Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltningen
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2018

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 399 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014).

Förklaring:För magistraterna uppställs det i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Produktion och kvalitetsledning      
Förordnande av intressebevakning      
— avgöranden genom magistratens beslut, tid i genomsnitt 3,3 mån. 3,0 mån. 3,0 mån.
Revision av intressebevakningen      
— de privata intressebevakarnas redovisning granskats efter inlämnandet till magistraten, tid i genomsnitt 4,0 mån. 3,8 mån. 3,8 mån.
Tillståndsärenden      
— avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt 1,3 mån. 1,2 mån. 1,2 mån.
Konsumentrådgivning      
— den nationella telefonrådgivningen, av de kunder som ringer rådgivningen betjänas minst 76 % 90 % 90 %
       
Funktionell effektivitet      
Avgiftsbelagda tjänster inom förmyndarverksamheten
— produktivitet: prestationer/årsv.
705 730 730
Avgiftsfria person-, familje- och arvsrättsliga tjänster
—produktivitet: prestationer/årsv.
7 348 8 070 8 070
Konsumentrådgivningstjänster, rådgivning och utredningsfall
— produktivitet: prestationer/årsv.
2 004 2 080 2 080
Avgiftsbelagda offentligrättsliga vittnestjänster
—produktivitet: prestationer/årsv.
12 243 10 850 10 850
Avgiftsbelagd offentligrättslig informationstjänst
—produktivitet: prestationer/årsv.
6 583 7 100 7 100
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 623 624 614
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 10,3 9 9
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,3 3,4 3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 45 248 42 849 42 679
Bruttoinkomster 14 582 14 420 15 280
Nettoutgifter 30 666 28 429 27 399
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 621    
— överförts till följande år 7 066    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 14 284 14 050 14 819
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 17 606 18 010 20 448
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -3 322 -3 960 -5 629
Kostnadsmotsvarighet, % 81 78 72
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 205 289 316
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 87 260 144
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 118 29 172
Kostnadsmotsvarighet, % 236 111 219

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Extra uppgifter när det gäller registrering av asylsökande -95
Modernisering av magistraternas register, den elektroniska tjänstehelheten (MERP) och kassasystemet VAKAVA -400
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -9
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -26
Indexhöjning av hyror 10
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -233
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -151
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -50
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 8
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -12
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -72
Sammanlagt -1 030

2018 budget 27 399 000
2017 budget 28 429 000
2016 bokslut 31 111 000