Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltningen
         10. Beskattningen och Tullen
              88. Senatfastigheter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2018

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 721 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Effektivitet      
Skuldhantering, resultat > 0 > 0 > 0
Ekonomiuppgifterna i bokföringsenheternas bokslut är riktiga och tillräckliga, %   > 92 > 93
Antalet årsverken inom ekonomi- och personalförvaltningen i förhållande till det totala antalet årsverken vid ämbetsverkena 0,0312 0,025 0,023
Funktionell effektivitet      
Kostnadsmotsvarighet vid Statskontorets avgiftsbelagda verksamhet, % 80 > 90 > 90
Produktion och kvalitetsledning      
Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundbelåtenheten, skala 4—10 8,5 8,0 8,0
Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar 23 18 18
Digitaliseringsgraden för skadeståndsverksamheten, % 37 35 60
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 302 278 274
Arbetstillfredsställelseindex (skala 1—5) 3,4 3,6 3,6
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 8,0 8,0 8,0
Ledarskapsindex (skala 1—5) 3,3 3,7 3,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 49 907 30 751 30 325
Bruttoinkomster 21 692 7 914 5 604
Nettoutgifter 28 215 22 837 24 721
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 648    
— överförts till följande år 9 049    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 5 344 5 594 5 560
— övriga intäkter 16 009 2 320 33
Intäkter sammanlagt 21 353 7 914 5 593
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 16 643 4 005 2 125
— andel av samkostnader 10 224 3 871 3 533
Kostnader sammanlagt 26 867 7 876 5 658
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -5 514 38 -65
Kostnadsmotsvarighet, % 79 100 99

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansiering av nya uppgifter 1 500
Förvaltningen av XBRL-kodsystemet (överföring från moment 28.10.01) 200
Uppdatering av skadeståndssystemet TIA 1 080
Ändringar av systemet för olycksfall i militärtjänst -350
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -8
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -27
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) 5
Indexhöjning av hyror 4
Löneglidningsbesparing -24
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -321
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -120
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -18
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 25
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) 6
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -68
Sammanlagt 1 884

2018 budget 24 721 000
2017 budget 22 837 000
2016 bokslut 28 616 000