Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              (78.) Vissa trafikledsprojekt

Statsbudgeten 2018

36. Statsunderstöd för spårvägsprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 16 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för byggande av snabbspårvägen Spår-Jokern och en spårväg i Tammerfors (fas 1).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Trafikverket får förbinda sig till understöd av projekten snabbspårvägen Spår-Jokern och spårvägen i Tammerfors (fas 1 och 2) till den del tidigare beviljade fullmakter för dessa ändamål inte har använts.

Förklaring: Projekten snabbspårvägen Spår-Jokern och spårvägen i Tammerfors (fas 1 och 2) beviljades fullmakter i budgeten för 2017.

Spår-Jokern är en regional ringformad kollektivtrafikförbindelse som genomförs i form av en snabbspårväg från Östra Centrum via Sockenbacka och Alberga till Kägelviken. Understöd betalas till Helsingfors och Esbo stad i efterhand på basis av de faktiska kostnaderna från föregående år, men så att statsunderstödet betalas första gången 2018 för de faktiska understödsberättigande utgifterna 2016—2017. Projektet snabbspårvägen Spår-Jokern beräknas framskrida så att statsunderstöd betalas till beloppet av 0,3 miljoner euro år 2018, 15,0 miljoner euro år 2019, 30,0 miljoner euro år 2020, 30,0 miljoner euro år 2021 och 8,7 miljoner euro senare. Understödens maximibelopp är 84,0 miljoner euro.

I den första fasen av projektet spårvägen i Tammerfors byggs spårväg på sträckan Hervanta—centrum—Tays och i andra fasen mellan centrum och Lentävänniemi. Understödet betalas till Tammerfors stad i efterhand på basis av de faktiska kostnaderna från föregående år, men så att statsunderstödet betalas första gången 2018 för de faktiska understödsberättigande utgifterna 2016—2017. Statsunderstödet är högst 71,0 miljoner euro på det sättet att den första fasens andel är högst 55,05 miljoner euro och den andra fasens andel är högst 15,95 miljoner euro. Den första fasen av projektet spårvägen i Tammerfors beräknas framskrida så att statsunderstöd betalas till beloppet av 15,8 miljoner euro år 2018, 19,6 miljoner euro år 2019, 18,7 miljoner euro år 2020 och 0,95 miljoner euro år 2021. Den årliga fördelningen av kostnaderna för andra fasen, sammanlagt 15,95 miljoner euro, preciseras senare.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2018 2019 2020 2021 2022— Sammanlagt
fr.o.m.
2018
             
Snabbspårvägen Spår-Jokern 300 15 000 30 000 30 000 8 700 84 000
Spårvägen i Tammerfors, 1 fasen 15 800 19 600 18 700 950 55 050
Spårvägen i Tammerfors, 2 fasen           15 950
Utgifter sammanlagt 16 100 34 600 48 700 30 950 8 700 155 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Statsunderstöd för spårtrafiksprojekt 16 100
Sammanlagt 16 100

2018 budget 16 100 000
2017 budget