Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              44. Kompensationsersättningar
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2018

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 531 130 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

2) till betalning av utgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 för stöd för privat lagring, vissa andra åtgärder som stöder marknaden för jordbruksprodukter och åtgärder som direkt hänför sig till produkterna

3) till betalning av stöd som beviljats 2017 och tidigare år

4) till betalning av Finlands åtaganden som föranleds av utbetalning av stöd som betalats ut efter EU:s betalningsdatum (artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 907/2014.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen i fråga om EU-inkomststöd och enligt principen om betalningsbeslut i fråga om EU-marknadsstöd.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat de EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd som helt finansieras med EU-medel och som betalas enligt den gemensamma jordbrukspolitiken.

EU:s inkomststöd tryggar jordbruksproduktionens lönsamhet och uppnåendet av andra mål för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Villkor för stöden är bl.a. att krav gällande miljön samt djurhälsa och växters sundhet, dvs. de s.k. tvärvillkoren, ska iakttas. Förgröningsstödets andel är 30 % av EU-inkomststödet, och stödet till unga jordbrukare högst 2 % av EU-inkomststödet.

Största delen av EU:s inkomststöd betalas i form av grundstöd som är frikopplat från produktionen. Andelen stöd som är kopplat till produktionen utgör 19,6 % av maximibeloppet av EU:s direktstöd åren 2017—2020.

Det beräknas att beloppet av de EU-marknadsstöd som betalas med medel under momentet ökar med 1 130 000 euro jämfört med 2017 års nivå i och med införandet av det system med utdelning i skolan som helt finansieras av EU. I anslaget har den ökade EU-finansieringen beaktats samtidigt som programmet utvidgades till att omfatta förutom skolmjölksstödet även stöd till frukt i skolan. De kompletterande åtgärder som ingår i systemet har budgeterats under moment 30.20.46.

Under momentet är det möjligt att betala även Finlands åtaganden som föranleds av utbetalning av stöd som betalats ut efter EU:s betalningsdatum (artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 907/2014) helt och hållet nationellt.

Anslaget föreslås bli budgeterat enligt kontantprincipen i fråga om EU-inkomststöden och enligt principen om betalningsbeslut i fråga om EU-marknadsstöden.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Fördelning av EU:s inkomststöd och marknadsstöd 2018 enligt användningsändamål (euro)

   
EU:s inkomststöd sammanlagt 525 000 000
— Grundstöd 254 000 000
— Förgröningsstöd 157 500 000
— Stöd till unga jordbrukare 10 500 000
— Stöd som är kopplat till produktionen 103 000 000
   
EU:s marknadsstöd (stöd för den inre marknaden) sammanlagt 6 130 000
— EU-stöd för privat lagring 1 200 000
— Systemet med utdelning i skolan 4 930 000
Sammanlagt 531 130 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägget för EU:s krisfinansiering -10 000
Finansiering av systemet med utdelning i skolan 1 130
Sammanlagt -8 870

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 531 130 000
2017 I tilläggsb. 1 100 000
2017 budget 540 000 000
2016 bokslut 587 810 345