnar kompletterande tjänstgöring i form av en fem dygns utbildning. Det beräknas att ett stort antal personer söker till kompletterande tjänstgöring också i fortsättningen och att antalet uppgår till ca 800 personer per år.

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Antal personer som ansökt om civiltjänstgöring 2 190 2 200 2 200
Antal personer som utbildats under grundutbildningsperioden 1 447 1 400 1 400
Antal personer som saknade tjänstgöringsplats efter utbildningsperioden 191 200 200
— antal personer som hemförlovats från civiltjänstcentralen efter fullgjord tjänstgöring 36 30 30
Antal personer som sökt till kompletterande utbildning 711 800 800
— antal personer som utbildats 705 780 780

2018 budget 4 939 000
2017 budget 4 939 000
2016 bokslut 3 695 197