Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2018

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 46 853 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer.

Förklaring:Trafiksäkerhetsverket svarar för myndighetstjänsterna för alla trafikformer. Myndighetstjänsterna för trafiken hänför sig till trafiksystemets säkerhet, datalager, driftsäkerhet och marknad.

Trafiksäkerhetsverket har bl.a. följande uppgifter:

 • — beskattnings-, registrerings- och tillsynsuppgifter inom trafiken
 • — tillstånds- och tillsynsuppgifter inom trafiksystemet
 • — uppgifter i anslutning till utbildning och examina inom trafiksektorn
 • — sådana uppgifter i anslutning till trafikmarknaden som hänför sig till verkets ansvarsområde
 • — uppgifter som hör till främjande av trafiksäkerheten och miljökonsekvenser av trafiken
 • — kommunikations- och upplysningsuppgifter inom trafiksektorn
 • — säkerställande av att trafiksystemet är säkert vid störningar under normala förhållanden och under undantagsförhållanden.

För genomförandet av de samhälleliga effektmålen och förvaltningsområdets prioriteringar ska Trafiksäkerhetsverket

 • — främja marknaden för trafiktjänster samt nya kundorienterade tjänster genom ändamålsenlig reglering, planmässigt påverkande och försök
 • — sträva efter att styra konsumenternas efterfrågan genom sådana tjänster som stödjer energireformen inom trafiksektorn
 • — främja ibruktagandet av personbilar som drivs med alternativa drivkrafter med hjälp av ett program för anskaffningsstöd och konverteringsstöd
 • — öppna och utnyttja information i syfte att skapa nya affärsmöjligheter och trafiktjänster
 • — trygga trafik- och kommunikationsförbindelserna genom att förbättra driftsäkerheten och säkerheten i trafiken.

För Trafiksäkerhetsverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande centrala verksamhetsmål för 2018, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som ställs upp i motiveringen till huvudtiteln samt de övriga mål som ställts upp för förvaltningsområdet.

