Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltningen
         10. Beskattningen och Tullen
              02. Tullens omkostnader
              63. Återbetalda skatter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2018

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 163 018 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Fullmakt

År 2018 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för anskaffning av inbyggd programvara för förtullningssystemet ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Serviceförmåga och kvalitet      
Kundtillfredsställelse vid tullklarering (skalan 1—5) 3,7 4,0 4,0
Andelen rättelser av importbeskattningsbeslut (%) 1,5 2,2 2,2
Andelen utredda tullbrott (%) 85,2 91 89
Återtagen vinning av brott (mn euro) 19,3 20 18
Utfallet av livsmedelskontrollen och kontrollen av konsumtionsvaror (%) 17 23 23
Skatterest (%)1) 0,08 0,15 2,0
Personalresurser      
Årsverken (enligt baskalkylen)2) 2 165 1 890 1 840
Sjukfrånvaro (dagar/årsverke) 11,6 10,0 10,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,3 3,4 3,4

1) Beskattningen av mervärdesskatteskyldiga som registrerats för mervärdesbeskattning av varuinförsel överförs den 1 januari 2018 från Tullen till Skatteförvaltningen. Tullen tar ut tull och mervärdesskatt av aktörer som inte är momsregistrerade. Skatteresten väntas öka, eftersom den andel av Tullens uttag av importskatt som härrör sig från aktörer med oregelbunden mervärdesbeskattning växer i och med att de stora aktörerna övergår till Skatteförvaltningen.

2) Vid ingången av 2017 har det gjorts en minskning på 205 årsverken som en överföring från Tullen till Skatteförvaltningen till följd av att bil- och punktbeskattningen överförts till Skatteförvaltningen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 170 619 160 347 163 528
Bruttoinkomster 1 223 510 510
Nettoutgifter 169 396 159 837 163 018
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 9 385    
— överförts till följande år 12 240    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -300
Grundläggande förbättring av tullkontoren vid norska gränsen 54
Mervärdesbeskattning av import (överföring till moment 28.10.01) -243
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.70.20) -11 650
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2018) (överföring från moment 28.70.20) 13 850
Tryggande av tullklareringsuppgifter och uppgifter i anslutning till skyddande av samhället 1 000
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring från moment 32.50.43) 238
Överföring från moment 28.10.01 2 000
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -53
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -27
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) 68
Indexhöjning av hyror 41
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -905
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -785
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -143
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 235
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) 71
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -68
Nivåförändring -202
Sammanlagt 3 181

2018 budget 163 018 000
2017 budget 159 837 000
2016 bokslut 172 251 000