Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltningen
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2018

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 46 014 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av medlemsavgifter

2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Antal offentliggöranden, st. 548 546 550
Antal tillhandahållna tjänster, st. (över 500 €) - 800 800
Andel offentliggöranden i rätt tid, % 95 97 97
Andel felfria offentliggöranden, % 94 95 96
Antal ansökningar om licenser inom forskarservicen, st. 243 260 285
       
Funktionell effektivitet      
Produktivitetsförändring, % 1,0 0,5 0,5
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, % 75 70 69
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 € 95 98 100
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, % 114 100 100
Andel som svarat via webben eller via automatisk rapportering av alla svarande vid insamling av företagsdata, % 90 92 93
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 739 750 750
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 10,1 < 10 < 10
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,5 3,5 3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 56 935 56 138 54 514
Bruttoinkomster 10 023 9 000 8 500
Nettoutgifter 46 912 47 138 46 014
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 705    
— överförts till följande år 9 972    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 8 342 7 500 7 100
— övriga intäkter 219 - -
Intäkter sammanlagt 8 561 7 500 7 100
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 7 488 7 500 7 100
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 073 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 114 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Obligatoriska EU-projekt -321
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande (överföring till moment 29.01.02) -50
Överföring från moment 28.01.01 50
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -15
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -7
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -46
Indexhöjning av hyror 15
Löneglidningsbesparing -70
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -428
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -244
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -61
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -14
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -25
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -16
Nivåförändring 108
Sammanlagt -1 124

2018 budget 46 014 000
2017 budget 47 138 000
2016 bokslut 50 179 000