Resultatmål 2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING      
1. Marknaden och tjänsterna i fråga om trafik och kommunikation      
Regleringen av trafiksystemet är ändamålsenlig och möjliggör en utveckling av ansvarsområdet.      
Ökande av användarvänligheten i fråga om tjänster som gäller trafikdugligheten hos fordon   Den digitala inlärningsmiljön är i bruk. Utbildningen för förhandsanmälare kan avläggas i digital inlärningsmiljö.
    De nya mätkriterierna är i bruk. Mätkriterierna för kvaliteten har utvecklats och stöder bättre än förut den riskbaserade övervakningen.
    Användningsgraden av digitala fordonstjänster (registrering, beskattning, typgodkännande) har ökat. Användningsgraden för digitala självbetjäningstjänster vid registreringen är 50 procent. Användningsgraden för digitala tjänster inom beskattningen har ökat. Andelen ansökningar om typgodkännande som inkommit digitalt har ökat.
Användarvänligare tjänster för tillstånd och kompetens för förare   Digitaliseringen har tagits i bruk. Åtgärder har vidtagits för övergången till den examensbaserade modellen. Ett försök med ett mobilkörkort har inletts. Digitaliseringen har framskridit enligt planerna (förnyande av körkortet, grupp 1)
Förbättrande av opartiskheten på trafikmarknaden, undanröjande av hinder för marknadstillträde och säkerställande av tjänsternas kvalitet   Beredskap för inledande av åtgärder enligt Transportbalken har genomförts. I lägesbilden för trafikmarknaden ingår uppföljande av lagen om transportservice (Trafiksäkerhetsverket har verktyg med hjälp av vilka man på det sätt som förutsätts i riksdagens trafikutskotts utlåtanden kan sörja för en effektiv myndighetstillsyn och följa trafikmarknadens situation tillsammans med Trafikverket).
    1) Transportsystemets lägesbildshelhet har planerats och utvecklas enligt planerna. 2) Den valda tekniska grundlösningen har testats i ett pilotprojekt. Uppföljningen har utvecklats utifrån en utvärdering och identifierade utvecklingsbehov.
    Ett risk- och prestationsförmågebaserat verksamhetssätt har också tillämpats i tillståndsverksamheten. Det risk- och prestationsförmågebaserade verksamhetssättet har utvärderats 1) internt i tillsynsplaner och godkännandekontroller (utvärdering utifrån de första försöken) och 2) av en utomstående utvärderare.
2. Energireformen inom trafiksektorn      
Användningen av fossila bränslen minskar (kolfri trafik).      
Förnyande av fordonsparken   De ändringsbehov som konstaterades i utredningen har åtgärdats: 1) Biljämförelsetjänsten har utvidgats, 2) Det har ordnats en kampanj för ibruktagande av personbilar som drivs med alternativa drivkrafter, 3) Det har producerats en lägesbild över fordonsbeståndet. 1) Antalet nedladdningar av ett energimärke i utomstående tjänster uppgår till över 50 000 per år. 2) Kampanjen 2017 har utvärderats och det har beslutats om fortsatta åtgärder. 3) Man har gjort lägesbilden över fordonsbeståndet mera känd. 4) Ett program för anskaffnings- och konverteringsstöd för att främja ibruktagandet av personbilar som drivs med alternativa drivkrafter har inletts. 5) Den kommunikation och upplysning som ska främja ibruktagandet av personbilar som drivs med alternativa drivkrafter har effektiviserats.
Ökning av ansvarsfulla transporter inom vägtrafiken   1) En ansvarskultursundersökning I (nuläget) har genomförts. 2) Det har ordnats en rådgivningstjänst för den offentliga sektorns fordonsanskaffningar och transporter. 1) Ansvarsmodellen har blivit mera känd och antalet företag som förbundit sig till den har ökat. 2) Anvisningarna har förbättrats i enlighet med den utredning som gjorts 2017. 3) Det har beslutats om formen för rådgivningstjänsten för den offentliga sektorns fordonsanskaffningar och tjänsten har fortsatt utgående från erfarenheterna från 2017.
Hållbar utveckling av koldioxidutsläppen inom flygtrafiken   Man har organiserat sig nationellt och bemannat arbetsgrupper under ICAO:s miljöskyddskommitté CAEP för att främja ICAO:s system för godkännande av utsläpp (GMBM). Det har utvärderats hur koordinationen och bemanningen av arbetsgrupperna har fungerat. Verksamheten har förbättrats utifrån utvärderingsresultaten.
Hållbar utveckling av koldioxidutsläppen inom sjöfarten   1) För de internationella förhandlingarna har man tagit fram förslag som ska trygga en kostnadseffektiv sjöfart året om. 2) Användningen av alternativa bränslen som fartygsbränsle har främjats och kostnadseffektiviteten för sjötransporter med biobränsle har förbättrats. 1) Åtgärder enligt planen för internationell påverkan 2018 har vidtagits:
— Förnyande av isklasskorrigeringskoefficienterna gällande fartygens kapacitet
— EU:s MRV-system enhetligt med IMO:s globala DCS-system
— Bestämmande av målen för minskade CO2-utsläpp och avtal om ett ekonomiskt styrmedel med IMO. 2) Åtgärder enligt den nationella tillsynsplanen 2018 har vidtagits.
— Ett system för övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp tas i bruk nationellt
— Övervakningen av fartyg utvecklas som en del av miljöövervakningssystemet.
3. Utnyttjande av information samt affärsmöjligheter      
Informationen har tillfört ny affärsverksamhet.      
