Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              51. Främjande av renskötseln
              63. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2018

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 136 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för projekt som verkställer programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det tekniska biståndet i anslutning därtill under programperioden 2014—2020 samt till betalning av förskott i motiverade fall

2) till avlönande av sådan personal motsvarande sammanlagt högst 223 årsverken som behövs för genomförande av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland programperioden 2014—2020 samt till betalning av andra nödvändiga konsumtionsutgifter

3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2018 får beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 fattas för 118 500 000 euro, varav 28 800 000 euro anvisas för åtgärder som anknyter till den lokala utvecklingen och 89 700 000 euro för andra åtgärder som finansieras under detta moment.

Om en del av de bevillningsfullmakter för 2017 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2018.

Förklaring:Med medel under detta moment finansieras under programperioden 2014—2020 sådana åtgärder enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som hänför sig till utveckling av företagsverksamheten, servicen, byarna och samarbetet på landsbygden, till utbildning och informationsförmedling på landsbygden samt till lokal utveckling genom Leader-verksamhet.

Finansieringen genomförs i form av företagsstöd samt i form av lokala, regionala, interregionala, riksomfattande och internationella projekt. Det tekniska biståndet stöder genomförandet av hela programmet. De årsverken som behövs för att genomföra programmet motsvarar utöver det tekniska biståndet det maximala antalet anställda årligen inom projekt som hör till statsförvaltningens s.k. egna produktion. Tekniskt bistånd kan användas för avlönande av personal motsvarande 871 årsverken under åren 2014—2023 för genomförande av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020. Av dessa årsverken hade 151,24 årsverken använts vid utgången av 2016.

Bevillningsfullmakten anvisas närings-, trafik- och miljöcentralerna utifrån den riktgivande finansiering till lokal utveckling som fastställts för varje Leadergrupp, som valts genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet, samt utifrån godkända planer i syfte att anvisa regionala medel för andra åtgärder som finansieras under detta moment. Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Den beräknade fördelningen av anslagen och bevillningsfullmakterna 2018 (euro)

  Anslag Fullmakt
     
Sammanlagt, varav 136 800 000 118 500 000
— EU:s andel 62 433 000 54 238 000
— statens andel 74 367 000 64 262 000

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (mn euro)

  2018 2019 2020 2021 2022— Sammanlagt
fr.o.m.
2018
             
Förbindelser som ingåtts före 2018 129,000 129,000 109,000 89,000 69,325 525,325
Förbindelser 2018 7,800 16,000 33,000 50,000 11,700 118,500
Sammanlagt 136,800 145,000 142,000 139,000 81,025 643,825

De ekonomiska ramarna under programperioden och den beräknade användningen av bevillningsfullmakten och anslaget (mn euro)

        Anslag
Program De ekonomiska ramarna
i form av fullmakt
under programperioden
Budgeterat
utan fullmakt
under programperioden
Bevillnings-
fullmakt
2018
betalat
2014—2016
budgeterat
2017
budgetprop.
2018
             
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2014—2020) sammanlagt 912,000 564,900 118,500 39,575 109,340 136,700
— varav tekniskt bistånd 70,000 50,000 - - 8,400 10,000
Programkorrigeringar - - - 1,831 0,100 0,100
Alla sammanlagt 912,000 564,900 118,500 41,406 109,440 136,800

Momenten 30.10.40, 30.10.43, 30.20.43 och 30.20.44 utgör även en del av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. Fullmakten och anslaget för tekniskt bistånd i anslutning till genomförandet av programmet finns under detta moment. Fullmakten för den följande posten för tekniskt bistånd tilldelas 2020.

De poster som föranleds av återkrav antecknas under moment 12.30.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring som hänför sig till genomförandet av stödprogrammet 27 360
Sammanlagt 27 360

Anslaget står delvis utanför ramen.


2018 budget 136 800 000
2017 budget 109 440 000
2016 bokslut 40 650 185