Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltningen
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2018

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 457 931 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel enligt lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009)

2) till utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna

3) till ett belopp av högst 19 600 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller läroanstalter

4) till ett belopp av högst 3 500 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller allmänna bibliotek.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Statsandel för kommunal basservice
Kalkylerade kostnader 25 946 076
— åldersstruktur 18 144 443
— sjukfrekvens 6 205 986
— arbetslöshet 485 002
— tvåspråkighet 97 100
— inslag av främmande modersmål 630 853
— boendetäthet 190 898
— karaktär av skärgård 14 243
— skärgårdsdel 9 798
— utbildningsbakgrund 167 753
   
Kommunernas finansieringsandel 19 371 356
Statsandel 6 574 720
   
Tilläggsdelar 318 886
   
Utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna 731 895
   
Utjämning av systemförändringar 2015 7 806
   
Övergångsarrangemang för hemkommunsersättningen i anslutning till statsandelsreformen 361
   
Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun (staten ersätter) 3 109
   
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt 5 765
   
Ökningar och minskningar av statsandelen 815 389
Sammanlagt 8 457 931

Statsandelsprocenten för kommunal basservice är 25,34. Det invånarantal som ligger till grund för statsandelarna var 5 474 083 vid årsskiftet 2016/2017.

Regeringspropositioner och andra ändringar som hänför sig till dimensioneringen av anslaget

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) så att statsandelsprocenten för kommunal basservice ändras från 25,23 % till 25,34 % år 2018. I ändringen av statsandelsprocenten har som tillägg beaktats 0,09 procentenheter i anslutning till kompenseringen av sänkta avgifter för småbarnspedagogiken 25 000 000 euro samt 0,03 procentenheter i anslutning till utförandet av nya och utvidgade uppgifter så att statsandelsprocenten är 100. I ändringen har som avdrag beaktats 0,01 procentenheter i anslutning till minskningen av kommunernas förvaltningsutgifter, när utbetalningen av det grundläggande utkomststödet har överförts till Folkpensionsanstalten. I enlighet med regeringsprogrammet görs det ingen indexhöjning i statsandelen för basservicen. Justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna minskar statsandelarna för basservicen med 176 875 000 euro.

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård. Ändringen hänför sig till reformen av yrkesutbildningen. I läroanstalter på andra stadiet kommer studerandevården att omfattas av nya studerande för vilka det ordnas lagstadgade psykolog- och kuratorstjänster. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 5 633 000 euro på grund av lagändringen. Statsandelsprocenten är 100, eftersom det är fråga om utvidgade uppgifter.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel (1088/2010) har ändrats från och med den 1 januari 2017 så att recept är i kraft två år från den dag receptet förskrivits eller förnyats i stället för som tidigare ett år. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 757 000 euro på grund av förordningsändringen.

Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen, beräkningsgrunder (1 000 euro)

   
Grundpris Kalkylerad kostnad
Enligt åldersstruktur  
— 0—5-åringar (8 198,50 euro/inv.) 2 845 314
— 6-åringar (8 699,48 euro/inv.) 542 134
— 7—12-åringar (7 291,01 euro/inv.) 2 653 666
— 13—15-åringar (12 522,23 euro/inv.) 2 179 757
— 16—18-åringar (4 010,92 euro/inv.) 713 286
— 19—64-åringar (1 009,22 euro/inv.) 3 234 585
— 65—74-åringar (2 029,43 euro/inv.) 1 312 130
— 75—84-åringar (5 563,64 euro/inv.) 1 975 777
— 85-åringar och äldre (18 910,55 euro/inv.) 2 687 794
Enligt sjukfrekvens (1 135,88 euro/inv.) 6 205 986
Enligt arbetslöshet (88,27 euro/inv.) 485 002
Enligt tvåspråkighet (272,15 euro/inv.) 97 100
Enligt inslag av främmande modersmål (1 911,59 euro/inv.) 630 853
Enligt boendetäthet (38,45 euro/inv.) 190 898
Enligt karaktär av skärgård (374,58 euro/inv.) 14 243
Enligt ställning som skärdelsdel (274,00 euro/inv.) 9 798
Enligt utbildningsbakgrund (390,78 euro/inv.) 167 753
Sammanlagt 25 946 076

Kommunernas finansieringsandel

   
Invånarantal 5 474 083
Finansieringsandel, euro/inv. 3 538,74
Finansieringsandel, 1 000 euro 19 371 356

