Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              44. Kompensationsersättningar
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2018

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 325 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till nationellt stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) (nationellt stöd till södra Finland, nordligt stöd, annat stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen)

2) till betalning av stöd som beviljats 2017 och tidigare år

3) till betalning av sådana nationella stöd och ersättningar som stödmottagaren är berättigad till med stöd av ett beslut som har vunnit laga kraft, men för vilka anslaget inte längre är disponibelt.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen och i fråga om punkt 3 enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Stödbeslut som fattas 2018 får föranleda utgifter för nordligt stöd på högst 30 000 000 euro som betalas av anslagen för 2019 och senare år.

Förklaring:Nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen betalas med stöd av EU-lagstiftningen och inom de gränser som anges i EU-lagstiftningen. Det nationella stödet har samordnats med de stödsystem som helt eller delvis finansieras av EU (EU:s inkomststöd, kompensationsersättningarna, miljöersättningen och ersättningarna för djurens välbefinnande). Stödet tryggar för sin del jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsförutsättningar och produktionens lönsamhet samt bevarandet av landsbygdens livskraft. Stödsystemen omfattar nationellt stöd till södra Finland, nordligt stöd och vissa andra nationella stöd.

Nationellt stöd till södra Finland betalas för svin- och fjäderfähushållning samt trädgårdsodling i stödområdena A och B på grundval av det stödprogram som kommissionen godkände år 2014. Nordligt stöd betalas i mellersta och norra Finland (stödområde C) för husdjursskötsel, trädgårdsodling, växtodling och vissa andra objekt på basis av ett långsiktigt system för nordligt stöd som kommissionen godkände 2016. Av anslaget betalas dessutom vissa andra nationella stöd.

Anslaget under momentet får även användas till betalning av sådana nationella stöd och ersättningar som stödmottagaren är berättigad till t.ex. med stöd av ett lagakraftvunnet beslut i samband med en besvärsprocess, men för vilka anslaget inte längre är disponibelt.

Den beräknade fördelningen av det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen på olika objekt under 2016—2018 (mn euro)

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Stöd för årets produktion sammanlagt 316,4 327,9 325,4
Nationellt stöd till södra Finland 27,1 25,1 23,3
Nordligt stöd 284,0 294,7 296,4
Övriga nationella stöd 5,3 8,1 5,7

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (mn euro)

  2018 2019 2020 2021 2022 Sammanlagt fr.o.m. 2018
             
Förbindelser 2018 - 30,0 - - - 30,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg som ingick i jordbrukets krispaket 2016 -2 500
Sammanlagt -2 500

2018 budget 325 400 000
2017 budget 327 900 000
2016 bokslut 321 700 000