Kanaler för elektronisk kommunikation och informationsutbyte   Trafiksäkerhetsverkets elektroniska tjänster har utvecklats i enlighet med planen DigitaalinenTrafi (ärendehanteringskrav, 5 användarförbättring, rapportering). IKT-lösningar för e-tjänster har utvecklats enligt planen.
    Antalet tjänster som baserar sig på Trafiksäkerhetsverkets information har ökat med minst 5 procent. Antalet tjänster som baserar sig på Trafiksäkerhetsverkets information har ökat med minst 5 procent.
    Trafiksäkerhetsverkets information och tjänster har anslutits till den nationella servicearkitekturen. Trafiksäkerhetsverket har tagit in nya tjänster i den nationella servicearkitekturen i enlighet med planen.
Utnyttjande av trafikinformation för möjliggörande av ny affärsverksamhet     För behandlingen av samtycken har man använt MyData-modellen.
    Förverkligandet av Trafiksäkerhetsverkets informationstjänsteproduktion (Tietopalvelutehdas) har framskridit enligt planerna (IKT-lösningar och informationsprodukter). Förverkligandet av Trafiksäkerhetsverkets informationstjänsteproduktion (Tietopalvelutehdas) har framskridit enligt planerna (bl.a. utvidgning av innehållstjänsterna, stödtjänster)
    Mängden öppna data har ökat enligt planerna och åtgärder för att förbättra effekterna av öppna data och möjligheten att utnyttja öppna data har identifierats. Allt informationsmaterial som ska öppnas har öppnats.
    Trafis II databokslut har gjorts upp. Trafis III databokslut har gjorts upp.
Genomförande av enhetlighetskraven för Transportbalkens uppgifter och datasystem   Följande delområdens enhetlighet har ökat per registrerare (Transportbalken I):
– utlämnande av uppgifter
– dataarkitekturen
– miljön för informationsutbyte
Trafi har deltagit i ett biljettprojekt och genomförandet av det i enlighet med projektplanen.
Genomförande av principbeslutet om intelligent robotisering och automatisering samt genomförande av förvaltningsområdets gemensamma färdplan för automatisering inom transportsektorn   1) Genomförandet av automatiseringsprojekten och försöken har framskridit enligt planerna (principbeslut och färdplan). 2) En omfattande forskningsansökan för automatiserad trafik och försöksverksamhet har öppnats. 3) Det har utarbetats en konsekvensplan för automatiseringen av trafiken (alla trafikformer). Trafiklaboratoriet (Liikennelabra) har aktivt nätverkat med aktörer som främjar en automatisering av trafiken och främjat uppkomsten av försök. Trafi har behandlat försökstillstånden för automatiserad trafik på ett effektivt och smidigt sätt.
    En databas för fordons säkerhetsutrustning har skapats. Databasens funktion och möjligheten till utvidgning har utvärderats 2017 utifrån en utredning samt erhållna erfarenheter.
4. Förtroende för digitala tjänster      
Datasäkerheten och dataskyddet samt trafiksäkerheten har säkerställts i fråga om nya trafiktjänster som grundar sig på utnyttjande av digital information.   Trafiksäkerhetsverket har tillsammans med ämbetsverk och företag utarbetat en plan för organisering av ett nätverk för förmedling av säkerhetsinformation som uppkommer inom den automatiserade trafiken. Tillsammans med ämbetsverk och företag har Trafiksäkerhetsverket inlett åtgärder för att utveckla ett förtroendenät för den automatiserade trafiken så att man genom att förmedla den säkerhetsinformation som uppkommer i trafiken kan bidra till att lösa ansvarsfrågor som gäller automatiserad trafik och förebygga skador.
    Vidareutvecklingen har framskridit enligt planerna (bl.a. IKT-arkitekturprojektet, ARKKU-projektet). Åtgärder som krävs i ändringarna i bestämmelserna om besiktning har inletts senast den 20 maj 2018. Genomförandet av ett projekt för vidareutveckling av fordonssystemen har inletts.
    Uppföljning, utvärdering och rapportering av trafiksäkerheten tillsammans med aktörerna utgående från riktlinjerna i statsrådets principbeslut. Målen med verksamheten har dokumenterats och koordineringen har utvecklats utifrån responsen. Uppföljningen, utvärderingen och rapporteringen till statsrådet av principbeslutet fungerar.
5. Trafik- och kommunikationsnäten      
Trafiksystemets driftsäkerhet har förbättrats.      
Koordineringen av trafiksystemets förberedelse- och försörjningsberedskapsarbete inom förvaltningsområdet   Ett förslag till grund och mål för riskbildberedskap och försörjningsberedskap har utarbetats. De utvecklingsåtgärder som identifierats i planerna har vidtagits och utvärderats.
Införande av nya verksamhetssätt   Den nya verksamhetsmodellen för fartygsbesiktning har utvärderats. De utvecklingsåtgärder som identifierats utifrån utvärderingsresultaten har genomförts och utförandet av fartygsbesiktning med hjälp av egenkontroll har möjliggjorts genom lagstiftningsåtgärder för en del av inrikestrafikens aktörer.
Servicenivå      
Kundtillfredsställelse, kunder (skalan 1—5) 3,6 3,6 3,6
Kundtillfredsställelse, intressentgrupper (skalan 1—5) 3,7 3,6 3,6
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET      
Produktivitet      
Ökning av arbetets produktivitet, % minst 11,90 1 1
Ökning av den totala produktiviteten, % minst 14,96 2 2
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % (genomsnittet för tre år, %) 102 100…106 100…106
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % (genomsnittet för tre år) 140 120…127 126…133