Tilläggsdelar för fjärrorter och för kommuner inom samernas hembygdsområde samt på basis av självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser (1 000 euro)

   
Grundpris  
För fjärrorter (207,94 euro/inv.) 119 596
Enligt självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser (63,11 euro/inv.) 195 740
För kommuner inom samernas hembygdsområde (2 641,08 euro/inv.) 3 550
Sammanlagt 318 886

På skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna (1 000 euro)

Tillägg Avdrag Netto
     
1 331 254 -632 197 731 895

Utjämning av systemförändringar 2015 (1 000 euro)

Tillägg Avdrag Netto
     
8 097 -291 7 806
     
Övergångsarrangemang för hemkommunsersättningen i anslutning till statsandelsreformen   361

Andra minskningar och ökningar av statsandelen (1 000 euro)

   
Minskningar av statsandelen  
— förändrad prissättning på standardutlämnanden av uppgifter -1 314
— neutralisering av ändringen i skatteinkomstutjämning -47 898
— avdrag i samband med finansieringen av skolor som inleder sin verksamhet -164
överföring till moment 29.01.02 för förande av registret för verifierat kunnande -150
— överföring till moment 29.01.02 till antagningstjänsterna -1 547
— avdrag i anslutning till systemförändringarnas kostnadsneutralitet -7 828
— frysning av indexhöjningen, 2016 -34 596
— frysning av indexhöjningen, 2018 -42 280
— kommunernas andel av finansieringen av det grundläggande utkomststödet -330 847
— finansiering, i anslutning till statsandelsreformen, av utjämningssystemet för privata utbildningsanordnares hemkommunsersättning -219
— minskning till följd av konkurrenskraftsavtalet -467 870
— finansiering av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten -22 444
— avdrag i anslutning till pensionsstödet -24 100
Avdrag sammanlagt -981 257
   
Ökningar av statsandelen  
— korrigeringspost för arbetsmarknadsstödet 29 549
— utjämning av systemförändringar 2010 497
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2010 375 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2011 129 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2012 299 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2013 11 500
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2014 9 500
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2015 131 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2016 262 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2017 395 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2018 131 000
— tillägg för landskapsförbundens uppgifter 500
— överföring av statsunderstöd för anläggningskostnader för läroanstalter 19 600
— överföring av statsunderstöd för anläggningskostnader för bibliotek 3 500
Tillägg sammanlagt 1 796 646

Annan finansiering (1 000 euro)

   
Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun 3 109
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt 5 765

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anläggningsprojekt som gäller läroanstalter -5 700
Antagningstjänster (återföring från moment 29.01.02 av en överföring) 171
Avdrag i samband med finansieringen av skolor som inleder sin verksamhet -164
Besparing till följd av projektet för utveckling av informationssystemet inom miljö- och hälsoskyddet (Vati-projektet) -252
Besparing till följd av utvecklingen av närstående- och familjevården -8 869
Effektivisering av ordnandet av regional specialiserad sjukvård -31 675
Förlängd giltighetstid för recept -757
Förändringar i hemkommunsersättningen -2 645
Förändringar i invånarantal och beräkningsfaktorer 45 389
Justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna -176 875
Justering av kvalitetsrekommendationerna för äldreomsorgen -4 181
Kompensation för förlorade skatteinkomster 131 000
Kompensation för sänkta avgifter för småbarnspedagogiken 25 000
Konkurrenskraftsavtalets inverkan på statsandelen -118 578
Minskning av kommunernas förvaltningskostnader till följd av överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA -3 800
Pensionsstöd till långtidsarbetslösa -9 000
Projektet för utvecklande av fastighetsskatten (överföring från moment 28.01.01) 600
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande (överföring till moment 29.01.02) -150
Utveckling av familjevården 5 000
Ändring av beräkningsfaktorerna för fjärrorter 9 200
Ändring av förhållandet mellan antalet barn över 3 år och antalet fostrare i den småbarnspedagogiska verksamheten -506
Ändring av lagen om elev- och studerandevård 5 633
Övriga ändringar 1 336
Sammanlagt -139 823

Anslaget står delvis utanför ramen.


2018 budget 8 457 931 000
2017 I tilläggsb. 9 200 000
2017 budget 8 597 754 000
2016 bokslut 9 024 697 225