Vid dimensionering av anslaget har man beaktat utgifter till ett belopp av 12,5 miljoner euro motsvarande tillsynsavgiften för flygtrafiken, som budgeterats under moment 11.19.05, utgifter till ett belopp av 7,3 miljoner euro motsvarande tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten och utgifter till ett belopp av 40 000 euro motsvarande tillsynsavgiften för spårtrafiken i städerna. Utgifterna för fordonsbeskattningsuppgiften uppgår till 12,2 miljoner euro. De viktigaste offentligrättsliga prestationerna med tanke på inkomstbildningen utgörs av prestationer som gäller registrering av vägtrafikfordon samt körprov, examina och körkort och olika prestationer som gäller personers behörighet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall

2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 127 786 138 604 132 968
Bruttoinkomster 96 080 90 995 86 115
Nettoutgifter 31 706 47 609 46 853
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 14 085    
— överförts till följande år 30 082    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
Offentligrättsliga prestationer 84 134 80 865 75 115
— Registrering av fordon 34 208 29 680 28 544
— Körrätt och examina 33 495 33 792 30 046
— Tillstånd och tillsyn 16 431 17 393 16 525
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) 11 429 10 130 11 000
Intäkter sammanlagt 95 563 90 995 86 115
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
Offentligrättsliga prestationer 78 975 83 641 75 115
— Registrering av fordon 26 488 27 765 28 615
— Körrätt och examina 33 838 36 623 29 900
— Tillstånd och tillsyn 18 649 19 253 16 600
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) 5 450 7 215 9 106
Kostnader sammanlagt 84 425 90 856 84 221
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)      
Offentligrättsliga prestationer 5 159 -2 776
— Registrering av fordon 7 720 1 915 -71
— Körrätt och examina -343 -2 831 146
— Tillstånd och tillsyn -2 218 -1 860 -75
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) 5 979 2 915 1 894
Kostnadsmotsvarighet, sammanlagt 11 137 139 1 894
       
Kostnadsmotsvarighet, %      
Offentligrättsliga prestationer 107 97 100
— Registrering av fordon 129 107 100
— Körrätt och examina 99 92 100
— Tillstånd och tillsyn 88 90 100
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) 210 140 121
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt 113 100 102

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för verksamhet av skattenatur (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter      
Tillsynsavgift för flygtrafiken 11 689 11 451 12 500
Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet 7 844 7 260 7 260
Tillsynsavgiften för stadsbanetrafiken 40 40 40
Intäkter sammanlagt 19 573 18 751 19 800
       
Kostnader      
Tillsynsavgift för flygtrafiken 10 560 12 510 12 500
Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet 6 213 7 260 7 260
Tillsynsavgiften för stadsbanetrafiken 40 40 40
Kostnader sammanlagt 16 813 19 810 19 800
       
Överskott (+)/Underskott (-)      
Tillsynsavgift för flygtrafiken 1 129 -1 059
Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten 1 631
Tillsynsavgiften för stadsbanetrafiken
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt 2 760 -1 059
       
Kostnadsmotsvarighet, %      
Tillsynsavgift för flygtrafiken 111 92 100
Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten 126 100 100
Tillsynsavgiften för stadsbanetrafiken 100 100 100
Kostnadsmotsvarighet, % 116 95 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kalkylmässig justering av tillsynsavgiften för flygtrafiken 1 049
Sakkunnig inom sjöfarten (överföring från moment 24.01.01) 83
Tillsynen över svaveldirektivet -100
Utvidgning av fordonsbeskattningen: båtar och motorfordon (regeringsprog.) -1 000
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -15
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -16
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -28
Indexhöjning av hyror 5
Löneglidningsbesparing -34
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -350
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -251
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -30
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -14
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -16
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -39
Sammanlagt -756

2018 budget 46 853 000
2017 I tilläggsb. -825 000
2017 budget 47 609 000
2016 bokslut 47 703 000